6 Kasm 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29167

YNETMELK

Mill Savunma Bakanlndan:

TRK SLAHLI KUVVETLER ORTARETM OKULLARI SINIF

GEME VE SINAV YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 26/2/2008 tarihli ve 26799 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Silahl Kuvvetleri Ortaretim Okullar Snf Geme ve Snav Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (d) bendi yrrlkten kaldrlm, (f), (), (i), (m) ve (n) bentleri aadaki ekilde deitirilmi ve ayn fkrann sonuna aadaki bentler eklenmitir.

f) Mezuniyet puan: rencinin baarl olduu drt snfa ait ylsonu baar puanlarnn aritmetik ortalamasn,

) Btnleme snav: Okula devam eden renciler iin renim grdkleri snfta baarsz olduklar derslerden yaplan snav,

i) lme aralar: rencilerin bilgi, beceri ve kazanmlarnn llmesinde bavurulacak yazl, performans almas ve uygulamal snavlar ile projeleri,

m) Telafi program: Ders yl iinde eitli nedenlerle yaplamayan dersler iin dzenlenen program,

n) Btnleme snav hazrlk kursu: rencilerin ortalama ykseltme snavna girecei derslere ynelik olarak Okul Komutanl tarafndan belirlenen sre ierisinde dzenlenen program,

o) Performans almas: Ders programnda ngrlen eletirel dnme, problem zme, okuduunu anlama, yaratcln kullanma ve aratrma sonucu elde edilen kazanmn yazl ve szl olarak paylalmasna ynelik retmenin gzetiminde yaplan bireysel veya grup almasn,

) Mazeret snav: zre dayal herhangi bir nedenden dolay planl snavlara giremeyen rencilere ynelik yaplan snav,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (b), (c), (d) ve () bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Mill Eitim Bakanlnca yaymlanan semeli derslerin tamam, mteakip snflarda verilecek semeli dersleri belirtecek ekilde rencilerin seimine sunulur. rencilerin kendi ilgi, istek ve yetenekleri dorultusunda setii derslere ilikin dilekeleri alnr. Talep edilen semeli dersler eitim-retim yl banda okulun imknlar ve st eitim kurumunun ihtiyalar dikkate alnarak okul komutannn onay ile uygulamaya konulur.

c) rencinin snf gemesi, o snfta ald btn derslerden baarl olmasna ya da ylsonu baar puan ortalamasna gre belirlenir.

d) renci baars; derslerin zelliklerine gre yazl ve uygulamal snavlar ile varsa dev, projeler ve performans almalar gz nnde bulundurularak tespit edilir. rencilerin baarlar deerlendirilirken lme sonular ile birlikte, bilimsel dnme, bilimsel tutum ve davran, problem zme yetenei, gzlem yapma, aratrma, inceleme, sorumluluk alma, snf ii etkinliklere katlm, ekip almasna yatknlk, fikirlerini anlatabilme ve rendiklerini paylaabilme yetenei gibi zellikleri gz nne alnr.

) renciler baarsz olduklar ders veya derslerden ders yl sonunda btnleme snavna girerler. Btnleme snavlar sonunda baarszln bir derse drenlere bir snav hakk daha tannr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesinin beinci fkras yrrlkten kaldrlm, ayn maddenin bal ile birinci, ikinci, drdnc, altnc ve yedinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

Puanla deerlendirme

(1) Snav, performans almalar ve projeler ile uygulamalar, 100 tam puan zerinden deerlendirilir.

(2) Deerlendirme sonular, not izelgelerine puan olarak ilenir.

(4) Puanlarn aritmetik ortalamas alnrken blme ilemi sonucu virglden sonra iki basamak kalacak ekilde yuvarlanr.

(6) Puanlarn deeri ve derecesi aadaki gibidir.

Puan Derece

85,00-100 Pekiyi

70,00-84,99 yi

60,00-69,99 Orta

50,00-59,99 Geer

0-49,99 Gemez

(7) Dnem puan, ylsonu puan, ylsonu baar puan ve mezuniyet (diploma) puan 100 puan zerinden deerlendirilir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddenin sonuna aadaki fkra eklenmitir.

(1) rencinin bir dnemdeki baars; retim program esas alnarak dersin zelliine gre yazl, performans ve uygulamal snavlar, varsa proje, beceri eitimi ile ders ii ve ders d eitim-retim faaliyetleri deerlendirilerek tespit edilir.

