11 Kasım 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29172

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6071                                                                                                      Karar Tarihi: 7/11/2014

Kurul Başkanlığının 05.11.2014 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 03.11.2014 tarih ve 43890421-101.01.05[18.1]-30342 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Banka) tarafından 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (Kanun) ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinden doğan sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi uyarınca;

1- Bankanın, yurtiçi ve yurtdışı iştiraklerine, bağlı ortaklıklarına ve birlikte kontrol edilen ortaklıklarına;

- Banka kartı, kredi kartı ve POS operasyonel işlemleri, ATM, çağrı merkezi, telefon bankacılığı, web sitesi, internet bankacılığı, mobil bankacılık vb. takip ve bakım hizmetleri konularında,

- Kapsam ile sınırlı olmak üzere bilgi sistemleri kapsamında servis masası hizmeti, Bilgi Teknolojileri (BT) saha bakım hizmetleri, yazılım, donanım ve BT Kontratları ile BT risklerinin yönetimi gibi konularda,

- Merkezden yapılabilecek sistemsel giriş operasyonları, kredi operasyonları, gönderi ve basım hizmetleri konularında,

- Ortak müşterilerin kredi değerliliklerinin izlenmesi amacıyla bilgi paylaşımı yapılması ve kredi izleme ve bu amaca yönelik sistemlerin kurulması/geliştirilmesi konularında,

- Kredi riski analizi, kredi süreci esasları, skorlama-derecelendirme sistemlerinin kurulması/geliştirilmesi ile kredi risk yönetimi alanlarında,

- Türkiye’de yerleşik firmalara kullandıracakları kredilere yönelik teminatın kontrolü, borçludan teslim alınması ve raporlanması ile kredilerin dokümantasyonu, teminatın alımı ve çözülmesi süreçlerine dair operasyonel işlemler konusunda

destek/danışmanlık hizmeti vermesine izin verilmesine,

2- Bankanın Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. ile acentelik tesis ederek “acentelik” faaliyetlerinde bulunulması faaliyetine izin verilmesine,

3- Bankanın, yurtiçi ve yurt dışı iştirakleri ve bağlı ortaklıkları ile başkaları tarafından kurulan/kurulacak fonlara idari ve operasyonel destek/danışmanlık hizmeti vermesine izin verilmesine

karar verilmiştir.