12 Kasım 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29173

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TEKERLEKLİ ARAÇLAR İLE BU ARAÇLARA TAKILAN VE/VEYA ARAÇLARDA

KULLANILAN AKSAM VE PARÇALAR İLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUATIN

UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/1/1997 tarihli ve 22874 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekerlekli Araçlar ile Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Teknik Mevzuatın Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 – Bu Yönetmelik, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu maddesine, 1958 tarihli Cenevre Antlaşması ve Avrupa Topluluğuyla yapılan anlaşma ile ilgili mevzuata ve 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı” ibaresi “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

“Teknik Komite aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkili temsilcileri (Sanayi Genel Müdürlüğünden iki üye ve Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden bir üye),

b) İçişleri Bakanlığı yetkili temsilcisi,

c) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkili temsilcileri (Karayolları Genel Müdürlüğünden bir üye ve Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünden bir üye),

ç) Ekonomi Bakanlığı yetkili temsilcisi,

d) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkili temsilcisi (Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünden bir üye),

e) Türk Standardları Enstitüsü (Ulaşım ve Lojistik Sistemleri Merkezi Başkanlığı) yetkili temsilcisi,

f) Motorlu Araçlar Ana Sanayi yetkili temsilcisi,

g) Motorlu Araçlar Yan Sanayi yetkili temsilcisi,

ğ) Motorlu Araçlar Distribütörleri yetkili temsilcisi,

h) Teknik servisler yetkili temsilcisi.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.