9 Kasm 2014 PAZAR

Resm Gazete

Say : 29170

YNETMELK

Ankara niversitesinden:

ANKARA NVERSTES AVRASYA, RUSYA VE DOU AVRUPA

ALIMALARI UYGULAMA VE ARATIRMA

MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Ankara niversitesi Avrasya, Rusya ve Dou Avrupa almalar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Ankara niversitesine bal olarak kurulan Ankara niversitesi Avrasya, Rusya ve Dou Avrupa almalar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyetlerine, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez (AVRUDAM): Ankara niversitesi Avrasya, Rusya ve Dou Avrupa almalar Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Ankara niversitesi Rektrn,

d) niversite: Ankara niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; Avrasya, Rusya ve Dou Avrupa blgesi hakknda bilimsel aratrmalar yapmak, bu blgede faaliyet gsteren kamu kurumlarna ve zel kurululara danmanlk destei vermek ve gerekli uzmanlarn yetitirilmesine katk salamaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Avrasya, Rusya ve Dou Avrupa blgesi ile ilgili bilimsel aratrmalar ve incelemeler yapmak, aratrma sonularn yaynlamak, Avrasya, Rusya ve Dou Avrupa blgesi konusunda aratrmaclarn yetitirilmesine katkda bulunmak.

b) Yurt ii ve yurt dndaki niversite, enstit, merkez ve dier ilgili kurumlarla ibirlii yapmak.

c) Avrasya, Rusya ve Dou Avrupa blgesi ile ilgili i ve d yaynlar toplayarak referans kayna olabilecek bir ktphane ile film, fotoraf, slayt ve benzeri belgelere dayal ariv ve dokmantasyon birimi kurmak.

) Avrasya, Rusya ve Dou Avrupa blgesi ile ilgili ulusal ve uluslararas seminer, konferans, altay ve benzeri toplantlar dzenlemek ve Avrasya, Rusya ve Dou Avrupa blgesinden gelen aratrmaclara Trkiyeyi tantc faaliyetlerde bulunmak.

d) Avrasya, Rusya ve Dou Avrupa blgesi hakknda aratrma yapmak isteyen bilim insanlarnn projelerine akademik destek vermek.

e) Avrasya, Rusya ve Dou Avrupa blgesi ile ilgili zel veya kamu kurum ve kurulular ile kiilere danmanlk hizmeti salamak.

f) Yurt ii ve yurt d kurumlar tarafndan desteklenen kendi alma konularyla ilgili bilimsel projeler yrtmek.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr; niversite retim yeleri arasndan Rektr tarafndan iki yl iin grevlendirilir. Sresi sona eren Mdr ayn yntemle grevlendirilebilir.

(2) Mdr, niversite retim elemanlar arasndan iki kiiyi mdr yardmcs olarak grevlendirilmek zere Rektrn onayna sunar. Mdr yardmclar Mdrn verdii ileri yaparlar. Mdr yardmclarnn grevi, Mdrn grev sresinin sona ermesiyle biter.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Ynetim Kurulu ve Danma Kuruluna bakanlk etmek.

c) Ynetim Kurulunun ald kararlar uygulamak.

) Her yln sonunda Rektre Merkezin almalar ile ilgili rapor vermek.

d) Ynetim Kurulunca onaylanan yllk faaliyet plann ve buna bal mali tahmini Rektre sunmak.

e) Gerekli hallerde Ynetim Kurulu ve Danma Kurulunu toplantya armak.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu, Mdr, mdr yardmclar ile niversite Ynetim Kurulu tarafndan niversitedeki retim elemanlar arasndan seilen ve Rektr tarafndan grevlendirilen drt ye olmak zere toplam yedi yeden oluur.

(2) Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi iki yldr. Sresi biten yeler yeniden grevlendirilebilir. Sresi bitmeden ayrlan yenin yerine kalan sreyi tamamlamak zere yeni ye seilir.

(3) Ynetim Kurulu, Mdrn bakanlnda ylda en az iki kez toplanr. Gerekli durumlarda Mdrn ars ile daha sk toplanabilir. Ynetim Kurulu salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin aratrma, uygulama ve eitim program ile yllk faaliyet plann hazrlamak ve ilgili konularda kararlar almak.

b) Bir sonraki yln mali tahminini hazrlamak.

Danma Kurulu ve grevleri

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; Mdrn bakanlnda, Avrasya, Rusya ve Dou Avrupa blgesi ile ilgili almalar yapm ya da yapmakta olan en fazla on be kiiden oluur. Danma Kurulu yeleri, Mdrn teklifi zerine Rektr tarafndan iki yl iin grevlendirilir. Danma Kurulu yeliine niversite dndan veya yurt dndan da ye seilebilir.

(2) Danma Kurulu, Ynetim Kurulunun gerekli grd hallerde ylda en az bir kez olmak zere Mdr tarafndan tespit edilecek bir tarihte toplanr. Toplantda ounluk art aranmaz.

(3) Danma Kurulu, Merkezin almalar hakknda nerilerde ve katklarda bulunur.

DRDNC BLM

Son Hkmler

Yrrlk

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Ankara niversitesi Rektr yrtr.