7 Kasm 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 29168

YNETMELK

Erzurum Teknik niversitesinden:

ERZURUM TEKNK NVERSTES YKSEK TEKNOLOJ UYGULAMA
VE ARA
TIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Erzurum Teknik niversitesine bal olarak kurulan Erzurum Teknik niversitesi Yksek Teknoloji Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, alma alanlarna, organlarna ve bu organlarn grevlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik Erzurum Teknik niversitesi Yksek Teknoloji Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, alma alanlarna, organlarna ve bu organlarn grevlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Ar-Ge: Aratrma ve gelitirmeyi,

b) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

c) Merkez: Erzurum Teknik niversitesi Yksek Teknoloji Uygulama ve Aratrma Merkezini,

) Mdr: Merkezin Mdrn,

d) Rektr: Erzurum Teknik niversitesi Rektrn,

e) TBTAK: Trkiye Bilimsel ve Teknolojik Aratrma Kurumunu,

f) niversite: Erzurum Teknik niversitesini,

g) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) lkemizin kalknmasna ve gelimesine yardmc olacak ve dnya ile rekabet etmesini salayacak bilimsel ve teknolojik aratrmalar planlamak, tevik etmek, gerekletirmek ve elde edilen birikimleri sanayiye aktarmak.

b) Erzurum Teknik niversitesi Fen Bilimleri Enstits ile koordinasyon ve ibirlii iinde yksek teknoloji alannda Trkiye'nin ihtiyac olan uzmanlar ve aratrmaclar yetitirmek.

c) Ayn alanlarda almalar yapan yurt iinde ve dndaki akademik ve aratrma birimleri arasnda bilimsel, teknolojik ve eitsel alanlarda ibirliini gelitirmek.

) niversiteler ile endstri kurulular arasnda bilgi alveriini salamak zere seminer, konferans, kongre ve sempozyum gibi eitsel faaliyetlerde bulunmak ve teknik hizmet vermek.

d) Merkezi yurt dnda alan ve uluslararas ne sahip olan bilim adamlarmzn bulutuklar bir platform haline getirmek.

e) Avrupa Birlii ereve programlar kapsamnda yrtlen projeler, TBTAK projeleri, niversitenin bilimsel aratrma projeleri, sanayi sektr ve ilgili dier kamu kurumlarnn destei ile yrtlen projelere alma ortam hazrlamak ve proje btesinden satn alnan laboratuvar cihazlarnn Merkezin laboratuvarlarna aktarlmasn salayarak ortak kullanma amak.

f) Bir Ar-Ge merkezi olarak niversite-sanayi ibirliini gelitirmek ve ilgili birim ve kurulularla koordinasyonu salayarak yksek teknolojideki gelimelerden onlar bilgilendirmek.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez amalar erevesinde aada belirtilen alanlarda faaliyet gsterir:

a) Mikro ve nanoteknoloji alannda hassas aygt retimi yapacak aratrmaclar iin merkez bnyesinde 1.000 ve 10.000 snf ultra-temiz oda ortamlar salamak.

b) Biyoteknoloji, biyomedikal ve biyomalzeme alanlarnda almalar yaparak bunlarn en nemli uygulama alanlarndan biri olan biyoaygtlarn geliimine lkemizde nclk etmek. Kurulacak altyap ile karmak yapl ve kiiye zel implant malzemelerini retmek ve bu malzemelerin yzey zelliklerini iyiletirerek kullanm mrlerini artrmak.

c) Nanoakkanlar ve Mikro Akl Cihazlar Birimi kurarak her trl nanoakkann sentezlenmesini, mikro boyutta cihazlarn tasarm ve gelitirilmesini, mikro pompa ve mikro pillerdeki manyetik ve elektromanyetik olarak zorlanm mikro aklarn analizlerini gerekletirmek. Bunlarn yan sra, havaclk ve otomotiv endstrisi, savunma sanayi, uzay endstrisi gibi stratejik alanlara ynelik komponent tasarm ve gelitirilmesine katk salamak.

) Yksek teknolojinin vazgeilmezlerinden olan nanofotonik ve kuantum bilgi ileme alanlarnda projeler gerekletirerek lkemizde lazer teknolojisinin ve kuantum bilgisayarlarn geliimine katkda bulunmak.

d) Malzeme teknolojisinin gnmz elektronik/makine/bilgisayar sektrndeki ve nanoteknolojinin geliimindeki byk payn gz nnde bulundurarak organik, polimer ve akll malzemeler zerine aratrmalar yapmak ve projeler gerekletirmek.

e) Zamanmzn en stratejik konularndan biri olan yenilenebilir enerji kaynaklar (zellikle gne ve hidrojen teknolojileri) zerine almalar gerekletirmek ve zellikle gne pilleri teknolojisinin lkemizde yaygnlamas iin projeler yrtmek.

f) Yaplar in Sismik Performans Deerlendirme Birimi kurarak, mevcut yaplarn deprem davran ve dayanmlarnn incelenmesini ve yeni yap projelerinin depreme dayankl tasarm ilkeleri asndan kontroln gerekletirmek.

