12 Kasım 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29173

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE

STANDARDI (TMS 40) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 27)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 36)

MADDE 1 – 17/3/2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 27)’in ekinde yer alan Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standardının;

a) 4 üncü paragrafının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(a) Tarımsal faaliyetlere ilşkin canlı varlıklar (bakınız: TMS 41 Tarımsal Faaliyetler ve TMS 16 Maddi Duran Varlıklar) ve”

b) 7 nci paragrafının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sahibi tarafından kullanılan gayrimenkullere TMS 16 uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ, 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.