10 Kasm 2014 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29171

YNETMELK

stanbul Aydn niversitesinden:

STANBUL AYDIN NVERSTES NLSANS VE LSANS

ETM-RETM VE SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; stanbul Aydn niversitesine bal faklte, yksekokul ve meslek yksekokullarndaki nlisans ve lisans programlar ile yabanc dilde hazrlk programnda uygulanan kayt, eitim-retim, snav ve deerlendirme srelerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; stanbul Aydn niversitesindeki birinci ve ikinci retim ile uzaktan retim nlisans ve lisans programlar ve yabanc dilde hazrlk programnda uygulanan eitim-retim srelerinin tanmlanmas, kredilendirilmesi, snav, deerlendirme ve renci kabulne ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14, 43, 44 ve 49 uncu maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) AKTS: ykne dayal Avrupa Kredi Transfer Sistemi (European Credit System-ECTS)ni,

b) AYSIS: Aydn niversitesi renci Bilgi Sistemi (Aydn University Student Information System)ni,

c) Bakan: stanbul Aydn niversitesi Mtevelli Heyet Bakann,

) Blm bakan: stanbul Aydn niversitesi faklte/meslek yksekokulu blm bakann,

d) CAE: Certificate in Advanced English (leri ngilizce Sertifikas) snavn,

e) ift anadal program: rencinin devam ettii lisans programna ek olarak kaytl olduu ikinci bir lisans programn,

f) Danman: rencilerin eitim-retim ve dier sorunlaryla ilgilenmek zere blm veya anabilim dal bakannca belirlenen ve faklte/yksekokul ynetim kurulu tarafndan grevlendirilen retim elemann,

g) Dekan: stanbul Aydn niversitesi faklte dekann,

) Diploma eki-DE: (Diploma Supplement-DS): Uluslararas saydaml pekitirmeyi hedefleyen ve elde edilmi yetkinlik ve beceriler ile bunlarn ifade edildii diploma, derece, sertifika gibi belgelerin, akademik ve meslek tannmasn salamaya ynelik ve yksekretim diplomasna ek olarak verilen belgeyi,

h) EBS: stanbul Aydn niversitesi Eitim-retim Bilgi Sistemini,

) Faklte: stanbul Aydn niversitesine bal faklteleri,

i) FCE: First Certificate in English (ngilizcede Birinci Seviye Sertifikas) Snavn,

j) Genel Sekreter: stanbul Aydn niversitesi Genel Sekreterini,

k) IELTS: International English Language Testing System (Uluslararas ngilizce Dil Seviye Belirleme Sistemi)ni,

l) lgili kurul: Fakltelerde faklte kurulunu, yksekokullarda yksekokul kurulunu ve meslek yksekokullarnda meslek yksekokulu kurulunu,

m) lgili ynetim kurulu: Fakltelerde faklte ynetim kurulunu, yksekokullarda yksekokul ynetim kurulunu ve meslek yksekokullarnda meslek yksekokulu ynetim kurulunu,

n) Meslek yksekokulu: stanbul Aydn niversitesine bal meslek yksekokullarn,

o) Mdr: stanbul Aydn niversitesine bal yksekokul ve meslek yksekokulu mdrn,

) Mtevelli Heyet: stanbul Aydn niversitesi Mtevelli Heyetini,

p) renci i yk: Snf ii ders saatlerinin yan sra laboratuvar, atlye, klinik almas, dev, uygulama, proje, seminer, sunum, snava hazrlk, snav, staj, i yeri eitimi, yerinde uygulama gibi eitim-retim etkinlikleri iin renci tarafndan harcanan btn zaman,

r) n koullu ders: lgili faklte kurulu karar ile belirlenen; alt yaryllarda yer alan ders/derslerden final snavna girme hakk elde edilmi veya o ders/derslerden en az DD notu alnm dersi,

s) Program bakan: Meslek yksekokulu program bakann,

) Rektr: stanbul Aydn niversitesi Rektrn,

t) Semeli ders: rencinin zorunlu dersler dnda alan iinden veya alan dndan istei dorultusunda ald, kaytl olduu programdaki semeli ders ad ile alm veya baka programlarn semeli veya zorunlu dersleri arasndan seebilecei dersi,

u) Senato: stanbul Aydn niversitesi Senatosunu,

) Staj: Eitim-retim faaliyetleri kapsamnda, ancak dersler balamadan nce sreklilik gsterecek ekilde yaplan yerinde uygulama faaliyetini,

v) TOEFL: Test of English as a Foreign Language (Yabanc Dil olarak ngilizce Yabanc Dil Seviye Belirleme) Snavn,

y) TYY: Trkiye Yksekretim Yeterlilikler erevesini,

z) niversite: stanbul Aydn niversitesini,

aa) Yan dal program: rencinin devam ettii lisans programyla ilgili dier bir programda da bilgi, beceri ve yetkinliini gelitirmesini salayan program,

bb) Yerel ders kredisi: Derslerin teorik saatleri ile uygulama ve laboratuvar saatlerinden oluan, bir yerel kredi, bir yaryl iinde haftada bir ders saatlik teorik dersi veya iki ders saatlik laboratuvar, atlye, klinik almas, seminer, uygulama gibi alma ve etkinlikleri,

cc) Yerinde uygulama: rencinin, renim grm olduu programn gerei olarak, normal eitim ve retim sreleri dnda, ilgili program kazanmlarnda tanmlanm ve rencinin alannda edindii bilgi, beceri ve yetkinlikleri ilgili olduu i alannda da pekitirmesini ngren renme ve uygulama etkinlii ile rencinin ders ald yaryl ierisinde o yaryl dersleri ile ilikilendirilmi ve haftalara blnm olarak ilgili olduu i alannda gerekletirdii bir renme ve uygulama faaliyetini,

) YDEK: Yksekretimde Akademik Deerlendirme ve Kalite Gelitirme Komisyonunu,

dd) YK: Yksekretim Kurulunu,

ee) Ynetim Kurulu: stanbul Aydn niversitesi Ynetim Kurulunu,

ff) Yksekokul: stanbul Aydn niversitesine bal yksekokulu,

gg) Zorunlu ders: Bir programda ngrlen ve rencinin almas zorunlu olan dersi,

) YDYYS: Yabanc Dil Yeterlik ve Yerletirme Snavn

ifade eder.

KNC BLM

Eitim ve retime likin Esaslar

renim sreleri ve toplam kredileri

MADDE 5 (1) Bir yl sreli yabanc dil hazrlk snf hari olmak zere, meslek yksekokullarnn nlisans programlarn tamamlamak iin normal renim sresi iki eitim-retim yl olup, renci i ykne bal olarak tamamlanmas gereken toplam kredi miktar 120 AKTSdir. Faklte ve yksekokullarn lisans programlar, nlisans dzeyini iinde barndran btnleik iki dzeyden oluur. Bu programlarn nlisans dzeyini tamamlamak iin normal renim sresi iki eitim-retim yl ve tamamlanmas gereken toplam kredi 120 AKTS, lisans programlarnn toplam sresi drt eitim-retim yl olup, tamamlanmas gereken toplam kredi 240 AKTSdir.

(2) Kayt olunan programa ilikin derslerin verildii dnemden balamak zere, her dnem iin kayt yaptrlp yaptrlmadna baklmadan nlisans programlarn tamamlamak iin tannan azam renim sresi drt eitim-retim yl, lisans programlarn tamamlamak iin tannan azam renim sresi ise yedi eitim-retim yldr.

(3) Eitim ve retimlerini, programlar iin belirlenen azam srelerde baar ile tamamlayamayanlarn rencilik statleri, ders ve snavlara katlma ve tez hazrlama faaliyetleri ile snrl olup, normal rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmadan devam eder.

(4) Bir yllk yabanc dil hazrlk renimi sresi, programlar iin belirlenen azam renim srelerinin dndadr. Hazrlk snfnda baarl olamayan rencilere verilecek ilave sre ise azam renim sresinden saylr.

(5) niversiteden uzaklatrma cezas alan rencilerin, cezal geirdikleri sre renim sresinden saylr.

(6) Kayt dondurma (izinli saylma) sresi azam renim sresinden saylmaz.

Akademik takvim

MADDE 6 (1) Eitim-retim yaryl esasna gre yaplr. Her akademik yl gz ve bahar olmak zere iki yaryldan ve her yaryl en az on drt hafta (en az yetmi i gn)dan oluur. Senato, gerektiinde, yaryllara ek olarak Yksekretim Kurulunun onay ile yaz retimi almasna karar verebilir. Yaryl sonu snav ve bu snavlara hazrlk sreleri ile staj gerektiren programlarda staj sreleri, bu srelerin dndadr.

(2) Akademik takvim; kayt-kabul, eitim-retim esaslar, snavlar ve benzeri faaliyetlerin takvimini kapsar. Akademik takvim her yl yeni eitim-retim ylndan bir nceki eitim-retim yl ierisinde Senato tarafndan belirlenir ve ilan edilir. Zorunlu durumlarda Senato akademik takvimde deiiklik yapabilir.

retim creti

MADDE 7 (1) rencilerden, her eitim-retim ylnda, Mtevelli Heyet tarafndan belirlenen miktarda retim creti alnr. Ayrca yaz retimine katlan rencilerden de her yaz dnemi iin Mtevelli Heyet tarafndan belirlenen miktarda retim creti alnr. niversite tarafndan sunulabilecek yurt, yemek, ulam ve benzeri ek hizmetlerin bedeli renim creti dndadr ve Mtevelli Heyet tarafndan ayrca belirlenir.

retim dili

MADDE 8 (1) niversitenin retim dili Trkedir. niversite tarafndan teklif edilen ve YK tarafndan onaylanan baz blm ve programlarda yabanc dilde de retim yaplr.

Eitim-retim

MADDE 9 (1) niversitede eitim-retim ders geme esasna gre yaplr. retim sresince ders programlar, ilgili blm ve program kurullarnn nerisi, faklte, yksekokul veya meslek yksekokul kurullarnn uygun gr ve Senato karar ile kesinleir.

(2) niversitenin eitim-retim ve ders programlar, renci/renme merkezli bir yaklam esas alnarak, nlisans programlar iin TYYǒnin 5 inci, lisans programlar iin 6 nc Yeterlilik Tanmlar ile programlarn ilgili olduklar TYY Temel Alan Yeterlilikleri ve Kredi Aralklar gz nnde bulundurularak rencilerin ilgili program baar ile tamamladklar zaman kazanm olmalar beklenen bilgi, beceri ve yetkinlik dzeyleri ak bir ekilde belirtilerek tasarlanr. Program tasarm, ilgili programn ama ve hedefleri dorultusunda, program kazanmlar, ders ve laboratuvar, dev, proje, uygulama, atlye, staj, seminer, klinik almas, tez ve benzeri dier renme faaliyetleri ile bunlarn ierik ve renme ktlarn, renme, retme, lme ve deerlendirme yntem ve yaklamlar ile rencinin i ykne dayal olarak hesaplanan ve her eitim-retim yaryl iin 30 AKTS kredisi olacak ekilde gerekletirilir.

(3) Ders programlarnda yer alan dersler, teorik derslerin yan sra laboratuvar, atlye, klinik almas, dev, uygulama, proje, seminer, sunum, snava hazrlk, snav, staj, i yeri eitimi, yerinde uygulama, endstriye dayal uygulama gibi snf ii ve d renme ve uygulama etkinliklerini kapsar. Dersler zorunlu, seimlik, n ve/veya yan koullu olabilir. Her renci kaytl olduu programn zorunlu dersleri ile ders programnda gsterilen trde ve sayda semeli dersi almakla ykmldr.

(4) Ders programlarnda yer alan derslerin kredileri, bir rencinin tm eitim-retim etkinliklerine ayrabilecei haftalk azam srenin 45 saat ve bir eitim-retim yarylndaki tm eitim-retim etkinlikleri iin ayrlan srenin 17 hafta, 14 hafta derse ilve 1 hafta ara ve buna ilve 2 hafta dnem sonu snav olduu gz nnde bulundurularak, bir yaryl iin hesaplanan toplam i yk dorultusunda, 1 AKTS kredisi 25.5 saat renci i ykne karlk gelecek ekilde belirlenir.

(5) Normal eitim-retim sresinin dnda gerekletirilen ve staj yaplmas zorunlu olan nlisans ve lisans programlarnda, stajn, ders programnda yer ald eitim-retim yaryl/yaryllar iin 1 AKTS kredisine karlk gelen i yk, ilgili program iin zorunlu grlen staj i gnne bal olarak, 25.5 ile 29.5 saat arasndadr.

(6) Ders programlar ierisinde yer alan tm derslerin ve dier renme faaliyetlerinin tanmlar, EBS kapsamnda belirtilmi olan formata uygun olarak yaplr. Buna gre, her bir ders veya renme faaliyeti iin, dersin veya faaliyetin ismi, yaryl, kredisi, dili, renim dzeyi, zorunlu veya seimli olup olmad, hangi retme yntemi ile ve kim tarafndan verildii, varsa koordinatr, n veya yan art olan ders veya renme faaliyetinin olup olmad, kategorisi, hedef ve ierii, renme ktlar, renme ve retme yntemleri, retim konularnn haftalara gre dalm ve renci tarafndan, her hafta, ders veya renme faaliyeti iin yaplmas gereken n ve sonras hazrlk almalar, dersin kaynak materyalleri, ders veya faaliyetin program kazanmlarna katks, snav ve deerlendirme yntemleri ve bunlarn ders veya faaliyetin baarlmasna olan katklar, ngrlen tm renme ve snav faaliyetleri iin renci tarafndan harcanacak zaman (i gc) ve buna bal olarak niversite tarafndan kabul edilen ve bu Ynetmelikte belirtilen i yk ve AKTS ilikisi erevesinde AKTS kredisi aka belirtilir.

(7) Ders programlarnda yer alan ve Senato tarafndan uygun grlen baz dersler, tamamen veya ksmen uzaktan retim yoluyla verilebilir.

Normal ve azam renci i yk

MADDE 10 (1) Bir rencinin bir yaryldaki normal i yk 30 AKTS, dzensiz renciler iin azam i yk ise derslerin alm olmas kaydyla 42 AKTSdir. Dzenli renci; bulunduu dnemin dnda ders almakla ykml olmayan GNOsu 3.00n altnda olan rencidir. Dzensiz renci; bulunduu dnemin dndaki dnemlerden ders alabilen rencidir.

Baarl renciler

MADDE 11 (1) Genel not ortalamalar; 3.00 veya daha yukarda olan ikinci ve daha yukar snf rencileri, tm dersleri alm ve baarm olmalar ve azam renci i ykn gememeleri koulu ile bulunduklar yln bir st yarylndan/ylndan danmanlarnn onay ile ders alabilirler.

Ders tekrar

MADDE 12 (1) Yl veya yaryl sonu snavlar sonucunda, bulunduu gz veya bahar yaryl derslerinden FF, FD, NA, W, I, E notlarn alarak, bu derslerden baarsz olan renciler, genel not ortalamalarna baklmakszn, bir sonraki yl, dersin ald yarylda, ncelikle baarsz olduklar dersleri tekrarlamalar, daha sonra, var ise, bir nceki yldan hi almadklar ders/dersleri almalar ve daha sonra da azam renci i ykn amamak koulu ile bulunduklar dnemin derslerini almalar gerekir. Ayrca, renciler, azam renci i ykn amamak koulu ile genel not ortalamalarn ykseltmek amacyla, sadece DD ve DC notu aldklar dersleri tekrar alabilirler.

(2) Tekrarlanan dersler iin, rencinin o derslerden daha nce alm olduu nota baklmakszn, ald son not geerlidir.

Ders muafiyeti, nceden kazanlm yeterliliklerin tannmas ve intibak

MADDE 13 (1) Daha nce baka bir yksekretim kurumuna devam ederek baz derslerden geer not alan renciler, SYM tarafndan yaplan snav ile yeni kabul edildikleri blmn programnda yer alan ayn derslerden muaf saylabilirler. Bu renciler, muaf olmak istedikleri dersler iin, daha nceki yksekretim kurumlarndan alm olduklar derslerin ierikleri, renme ktlar, lme ve deerlendirme yntemleri, i yk, AKTS kredisi ve baar notunu gsteren resmi transkript ve muaf olmak istedikleri dersleri belirtir bir dilekeyle, bal bulunduklar blm veya program bakanlklarna, en ge eitim-retimin balad ilk hafta ierisinde bavurabilirler. Derslerden muafiyet karar, ilgili ynetim kurulunca verilir. ngilizce hazrlk programna devam eden rencilerin, muafiyet bavurusunu birinci snfa balarken yapmalar gerekir.

(2) niversitenin eitim-retim programlarna SYM tarafndan yerletirilmi olan rencilerin, yerletirilmi olduklar programlarn yeterlilikleri ile ilikili olarak, yksekretim kurumlar dnda resm ve/veya resm olmayan kurumlar aracl ile kazanm olduklar yeterlilikler, ilgili program kapsamnda yer alan dersler ile derslerin renme ktlar ve kredileri ile ilikilendirilebilir. Bu yeterliliklerini veya bu yeterlilikleri kazanma srelerini belgelendiren renciler, yeterliliklerinin ilikilendirilmi olduu dersler iin dzenlenecek yeterlilik snavlarndan da baarl olmak koulu ile tamamen veya ksmen muaf tutulabilirler. Bu ekilde muaf olunan dersler yaryl sonu kredisiz muafiyet (M) notu ile deerlendirilir ve genel not ortalamas hesabnda yer almaz.

(3) Ders muafiyeti, nceden kazanlm yeterliliklerin tannmas ve intibak ilemleri, Senato tarafndan belirlenir.

Devam, devamszlk ve snav mazereti

MADDE 14 (1) renciler, eitim-retimin balad tarihten itibaren kaytl olduklar eitim-retim programlarnn ders tanmlarnda belirtilen tm renme faaliyetlerine ve snavlarna katlmakla ykmldrler.

(2) renciler, eitim-retimin balad tarihten itibaren ders, uygulama ve laboratuvarlara en az %70 orannda devam etmek zorundadrlar. rencilerin devamszlk durumu, ilgili retim eleman tarafndan AYSISe ilenir. renciler devamszlk durumunu AYSISden izler/izleyebilirler. Devamszlk oran %30a ulanca, otomatik olarak renciye NA notu verilir ve renci yaryl sonu final snavlarna giremez.

(3) Rektrln onay ile niversiteyi veya Trkiyeyi temsilen toplant, spor, sanat ve benzeri faaliyetlere katlan rencilerin bu faaliyet gnlerindeki devamszlklar dikkate alnmaz.

(4) Hangi gerekeyle olursa olsun, devam zorunluluu bulunan bir dersin devam zorunluluunu yerine getirmeyen renci, o dersten yaryl sonu final snavna giremez ve NA notu ile baarsz saylr.

(5) Bir dersi tekrar alan bir renci, devamszlktan kalmam ise, bu derse devam etmek zorunda deildir. Ancak, renci bu derslerin proje, laboratuvar, uygulama, ara snav ve benzeri almalarna katlmak ve ykmllklerini yerine getirmek zorundadr.

(6) lgili ynetim kurulunca kabul edilen hakl ve geerli bir sebeple ara snava giremeyen rencilere, ynetim kurulu karar ile mazeret snav hakk verilir. rencilerin, mazeretlerinin bitimini izleyen be i gn ierisinde mazeretlerini yazl olarak ilgili dekanla veya mdrle bildirmeleri gerekir. Ara snavlarn dnda kalan snavlar iin mazeret snav hakk verilmez.

(7) Final snavlarnda baarsz olan renciler ile final snavna girme hakk elde edenlerden, final snavna giremeyen rencilere, baarsz olduklar her ders iin ilgili dnem sonlarnda btnleme snav hakk verilir. Btnleme snavnda alnan not, final snav notu yerine geer. Yaz retimi iin btnleme snav hakk verilmez.

Yabanc dil

MADDE 15 (1) Yabanc dille retim yaplan programlar dahil eitim-retim programlarnn her biri iin rencinin mezun olduunda ulamas beklenen yabanc dil yeterlilik seviyesi, TYYǒde belirlenmi olan yabanc dil seviyesinin altnda olmayacak ekilde ilgili programn program kazanmlarnda belirlenir. niversite, rencilere, eitim-retim sreleri ierisinde programlar iin belirlenmi olan yabanc dil seviyesine ulaabilmeleri iin ihtiya duyulan yabanc dil renme ortamlar hazrlar ve gerekli destei verir. renciler, renimleri sresince programlar iin belirlenen yabanc dil yeterliliine ulamak zorundadrlar. Yabanc dil seviyesi, niversite tarafndan her yaryl sonunda yaplacak olan yabanc dil seviye belirleme snav ile llr. Snav sonucunda veya edeerlilii kabul edilen ulusal ve uluslararas snavlarda programlarn kazanmlarnda belirlenmi olan yabanc dil yeterliliini salayan rencilere, dil yeterliliklerini gsteren bir belge verilir. Bu belgeyi alan renciler, mezuniyetleri iin gerekli olan dier koullar da salamalar durumunda ilgili olduklar programdan mezun olurlar ve diploma almaya hak kazanrlar.

Yerinde uygulama

MADDE 16 (1) Yerinde uygulama yaplmas zorunlu olan eitim-retim programlarnda renciler tarafndan yaplmas gereken yerinde uygulama faaliyetleri ve bunlarn deerlendirilmesi; Senatoca belirlenen esaslara uygun olarak yaplr.

(2) Staj yaplmas zorunlu olan veya meslek kurulularnca eitimin ayrlmaz bir paras olarak kabul edilen eitim-retim programlarnda, normal eitim-retim sresi iinde ancak derslerin balamasndan nce sreklilik gsterecek ekilde, iki hafta sre ile yerinde uygulama yaplr. Dersler baladktan sonra yaplacak yerinde uygulamann planlamas, blm ve programlarn ilgili kurullar tarafndan ders planlarnda gsterilmek suretiyle belirlenir. Gerek dersler balamadan nce kesintisiz olarak gerekletirilen gerekse ders dneminde haftann belli gn/gnlerinde yaplan yerinde uygulama faaliyeti, yerinde uygulamann yapld yarylda dier ders tanmlar gibi ama, hedef, renme ktlar, i yk ve AKTS kredileri ile ilikilendirilerek tanmlanr.

(3) Yerinde uygulama faaliyetlerini deerlendirme notu, baarl (P) ve baarsz (F) olarak tespit edilir ve genel not ortalamasna katlmaz.

Kalite gvencesi

MADDE 17 (1) niversitede uygulanan tm eitim-retimle ilgili faaliyetlerin ve bunlarn ktlarnn ulusal ve uluslararas standartlara uygun ve srekli iyiletirilmesine ynelik i ve d kalite gvencesi uygulamalar ve bu konuya ilikin dier hususlar, YK ve YDEKin belirledii temel ilkelere uygun olarak Senato tarafndan belirlenir.

NC BLM

Yatay, Dikey Gei ve renci Deiimi

Yatay gei

MADDE 18 (1) Yurt ii, yurt d ve kurum ii nlisans ve lisans dzeyindeki yksekretim programlarndan niversitenin lisans ve nlisans blmlerine yaplacak yatay geile renci kabul ve kaytlar, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik ve ilgili dier mevzuat hkmlerine gre yrtlr.

(2) Yatay gei yapan rencinin renim sresi, rencinin geldii yksekretim kurumunda kulland sre gz nnde bulundurularak hesaplanr.

(3) Yatay gei yapan renci, daha nceki niversitesinden ald derslerden gei yapt programdaki derslerle edeer olanlardan ilgili ynetim kurulu karar ile muaf tutulur ve bu derslerden alm olduu notlar edeerlii kabul edilen derslere aynen girilerek transkriptinde gsterilir ve genel not ortalamasnn hesaplanmasna dahil edilir.

Dikey gei

MADDE 19 (1) SYM tarafndan yaplan Dikey Gei Snav ile niversitenin lisans programlarna yerletirilen rencilerin, yerletikleri programlara intibak ilemleri 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayl Resm Gazetede yaymlanan Meslek Yksekokullar ve Ak retim n Lisans Programlar Mezunlarnn Lisans renimine Devamlar Hakkndaki Ynetmelik hkmlerine gre yrtlr.

(2) Bu renciler, nlisans eitimi srasnda alm olduklar derslerden edeer olanlar, ilgili ynetim kurulu karar ile muaf saylr ve rencilerin almalar gereken derslere gre hangi yaryla intibak ettirildii tespit edilerek programa kayd yaplr. Bu rencilerin muaf olduklar lisans derslerine, nlisansta alm olduu ilgili dersin harf notu verilir. Dikey geile gelen rencinin lisans arlkl not ortalamalar nlisans programnda alarak lisans programnda intibak yaplan dersler ile lisans eitimi srasnda ald dersler zerinden hesaplanr.

(3) Yabanc dille retim yaplan programlarla zorunlu yabanc dil hazrlk snf bulunan programlarda; rencilerin lisans programna balayabilmeleri iin, daha nce hazrlk eitimi alm ve baarl saylm olsalar bile, niversitenin yapaca yabanc dil muafiyet snavn gemeleri veya yabanc dil hazrlk snfna devam ederek baarl olmalar gerekir. Bu renciler yabanc dil hazrlk snfnda ve lisans eitim-retimi srasnda ilgili mevzuat hkmlerine tabi olurlar. Dikey gei yapan renciler, 2547 sayl Yksekretim Kanununun 44 nc maddesindeki hkmlere gre renimlerine devam ederler.

(4) Dikey gei ile lisans programlarna yerleen rencilerin arlkl genel not ortalamalar nlisans programnda alarak lisans programnda intibak yaplan lisans dersleri ile lisans eitimi srasnda ald dersler zerinden hesaplanr.

renci deiimi ve ortak eitim-retim programlar

MADDE 20 (1) niversiteye kaytl olan rencilerin, yurt iinde veya yurt dnda ulusal ve uluslararas renci deiim programlar kapsamnda ayn dzeyde baka bir yksekretim kurumundan aldklar ders veya uygulamalarn kredileri, ilgili ynetim kurulu karar ile kaytl olduu diploma programndaki ykml olduklar derslerin kredileri yerine saylabilir.

(2) Bu rencilerin niversitedeki kaytlar, yurt dndaki yksekretim kurumlarnda bulunduklar sre ierisinde devam eder ve bu sre eitim-retim sresinden saylr.

(3) renciler, deiim dnemi iinde kendi blmlerinde almalar gereken dersler yerine, bu derslerin edeeri olabilecek dersleri alrlar ve deiim erevesinde okuduklar dier yksekretim kurumunda aldklar derslerden sorumlu saylrlar.

(4) Bu derslerin seimi, renci danmanlarnn nezaretinde yaplarak, ilgili blmn teklifi ve ilgili ynetim kurulunun onay ile kesinleir. Bu derslerden alnan notlar, bu Ynetmeliin 22 nci maddesinde ngrlen not sistemine evrilerek renci ktne ilenir ve akademik ortalamaya katlr.

(5) rencinin alm olduu bu derslerden baarsz olduu dersler varsa, renci onlarn yerine kendi blmnde almad dersler arasndan, danmannn uygun grecei ve blm bakannn nerisi zerine ilgili ynetim kurulunca onaylanan ve edeer kabul edilen dersleri alr.

(6) Deiim programndaki renciler, retim cretini niversiteye der.

(7) Farabi Deiim Program; 18/2/2009 tarihli ve 27145 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar Arasnda renci ve retim yesi Deiim Programna likin Ynetmelik hkmlerine gre yurt iindeki dier yksekretim kurumlar ile imzalanan Farabi Deiim Program Protokol erevesinde nlisans ve lisans dzeyinde eitim-retim yapan yksekretim kurumlar ile dzenlenen renci deiim programdr.

(8) Mevlna Deiim Program; 23/8/2011 tarihli ve 28034 sayl Resm Gazetede yaymlanan Mevlna Deiim Programna likin Ynetmelik hkmleri erevesinde dzenlenen renci deiim programdr.

(9) Socrates-Erasmus Deiim Program; niversitece, Senatoca belirlenen esaslar erevesinde dzenlenen renci deiim programdr.

(10) Yurt dndaki yksekretim kurumlaryla birlikte yrtlmek zere nlisans ve lisans dzeyinde ortak programlar dzenlenebilir.

DRDNC BLM

Snav, Deerlendirme ve Not Sistemi

Snav ve deerlendirme

MADDE 21 (1) Faklte ve yksekokullarda verilen derslerde; ksa sreli snavlar, ara snavlar, dev ve proje deerlendirme ve dnem sonu snavlar yaplr.

(2) Ara snav yer ve tarihleri, blm ve program bakanlnn onay alnarak AYSISten iln edilir. Ara snav dnemindeki snav yeri ve tarih deiiklikleri dekann/mdrn onay ile yaplr. Ara snavlar dndaki ksa sreli snavlar, dev ve proje deerlendirmeleri nceden tarih belirlenmeden ilgili retim elemannca yaplabilir.

(3) rencilerin, snavlara nceden belirlenen tarihlerde ve yerlerde girmeleri, snava girerken yanlarnda kimlik belgesi ile istenecek dier belgeleri bulundurmalar gerekir.

(4) Dnem sonu snavlar; dekanlk veya mdrlk tarafndan belirlenen ve iln edilen yer ve zamanlarda yaplr. Bir renciye verilecek baar notu, dnem banda belirlenen en az bir ara snav, bir dev ve iki ksa snavdan veya proje ve benzeri almalardan alnan notlarn arlkl ortalamasnn %60 ve dnem sonu final snavnn %40 alnarak hesaplanr. Ancak, uzaktan eitim ve online eklinde verilen derslerin baar notu; ara snavn %40 ve dnem sonu final snavnn %60 alnarak hesaplanr. Yl ii yaplan aktivitelerin ve final snavnn baar notuna etki oranlar EBSdeki ders tanmlarnda belirtilerek dnem balamadan nce ilgili retim yesince rencilere dnem bandaki ilk derslerinde aklanr.

