12 Kasım 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29173

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

YERLİ HAYVAN IRK VE HATLARININ TESCİLİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2004/39)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/50)

MADDE 1 – 12/12/2004 tarihli ve 25668 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2004/39)’in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına, ek-53’te ibaresinden sonra gelmek üzere “, Zavot ek-54’te, Güney Karaman ek-55’te, Hasmer ek-56’da, Hasak ek-57’de, Ramlıç ek-58’de” ibaresi eklenmiş ve aynı Tebliğe ekte yer alan Ek-54, Ek-55, Ek-56, Ek-57, Ek-58 eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız.