11 Kasım 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29172

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/39)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

Kapsam ve yasal dayanak

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) sonuçlarını içermektedir.

Mevcut önlem ve soruşturma

MADDE 2 – (1) Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti (Vietnam) menşeli 3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13, 5407.20.11.90.00 ve 5407.20.19.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında yer alan “polietilen veya polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat” için 15/11/2008 tarihli ve 27055 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/33) ile ÇHC menşeli olanlar için 1,06 ABD Doları/kg ve Vietnam menşeli olanlar için de 1,16 ABD Doları/kg seviyesinde dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) 25/12/2012 tarihli ve 28508 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/33)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2012/28) ile, 2008/33 sayılı Tebliğin 25 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

 

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem

3921.90.60.00.11

Polietilen ve polipropilenden mamul
şerit veya benzerlerinden dokunmuş
mensucat

ÇHC

1,06 ABD Doları/Kg

3921.90.60.00.13

3926.90.92.00.00

3926.90.97.90.19

Vietnam

1,16 ABD Doları/Kg

5407.20.11.90.00

5407.20.19.90.00

5903.90.91.90.00

6306.12.00.00.00

 

(3) Önleme tabi 3926.90.97.90.19 numaralı GTİP 20/12/2012 tarihli ve 2012/4074 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişiklikler sonucunda 3926.90.97.90.18 olarak değiştirilmiştir. Söz konusu GTİP değişikliği 31/1/2013 tarihli ve 28545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/1) ile duyurulmuştur.

(4) Öte yandan, şikayet konusu ürünlerden 3921.90.60.00.11 GTİP’li olanlar için 19/08/2013 tarihi itibariyle ülke ayrımı gözetilmeksizin 2,5 ABD doları/kg/brüt, 3926.90.92.00.00 GTİP’li olanlar için 27/3/2008 tarihi itibariyle 2.500 ABD doları/ton/brüt, 3926.90.97.90.18 GTİP’li olanlar için 31/10/2007 tarihi itibariyle 3.000 ABD doları/ton/brüt, 5407.20.11.90.00 GTİP’li olanlar için 27/8/2005 tarihi itibariyle 3.000 ABD doları/ton/brüt ve 5407.20.19.90.00 GTİP’li olanlar için 27/8/2005 tarihi itibariyle 2.500 ABD doları/ton/brüt gözetim uygulanmaktadır.

(5) ÇHC ve Vietnam menşeli bahse konu ürüne yönelik meri önlemin yürürlük süresinin bitiminden önce, 31/1/2013 tarihli ve 28545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/2) ile mevcut önlemin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(6) ÇHC ve Vietnam menşeli ürün için uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya tekrarına yol açacağı iddiası ile şikâyetçi yerli üretici Naksan Plastik ve Enerji San. A.Ş. tarafından yapılan ve CNC Sentetik Dokuma San ve Tic. A.Ş., Ekonet Tekstil ve Ambalaj San. Tic. A.Ş. ile RAD Tekstil San. ve Tic. A.Ş. tarafından desteklenen başvuru üzerine 14/11/2013 tarihli ve 28821 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/22) ile başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması T.C. Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

Yerli üretim dalı ve başvurunun temsil niteliği

MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında yapılan incelemede, Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde başvuru sahibi Naksan Plastik ve Enerji San. A.Ş.’nin başvuruyu yerli üretim dalı (YÜD) adına yapmış olduğu ve başvuru sahibinin temsil niteliğini haiz olduğu tespit edilmiş olup, soruşturma sırasında bu bulguyu değiştirecek bir bilgiye ulaşılmamıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi, bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi

MADDE 4 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, söz konusu ürünün tespit edilebilen ithalatçılarına, ÇHC ve Vietnam’da yerleşik, bilinen üretici/ihracatçılarına ve ayrıca anılan ülkede yerleşik diğer üretici/ihracatçılara iletilebilmesini sağlamak amacıyla ÇHC ve Vietnam Büyükelçiliklerine ilgili soru formları, başvurunun gizli olmayan özeti ve soruşturma açılış Tebliğine ulaşmalarını sağlamak için soruşturma açılışına ilişkin bildirim yapılmıştır.

(2) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmış olup, tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(3) YÜD soruşturma süresince Bakanlığımız ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.