g) Yukarda sz edilen teknolojik alanlarda mhendislik, teknik mavirlik, danmanlk yapmak ve laboratuvar hizmetleri vermek.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Bunlarn Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Ynetim Kurulu

b) Danma Kurulu

c) Mdr

) Merkez birimleri ve proje gruplar

Ynetim Kurulu

MADDE 8 (1) Ynetim Kurulu; Mdr, iki mdr yardmcs ve Merkezin alma alanlar ile ilgili konularda grev yapan niversite retim yeleri arasndan drt kii olmak zere toplam yedi yeden oluur. Drt retim yesi Mdr tarafndan nerilip Rektr tarafndan grevlendirilir. Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yldr, sresi biten yeler yeniden grevlendirilebilir. Sresi dolmadan ayrlan yelerin yerlerine ayn usulle grevlendirme yaplr. Ynetim Kurulu yesi olarak grevlendirilecek retim yelerinin en az ikisinde; Avrupa Birlii, TBTAK, Kalknma Bakanl vb. gibi niversite d kurumlar tarafndan desteklenen projelerde proje yrtcs/yneticisi olarak grev yapm/yapyor olmak art aranr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 9 (1) Ynetim kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin, bu Ynetmelie ve kurulu amacna gre almalar ile ilgili plan ve programlarn hazrlanmasn ve uygulanmasn salamak.

b) Merkezin faaliyetleri ve ynetimi hakknda idar ve mali konularda karar almak ve bunlar Rektrn bilgisine sunmak.

c) Faaliyet raporu ve programn inceleyip onaylamak.

) Eitim, aratrma, uygulama, kurs ama ve bunlara ilikin mali konularda karar almak.

d) Merkeze gelen i ve proje tekliflerini lke kalknmas, bilimsel ve teknolojik katk asndan deerlendirip aratrmaclar bilgilendirmek ve nerilerde bulunmak.

e) Mdrn, Merkezin ynetimi ile ilgili getirecei sair btn konularda karar almak.

Ynetim Kurulunun toplant zaman ve usul

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu ayda en az bir defa olaan olarak toplanr. Mdr gerekli grd durumlarda veya yelerden nn yazl talebi zerine Ynetim Kurulunu olaanst toplantya arr. Toplant gn ve yeri yelere toplant tarihinden en az bir hafta nce yazl olarak bildirilir. Ynetim Kurulu, ye tam saysnn salt ounluu ile toplanr ve toplantya katlan yelerin oy okluu ile karar alnr. Ynetim Kurulu toplantsna st ste defa zrsz katlmayan yenin yelii kendiliinden der.

Danma Kurulu

MADDE 11 (1) Danma Kurulu, en az be en ok on yeden oluur. Bu yeler niversitenin retim elemanlar, mezunlar ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurtii ve yurtdnda nemli almalar yapm kiiler, ilgili kurulu temsilcileri, Merkeze yararl olabilecei dnlen kiiler arasndan Ynetim Kurulunun nerisi zerine Rektr tarafndan yllna grevlendirilir. Danma Kurulunda grevlendirilen ye says iinde Erzurum Teknik niversitesi mensubu retim eleman says ten az, yediden fazla olamaz.

(2) Rektr, Danma Kurulunun doal bakandr. Danma Kurulu yeleri grevlendirme tarihinden itibaren en ge bir ay iinde toplanr ve bir Bakan Yardmcs ve bir Raportr seerler. Mdr, Danma Kurulu toplantlarna katlr.

(3) Danma Kurulu, bakann daveti zerine ylda en az iki kez toplanarak Merkezin faaliyetleri ile ilgili deerlendirme yapar ve nerilerde bulunur. Danma Kurulu, Merkezin yurtii ve yurtd yayn, eitim, aratrma ve uygulama faaliyet alanlar ile ilgili olarak, geici veya srekli danmanlk komisyonlar oluturabilir.

Mdr ve Mdr Yardmclar

MADDE 12 (1) Mdr, Merkezin alma alan ile ilgili konularda grev yapan Erzurum Teknik niversitesi retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi biten Mdr tekrar grevlendirilebilir. Mdr, Merkezin tm faaliyetlerinden Rektre kar sorumludur. Sresi dolmadan ayrlan Mdrn yerine, Rektr tarafndan yeni bir Mdr grevlendirilir.

(2) Mdr, Merkezin alma alan ile ilgili konularda grev yapan niversite retim elemanlarndan ikisini Mdr Yardmclar olarak grevlendirir. Mdr grevi banda bulunmad zaman Mdr Yardmclarndan birisini, onlar da bulunmazsa Ynetim Kurulu yelerinden birini yerine vekil olarak brakr.

Mdrn grevleri

MADDE 13 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Ynetim Kurulu kararlarn uygulamak ve bu Ynetmelik ve dier ilgili mevzuat erevesinde Merkezi ynetmek.

c) Merkezin idar ve mali ilerini yrtmek.

) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Ynetim Kuruluna bilgi vermek.

d) Her yln sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yla ilikin bir program hazrlayp Ynetim Kurulunun grn aldktan sonra Rektrn onayna sunmak.

Merkez alt birimleri ve proje gruplar

MADDE 14 (1) Ar-Ge ve eitim almalarn i blm erevesinde yrtmek amacyla Mdrn nerisi ve Ynetim Kurulu kararyla Merkez alt birimleri ve proje gruplar kurulabilir. Bunlarn almalar Ynetim Kurulunun belirleyecei esaslara gre yrtlr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 15 (1) Merkezin akademik, idar ve teknik personel ihtiyac 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca Rektr tarafndan grevlendirilecek personel ile karlanr.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Erzurum Teknik niversitesi Rektr yrtr.