(5) Yerinde uygulama iin ara snav ve final snav yaplmaz. Sadece bu uygulamaya ilikin almalar ile dosyalar incelenir ve bu inceleme sonucu (P) veya (F) notu verilir.

(6) Ara snav ve/veya dnem sonu snav gerektirmeyen dersler (Projeler, tasarm dersleri, bitirme almalar, mezuniyet projeleri ve benzeri gibi), ilgili blm ve program bakanlnca belirlenerek ilgili kurullarn ve senatonun onay alnr. Bu durumda, dnem sonu baar notu, rencinin dnem ii almalar da gz nnde bulundurularak ilgili retim elemann da yer ald retim elemanndan oluan jri tarafndan deerlendirilerek harf notu verilir. Deerlendirme sonucu devamszlk hari, eksik ve/veya dzeltme gerektiren rencilere (I) notu verilebilir. Bu durumdaki rencilere bu Ynetmeliin 22 nci maddesinin onuncu fkrasnn (a) bendi hkmleri uygulanr. Bir ders ve o dersin uygulama ve/veya laboratuvar ayr ayr deerlendirilebilir.

(7) Dnem sonu notlarnn retim elemanlar tarafndan snavn yapld tarihi izleyen be i gn iinde AYSISe girilmesi ve not listelerinin bal bulunduklar blm/program bakanlklarna ve dekanlklara/mdrlklere verilmesi gerekir. Dekan ya da mdrn her dneme ait btn not listelerinin orijinal kopyalarn, dnem sonu snavlarn izleyen on be gn ierisinde renci leri Dairesi Bakanlna gndermesi gerekir.

Notlar

MADDE 22 (1) rencilere aldklar her ders iin, retim eleman tarafndan dnem sonunda takdir edilen ham not, Senato tarafndan belirlenecek esaslar erevesinde ve bal deerlendirme esas alnarak ikinci fkradaki edeer harf notuna dntrlr. (Bu maddenin ikinci, nc ve drdnc fkralar Anadolu BL Meslek Yksekokulu Uak Teknolojisi Program rencilerine uygulanmaz.)

(2) AKTS ve harf notlarnn katsaylar ve 100 puan zerinden karlklar aada gsterilmitir:

a)

Puan Katsays Harf Notu

90-100 4.0 AA

85-89 3.5 BA

80-84 3.0 BB

75-79 2.5 CB

70-74 2.0 CC

60-69 1.5 DC

50-59 1.0 DD

40-49 0.5 FD

39 ve alt 00 FF

(3) niversitenin notlarn AKTS notlarna dntrrken aadaki tablo kullanlr.

a)

stanbul Aydn niversitesi Notu AKTS Notu

AA A

BA

BB B

CB

CC C

DC D

DD E

FD FX

FF F

(4) AKTS notlar niversitenin notlarna dntrrken, aadaki tablo kullanlr.

a)

AKTS Notu stanbul Aydn niversitesi Notu

A AA

B BA

C CB

D DC

E DD

FX FD

F FF

(5) Anadolu BL Meslek Yksekokulu Uak Teknolojisi Programndaki derslerde baar mutlak not sistemine gre yaplr. Derslerde baar notu 100 zerinden 75-CBdir. 100 zerinden 75 in altnda alan renciler o dersten baarsz (FF) saylrlar. Uak Teknolojisi Programndan mezuniyet iin genel not ortalamas 4.0 zerinden 2,5dir. Ders muafiyetlerinin belirlenmesinde baar notu 75dir. Bu mutlak not sistemi 2014-2015 Eitim-retim Yl girili program rencilerine uygulanr.

(6) Mezuniyet aamasna gelmi ve sadece tek bir dersten FF notu olan Anadolu BL Meslek Yksekokulu Uak Teknolojisi Program rencilerine devam artn yerine getirmek kouluyla, tek ders snav hakk verilir. Uak Teknolojisi Program rencilerine not ykseltme snav hakk verilmez.

(7) Anadolu BL Meslek Yksekokulu Uak Teknolojisi Program AKTS ve harf notlarnn katsaylar ve 100 puan zerinden karlklar aada gsterilmitir:

a)

Puan Katsays Harf Notu

90-100 4.0 AA

85-89 3.5 BA

80-84 3.0 BB

75-79 2.5 CB

00-74 0 FF

(8) Anadolu BL Meslek Yksekokulu Uak Teknolojisi Program notlarn AKTS notlarna dntrrken aadaki tablo kullanlr.

a)

Anadolu BL Meslek

Yksekokulu Uak

Teknolojisi Program Notu AKTS Notu

AA A

BA B

BB

CB C

FF F

(9) AKTS notlarn Anadolu BL Meslek Yksekokulu Uak Teknolojisi Program notlarna dntrrken aadaki tablo kullanlr.

a)

Anadolu BL Meslek

Yksekokulu Uak

AKTS Notu Teknolojisi Program Notu

A AA

B BA

C CB

F FF

(10) Ayrca, harf notlarndan;

a) I: Eksik notu; derste baarl olduu hlde, hastalk veya bir baka nedenle ders iin gerekli almalar tamamlayamayan rencilere, dnem sonu snavnn yapld tarihten itibaren i gn ierisinde, dersi veren retim yesine verilecek belgelerin kabulne bal olarak verilir. Bir renci; I notu ald dersten, akademik takvimde notlarn renci bilgi sistemine girii iin son gn olarak belirtilen tarihten sonraki on be gn iinde, eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadr. Aksi hlde I notu, kredili dersler iin FF, kredisiz dersler iin F notuna dnr. Ancak rencinin mazeretinin zorunlu nedenlerle uzamas durumunda, ilgili retim yesinin bavurusu zerine, ilgili ynetim kurulu bu sreyi, izleyen dnemin kayt sresinin balangcndan bir gn ncesine kadar uzatabilir. Bu ekilde verilen I notunun en ge kayt sresinin balangcndan bir gn nce harf notuna dntrlmesi gerekir. Aksi halde I notu, FF notuna dnr. Bu dntrme ilemi AYSIS programnca otomatik olarak yaplr.

b) NA: Devamsz notu; derse devam veya uygulama ile ilgili koullar yerine getirememi olan rencilere verilir. NA notu alan renciler final snavna giremezler. Bu not yaryl ve genel akademik baar not ortalamas hesaplanrken FF notu gibi ileme alnr.

c) P: Geer notu; kredisiz derslerden baarl olan rencilere verilir.

) F: Kalr notu; kredisiz derslerden baarsz olan rencilere verilir.

d) M: Muaf notu; muafiyet snav sonucu muaf olunan dersler iin verilir.

e) W: Dersten ekilme notu; rencinin sresi iinde ekildii derslere verilir. Bu not, normal ders ekleme ve ders brakma sresi bittikten sonra rencinin programna ald dersten, yaryl bandan itibaren ilk yedi hafta iinde kendi istei ve dersten sorumlu retim elemannn onay ile vazgemesi durumunda verilir. renci ilk yl (birinci ve ikinci yaryl) derslerinden ve tekrarlamak zorunda olup, daha nce FD, FF, F ve NA notu ald derslerden ekilemez. Bu kural dersin zorunlu ya da seimlik ders olmasna baklmakszn uygulanr. Normal ders yknn 1/3nden daha fazla dersten ekilme izni verilmez. renciye bir dnemde sadece bir ders olmak zere renimi boyunca nlisans programlarnda iki, lisans programlarnda ise alt dersten, dersi veren retim elemannn izni ve danmann onay ile ekilme izni verilebilir.

f) E: Girilmemi notu; deerlendirme ilemi yaplmam, notu girilmemi dersler iin verilir. renci derse yazlrken otomatik olarak E notu verilir ve retim eleman dersi deerlendirinceye kadar E notu kalr. Dnem sonu snav notu, dier notlardan birine ilgili retim elemannca dntrlr, dnmemi E notu FF notu gibi ilem grr.

(11) Anadolu BL Meslek Yksekokulu Uak Teknolojisi Program rencileri hari olmak zere, renciye ald puann not tablosundaki karlndan daha dk harf notu verilmez. Bir dersten CC ve st not alan renciler, o dersten dorudan baarl saylr. Herhangi bir dersten DC veya DD notu alan rencilerin o dersten baarl saylmalar iin; genel not ortalamalarnn lisans programlar iin nc ve drdnc yaryl balarnda en az 1.80, beinci ve altnc yaryl balarnda en az 1.85, yedinci ve sekizinci yaryl balarnda en az 1.90, nlisans programlar iin nc yaryl banda en az 1.80, drdnc yaryl banda en az 1.90 olmas gerekir. Drt yaryllk eitim-retimini tamamlayan nlisans rencileri ile sekiz yaryllk eitim-retimini tamamlayan lisans rencilerinin, genel not ortalamalarna baklmakszn varsa FD, FF, NA, I, E, W notlu dersleri tekrar almalar gerekir. Bu renciler isterlerse DC ve DD notu aldklar dersleri de danmanlarnn onay ile tekrar alabilirler.

