12 Kasım 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29173

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

BORÇLANMA MALİYETLERİNE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI

(TMS 23) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 46)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 34)

MADDE 1 – 15/7/2007 tarihli ve 26583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borçlanma Maliyetlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 23) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 46)’in 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 23) Borçlanma Maliyetleri Standardının;

a) 4 üncü paragrafının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(a) Gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülen bir özellikli varlık, örneğin TMS 41 Tarımsal Faaliyetler Standardı kapsamındaki bir canlı varlık,”

b) 7 nci paragrafının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

“(e) Yatırım amaçlı gayrimenkuller,

(f) Taşıyıcı bitkiler.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ, 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.