(4) Kendilerine soru formu gönderilen 12 ithalatçı firmanın beşinden cevap alınmıştır.

(5) ÇHC’de yerleşik 8 firmaya soru formu gönderilmiş; ancak, bu firmalardan cevap alınmamıştır.

(6) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren “nihai bildirim raporu”, ilgili tarafların karşıt görüş ve değerlendirmelerini iletmelerine imkân vermek amacıyla, soruşturma konusu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine, soruşturma sırasında görüş bildiren ithalatçılara, yerli üretim dalına ve diğer taraflara iletilmiştir.

(7) Ayrıca, ilgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan özetleri talep eden bütün ilgili tarafların bilgisine sunulmak üzere hazır tutulmuştur.

(8) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu Tebliğin ilgili bölümlerinde cevap verilmiştir.

Yerinde doğrulama soruşturması

MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üretici Naksan Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.’nin Gaziantep’te bulunan üretim ve idari tesislerinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.

Gözden geçirme dönemi

MADDE 6 – (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının tespiti için 1/1/2010-31/12/2012 tarihleri arasındaki dönem gözden geçirme dönemi olarak belirlenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Önlem Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Önlem konusu ürün ve benzer ürün

MADDE 7 – (1) Önlem konusu ürün, 3921.90.60.00.11 numaralı gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) altında yer alan “Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, yapraklar, filmler, folyolar ve şeritler (polietilenden olanlar)”; 3921.90.60.00.13 numaralı GTİP altında yer alan “Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, yapraklar, filmler, folyolar ve şeritler (Polipropilenden olanlar)”; ile 5407.20.11.90.00 numaralı GTİP altında yer alan “Polietilen veya polipropilenden şerit ve benzerlerinden dokunmuş mensucatlar (diğerleri); 5407.20.19.90.00 numaralı GTİP altında yer alan “Polietilen veya polipropilenden şerit ve benzerlerinden dokunmuş mensucat (diğerleri)”; 3926.90.92.00.00 numaralı GTİP altında yer alan “Plastikten diğer eşya ve 39.01 ila 39.14 pozisyonlarında belirtilen diğer maddelerden eşya (levhalardan yapılmış olanlar)”; 3926.90.97.91.18 numaralı GTİP altında yer alan “Plastikten diğer eşya ve 39.01 ila 39.14 pozisyonlarında belirtilen diğer maddelerden eşya (diğerleri)”; 5903.90.91.90.00 numaralı GTİP altında yer alan “Plastik emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya plastikle lamine edilmiş mensucat (diğerleri)” ve 6306.12.00.00.00 numaralı GTİP altında yer alan “Vagon ve mavna örtüleri, tenteler ve dış storlar; çadırlar; kayıklara,deniz veya kara taşıtlarına mahsus yelkenler, kamp eşyası (sentetik liflerden)’dır.

(2) Soruşturmaya konu brandaların üretiminde, istenilen esnekliğe göre temel hammadde girdisi olarak yüksek yoğunluklu polietilen (YYPE) veya alçak yoğunluklu polietilen (AYPE) ile yüksek yoğunluklu polipropilen (YYPP) veya alçak yoğunluklu polipropilen (AYPP) kullanılmaktadır. Hammadde kullanımındaki değişim brandaların kullanım amacına göre farklılık göstermektedir. Genellikle YYPE ile YYPP dokumada kullanılırken, AYPE ile AYPP kaplamada (laminasyon) kullanılmaktadır. Üretim sürecinin başında ilgili hammaddelerin UV, boya ve talep edilen ürünün teknik özelliklerine göre yardımcı maddeler ile karışım makinelerinde karışımı gerçekleştirilir. Karışım sırasında sıvı hale gelen hammadde, şeritler halinde fırınlardan çıkartılır. Laminasyon işlemi gerçekleştirildikten sonra şeritler soğuk şoklama fırınlarına aktarılır ve kesilerek ip hatlar haline getirilir. Daha sonra bobinlere sarılan ipler çözgü bölümüne gönderilir ve leventlere sarılır. Sarılma işlemi bittikten sonra leventler ilgili dokuma makinelerine gönderilir ve dokuma işlemi başlatılır. Dokunan kumaşlar belirli bir metraja ulaştıktan sonra kesilip lamine bölümüne gönderilir. Söz konusu laminasyon üretilmekte olan dokuma brandanın çeşidine göre yapılır. Laminasyon işlemi biten dokumalara, istenilen boyutlar için kesme veya yapıştırma işleminden sonra el işçiliği ile kopçaları takılır, katlandıktan sonra ambalaj bölümüne gönderilir ve sevkiyata hazır hale getirilir.