(12) Anadolu BL Meslek Yksekokulu Uak Teknolojisi Program rencileri hari olmak zere, mezuniyet aamasna gelmi olan rencilerden, herhangi bir dersten devamszlktan dolay kalmam olmalar kouluyla;

a) Dier btn derslerden baarl olmu ve sadece bir dersten FF veya FD notu olan rencilere; tek ders snav hakk verilir. Ancak bu dersten AA bile alsa genel not ortalamasnn en az 2.00 olmas mmkn olmayacak rencilere tek ders snav hakk verilmez. Tek ders snav hakk, her final snav dnemini izleyen bir ay ierisinde, ilgili ynetim kurulunca belirlenen tarihte yaplr. rencinin tek ders snavna girebilmesi iin, snavna girecei dersi belirtir bir dileke ile ilgili dekanla/mdrle bavurarak, tek ders snav hakkn ilk kez kullanmak istediini bildirmesi gerekir. rencinin, tek ders snavndan baarl saylabilmesi iin en az, DD notu karl olan 100 zerinden 50 puan almas gerekir. Tek ders snavndan baarsz olan renciler baarsz olduklar bu ders iin dileke ile bavurarak, her snav dneminde tek ders snav hakkn kullanabilirler.

b) Almak zorunda olduu btn dersleri alm ve baarl olmu, ancak genel not ortalamalar 4.00 zerinden 2.00dan az olan ve genel not ortalamalarn ykseltmek isteyen; nlisans rencilerine son iki yaryl, lisans rencilerine son drt yaryl derslerinden istedikleri bir dersten not ykseltme snav hakk verilir. Ancak renci bu dersten AA bile alsa genel not ortalamas 2.00 olmayacaksa bu renciye not ykseltme snav hakk verilmez. Bu renciler, bir sonraki dnem ders yazlm ilemlerini yapmak zorundadrlar. rencinin not ortalamasn ykseltme snavna girebilmesi iin, snavna girecei dersi belirtir bir dileke ile bavurarak, not ykseltme snav hakkn kullanmak istediini bildirmesi gerekir. Not ykseltme snav hakk her final snav dnemini izleyen bir ay ierisinde ilgili ynetim kurulunca belirlenen tarihte yaplr.

c) Not ykseltme snavnda baarsz olan renciler, baarsz olduklar bir dersten, dileke ile bavurarak her final snav dneminde not ykseltme snavna girebilirler.

Snav sonularna itiraz

MADDE 23 (1) Bir snavn sonucuna, iln tarihinden itibaren en ge be i gn iinde AYSISten doldurulacak form ile yazl olarak ilgili dekanla veya mdrle rencinin kendisi tarafndan itiraz edilebilir. tirazn yapld snav sonucu, dersin retim eleman tarafndan konunun kendisine bildirildii tarihi izleyen i gn iinde yeniden incelenir. nceleme sonucu retim eleman tarafndan yazl ve gerekeli olarak ilgili dekanla ya da mdrle bildirilir. Dekanlk/mdrlk itiraz sonularn renci leri Daire Bakanlna yazl olarak iletir.

Arlkl not ortalamas

MADDE 24 (1) Arlkl dnem not ortalamas (DNO), bir rencinin bir yarylda ald derslerin AKTS kredileri ile o derslerden ald harf notlarnn katsaylarnn arpmndan elde edilen saylarn toplamnn o dnem alnan AKTS kredi deerinin toplamna blnmesi ile elde edilen ve virglden sonra iki basamak olarak gsterilen saydr. Genel not ortalamas (GNO), rencinin niversiteye giriinden itibaren alm olduu ve kaytl bulunduu blm veya programda geerli olan derslerin tm dikkate alnarak ayn ekilde hesaplanr. Gerek dnem ve gerekse genel not ortalamasnn hesabnda AAdan FFye kadar verilen notlar dikkate alnr. Genel not ortalamasnn hesaplanmasnda, tekrar edilen derslerden en son alnan harf notu kullanlr.

(2) Yerel krediye gre ortalamalar: Arlkl dnem not ortalamas (DNO); bir rencinin bir yarylda ald derslerin kredi deerleri ile o derslerden ald harf notunun katsaysnn arpmndan elde edilen toplam saynn, o yarylda alnan derslerin toplam kredi saatine blnmesiyle hesaplanr. Elde edilen ortalama, virglden sonra iki hane olarak gsterilir. Genel not ortalamas (GNO), rencinin niversiteye giriinden itibaren alm olduu ve kaytl bulunduu blm veya programda geerli olan derslerin tm dikkate alnarak ayn ekilde hesaplanr. Gerek dnem ve gerekse genel not ortalamasnn hesabnda AAdan FFye kadar verilen notlar dikkate alnr. Genel not ortalamasnn hesaplanmasnda, tekrar edilen derslerden en son alnan harf notu kullanlr.

Mezuniyet, diploma ve diploma eki

MADDE 25 (1) rencilerin mezun olmas iin, genel not ortalamasnn 4.00 zerinden en az 2.00 olmas gerekir. Anadolu BL Meslek Yksekokulu Uak Teknolojisi Program rencilerinin ise mezun olabilmesi iin genel not ortalamasnn 4.00 zerinden en az 2.50 olmas gerekir. niversitenin eitim-retim programlarndaki ders ve dier almalarn tmnden baar salayan rencinin, ilgili ynetim kurulunca mezuniyetine karar verildikten sonra ilgili mevzuat hkmlerine uygun olarak diplomas ve diplomas ile birlikte ngilizce dzenlenmi diploma eki verilir.

(2) Devam ettikleri programlarn ad, programlara ilk kayt yaptrdklarndan farkl olacak ekilde deitirilmesi durumunda rencilere, isterlerse, kayt yaptrdklar andaki program adlar ile diploma tanzim edilir. Diplomalara; T.C. kimlik numaras, mezuniyet tarihi, diploma numaras ve mezuniyet dnemi yazlr. Diplomalarda, fakltelerde dekan ve Rektr, yksekokullarda ve meslek yksekokullarnda mdr ve Rektrn imzalar bulunur.

Yksek onur ve onur rencileri

MADDE 26 (1) En az normal ders yk 30 AKTS alm olan rencilerden, bir akademik ylsonunda genel not ortalamas 3.50-4.00 arasnda olan ve NA, I, FF, FD, E, W ile F notu olmayan renciler yksek onur rencisi, bir akademik ylsonunda genel not ortalamas 3.00-3.49 arasnda olan ve NA, I, FF, FD, E, W ile F notu olmayan renciler onur rencisi saylrlar ve bunlara onur veya yksek onur belgesi verilir.

(2) GNOsu 3.00-3.49 olan renciler onur, 3.50 ve daha yksek olanlar yksek onur rencisi olarak mezun olurlar. Bu durum diplomalarnda belirtilir ve diploma ekine ilenir.

Burslar

MADDE 27 (1) lgili kurulun nerisi ve Mtevelli Heyetinin onay ile kararlatrlacak programlara burslu renci kabul edilebilir.

Disiplin

MADDE 28 (1) niversitede renim gren rencilerin disiplin i ve ilemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre yrtlr.

BENC BLM

renci Kayt ve Kabulne likin Esaslar

Kontenjanlar

MADDE 29 (1) niversiteye kabul edilecek burslu ve burssuz renci says, her yl Senatonun nerisi zerine Mtevelli Heyet tarafndan belirlenerek Yksekretim Kurulu Bakanlna teklif edilir.

renci kabul

MADDE 30 (1) niversiteye, lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanl (SYM) tarafndan yaplan snav veya zel yetenek snavn kazanm olan ve bunu geerli belgelerle kantlayanlar ile 2547 sayl Kanunun 45 inci maddesine gre mesleki ve teknik ortaretim kurumlarndan mezun olup, snavsz olarak niversiteye bal meslek yksekokullarna SYM tarafndan yerletirilen ve yabanc uyruklu renci kabul iin gerekli koullar tayan renciler kabul edilir.

Kesin kayt

MADDE 31 (1) niversiteye kesin kayt yaptrmaya hak kazanan renci adaylar, SYM ve Ynetim Kurulu tarafndan belirlenen esaslara gre, iln edilen sreler iinde kayt brosuna bizzat bavururlar. Kayt srasnda rencinin yazl olarak beyan ettii adres, tebligat adresidir ve adres hatas nedeniyle yaplamayan tebligatlardan niversite sorumlu deildir. renci, tebligat adresinde meydana gelen deiiklikleri en ge bir ay iinde renci leri Daire Bakanlna bildirmek zorundadr.

(2) retim cretini sresinde demeyen rencilerin kaytlar yaplmaz ve yenilenmez. Bu durumdaki renciler, rencilik haklarndan yararlanamazlar. Eksik belge veya posta ile kesin kayt yaplmaz. Ancak, belgelendirmek kouluyla geerli ve hakl sebepler veya beklenmedik hllerde renci adaylar belirledikleri vekili aracl ile kayt yaptrabilirler. zel yetenek snav sonucu renci alan blmlere belirtilen gn ve saatte kaydn yaptrmayan aday renciler, kayt haklarn kaybederler ve yerlerine yedek adaylar alnr.

(3) Kesin kayt iin Trk ve yabanc uyruklu rencilerden istenen belgeler, renci leri Daire Bakanl tarafndan niversitenin internet sayfasnda ilan edilir. stenen belgelerin asl veya niversitece onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve dli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn beyanna dayanlarak ilem yaplr.

(4) rencilerin, kaytl bulunduu faklte veya yksekokulun akademik takviminde belirtilen sre iinde renim harc makbuzunu ilgili broya teslim ederek ve ilgili ynetim kurulunca kararlatrlan usule uyarak ders kaydn yaptrmalar gerekir. Yabanc uyruklu renciler kaytlarn yenilerken bu belgelere ek olarak yabanc uyruklu renci bilgi formunu da doldururlar.

(5) Bu Ynetmeliin 36 nc maddesinde yer alan ve ilgili ynetim kurulunca kabul edilen bir mazereti olmakszn zamannda kaydn yenilemeyen renci, o yaryl baarsz olmu saylr ve gelmedii sre renim sresinden saylr.

Ders kayd ve kayt yenileme

MADDE 32 (1) Ders kaytlar; her yaryl banda akademik takvimde belirtilen sreler iinde, renci, o yaryl iinde alaca dersleri, kayt srasnda akademik danmanyla grerek tespit ettikten sonra AYSISden yapmak ve danmann yazl onayn almak zorundadr.

(2) Yaryl ders kaydn yaptrmayan renci, o yaryl rencilik haklarndan yararlanamaz. Akademik takvimde belirtilen sre iinde kaydn yenilemeyen, ancak mazereti ilgili ynetim kurulunca kabul edilen renci, bir kereye mahsus olmak zere belirtilen ek sre iinde ge kayt yaptrabilir. retim cretini dedii halde sresi iinde kayt yenileme formunu teslim etmeyen rencinin kayt yenileme ilemi yaplm saylmaz.