(3) rencilerin ders yl iinde ulusal ve uluslararas yarmalarda elde ettikleri baarlar, ilgili dersin proje veya performans almas olarak tam puanla deerlendirilir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Performans almas puan

MADDE 14 (1) Bir dnemde her dersten en az bir performans almas puan verilmesi esastr. Dersin zelliine gre ve imknlar lsnde birden fazla performans almas puan da verilebilir. Performans snav iin, ayrca bir ders saati ayrlmaz. Performans almas puan, rencilerin; eitici almalardaki faaliyetleri, derse hazrlklar, ders ii etkinlikleri, dersle ilgili aratrma almalar deerlendirilerek verilir ve renciye bildirilir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 15 (1) Grsel sanatlar, mzik dersleri ile uygulamal nitelikteki dier derslerin snavlar her dnemde iki, beden eitimi dersinin defadan az olmamak zere ve dersin zelliine gre yazl, performans almas ve uygulamal olarak veya bunlardan yalnzca biriyle yaplabilir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesinin birinci fkrasnn son cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Bu snavlardan alnan puanlar, dnem puannn hesaplanmasnda deerlendirmeye katlr.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Snav sonularnn deerlendirilmesi

MADDE 18 (1) lme sonular; puan vermek ve eksikliklerin belirlenmesi yannda; eitim ve retim amalarna ne lde ulaldn tespit etmek, zellikle ilenen nite ve konularn hangilerinde rencilerin baarl olduklarn belirlemek, baarsz olunan konularda ne gibi tedbirlerin alnmas gerektiini ortaya karmak amacyla kullanlr.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 19 uncu maddesinin birinci fkrasnn ikinci cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Snavlara katlmayan, dev veya projesini zamannda teslim etmeyen renci; zrn, zrn balangcndan itibaren 7 i gn iinde bildirmek ve zrn bitimini izleyen 7 i gn iinde de belgelendirerek okul ynetimine vermek zorundadr.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Puan izelgelerinin teslimi

MADDE 20 (1) Dnemlere ait puan izelgeleri dnem sona ermeden en ge gn nce retmenler tarafndan retim bakanlna iletilir. Bu izelgelerde, o dneme ait yazl, performans almas, uygulamal snavlar, projelere verilen puanlar ile dnem puan rakamla yazlr.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 24 nc maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Dnem puan

MADDE 24 (1) Bir dersin dnem puan;

a) Snavlardan alnan puanlarn,

b) Performans almas puannn/puanlarnn,

c) Varsa proje puannn aritmetik ortalamas alnarak belirlenir.

(2) Zorunlu hllerde, bir yazl snav eksii ile de dnem puan verilebilir.

(3) renciye her dersten bir dnem puan verilir.

(4) Yabanc dil dersinde rencilere; dinleme, konuma, okuma, yazma becerilerinin kazandrlmas esastr.

(5) Beden eitimi dersinde salk durumlar veya engelleri nedeniyle baz etkinliklere katlamayacak durumda olan renciler asker hastaneden rapor almak zorundadr. Raporda, rencilerin salk durumlarnn veya engellerinin beden eitimi dersindeki etkinliklerinden hangisine geici ya da srekli olarak engel oluturduunun aklanmas gerekir. Rapora gre beden eitimi dersinin baz uygulamal etkinliklerinden muaf tutulanlar, sadece teorik bilgilere ve uygun etkinliklere; btn uygulamal etkinliklerden muaf tutulanlar ise sadece teorik bilgilere gre deerlendirilir.

(6) retmenin raporlu veya izinli olmas, greve ge balamas, dnem bitmeden ayrlmasnn kesin olduu durumlar ile kaza, lm, doal afet, yangn, uzun sre tedavi gerektiren hastalk, salgn hastalk, olaanst hl ve benzeri durumlardan dolay yaplamayan dersler, telafi programlar ile tamamlanr. Ders ylnn uzatlmas ynne gidilmez. Bu programlara ayrlacak ders saati says, dnem iinde devam edilmeyen toplam ders saati saysndan az olmayacak ekilde dzenlenir. Okul komutanlklar; gerektiinde Cumartesi ve Pazar gnleri ile ders saatleri dnda da retim yaplabilmesi iin gerekli tedbirleri alr.