(3) Dokuma brandaların yoğun olarak kullanıldığı sektörler tarım, hayvancılık, turizm, inşaat ve taşımacılık sektörleridir. Hasat döneminde ürünlerin toplanmasında, çadır yapımında, park, bahçe ve sahillerde yağmur ve rüzgârdan korunmak amacıyla, inşaat halindeki yapılardan dışarıya inşaat malzemesi savrulmasını engellemek amacıyla üzerlerinin kaplanması gibi çeşitli alanlarda kullanılmaktadır.

(4) Yerli üretim dalı tarafından imal edilen dokuma brandalar ile soruşturma konusu ülke menşeli dokuma brandaların benzer ürün olduğu tespiti mevcut önleme esas soruşturmada yapılmıştır. Soruşturma sürecinde de gerek yerli üretim dalı tarafından üretilen gerekse soruşturma konusu ülkeden ithal edilen önleme konu dokuma brandaların işlevsel ve fiziksel özellikleri, kullanım alanları, dağıtım kanalları, kullanıcıların algılaması ve birbirini ikame edebilmeleri açısından benzer ürün olma durumunu ortadan kaldıracak yönde bir tespitte bulunulmamıştır.

(5) Bu nedenle, ÇHC ve Vietnam menşeli soruşturma konusu ürün ile yerli üretim dalı tarafından imal edilen dokuma brandaların benzer ürünler olduğu tespiti geçerliliğini korumaktadır.

(6) Önlem konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan GTİP ve karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dampingin Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

Genel açıklamalar

MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 41 inci maddesi çerçevesinde soruşturma sırasında yeni damping marjı hesaplanmamış, esas soruşturmada hesaplanmış olan damping marjları gösterge olarak dikkate alınmıştır.

Esas soruşturmada tespit edilen damping marjları

MADDE 9 – (1) Mevcut dampinge karşı önlemin hukuki ve idari altyapısını teşkil eden önceki damping soruşturması nihayetinde soruşturma konusu ürün için damping marjı CIF bedelin yüzdesi olarak ÇHC için % 60, Vietnam için % 69 oranlarında tespit edilmiştir. Mezkur soruşturma esnasında tespit edilen damping marjları bahse konu ülkelerin önlemin kalkması halinde muhtemel davranışını yansıtması bakımından önemli bir gösterge niteliği taşımaktadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

Genel açıklamalar

MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükte olduğu dönemde, yerli üretim dalındaki (YÜD) zarar durumu ve önlemin yürürlükten kalkması halinde zarara etki edebilecek muhtemel gelişmeler incelenmiştir. İthalat verileri incelenirken, 2010-2012 dönemi dikkate alınmıştır.

Genel ithalat

MADDE 11 – (1) Önlem konusu ürünün Türkiye’ye genel ithalatı ve önlem konusu ülkelerden yapılan ithalatının incelenmesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılmıştır.

(2) Öte yandan, yukarıda da bahsi geçtiği üzere 2012/28 sayılı Tebliğ ile önleme dâhil edilen GTİP’lerdeki ürünlere ait ithalat verileri, söz konusu Tebliğin uygulama tarihi (25/12/2012) itibariyle analiz döneminin tamamını kapsamaması nedeniyle ithalatın gelişimi analizine dâhil edilmemiştir.

(3) Buna göre, 2010 yılında 10.474.433 kg olan soruşturma konusu ürünün genel ithalatı 2011 yılında 8.094.769 kg, 2012 yılında 6.227.691 kg seviyesinde gerçekleşmiştir. Miktar bazında önlem konusu ürünün genel ithalatının 2010 yılında % 11,69’u, 2011 yılında % 14,43’ü, 2012 yılında % 14,95’i Dâhilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında yapılmıştır. Bu çerçevede kesin ithalat 2010 yılında 9.249.691 kg, 2011 yılında 6.926.915 kg, 2012 yılında 5.296.668 kg seviyesinde gerçekleşmiştir.