(3) rencinin kayt yenilemedii sreler azam renim sresine dhildir. Azam renim sresi iinde mezun olamayan renciler hakknda 2547 sayl Kanunun 44 ve 46 nc maddeleri hkmleri uygulanr.

(4) Birinci yaryla kayt yaptran rencilerden, daha nce Yksekretim Kurulu tarafndan denklii kabul edilen herhangi bir yksekretim kurumunda renim grm olanlar, o kurumda alp baarl olduklar dersler iin kayt yenileme haftasndan bir hafta nce ilgili faklte/meslek yksekokuluna not belgesi ve ders ierikleriyle birlikte, dileke ile mracaat ederek muafiyet talebinde bulunurlar. lgili ynetim kurulu, rencinin intibakn yaparak muaf olduu ve sorumlu tuttuu dersleri intibak formu ile birlikte renci ilerine yazl olarak en ge eitim-retimin balad ilk hafta ierisinde bildirir.

(5) Edeer ve kredisi uygun grlen dersler iin, ilgili birimlerin ynetim kurullar tarafndan inceleme yaplarak muafiyet verilenler ile niversitenin Trke programlarna kayt yaptran rencilerden, Trke programlar iin yaplan yabanc dil muafiyet snav sonucunda baarl olanlar, muaf veya baarl olduklar toplam kredi kadar st yaryldan derslere yazlabilirler.

Akademik danmanlk

MADDE 33 (1) niversiteye kaydn yaptran her renciye ilgili blm/program bakanl tarafndan bir akademik danman atanr.

(2) Akademik danman; rencinin renimiyle ilgili olarak retim sresi boyunca renciyi izler, yol gsterir, yardmc olur. Blm veya program bakan; gerektiinde retim elemanlarndan, akademik danman olduu rencilerin faaliyetleri ve baar durumlar hakknda rapor isteyebilir. Danmanlarn alma esaslar Senato tarafndan belirlenir.

zel renci

MADDE 34 (1) zel renciler, yurt iinde veya dnda bir yksekretim kurumuna kaytl olup, niversitenin baz derslerini almalarna izin verilen rencilerdir. zel renciler, niversite rencisi saylmazlar ve rencilik haklarndan yararlanamazlar.

(2) zel rencilerin herhangi bir yaryl iin bavurular, ilgili blmn gr alnarak ilgili ynetim kurulu tarafndan incelenir ve karara balanr.

(3) zel rencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, kaytl olduklar dersleri ve varsa aldklar notlar gsteren bir belge verilir. zel rencilerin Mtevelli Heyet tarafndan belirlenen retim cretini demeleri gerekir.

(4) Yabanc dil bilgilerini gelitirmek zere hazrlk okuluna alnan ve en az lise diplomasna sahip olan zel rencilere, baarl olmalar durumunda aldklar notlar gsteren bir belge verilir. Bu belgedeki notun, niversitece belirlenen yeterlilik seviyesini belirten nota eit veya stnde olmas ve niversiteye yerlemeleri hlinde hazrlk snfndan muaf saylrlar.

(5) zel renci olarak niversiteden ders alan rencilerden, niversiteye SYM tarafndan yaplan merkezi snav veya zel yetenek snavyla kayt yaptrma hakkna sahip olanlar ve kesin kayt yaptranlar, zel renci statsnde aldklar derslerden ve renim grdkleri programda yer alan edeer derslerden ilgili ynetim kurulu karar ile muaf saylabilirler.

Kimlik kart

MADDE 35 (1) Bu Ynetmelik hkmlerine gre cretini deyen ve kesin kayt yaptran rencilere renci leri Daire Bakanl tarafndan niversite rencisi olduklarn belirten ve geerlik sresi bir yl olan fotorafl bir kimlik kart verilir.

(2) Azam renim srelerini doldurarak rencilik haklarndan yararlanma hakk olmayan rencilere sadece niversite iinde geerli olacak ayr bir kimlik kart verilir.

ALTINCI BLM

Kayt Dondurma, Kayt Silme ve liik Kesme

Kayt dondurma

MADDE 36 (1) rencilerin kayd, retim cretlerini demek koulu, hakl ve geerli sebepler ve ilgili ynetim kurulu karar ile nlisans programlarnda en az bir yaryl, en ok iki yaryl, lisans programlarnda ise bir kerede iki yaryl gememek zere en ok drt yaryl dondurulabilir. Kayt dondurulan sreye ilikin retim creti, bir sonraki eitim-retim cretinden mahsup edilir. Bu sreler azam renim sresinden saylmaz.

(2) Askerlik, hastalk, doal afetler veya nceden bilinmeyen dier sebeplerle, belgelendirilmesi artyla kayt dondurulabilir.

(3) Kayd dondurulan renciler, eitim-retim faaliyetlerine katlamaz ve o dnemdeki ara snav ve yaryl sonu snavlarna giremezler. Kayt dondurma isteklerinin yaryl banda ve ders kayt sresi bitmeden yaplmas gerekir. Bu sreler bittikten sonra, ancak salk sorunlar, askerlik, afet ve benzeri olaanst durumlarda bavuruda bulunulabilir. Bu nedenle yaplacak bavurular iin, salk kurulularndan salk raporu alnmas ve bu rapor sresinin kayt dondurulacak yaryln zorunlu devam sresini kapsamas ve askerlik, afet ve benzeri durumlarn belgelendirilmesi gerekir.

Kayt silme, iliik kesme

MADDE 37 (1) Aada belirtilen durumlarda rencinin niversite ile iliii kesilir:

a) Hakknda alan disiplin soruturmas sonunda yksekretim kurumundan karma cezas alm olmas.

b) Ak retim programlar hari, ayn retim dzeyinde bir baka yksekretim kurumunda kaytl renci olduunun belirlenmesi.

c) Kesin kayt ileminin usulne uygun yaplmadnn ve kesin kayt hakk kazanlmadnn anlalmas veya yalan beyanla kayt yaptrmas nedeniyle kayt ileminin iptal edilmesi.

(2) Kendi istei ile kaydnn silinmesini isteyen rencilerin, bir dileke ile renci leri Daire Bakanlna bavurmas ve iliik kesme belgesi ilemlerini tamamlamas gerekir.

(3) Kayd silinen renciye, durumunu gsteren bir belge ve lise diplomasnn asl verilir. Diplomann tasdikli rnei ile kaytta alnan dier belgeler renciye geri verilmez.

(4) niversiteden yatay gei yolu ile ayrlanlarn dosya muhteviyat, gei yapt kurumun/birimin yazs ve iliik kesme ileminin tamamlanmas zerine rencinin kendisine verilir veya dizi pusulas ile birlikte yatay gei yapt yksekretim kurumuna gnderilir. Belgelerin fotokopisi rencinin dosyasnda saklanr.

Lisans rencilerine nlisans diplomas verilmesi

MADDE 38 (1) Devletin ahsiyetine kar iledii crmler sebebiyle hkm giyenler ile disiplin cezas alarak yksekretim kurumlarndan uzaklatrlanlar hari olmak zere, 2547 sayl Yksekretim Kanunu hkmleri uyarnca;

a) Bir lisans programnn en az ilk drt yarylnn btn derslerinden baarl olanlara nlisans diplomas verilir. nlisans diplomas almak iin yaplacak bavurular herhangi bir sre ile snrl deildir.

b) Bir lisans programnn en az drt yarylnn btn derslerinden veya o lisans programnn en az yzde altmndan baarl olup da lisans programn tamamlamayan veya tamamlayamayanlar, mracaat etmek artyla yksekokullarn benzer ve uygun programlarna intibak ettirilebilirler.

(2) renciler meslek yksekokullarnn intibak ettirildikleri yaryllarda kendileri iin tespit edilen dersleri almak, uygulamalar yerine getirmek ve bunlardan baar salamak suretiyle meslek yksekokulu mezunu saylrlar. Bu rencilerin eitim-retim programlarnn seimi, baar dereceleri, intibaklar ve alacaklar derslerin tespiti gibi ilemler, ilgili meslek yksekokullarnn ynetim kurulu tarafndan yaplr.

YEDNC BLM

Yaz retimine likin Esaslar

Yaz retimi

MADDE 39 (1) Yaz retiminin amalar; niversitenin eitim-retim imknlarn yaz aylarnda da deerlendirmek, rencilerin normal dnemlerinde alamadklar veya alp baarsz olduklar derslerden baarl olmalarna veya DD, DC notlar ile baarl olduklar dersleri tekrar alarak notlarn ykseltmelerine imkn salamak, blmlerde meydana gelen renci ylmalarn gidermek ve eitim-retim verimini artrmak, GNOlar 3.00 ve zerinde olan baarl rencilerin hi almadklar bir st snftaki derslerini alarak daha ksa srede mezun olmalarna imkn tanmak ve ngilizce hazrlk snfnda yl iinde baarsz olan rencilerin baarl olmalarna destek olmaktr.

(2) Yaz retimi; niversitede, eitim-retim ylnn normal iki dneminin dnda kalan yaz aylar iinde dzenlenir. Yaz retimi istee bal olup, burslu renciler de dhil olmak zere tm renciler iin cretlidir. Her yl iin denmesi gereken kredi bana cret, Mtevelli Heyetinin onay ile belirlenir.

(3) Yaz retiminin balang tarihi, bahar yaryl sonu snavlarnn tamamlanmasndan sonra olacak ekilde akademik takvimde belirtilir.

(4) Yaz retiminin sresi yedi haftadr. Bu sre, yaz retiminde yaplacak snavlar kapsamaz.

(5) Yaz retiminde alan her ders iin normal dnemde yaplan toplam ders saati kadar ders yaplr.

(6) Yaz retiminde almas ngrlen nlisans ve lisans dersleri, ilgili program/blm bakanlklarnca belirlenir. Yaz retimi, belirlenen bu dersler esas alnarak, ilgili faklte/yksekokul ve meslek yksekokullarnca nerilir ve Senato kararndan sonra, renci leri Dairesi Bakanl tarafndan dzenlenerek rencilere duyurulur.

