12 Kasım 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29173

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MOTORLU ARAÇLARIN VE BUNLAR İÇİN TASARLANAN RÖMORKLAR,

SİSTEMLER, AKSAMLAR VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİN GENEL

GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİNDE (661/2009/AT)

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (661/2009/AT) 13 üncü maddesinin ikinci, dördüncü, beşinci, onüçüncü ve ondördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, onaltıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) 5 inci ila 8 inci maddeler, 9 uncu maddenin ikinci fıkrası ve 11 inci maddede belirtilen araç güvenliği ve lastikler ile ilgili gerekçelerle 1/11/2012 tarihinden itibaren;

a) Söz konusu maddelerde ve uygulama tedbirlerinde belirtilen, bu Yönetmelik ve uygulama tedbirlerine uymayan araç kategorilerinin ilk defa tip onayı alacak yeni tiplerine AT tip onayı veya ulusal tip onayı verilmez.

b) (a) bendinde belirtilen araçlar için tasarımlanan yeni tip aksam veya ayrı teknik ünitelerin bu Yönetmelik ve uygulama tedbirlerine uygun olmaması halinde, bu aksam ve ayrı teknik ünitelere aksam veya ayrı teknik üniteye tip onayı verilmez.”

“(4) Ek-4 Çizelge 2’de belirtilen uygulama tarihlerini takiben, tip onayı mevcut M2, M3, 715/2007/AT Yönetmeliğine göre referans kütlesi 1305 kg geçen N1 kategorisi, N2, N3, O3 ve O4 kategorisi yeni imal edilen araçlar bu Yönetmelik ve uygulama tedbirlerine uygun değilse, bu tarihten sonra elektronik kararlılık kontrol sistemleri ile ilgili gerekçelerle, MARTOY’un 26 ncı maddesinin amaçları bakımından belirtilen araçlara uygunluk belgesi düzenlenemez.”

“(5) 1/3/2015 tarihinden itibaren; C3 lastiklerin yuvarlanma direnci sınır değerleri, Ek-2 Kısım B Çizelge 2’de belirtilen yuvarlanma direnci sınır değerleri ile elektronik kararlılık sistemi bakımından 715/2007/AT Yönetmeliğine göre referans kütlesi 1305 kg geçen N1 kategorisi araçlar hariç; 5, 6, 7 ve 8 inci maddelerde, 9 uncu maddenin birinci ila dördüncü fıkrasında, 11 inci maddede, 12 nci maddenin birinci fıkrasında ve Ek-2 Kısım A ve Kısım B’de belirtilen araç güvenliği ve lastikler ile ilgili gerekçelerle;

a) Anılan maddelerde belirtilen tip onayı mevcut yeni imal edilen araçların bu Yönetmelik ve uygulama tedbirlerine uygun olmaması halinde, MARTOY’un 26 ncı maddesinin amaçları bakımından, söz konusu araçlara bu tarihten sonra uygunluk belgesi düzenlenemez.

b) (a) bendinde belirtilen araçlar için tasarımlanan tip onayı mevcut yeni imal edilen aksam ve ayrı teknik ünitelerin bu Yönetmeliğe ve uygulama tedbirlerine uygun olmaması halinde, bu aksam ve ayrı teknik ünitelerin satışı ve hizmete girişi yapılamaz.”

“(13) 1/1/2016 tarihinden itibaren, tip onayı mevcut M2, M3, N2 ve N3 kategorisi yeni imal edilen araçların bu Yönetmeliğe ve uygulama tedbirlerine uygun olmaması halinde, 10 uncu maddede belirtilen araç güvenliği ile ilgili gerekçelerle, MARTOY’un 26 ncı maddesinin amaçları bakımından, söz konusu araçlara bu tarihten sonra uygunluk belgesi düzenlenemez.”

“(14) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda bahsedilen tarihlerden önce tip onaylı araçların, aksamların ve ayrı teknik ünitelerin satışına ve hizmete girişine izin verilir ve bu araçlar, aksamlar ve ayrı teknik ünitelere uygulanan şartlar, bu Yönetmelik veya uygulama tedbirleri ile tadil edilmedikçe veya yeni şartlar eklenmedikçe, başlangıçtaki düzenleyici mevzuata göre izin verilen veya onaylanan bu araçlar, aksamlar ve ayrı teknik ünitelere kapsam genişletme onayları verilmeye devam edilir. Değişim için olan lastikler hariç; birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda bahsedilen tarihlerden önce tip onaylı araçlar için tasarımlanan başlangıçtaki düzenleyici mevzuata göre izin verilen veya onaylanan değiştirilebilir aksamlar ve ayrı teknik ünitelerin, satışına ve hizmete girişine izin verilir ve tip onayının kapsam genişletmelerine devam edilir. Çok aşamalı imalat ile ilgili bu Yönetmeliğin uygulanması, bu Yönetmeliğin uygulama Tebliğinde belirtilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (e), (f), (g), (h), (ı), (i), (k), (m), (o) ve (t) bentleri ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) (b), (c), (ç), (d), (h) ve (i) bentlerine tabi olarak, Ek-3’te yer alan değişiklik serileri ve ilaveleri ile birlikte BM/AEK Regülasyonları, ilk defa tip onayı alacak araçlara, römorklarına, sistemlerine, aksam ve ayrı teknik ünitelerine 1/11/2012 tarihinden itibaren,”

“e) (f), (g), (ğ) ve (ı) bentlerine tabi olarak, Ek-3’te yer alan değişiklik serileri ve ilaveleri ile birlikte BM/AEK Regülasyonları, tip onayı mevcut araçların ve römorklarının imal edilmesi amacıyla ve tip onaylı sistem, aksam ve ayrı teknik ünitelerin satışı amacıyla,1/3/2015 tarihinden itibaren,”