(4) Bahse konu ürünün genel ithalatının değer bazında, 2010 yılında 36.661.790 ABD Doları, 2011 yılında 30.317.104 ABD Doları ve son olarak 2012 yılında ise 23.796.532 ABD Doları düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir.

(5) Genel ithalatın birim fiyatı ise 2010 yılında 3,50 ABD Doları/kg, 2011 yılında 3,75 ABD Doları/kg ve 2012 yılında 3,82 ABD Doları/kg olarak gerçekleşmiştir. Kati ithalat için birim fiyatlar ise 2010 yılında 3,96 ABD Doları/kg, 2011 yılında 4,38 ABD Doları/kg, 2012 yılında 4,49 ABD Doları/kg olmuştur.

Önlem konusu ülkelerden ithalat

MADDE 12 – (1) 2010-2012 döneminde ÇHC’den şikâyet konusu ürün ithalatı miktar bazında 2010 yılında 98.560 kg, 2011 yılında 107.716 kg, 2012 yılında 381.042 kg olarak gerçekleşmiştir. Miktardaki artışa paralel olarak ithalatın değersel hacmi de artmış ve 2010 yılında 320.986 ABD Doları olan ithalat, 2011 yılında 552.789 ABD Doları ve 2012 yılında da 1.257.346 ABD Doları seviyesine yükselmiştir.

(2) Miktar bazında DİR kapsamında yapılan ithalatın oranı da yıllara göre önemli farklılıklar gösterirken, ÇHC’den yapılan ithalatın miktar bazında 2010 yılında % 60,32’si, 2011 yılında % 23,28’i ve 2012 yılında da % 65,70’i DİR kapsamında yapılmıştır.

(3) ÇHC’den yapılan ithalatın birim fiyatı ise 2010 yılında 3,26 ABD Doları/kg, 2011 yılında 5,13 ABD Doları/kg ve 2012 yılında 3,30 ABD Doları/kg olarak gerçekleşmiştir. Kesin ithalatın birim fiyatı ise 2010 yılı için 8,21 ABD Doları/kg, 2011 yılında 6,69 ABD Doları/kg, 2012 yılında 9,62 ABD Doları/kg olmuştur.

(4) ÇHC kaynaklı ithalatın toplam ithalat içindeki payı ise 2010 yılında % 0,94, 2011 yılında % 1,33 ve 2012 yılında % 6,12 olarak gerçekleşmiştir.

(5) İncelenen dönem itibariyle Vietnam’dan herhangi bir ithalat gerçekleştirilmemiştir.

Önlem konusu ithalatın pazar payı

MADDE 13 – (1) Soruşturma konusu ürünün yurt içi tüketimi, YÜD ve diğer yerli üreticilerin yurt içi satışları ile soruşturma konusu ürünün genel ithalatının toplanması suretiyle hesaplanmıştır.

(2) Bu veriler çerçevesinde Türkiye benzer mal tüketimi endeks değeri 2010 yılı için 100 olarak alındığında 2011 yılında 111, 2012 yılında 117’ye yükselmiştir. YÜD’ün pazar payı ise 2010 yılında % 27,68, 2011 yılında % 30,19, 2012 yılında % 30,99 olarak gerçekleşmiştir.

(3) ÇHC’nin benzer mal tüketim pazar payı endeksi 2010 yılında 100 iken 2011 yılında 26, 2012 yılında 54 olarak gerçekleşmiştir.

Fiyat baskısı, bastırması, kırılması

MADDE 14 – (1) İncelenen dönemde ÇHC menşeli önlem konusu ürün için yukarıda belirtilen oranlarda gözetim uygulaması yürürlükte bulunduğundan bu ülke menşeli ithalatın iç piyasa fiyatları üzerindeki etkisine yönelik sağlıklı bir değerlendirme yapma imkânı bulunmamıştır.

(2) Yine bu dönemde Vietnam’dan herhangi bir ithalat gerçekleşmediğinden fiyat baskısı, fiyat bastırması ve fiyat kırılması hesapları yapılmamıştır.