(7) Yaz retiminde ders alacak rencinin, kesin ders kayt ilemlerini yaz retimi balamadan nce, niversitenin yetkili kurullarnca belirlenecek tarihler arasnda tamamlamas gerekir.

(8) Bir renci, yaz retiminde toplam 21 AKTSyi gemeyecek ekilde en ok ders alabilir. Yaz retiminde ders ekleme-karma ve dersten ekilme uygulanmaz.

(9) nlisans ve lisans eitim-retimlerinde yer alan zorunlu derslerin tmnn, verilmesi gereken yaryllarda almas gerekir. Bu dersler yaz retimine ertelenmez.

(10) Yaz retiminde yer alan derslerin alabilmesi iin, gerekli olan en az renci says, niversitenin yetkili kurullarnca belirlenir. Kesin ders kaytlar sonunda, renci saylar tespit edilir ve dersin alp almayacana ilgili kurullar karar verir. Yeterli sayda rencinin bavurmas hlinde, yabanc dil hazrlk snf iin de yaz retimi yaplabilir.

(11) Bir ders yaz retiminde alamyorsa, sz konusu dersin, blm bakannca edeerlii uygun grlmek kayd ve ilgili ynetim kurulunun karar ile o ders baka bir niversiteden alnabilir ve ald not harf notu olarak rencinin transkriptinde gsterilir.

(12) Yksekretim kurumlar ile Yksekretim Kurulu tarafndan edeerlii kabul edilmi dier yksekretim kurumlarnda renci olduunu belgeleyen renciler, niversitenin yaz retiminde alan dersleri alabilirler.

(13) Yaz retiminde baar deerlendirmesi, normal dnemlerde uygulanan yntemlerle yaplr.

(14) Yaz retiminde her ders iin en az bir ara snav, bir dev ve iki ksa snavdan veya proje ve benzeri dnem ii almalardan alnan notlarn arlkl ortalamasnn %60 ve dnem sonu final snavnn %40 alnarak hesaplanr. Ara snav veya final snav yaplmas mmkn olmayan ders ve uygulamalar iin ders ve uygulamann niteliine gre bu Ynetmeliin 21 inci maddesinin altnc fkrasna gre bir deerlendirme yaplr.

(15) Yaz retimi derslerinden alnan tm notlar transkripte gsterilir. Sz konusu derslerden daha nce alnm olan notlar, genel not ortalamas hesabnda dikkate alnmaz; yaz retiminde alnan not, genel not ortalamasnn hesabnda kullanlr.

SEKZNC BLM

ift Anadal ve Yan Dal Programlar

Ama

MADDE 40 (1) ift anadal ve yan dal eitim-retiminin amac, niversitede bir lisans eitim-retimine kaytl olan baarl rencilerin, istedikleri ve gerekli artlar saladklar takdirde, ikinci bir eitim-retim dalnda lisans diplomas almalarn veya ilgi duyduklar baka bir eitim-retim dalnda bilgilenmelerini salamaktr.

(2) ift anadal program, kendi blmlerinin lisans programlarn baar ile yrten rencilerin, ayn zamanda ikinci bir lisans programnda en az 60 AKTS kredisi ders alarak ift anadal lisans diplomas almaya hak kazandran eitim-retim programdr.

(3) Yan dal program, kendi blmnn lisans programn baar ile yrten rencilerin, ilgi duyduklar ikinci bir lisans programnda en az 30 AKTS kredisi ders alarak yan dal sertifikas almaya hak kazandran eitim-retim programdr.

(4) ift anadal lisans eitim-retimi ile yan dal eitim-retimi almas ve kabul koullar, ilgili kurulun nerisi zerine Senatonun karar ile kesinleir ve ilgili blmlerin ibirlii ile yrtlr. Bir blmdeki ift anadal yapma koullarna sahip bir rencinin ift anadal yapmak zere mracaat ettii blmde ncelikle ift anadal yapabilmesi iin iki programn ortak veya farkl derslerinin AKTS kredileri toplamna baklr. Bu amala nc dnem banda mracaat etmi ise iki blmn ortak derslerinin AKTS toplam en az 84 AKTS, beinci dnem banda mracaat etmi ise iki blmn ortak derslerinin AKTS toplam en az 108 AKTS olmaldr. Ortak derslerin AKTS toplamlar daha az ise bu iki program arasnda ift anadal programna renci kabul edilemez. Dier bir deyimle ift anadal yapaca blmden alaca derslerin AKTS kredileri toplam en ok srasyla 156 AKTS ve 132 AKTS olmas gerekir. Bu artlara uymayan blmler arasnda ift anadal yaplamaz. Buna gre ift anadal lisans eitim-retiminin ka AKTS ve hangi derslerden oluaca, bavurunun yapld blm bakanl tarafndan belirlenir ve akademik yl banda ilan edilir.

(5) lgili faklte veya yksekokul, yrtecei ift anadal lisans eitim-retimi ve yan dal eitim-retimi kontenjanlarn ilgili programn renci kontenjannn %20sinden az olmamak zere Senatoya nerir ve bu neri dikkate alnarak, Senatoca belirlenen kontenjanlar her eitim-retim yl banda duyurulur. renci, duyurulmu olan ift anadal lisans eitim-retimine kendi lisans eitim-retiminin en erken nc ve en ge beinci, yan dal eitim-retimine ise en erken nc, en ge altnc yaryln banda bavurabilir. Bavuru, belirlenen tarihte dileke ve transkriptle birlikte renci leri Daire Bakanlna yaplr. Bir rencinin ift anadal lisans eitim-retimlerinden veya yan dal eitim-retimlerinden birine bavurabilmesi iin, bavurduu dneme kadar, kendi eitim-retim programnn tm derslerini baaryla tamamlam ve bavuru srasnda, GNOsunun ift anadal lisans eitim-retimi iin 4.00 zerinden en az 3.00 ve anadal diploma programnn ilgili snfnda baar sralamas itibari ile en st %20si iinde olmas gerekir. Eer genel not ortalamas 3.00 veya daha fazla ancak snftaki baar sralamas ilk %20 ierisinde deilse ve kayt olduu yldaki puan ilgili ift anadal yapaca programn taban puanna eit ya da byk ise bu renci de ift anadal yapmak iin bavurabilir. Yan dal eitim-retimi iin, GNOsunun en az 2.50 olmas ve bavurusunun ilgili blm tarafndan uygun grlmesi gerekir.

(6) rencinin kendi lisans eitim-retimi ile almakta olduu ift anadal lisans eitim-retiminin veya yan dal eitim-retiminin ayr ayr yrtlmesi gerekir. ift anadal lisans eitim-retimi veya yan dal eitim-retimi nedeniyle, rencinin kendi lisans eitim-retimindeki baars ve mezuniyeti etkilenmez.

(7) ift anadal lisans eitim-retimi ve yan dal eitim-retimi iin ayr transkriptler dzenlenir. Her iki eitim-retim programlarnda saydrlan dersler ilgili blmler arasnda kararlatrlr ve rencinin eitim-retime kabul srasnda ilgili ynetim kurulu kararnda belirtilir. Bu dersler her iki transkriptte de ald notlaryla birlikte gsterilir ve ift anadal not ortalamasnn hesaplanmasnda da kullanlr. rencinin, ift anadal yapt blmn ortak olmayan dier tm derslerini alp tamamlamas gerekir. Bu derslerin kredisi 60 AKTS kredisinden az ise, danman tarafndan uygun semeli dersler verilerek 60 AKTS kredisine tamamlattrlmas gerekir.

(8) Bir renci, kendi lisans eitim-retimi srasnda ayn anda hem ift anadal lisans eitim-retimine hem de yan dal eitim-retimine veya birden ok yan dal eitim-retimine kaydolamaz.

(9) ift anadal veya yan dal programlarna kaytl olan rencilerin bir yarylda alabilecekleri toplam AKTS kredisi, 42 AKTS kredisinden fazla olamaz.

ift anadal ve yan dal eitim-retiminde baar ve mezuniyet

MADDE 41 (1) renci, ift anadal lisans eitim-retimini veya yan dal eitim-retimini kendi istei ile brakabilir.

(2) Kendi lisans eitim-retiminden mezuniyet hakkn elde eden ve ift anadal yapt programn tm derslerini baarm ve genel not ortalamas en az 2.00 olan renciye ift anadal lisans eitim-retimi diplomas verilir. Kendi lisans eitim-retiminden mezuniyet hakkn elde eden ve yan dal eitim-retimini en az 2.00 ortalama ile tamamlayan renciye de ald dersleri gsteren yan dal sertifikas verilir.

(3) ift anadal programna kaytl bir renci, anadaln baar ile tamamlayp diploma almaya hak kazandktan sonra, ift anadal programn da baar ile tamamlaynca tamamlad programn da diplomasn almaya hak kazanr. Yan dal sertifika programnda baarl olan rencilere, zerinde ilgili dekann ve Rektrn imzalarnn bulunduu ve ilgili programn adnn yer ald bir sertifika verilir. ift anadal lisans eitim-retiminden dolay rencinin almaya hak kazand diplomann zerinde, izlemi olduu ift anadal lisans eitim-retiminin ad belirtilir. Yan dal eitim-retiminden dolay rencinin almaya hak kazand sertifikann zerine de izlenen yan dal eitim-retiminin ad yazlr.

(4) ift anadal ve yan dal rencileri, kendi lisans eitimine kaytl blmnden mezun olduklar halde; ift anadal veya yan dal programlarn tamamlayamazlarsa devam eden yllar iin ders kayd yaptrmalar ve cretlerini demeleri koulu ile ek sre verilir.

(5) renci, kaytl olduu lisans programndan mezun olmadan ift anadal veya yan dal eitim-retim programn tamamlam olsa bile, ift anadal lisans diplomas veya yan dal sertifikas alamaz.

(6) ift anadal ve yan dal programlarndan baarsz olan veya kendi isteiyle ayrlan rencilere ilgili programda ald ve baarl olduu dersleri gsteren bir transkript verilir.