(7) Dnem sonunda Teekkr ve Takdir belgelerinin verilmesi;

a) Tm derslerden baarl olan, dnem puanlarnn arlkl ortalamas 70.00dan aa olmayan ve tam disiplin puannn 3/10u veya fazlas krlmayan rencilerden;

1) 70,00-84.99 arasndakilere her dnemin sonunda karneyle birlikte teekkr belgesi,

2) 85.00 ve daha yukar olanlara her dnemin sonunda karneyle birlikte takdir belgesi,

3) Ortarenim sresince en az retim ylnn btn dnemlerinde takdir alanlara stn baar belgesi,

verilir.

b) stn baar belgesi almaya hak kazanan rencilere okulun baar panosunda yer verilir.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 25 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 25 (1) Dnemin bitimine 20 ve daha az i gn kala okuldan ayrlan rencinin dnem puanlar tespit edilir, tasdikname dzenlenir.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 26 nc maddesinin bal ve birinci fkras aadaki ekilde deitirilmi, ayn maddenin ikinci fkras yrrlkten kaldrlmtr.

Bir dersin ylsonu puannn tespiti

(1) Bir dersin ylsonu puan;

a) Birinci ve ikinci dnem puanlarnn aritmetik ortalamasdr.

b) zre dayal bir sebeple bir dersten yalnz bir dnem puan alm olan rencinin bu puan ile telafi programnda alnan puann aritmetik ortalamas, ylsonu puan saylr.

c) Btnleme snav veya ylsonunda bir dersten baarsz olan renciler iin yaplan tek ders snav sonunda en az 50 (geer) puan alnarak baarl saylan dersin ylsonu puan, bu snavlarda alnan puanla daha nce belirlenen ylsonu puannn toplamnn aritmetik ortalamasdr.

) Bir dersten hi dnem puan olmayan rencinin ylsonu puan, o dersle ilgili telafi programnda alnan puanlarn aritmetik ortalamasndan elde edilen puandr.

d) Dnem puanlarnn aritmetik ortalamas hesaplanrken blme ilemi sonucu virglden sonra iki basamak kalacak ekilde yuvarlanr.

e) zre dayal bir sebeple bir dersten yalnz bir dnem puan olan ancak ders puanlarnn idareye teslimine 7 gn kalncaya kadar zr kalkan rencilere mazeret snav uygulanr bu snavlardan alm olduklar puanlar o dnemin ders puan, mazeret snavna giremeyen rencilerin ise yalnz bir dnem puan ylsonu puan saylr.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 27 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 27 (1) rencinin ders yl sonunda herhangi bir dersten baarl saylabilmesi iin;

a) ki dnem puannn aritmetik ortalamasnn en az 50 veya birinci dnem puan ne olursa olsun ikinci dnem puannn en az 70 olmas gerekir.

b) Silahl Kuvvetler Bando Astsubay Hazrlama Okulunda Trk ve Bat Mzii alglar dersinden her dnem sonunda kurulacak komisyonlar tarafndan uygulamal snavlar yaplr. Ders retmeninin dnem puan ile dnem sonu komisyon puan ortalamas ayr ayr en az 60 puan olmaldr. Bu ekilde ortaya kan puan ortalamas, rencinin o dneme ait dnem puan olur.

c) Silahl Kuvvetler Bando Astsubay Hazrlama Okulunda Trk ve Bat Mzii alglar, Mziksel itme Okuma ve Yazma ile Trk ve Bat Mzii alg Topluluklar derslerinde baarl olabilmek iin dnem puannn en az 60 puan olmas gerekir.

) Birinci dnem puan 0 (gemez) olan rencinin ikinci dnem puannn en az 70 olmas gerekir.

d) Bunlarn dnda, zre dayal bir sebeple bir dersten yalnz bir dnem puan alm rencinin, baarl saylabilmesi iin, bu puannn en az 50,00 (geer) olmas gerekir.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin 28 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 28 (1) Ders yl sonunda;

a) Tm derslerden baarl olan,

b) Baarsz dersi/dersleri olanlardan, ylsonu baar puan en az 50 olan,

renciler dorudan snf geer.

(2) Ylsonu baar puan ile baarl saylmayacak derslerden baarsz olan renciler, o ders/derslerden btnleme ve gerekirse tek ders snavlarna girer.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin 29 uncu maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Btnleme veya tek ders snavlar ile snf geme

MADDE 29 (1) renciler baarsz olduu derslerden btnleme snavna girer.

a) renciler, baarsz olduklar derslerden btnleme snav hazrlk kurslarna devam etmek zorundadr. Kurslarda her ders iin planlanan ders saati saysnn te birine veya daha fazlasna zrsz olarak devam etmeyen renciler, o dersin btnleme snavna alnmaz ve baarsz saylr.

b) Btnleme veya tek ders snavlar sonunda Ynetmeliin 27 nci maddesindeki artlar yerine getiren renci snfn geer.

c) Ylsonu baar puan ile geilemeyecek derslerin dnda olmak koulu ile btnleme snavlar sonunda tek dersten baarszlk sz konusu ise; ylsonu baar puan 50 ve yukar olanlar bu dersten baarl saylarak bir st snfa devam ederler. Ylsonu baar puan 50den aa olanlar tek ders snavna alnrlar.