Diğer ülkelerden ithalat

MADDE 15 – (1) 2010-2012 dönemde üçüncü ülkelerden yapılan ithalat incelendiğinde, 2010 yılında 10.375.873 kg olan ithalat 2011 yılında 7.987.053 kg, 2012 yılında 5.846.649 kg olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu ithalatın değersel gelişimi ise 36.340.804 ABD Doları, 2011 yılında 29.764.315 ABD Doları ve 2012 yılında da 22.539.186 ABD Doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Gerçekleşen ithalatın birim fiyatları ise yıllar itibariyle 3,50 ABD Doları/kg, 3,73 ABD Doları/kg ve 3,86 ABD Doları/kg seviyesine yükselmiştir.

(2) Üçüncü ülkelerden yapılan ithalatın pazar payı ise 2010 yılında % 99,06 iken 2011 yılında % 98,67, 2012 yılında % 93,88 olarak gerçekleşmiştir.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

MADDE 16 – (1) Yerli üretim dalı ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesinde şikâyetçi yerli üretici Naksan Plastik ve Enerji San. A.Ş.’nin verileri kullanılmıştır. Eğilimlerin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki veriler için yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerler esas alınmış ve veriler 2010 yılı=100 olacak şekilde endekslenmiştir.

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)

1) Yerli üreticinin soruşturma konusu üründe 2010 yılında 100 olan üretim miktar endeksi 2011 yılında 120, 2012’de 139 düzeyine yükselmiştir.

2) Bu dönemde yerli üretici 2012 yılındaki şirket birleşmesinden sonra kapasite artırımına gitmiştir. Buna göre, 2010 yılında 100 olan kapasite 2012 yılında 122’ye yükselmiştir. Yine bu dönemde KKO 2010 yılı 100 alındığında 2011 yılında 120 ve 2012 yılında da 113 olarak gerçekleşmiştir.

b) Yurt içi satışlar ve ihracat

1) Yerli üreticinin soruşturma konusu üründe 2010 yılında 100 olan yurtiçi satış miktar endeksi, 2011 yılında 121 ve 2012 yılında da 131 olarak gerçekleşmiştir.

2) Aynı dönemde yurtiçi satış hâsılatı reel olarak incelendiğinde 2010 yılında 100 olan endeksin 2011 yılında 137 ve 2012 yılında da 148 olduğu görülmektedir.

3) Yurtiçi satışların birim fiyat endeksi ise 2010 yılı 100 alındığında 2011 ve 2012 yıllarında 113 seviyesinde kalmıştır.

4) Soruşturma dönemi itibariyle yerli üretici sadece 2012 yılında ihracat yaptığından ihracat miktar ve değerleri için endeks ve reel değerler hesaplanmamıştır.

c) Stoklar

1) Yerli üreticinin soruşturma konusu üründeki stok verileri incelendiğinde endeks değerinin miktar bazında 2010 yılı 100 alındığında 2011 yılında 70’e gerilediği ve 2012 yılında ise 105’e yükseldiği görülmektedir.

2) Bu dönemde stok çevrim hızları ise 2010 yılı 100 alındığında 2011 yılında 171’e yükselirken, 2012 yılında 131’e gerilemiştir.

ç) İstihdam

1) Yerli üreticinin iç pazardaki talep artışını karşılamak için yaptığı tevsi yatırımlar ve kapasite artırımları neticesinde ürün istihdam değerleri de yukarı yönlü hareket etmiş ve 2010 baz yılını takip eden 2011 ve 2012 yıllarında endeks değerleri sırasıyla 152 ve 231 olarak gerçekleşmiştir.

d) Ücretler

1) Yerli üreticinin soruşturma konusu ürün üretiminde çalışan işçilerinin aylık giydirilmiş brüt ücret endeksi 2010 yılı 100 alındığında 2011 yılında 96’ya ve 2012 yılında da 92’ye gerilemiştir.

e) Verimlilik

1) Yerli üreticinin soruşturma konusu ürün üretiminde çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2010 yılı 100 alındığında, 2011 yılında 79 ve 2012 yılında 60 düzeyinde kalmıştır.

f) Maliyetler ve kârlılık

1) Yerli üreticinin soruşturma konusu üründe ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi 2010 yılı 100 alındığında 2011 yılında 113’e ve 2012 yılında 117’ye yükselmiştir.