DOKUZUNCU BLM

Yabanc Dil Hazrlk Program

Yabanc dil hazrlk programlarnda verilen eitim-retimin ama ve kriterleri

MADDE 42 (1) niversitenin yabanc dil hazrlk programnda verilen eitim-retimin amac; rencilere kaytl olduklar nlisans ve lisans programlarnn ngrd yabanc dil derslerini ve yabanc dilde verilen dersleri takip edebilme ve bu derslerin snavlarn yabanc dilde cevaplayabilme; dier renme etkinliklerini takip edebilme ve bu derslerle ilgili her trl yayn izleyebilme, seminer ve tartmalara etkin olarak katlabilme ve katkda bulunabilme, metinleri ilgili yabanc dilden Trkeye, Trkeden ilgili yabanc dile evirebilme ve ayrca mesleki ve sosyal hayatta gerekli olan yabanc dilde yazl ve szl iletiimi kurabilme yetkinliini kazandrmaktr.

(2) Yabanc dil hazrlk programnn sresi en az iki yaryldr ve her yaryl iki ara dnemden olumaktadr. Bu sre, rencinin kaytl bulunduu nlisans ve lisans programlarnn eitim-retim sresine dahil deildir. Yabanc dil hazrlk okumalar zorunlu olan rencilerin, her akademik yl balamadan nce ilgili Hazrlk Program Bakanlnca hazrlanan ve yrtlen Yabanc Dil Yeterlik ve Yerletirme Snavna (YDYYS) girmeleri gerekir. Bu snav neticesinde 100 zerinden 70 ve zeri puan alan renciler Yabanc Dil Hazrlk Programndan muaf olurlar. Bu snavda 70 puann altnda alan renciler ilgili Hazrlk Program tarafndan belirlenen kriterler erevesinde aldklar puana gre seviye gruplarna yerletirilirler. Bu snava katlmayan veya snavda baarl olamayan rencilerin, iki yaryl sreli yabanc dil hazrlk programn takip etmeleri gerekir. Senato tarafndan belirlenen yabanc dil hazrlk programndan muaf olmaya ilikin esaslara gre, kabul edilen ulusal ve uluslararas dil snavlarnn birinden, snavn yapld tarihten itibaren snavn geerlilik sresi gememi olmak kouluyla aadaki tabloda belirlenen en az taban baar puann gsteren belgeleri getiren renciler hazrlk programndan muaf saylrlar.

a) ngilizce Hazrlk Program in;

SINAV TR EN AZ BAARI PUANI

TOEFL-IBT (Internet-Based/nternet Tabanl) 79

TOEFL-CBT (Computer-Based/Bilgisayar Tabanl) 200

TOEFL-PBT (Paper-based/Kat stnde Yaplan) 500

TOEIC 950

FCE C

CAE C

YDS 80

b) Uygulamal spanyolca ve evirmenlik Hazrlk Program iin;

SINAV TR EN AZ BAARI PUANI

YDS spanyolca 70

DELE B1

c) Uygulamal Rusa ve evirmenlik ile Arap Dili Eitimi Hazrlk Program iin;

SINAV TR EN AZ BAARI PUANI

YDS Rusa ve Arapa 70

(3) Yukarda belirtilen snavlara ilikin belgelerden herhangi birine sahip olan renciler, YDYYSndan en az gn nce yabanc dil hazrlk programndan muaf olmak istediini belirten bir dileke ile belgelerini de ibraz ederek Yabanc Diller Yksekokulu Mdrlne bavurabilir. Belgeleri niversitenin Yabanc Diller Yksekokulunca deerlendirilip uygun bulunan renciler ilgili yabanc dil hazrlk programndan muaf saylr.

(4) YDYYSndan baarsz olan ve ibraz edilen belgeleri kabul edilmeyen renciler ile hazrlk programnda eitim-retim grmesi gereken renciler, YDYYSndan alm olduklar puanlara gre belirlenecek seviye gruplarnda eitim-retime balarlar. Yabanc dil hazrlk retiminin balad ilk iki hafta sonunda, yabanc dil program bakanl akademik nedenlere bal olarak rencilerin seviye gruplarn deitirebilir.

(5) En fazla yl nceki akademik ylsonunda yurt iinde herhangi bir yksekretim kurumunda yabanc dil hazrlk programna devam ederek baaryla tamamladn belgeleyen ve baar belgesini ibraz eden renciler, ilgili yabanc dil hazrlk programndan muaf tutulur. Ancak, bu sreden nce alnm yabanc dil hazrlk baar belgesine sahip olan rencilerin YDYYSna girmeleri gerekir.

Yabanc dil hazrlk programnda baar deerlendirmesi

MADDE 43 (1) Yabanc dil hazrlk programnda baar deerlendirmesine ilikin esaslar unlardr:

a) ngilizce Hazrlk Programndaki rencilerin baar durumlar; her ara dnem iinde derslere katlmlarn, proje almalarn, ortak olarak yaplan kk ara snavlar, portfolio almalarn, ara dnem ii deerlendirmeleri ve her ara dnem sonunda yaplan final snav ile akademik ylsonunda yaplan ylsonu snavnn (TOEFL-IBT-internet tabanl TOEFL snav) birlikte deerlendirilmesiyle belirlenir. rencilerin tm deerlendirmeler sonucunda baarl olabilmeleri iin derslerin %80ine devam etmeleri zorunludur. Derslerin %80ine devam etmemi olan renciler baarsz saylrlar.

b) ngilizce Hazrlk Programnda devam koulunu salayan bir rencinin ylsonu baar durumu toplam 100 puan zerinden aada belirtilen esaslar erevesinde yaplr:

I. Ara dnem baar arlkl ortalamasnn %25i

II. Ara dnem baar arlkl ortalamasnn %25i

III. Ara dnem baar arlkl ortalamasnn %25i

IV. Ara dnem baar arlkl ortalamasnn %25i

alnr ve yl ii arlkl baar ortalama notu elde edilir. Lisans rencileri iin yl ii toplam baar notunun %70i ve hazrlk ylsonu final snavnn (TOEFL-IBT) %30u alnarak rencinin baar durumu tespit edilir. nlisans rencileri iin, ylii toplam baar notunun %80i ve hazrlk ylsonu final snavnn (TOEFL-IBT) %20si alnarak rencinin baar durumu tespit edilir. Yabanc Dil Hazrlk Programnda geme notu 100 tam puan zerinden tm lisans ve nlisans renciler iin 70 puandr. Akademik ylsonunda TOEFL-IBT snavndan en az 79 puan alan renciler Yabanc Dil Hazrlk Programnda baarl kabul edilirler. Akademik ylsonunda baarsz olan renciler iin Yabanc Dil Yaz retimi alr. Yaz retimi balama ve biti tarihleri Yabanc Diller Yksekokulu Yabanc Dil Hazrlk Program Bakanl tarafndan belirlenir. Yaz Okulu devam koullar ve baar ve deerlendirme esaslar bu Ynetmeliin 43 nc maddesine gre uygulanr. Yabanc Dil Yaz retimine devam edip tekrar baarsz olan renciler akademik ylbanda yaplacak olan Yabanc Dil Muafiyet Snavna katlabilirler ve baarl olmalar durumunda kaytl bulunduklar program ve blmlerinde eitimlerine devam edebilirler.

c) spanyolca, Rusa ve Arapa Hazrlk Programndaki rencilerin baar durumlar; derslere katlmlarn, proje almalarn, ortak kk ara snavlar, portfolio almalarnn tmn ieren btnleik deerlendirmenin oluturduu seviye sonu deerlendirmeler ve her seviye sonunda yaplan ara snavlar ile akademik ylsonunda yaplan ylsonu snavnn ortak deerlendirilmesiyle belirlenir. Ylsonu snavna girebilmek iin derslerin %80ine devam etmek zorunludur. Akademik yl boyunca uygulanan programlarn kapsam ve amalar gz nne alnarak, bir akademik ylda drtten az olmamak zere yeterli sayda ara snav yaplr.

(2) Uygulamal spanyolca evirmenlik, Uygulamal Rusa evirmenlik ve Arapa Hazrlk Programlarnda okuyan bir rencinin baarl saylabilmesi iin, ylsonu genel deerlendirmede genel not ortalamasnn toplam 100 puan zerinden en az 70 olmas gerekir.

(3) Yabanc dil hazrlk programnda renciler, seviye sonu yaplan ara snavlarn, final snavlarnn ve yeterlik snavlarnn sonularna ilan tarihinden itibaren be i gn ierisinde itiraz edebilirler.

Yabanc dil hazrlk programnda baarszlk

MADDE 44 (1) Yabanc dille eitim-retim yapan nlisans ve lisans programlarna/blmlerine kaytl rencilerin, yabanc dil hazrlk programnda iki yaryl retim grdkten sonra baarsz olmalar durumunda, kendileri diledikleri takdirde bir kez daha iki yaryl tekrar edebilirler. Baarsz olduklar takdirde, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda Yabanc Dil retimi ve Yabanc Dille retim Yaplmasnda Uyulacak Esaslara likin Ynetmeliin 7 nci maddesi hkmlerine gre rencinin tercih etmesi durumunda, SYM tarafndan edeer Trke programa yerletirilirler. retim dili Trke, ancak ngilizce Hazrlk Eitimi zorunlu olan faklte/blm rencileri, ngilizce Hazrlk Programnda devamszlk nedeniyle baarsz olduklar takdirde, devam artn, almas halinde yaz okulunda yerine getirmek kaydyla blmlerine kayt yaptrabilirler.

ONUNCU BLM

eitli ve Son Hkmler

Hkm bulunmayan haller

MADDE 45 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, ilgili dier mevzuat hkmleri ile Mtevelli Heyet, Senato ve ilgili ynetim kurulu kararlar uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 46 (1) 5/6/2014 tarihli ve 29021 sayl Resm Gazetede yaymlanan stanbul Aydn niversitesi nlisans ve Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

ntibak

GEC MADDE 1 (1) 2011-2012 Eitim-retim Ylnda ilk kez ders alm olan birinci snf rencilerinin 2011-2012 Eitim-retim Ylndan itibaren not ortalamalar, niversiteye kayt yllarna baklmakszn AKTS kredisine gre hesaplanr. Daha nce ders alm, ikinci snf ve