) Silahl Kuvvetler Bando Astsubay Hazrlama Okulunda Trk ve Bat Mzii alglar, Mziksel itme Okuma ve Yazma, Trk ve Bat Mzii alg Topluluklar derslerinin btnleme ve ylsonunda baarsz olunan bir ders iin yaplan snav sonucunda rencinin baarl saylabilmesi iin; bu snavlarda ald puan en az 60 olmaldr.

MADDE 18 Ayn Ynetmeliin 30 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 30 (1) Baarsz dersleri veya dersi bulunan rencilerden;

a) Ders kesiminde drt ve daha fazla dersten baarsz olanlar,

b) Btnleme snav sonunda, birden fazla dersten baarsz olanlar,

c) Tek ders snavlar sonunda, tek dersten baarsz olup ylsonu baar puan 50den aa olanlar,

bu Ynetmeliin 29 uncu maddesi hkmlerine gre baarsz saylan renciler snf tekrar ederler.

(2) Devamszlk nedeniyle baarsz saylan renciler o snf tekrar eder. renci baarszlk nedeniyle bir yl, salk nedeniyle bir yl olmak zere en fazla iki defa snf tekrar yapabilir. Bu artlar salamayan rencinin okul ile iliii kesilir.

MADDE 19 Ayn Ynetmeliin 31 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Ylsonu baar puan ile baarl saylamayacak dersler

MADDE 31 (1) Asker liseler ve Bando Astsubay Hazrlama Okulunun, Mill Eitim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanan haftalk ders izelgesinde yer alan derslerden ylsonu baar puan ile geilemeyecek dersler retmenler kurulu tarafndan belirlenir. renciler, ylsonu baar puan ile geilemeyecek derslerden baarl olmadka baarl saylmaz, bir st snfa geemez ve mezun olamazlar.

MADDE 20 Ayn Ynetmeliin 32 nci maddesinin bal "Bir dersin arl ve arlkl puan" olarak deitirilmi ve nc fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 21 Ayn Ynetmeliin 33 nc maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Ylsonu baar puan

MADDE 33 (1) rencinin ylsonu baar puan, derslerin arlkl puanlar toplamnn haftalk ders saatleri toplamna blm ile elde edilen puandr.

(2) Ylsonu baar puan hesaplanrken blme ilemi, virglden sonra iki basamak kalacak ekilde yuvarlanr.

(3) Ylsonu baar puan, diploma defterine ilenir ve mezuniyet puannn hesaplanmasnda esas alnr. Ylsonu baar puan ile snf geen rencilerin puanlar deitirilmez. rencinin karnesi ile snf geme ve diploma defterine "Ylsonu baar puan ile baarl sayld." eklinde yazlr ve okul mezuniyet sralamasnn hesaplanmasnda esas alnr.

(4) Btnleme ve baarsz olunan tek ders iin yaplan snavlara giren rencilerin ylsonu baar puanlar 26 nc madde hkmlerine gre tespit edilecek ylsonu puanlar ile yukarda belirtilen esaslara gre bulunur.

MADDE 22 Ayn Ynetmeliin 8 inci blm bal aadaki ekilde deitirilmitir.

SEKZNC BLM

Btnleme ve Yl Sonunda Tek Dersten Baarsz

Olan renciler in Yaplan Snavlarn Esaslar

MADDE 23 Ayn Ynetmeliin 35 inci maddesinin birinci, ikinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Btnleme ve ylsonunda tek dersten baarsz olan renciler iin yaplan snavlarn yazl olarak yaplmas esastr. Ancak, grsel sanatlar, mzik, beden eitimi dersleri ile uygulamal nitelikteki dier derslerin snavlar, dersin zelliine gre yazl, performans almas ve uygulamal olarak, bunlardan biri veya birka ile yaplabilir. Bu derslere ait snavlarn ekli, snav komisyonu yelerince belirlenir.