2) Yerli üreticinin ilgili üründe ticari maliyetleri ve ortalama yurtiçi satış fiyatları dikkate alınarak hesaplanan yurtiçi ürün birim kârlılık endeksi 2010 yılı 100 alındığında 2011 yılında 120’ye yükselmiş iken 2012 yılında -93’e gerilemiştir.

g) Nakit akışı

1) Yerli üreticinin soruşturma konusu ürün satışları ile yarattığı nakit akışı endeksi 2010 baz yılını izleyen 2011 yılında 158’e yükselirken 2012 yılında -2 seviyesine gerilemiştir.

ğ) Büyüme

1) Yerli üreticinin bütün faaliyetleri ile ilgili olarak aktif büyüklüğü reel olarak 2010 yılı 100 alındığında 2011 yılında 116 iken, takip eden 2012 yılında şirket birleşmesinin de etkisiyle 1.276 olarak gerçekleşmiştir.

h) Sermaye ve yatırımları artırma yeteneği

1) YÜD’ün sermaye artırma yeteneğini görebilmek amacıyla yerli üretim dalının bütün faaliyetlerinde kullanılan öz sermayesinin gelişimi incelenmiştir. Buna göre, öz sermaye endeks değeri 2010 yılı 100 alındığında 2011 yılında 78 ve 2012 yılında da 883 seviyesindedir.

ı) Yatırımların seyri

1) YÜD’ün tevsi yatırımları 2010 yılı 100 iken 2011 yılında 74’e gerilemiş, 2012 yılında 1.339’a yükselmiştir.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi

MADDE 17 – (1) YÜD’den temin edilen veriler ışığında, üretim ve satış verilerinin incelenen dönem itibariyle yükselişte olmasına rağmen artan birim maliyetler nedeniyle ürün kârlılıklarında ve ürün nakit akış hızında düşüş yaşanmıştır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Dampingin ve Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi

İhtimalinin Değerlendirilmesi

Genel açıklamalar

MADDE 18 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükümleri gereğince, bu bölümde önlemin sona ermesi halinde damping ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı değerlendirilmiştir.

Soruşturmaya konu ülkedeki üretim, kapasite ve ihracat potansiyeli

MADDE 19 – (1) Önlem konusu ülkelerin kapasiteleri ve ihracat kabiliyetleri Uluslararası Ticaret Merkezi (UTM-International Trade Center) verilerine dayanılarak incelenmiştir.

(2) Ticaret istatistikleri UTM veri tabanında dörtlü gümrük tarife pozisyonları (GTP) halinde yer aldığından önlem konusu ürüne yönelik ayrıntılı bir istatistikî mukayese yapılamamış; önlem konusu ülkelerin ihracat kabiliyetleri eldeki mevcut veriler ışığında değerlendirilmiştir.

(3) Önlem konusu ürünün küresel ithalatı farklı GTP’ler altında yapıldığından buradaki analiz de 3921 ve 5407 GTP altında ayrı ayrı yapılmıştır. Buna göre, 3921 ve 5407 GTP altında önlem konusu ülkelerden yapılan ihracat, birim fiyatlar ve küresel ticaretten aldığı paylar aşağıda belirtilmiştir.

a) ÇHC (3921)

1) ÇHC’nin önlem konusu ürün ihracatı miktar bazında 2008 baz yılına göre 2009 yılında % 11,57 oranında azalarak 197.799 tona, 2010 yılında % 30,72 artarak 292.371 tona ve 2011 yılında % 71,70 artarak 384.036 tona ve 2012 yılında da % 108,96 oranında artışla 467.382 tona ulaşmıştır.

2) ÇHC’nin aynı dönemde değer bazında ihracatı ise 2008 yılında 540 milyon ABD Doları, 2009 yılında 487 milyon ABD Doları, 2010 yılında 786 milyon ABD Doları, 2011 yılında 1.181 milyon ABD Doları ve son olarak 2012 yılında 1.480 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

3) ÇHC’nin tüm dünyaya yaptığı ihracatının ortalama FOB birim fiyatının 2008 yılında 2.414 ABD Doları/ton, 2009 yılında 2.464 ABD Doları/ton, 2010 yılında 2.688 ABD Doları/ton, 2011 yılında 3.076 ABD Doları/ton ve 2012 yılında da 3.167 ABD Doları/ton seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir.

