9 Kasm 2014 PAZAR

Resm Gazete

Say : 29170

YNETMELK

Seluk niversitesinden:

SELUK NVERSTES SREKL ETM UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Seluk niversitesine bal olarak kurulan, Seluk niversitesi Srekli Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve ynetim organlarnn grevlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Seluk niversitesi Srekli Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez: Seluk niversitesi Srekli Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Mdr Yardmcs: Merkezin Mdr Yardmcsn,

d) Rektr: Seluk niversitesi Rektrn,

e) Senato: Seluk niversitesi Senatosunu,

f) niversite: Seluk niversitesini,

g) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac, niversitenin eitimini verdii ve aratrma yapt, lisans ve lisansst programlar dnda ihtiya duyulan tm alanlarda eitim destei vermek ve eitim programlar dzenlemek ve bu ekilde niversitenin kamu, zel sektr ve uluslararas kurulular ile i birliinin gelimesine katkda bulunmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez amac dorultusunda kamu, zel sektr ve uluslararas kurulu ve kiilere, ihtiya duyduklar alanlarda eitim programlar planlar, retim materyali hazrlar ve snav hizmetlerine destek salar; ulusal ve uluslararas dzeyde kurslar, seminerler ve konferanslar dzenler; proje ve danmanlk hizmetleri sunar.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Bunlarn Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr ve Mdr Yardmcs/Yardmclar

b) Ynetim Kurulu

c) Danma Kurulu

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr; niversite Ynetim Kurulunun gr zerine Rektr tarafndan, niversitenin retim yeleri arasndan yl iin grevlendirilir. Sresi dolan Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdrn alt aydan fazla grevinin banda bulunamayaca durumlarda grevi sona erer ve yeni bir Mdr grevlendirilir. Mdr; Merkezin tm faaliyetlerinden, almalarn dzenli olarak yrtlmesinden ve gelitirilmesinden Rektre kar sorumludur.

(2) Mdr; almalarnda kendisine yardmc olmak zere niversitenin aylkl retim elemanlar arasndan bir veya iki retim elemann Mdr Yardmcs olarak grevlendirebilir. Mdrn grevi sona erdiinde yardmcsnn/yardmclarnn da grevi sona erer. Mdrn katlamad toplantlara Mdrn grevlendirdii Mdr Yardmclarndan birisi bakanlk eder. Mdrn daveti zerine, Mdr Yardmclar Ynetim Kurulu toplantlarna oy hakk olmakszn katlabilirler.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Ynetim Kurulunun ald kararlar ve hazrlad alma programn uygulamak, alan programlarn etkinliini denetlemek.

c) Faklte, yksekokul, enstit, konservatuvar, meslek yksekokulu ve Rektrle bal blm bakanlklarnda Merkezin programlar ile ilgili koordinasyonu salamak.

) Her yln sonunda bir faaliyet raporu hazrlamak ve Ynetim Kurulunun grn aldktan sonra Rektrn onayna sunmak.

d) Ynetim Kurulunu toplantya armak, bu toplantlarn gndemini belirlemek ve toplantlara bakanlk etmek.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr ve niversitede tam gn alan retim elemanlar arasndan Mdrn nerecei oniki aday arasndan Rektr tarafndan grevlendirilecek alt kiiden oluur. Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Sresi dolmadan grevinden ayrlan yelerin yerine kalan sreyi tamamlamak zere yenileri grevlendirilir. Grev sresi dolan ye yeniden grevlendirilebilir. Ynetim Kurulu, Mdrn ars zerine salt ounlukla toplanr ve oy okluu ile karar alr. st ste iki kez izinsiz ve mazeretsiz Ynetim Kurulu toplantsna katlmayan yenin yelii, ilgili yenin yokluunda geri kalan yelerin salt ounluunun hazr bulunduu ve toplantya katlanlarn ounluunun oyuyla alnacak kararla sona erdirilir.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin genel strateji ve politikalarn oluturmak, dzenlenecek eitli programlarla ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu ve deerlendirmesini yapmak.

b) Merkezin faaliyetlerini gzden geirmek ve gerekli kararlar almak.

c) Mdrn her faaliyet dnemi sonunda hazrlayaca faaliyet raporunun dzenlenmesine ilikin esaslar tespit etmek, sunulan raporu deerlendirmek, bir sonraki dneme ait alma programn dzenlemek.

) Program ve nerileri deerlendirmek, bu programlarn alp alamayacana karar vermek.

d) Eitim programlar sonunda verilecek olan katlm belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi ile ilgili esaslar belirleyerek Senatoya sunmak.

Danma Kurulu

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; her faklte, yksekokul ve meslek yksekokulunun ynetim kurulunca belirlenen birer yeden oluur. Danma Kurulunun grev sresi yldr. Sresi dolan yeler yeniden grevlendirilebilir. Ynetim Kurulu, Danma Kurulu yelerini istedii zaman grevden alabilir. Sresi dolmadan ayrlan yenin yerine, kalan sreyi tamamlamak zere yeni ye grevlendirilir. Danma Kurulu, Mdrn daveti zerine ylda en az bir defa toplanr ve Merkezin faaliyetlerini gzden geirir, nerilerde bulunur ve faaliyet alanlaryla ilgili olarak alt komisyonlar oluturabilir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, Mdrn nerisi zerine, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca, Rektr tarafndan grevlendirilecek personel ile karlanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 14 (1) 30/9/2007 tarihli ve 26659 sayl Resm Gazetede yaymlanan Seluk niversitesi Srekli Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezi Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Seluk niversitesi Rektr yrtr.