12 Kasım 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29173

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MOTORLU ARAÇLARIN BELİRLİ KATEGORİLERİ İÇİN GELİŞMİŞ

ACİL FRENLEME SİSTEMİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI

YÖNETMELİĞİNDE (AB/347/2012) DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/9/2013 tarihli ve 28769 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların Belirli Kategorileri İçin Gelişmiş Acil Frenleme Sistemi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (AB/347/2012) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) 1/1/2016 tarihinden itibaren, gelişmiş acil frenleme sistemi ile ilgili gerekçelerle, Ek-2’de yer alan onay seviyesi 2’nin şartları ve Ek-2’nin İlave 2’sinde yer alan geçti/kaldı kriterleri hariç olmak üzere, Ek-2 ve Ek-3’te belirtilen şartlara uymayan tip onayı mevcut yeni imal edilen araçlara MARTOY’un 26 ncı maddesinin amaçları bakımından uygunluk belgesi düzenlenemez. Bu çerçevede, 1/1/2016 tarihinden önce imal edilmiş bu Yönetmelik kapsamındaki tam araçların 1/1/2017 tarihine kadar, tamamlanmamış araçların ise 1/7/2017 tarihine kadar tamamlanarak tescili, satışı ve hizmete girmesine izin verilir. Pnömatik arka dingil süspansiyonu ile donatılmamış araçlar bu bendin kapsamı dışındadır.”

“ç) 1/1/2019 tarihinden itibaren, gelişmiş acil frenleme sistemi ile ilgili gerekçelerle, Ek-2’de yer alan onay seviyesi 2’nin şartları ve Ek-2’nin İlave 2’sinde yer alan geçti/kaldı kriterleri de dahil olmak üzere, Ek-2 ve Ek-3’te belirtilen şartlara uymayan tip onayı mevcut yeni imal edilen araçlara MARTOY’un 26 ncı maddesinin amaçları bakımından uygunluk belgesi düzenlenemez. Bu çerçevede, 1/1/2019 tarihinden önce imal edilmiş bu Yönetmelik kapsamındaki tam araçların 1/1/2020 tarihine kadar, tamamlanmamış araçların ise 1/7/2020 tarihine kadar tamamlanarak tescili, satışı ve hizmete girmesine izin verilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

18/9/2013

28769