4) UTM verilerine göre ÇHC’nin küresel bazda önlem konusu ürün ticaretindeki payı 2008 yılında % 5,8, 2009 yılında % 5,9, 2010 yılında % 7,3 ve 2011 yılında %8,9 olarak gerçekleşmiştir. Bu veriler ışığında ÇHC’nin küresel pazardan aldığı payın giderek arttığı göze çarpmaktadır.

b) Vietnam (3921)

1) Vietnam’ın önlem konusu ürün ihracatı miktar bazında 2009 yılında bir önceki yıla göre % 39 oranında azalarak 9.214 tona, 2010 yılında % 16 artarak 5.587 tona ve 2011 yılında % 59 artarak 10.645 tona ulaşmıştır.

2) Vietnam’ın aynı dönemde değer bazında ihracatı ise 2008 yılında 48,5 milyon ABD Doları, 2009 yılında 30 milyon ABD Doları, 2010 yılında 52 milyon ABD Doları, 2011 yılında 70 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

3) Vietnam’ın tüm dünyaya yaptığı ihracatının ortalama FOB birim fiyatının 2008 yılında 5.271 ABD Doları/ton, 2009 yılında 5.345 ABD Doları/ton, 2010 yılında 4.890 ABD Doları/ton, 2011 yılında 4.795 ABD Doları/ton seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir.

4) UTM verilerine göre Vietnam’ın küresel bazda şikayet konusu ürün ticaretindeki payı 2008 ve takip eden yıllar itibariyle %0,2-0,3 aralığında seyretmiştir.

c) ÇHC (5407)

1) ÇHC’nin önlem konusu ürün ihracatı miktar bazında 2009 baz yılı olmak üzere 2010 yılında % 229 artarak 1.2 milyon tona, 2011 yılında % 281 artarak 1.5 milyon tona ve 2012 yılında % 295 artarak 1.5 milyon tona ulaşmıştır.

2) ÇHC’nin aynı dönemde ihracatı değer bazında ise 2009 yılında 5.2 milyar ABD Doları, 2010 yılında 6.6 milyar ABD Doları, 2011 yılında 9.3 milyar ABD Doları, 2012 yılında 9.9 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

3) ÇHC’nin tüm dünyaya yaptığı ihracatının ortalama FOB birim fiyatının 2009 yılı baz alınmak suretiyle 2010 yılında % 61 oranında gerileyerek 5.239 ABD Doları/ton, 2011 yılında % 53 oranında bir gerilemeyle 6.305 ABD Doları/ton, 2012 yılında da yaklaşık 6.460 ABD Doları/ton seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir.

4) İncelenen GTP’ye ait UTM küresel verilerinin 2011 yılıyla sınırlı olması nedeniyle ÇHC’nin küresel ticaretten aldığı pay sadece bu yıl için saptanabilmiştir. Buna göre ÇHC söz konusu ürün grubu için küresel pazardan % 48 pay almış ve bu haliyle dünyanın en büyük ihracatçısı olmuştur.

ç) Vietnam (5407)

1) Vietnam’ın önlem konusu ürün ihracatı miktar bazında 2009 yılında 14.356 ton, 2011 yılında 35.629 tona ulaşmıştır.

2) Vietnam’ın aynı dönemde ihracatı değer bazında ise 2009 yılında 186 milyon ABD Doları ve 2011 yılında 283 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

3) Vietnam’ın tüm dünyaya yaptığı ihracatının ortalama FOB birim fiyatının 2009 yılında 12.798 ABD Doları/ton ve 2011 yılında 7.959 ABD Doları/ton seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir.

4) UTM verilerine göre Vietnam’ın küresel bazda şikayet konusu ürün payı 2011 yılında % 1,2 düzeyinde seyretmiştir.

Önleme konu ülkenin belirli ülke pazarlarındaki durumu

MADDE 20 – (1) AB Pazara Giriş Veri Tabanından (EU Market Access Database) yararlanılarak, önleme tabi ülkelerin AB-27’ye şikâyet konusu ürün ihracatlarına ilişkin veriler altılı GTP bazında incelenmiştir. Buna göre;

a) ÇHC’nin AB-27’ye şikayet konusu toplam ürün ihracatı miktar bazında 2010 yılında 11.825.500 kg, 2011 yılında 14.612.400 kg ve 2012 yılında da 16.426.300 kg; değer bazında ise 2010 yılında 26.480.940 Euro, 2011 yılında 33.095.870 Euro ve 2012 yılında 39.894.100 Euro düzeyinde gerçekleşmiştir. Yapılan bu ihracatın birim fiyatı ise 2010 yılında 2,24 Euro/kg, 2011 yılında 2,26 Euro/kg ve 2012 yılında 2,43 Euro/kg olmuştur.