“f) 1/3/2015 tarihinden itibaren, tip onayı mevcut N1 kategorisi 715/2007/AT Yönetmeliğine göre referans kütlesi 1305 kg geçmeyen araçların imal edilmesi amacıyla BM/AEK Regülasyonu 13’ün 11 numaralı değişiklik serisi İlave 3 veya BM/AEK Regülasyonu 13-H İlave 9,”

“g) Ek-4’te yer alan Çizelge 2’de belirtilen uygulama tarihlerinden itibaren elektronik kararlılık kontrol sistemleri bakımından tip onayı mevcut M2, M3, 715/2007/AT Yönetmeliğine göre referans kütlesi 1305 kg geçen N1 kategorisi, N2, N3, O3 ve O4 kategorisi araçların imal edilmesi amacıyla BM/AEK Regülasyonu 13’ün 11 numaralı değişiklik serisi İlave 3,”

“h) (ı) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, BM/AEK Regülasyonu 100’ün 00 numaralı değişiklik serisi, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren MARTOY’a göre ilk defa tip onayı alacak araçlara ve elektrik güvenliği ile ilgili olarak bir aracın AT tip onayına,”

“ı) BM/AEK Regülasyonu 100’ün 00 numaralı değişiklik serisi, bu bendin yayımı tarihinden itibaren tip onayı mevcut araçların imal edilmesi amacıyla,”

“i) 4/12/2012 tarihinden itibaren BM/AEK Regülasyonu 100’ün 01 numaralı değişiklik serisi, MARTOY’a göre AT tam araç tip onayına ve elektrik güvenliği ile ilgili olarak ilk defa tip onayı alacak bir aracın AT tip onayına,”

“k) 1/3/2015 tarihinden itibaren tip onayı mevcut C1 sınıfı yeni lastiklerin satışı ve hizmete girmesi amacıyla BM/AEK Regülasyonu 30’un 02 numaralı değişiklik serisi, eklenti 16 ve BM/AEK Regülasyonu 117’nin 6.2 maddesinde belirtilen ıslak tutuş performansı şartlarını içeren 02 numaralı değişiklik serisi,”

“m) 1/3/2015 tarihinden itibaren tip onayı mevcut C2 ve C3 sınıfı yeni imal edilen lastiklerin satışı ve hizmete girmesi amacıyla, BM/AEK Regülasyonu 54’ün orijinal versiyonu eklenti 17,”

“o) 1/3/2015 tarihinden itibaren tip onayı mevcut C1 ve C2 sınıfı yeni lastiklerin satışı ve hizmete girmesi amacıyla, BM/AEK Regülasyonu 117’nin 6.3.1 maddesinde belirtilen birinci seviye yuvarlanma direnci şartlarını içeren 02 numaralı değişiklik serisi,”

“t) 1/3/2015 tarihinden itibaren BM/AEK Regülasyonu 64’ün 02 numaralı değişiklik serisi, düzeltme 1’i, bu Yönetmelik tarafından kapsanmış teçhizat ile donatılmış olan tip onayı mevcut M1 ve N1 kategorisi yeni araçların imal edilmesi amacıyla,”

“(4) BM/AEK Regülasyonu 64’ün 02 numaralı değişiklik serisi, düzeltme 1 içerisinde belirtilen lastik basıncı izleme sistemi ile ilgili şartlara uyumlu bir lastik basıncı izleme sistemi ile donatılmış olmayan tip onayı mevcut M1 kategorisi araçlar için 1/3/2015 tarihinden sonra uygunluk belgesi düzenlenemez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 4 üncü ve 5 inci maddeler eklenmiştir.

“Tescil Uygulaması

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Tip onayı mevcut yeni imal edilen tam ve tamamlanmamış araçlar için; 13 üncü maddenin dördüncü, beşinci, altıncı, dokuzuncu, onuncu ve onüçüncü fıkralarında belirtilen tarihlerden sonra, söz konusu fıkralarda belirtilen tedbirlere uymamaları halinde, uygunluk belgesi düzenlenemez. 13 üncü maddenin dördüncü, beşinci, altıncı, dokuzuncu, onuncu ve onüçüncü fıkralarında belirtilen tarihlerden itibaren tip onayları geçerliliğini kaybeden ve uygunluk belgesi tarihi anılan tarihlerden önce olan tam araçlar anılan tarihlerden itibaren 12 ay içerisinde satılmalı ve tescil edilmeli, tamamlanmamış araçlar ise anılan tarihlerden itibaren 18 ay içerisinde satılmalı ve temel aracın tip onay tarihinde geçerli olan hükümler çerçevesinde tamamlanarak bu süre zarfında tescil edilmelidir.”

“Yönetmeliğin 1/3/2015 tarihinden itibaren uygulanması

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili diğer otomotiv mevzuatında yer alan veya atıf yapılan 1/11/2014 tarihleri 1/3/2015 tarihi olarak uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 17 nci maddesinin birinci fıkrası 1/3/2015 tarihinde, ikinci fıkrası 1/11/2017 tarihinde,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğinin Ek- 4’ünün başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“M2, M3 KATEGORİSİ, REFERANS KÜTLESİ 1305 KG’I GEÇEN N1 KATEGORİSİ, N2, N3, O3 ve O4 KATEGORİSİ ARAÇLARIN ELEKTRONİK KARARLILIK KONTROL SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ ŞARTLARIN UYGULAMA TARİHLERİ”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik 1/11/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/1/2012

28184

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/2/2013

28561