b) Vietnam’ın AB-27’ye şikayet konusu toplam ürün ihracatı ise miktar bazında 2010 yılında 2.522.200 kg, 2011 yılında 2.301.400 kg ve 2012 yılında 2.220.700 kg; değer bazında ise 2010 yılında 4.440.140 Euro, 2011 yılında 4.380.850 Euro ve 2012 yılında 4.734.010 Euro tutarında gerçekleşmiştir. Yapılan bu ihracatın birim fiyatı ise 2010 yılında 1,76 Euro/kg, 2011 yılında 1,90 Euro/kg ve 2012 yılında 2,13 Euro/kg olmuştur.

Türkiye pazarının önemi ve talebi etkileyen unsurlar

MADDE 21 – (1) Yukarıda da izah edildiği üzere soruşturma konusu ürün, tarımdan taşımacılığa kamp çadırından korunak sağlamak amaçlı kullanıma değin çok geniş bir alanda ihtiyaç duyulan hem nihai hem de bir anlamda yardımcı üründür.

(2) Lojistik sektöründeki gelişmeler, sanayi sektöründe hammaddenin naklinden korunmasına ve nihai ürünün pazara sunulmasına, tarım sektöründeki ürün yetiştirme ve nihai ürünü koruma ve saklama koşullarının sağlanmasına kadar soruşturma konusu ürüne duyulan ihtiyaçlar çeşitlilik göstermekte ve buna paralel olarak talep soruşturma konusu ürüne yönelik talep artmaya devam etmektedir. Gerek ithalat verilerinden gerekse YÜD’ün artan üretim ve satış rakamlarından yola çıkılarak soruşturma konusu ürüne yönelik talebin ileriki yıllarda da artacağı düşünülmektedir.

(3) Öte yandan, soruşturma konusu üründe talebi etkileyen esas unsur fiyat olmakla birlikte, tedarikçinin ürünü müşterinin talepleri doğrultusunda istenilen ölçü ve normlarda talep edilen zaman aralığında ve nispeten düşük taşıma giderleri ile varış noktasına ulaştırması talebi etkileyen tali unsurlardır.

(4) Öte yandan, soruşturma konusu dokuma brandalar hem stok üretime hem de sipariş odaklı üretime uygun üretim sürecinden geçtiği için ara kullanıcılar olan çadır, tente, branda imalatçıları için temini kolay ana hammadde konumundadır.

ALTINCI BÖLÜM

Değerlendirme ve Sonuç

Değerlendirme

MADDE 22 – (1) Uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin sona ermesi halinde, damping ve zararın devam edip etmeyeceği veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı konusu incelenmiş olup, önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda üretici/ihracatçı firmaların önlemlerin yokluğundaki davranışlarını yansıtacak olan esas soruşturmada tespit edilen damping marjlarının önemli seviyelerde olduğu; YÜD’ün ürün kârlılığı ile nakit akışında olumsuzluklar bulunduğu, pazar payında düşüş yaşandığı; bunun yanı sıra soruşturma konusu ülkelerin yüksek üretim ve kapasiteleri ile dünya ihracatındaki lider konumu ve önlem konusu üründe tüketimin ve ithalatın arttığı görülmüştür. Bu kapsamda, mevcut önlemlerin ortadan kalkması durumunda dampingli ithalatın ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu sonucuna varılmıştır.

Karar

MADDE 23 – (1) Soruşturma sonucunda, meri önlemin yürürlükten kaldırılması halinde dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile soruşturma konusu ürün için uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin aşağıda belirtilen şekilde aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

 

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem

3921.90.60.00.11

Polietilen ve polipropilenden mamul
şerit veya benzerlerinden dokunmuş
mensucat (yalnız dokuma brandalar)

ÇHC

1,06 ABD Doları/Kg

3921.90.60.00.13

3926.90.92.00.00

3926.90.97.90.18

Vietnam

1,16 ABD Doları/Kg

5407.20.11.90.00

5407.20.19.90.00

5903.90.91.90.00

6306.12.00.00.00

 

Uygulama

MADDE 24 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife istatistik pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.