(2) Yabanc dil derslerinin snavlar, yazl ve performans olarak yaplr. rencinin baars, snavlardan ald yazl ve performans puanlarn aritmetik ortalamasna gre belirlenir.

(3) Dersin zelliine gre hem yazl hem performans yaplabilen snavlarda; yazl snavlar, performans snavlarndan nce uygulanr. Performans snavlara, yazl snavlar takip eden ilk i gnnde balanr. Snav ktlar performans snavlar sonulandktan sonra alr.

MADDE 24 Ayn Ynetmeliin 40 nc maddesinin bal ve ayn maddenin birinci fkrasnn birinci cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Performans ve uygulamal snavlar

Performans snavlarnda renciye snav komisyonunca sorular yazdrlr veya yazl olarak verilir ve dnmek iin uygun sre tannr.

MADDE 25 Ayn Ynetmeliin 41 inci maddesinin birinci ve ikinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Yazl snavlara sabah en ge saat 10.00'da, leden sonra saat 14.00'te; performans ve uygulamal snavlara ise, sabah saat 9.00'da balanr. Yazl snav sresi, dersin zelliine gre iki ders saatini gemeyecek ekilde komisyonca belirlenir.

(2) Performans snavlarn saat 17.00'de bitirilememesi ve snava girecek renci saysnn da 10 renciden fazla olmas hlinde, snav bir sonraki gne braklabilir.

MADDE 26 Ayn Ynetmeliin 43 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 43 (1) Snavlarn deerlendirilmesi cevap anahtarna ve puanlama izelgesine gre yaplr. Performans snavlar iin cevap anahtar dzenlenmez.

a) Yazl snavlarda, ktlar okunurken yanllarn alt asl bozulmayacak ekilde renkli kalemle izilebilir. Verilen puanlar, snav ktlarnn st ksmnda yer alan blme, sorularn sra numaras esas alnarak yazlr.

b) Yazl snavlar deerlendirilirken sorulara verilen btn puanlar, birden fazla kt kullanan rencilerin her kdna ayr ayr ilenir ve bu ktlar komisyon bakan ve yelerince imzalanr. Yazl snavlarn deerlendirilmesinde anlamazlk olursa yeler puanlarn ayr ayr verir. Bu ayr puanlar gsterir belgelerle, gerekeler bir tutanakla snav puan izelgesine eklenir. Yaplan deerlendirme sonucunda baarsz olan rencilerin snav ktlar isimleri almakszn komisyon yeleri tarafndan ikinci bir defa daha ayn esaslarla incelenir. Ayr ayr verilen puanlarn aritmetik ortalamas alnarak snav puan izelgesine yazlr.

c) Deerlendirme ile ilgili ilemler bittikten sonra alnan puan, puan izelgesine yazlr.

) Performans snavlar bu Ynetmeliin 40 nc maddesine gre yaplr. Yabanc dil derslerinde performans snavlarnn deerlendirilmesi akc konuma, anlama, gramer, telaffuz ve kelime bilgisi balklar altnda komisyondaki yeler tarafndan ayr ayr yaplr ve deerlendirme sonular toplanarak elde edilen aritmetik ortalama rencinin performans puann oluturur.

d) retim Bakan, performans snavlarnda komisyon yeleri tarafndan ayr ayr verilen puanlar arasnda nemli farklar grrse, o snav durdurup, olay gerekesiyle birlikte hemen okul komutanlna bildirir. Kendi bakanlnda yeni ye ilvesiyle kuraca takviyeli bir komisyonla snavn devamn salar.

e) Uygulamal snavlarda deerlendirme, komisyonca belirlenen ve okul komutanlnca onaylanan esaslar dorultusunda yaplr. Ayn dersten birden fazla snav tr uygulanmas hlinde, puanlarn aritmetik ortalamas alnr. zrsz olarak bu snavlardan herhangi birine girmeyenlere o snavdan sfr (0) puan verilir ve dier snavlardan ald puanlarla aritmetik ortalamas alnr.

f) Btnleme ve tek ders snavlarndan kesinleen puanlara renci tarafndan okul ynetimine yazl olarak itiraz yaplabilir. tiraza ilikin evrak okul ynetimince snav yapan ders retmeni/retmenleri dnda ilgili brantan en az 2 (iki) retmenden oluturulan komisyon tarafndan veya okulda ilgili brantan retmen bulunmad takdirde dier asker liselerden yardm alnarak incelenip deerlendirilerek rencinin nihai puan belirlenir. Bu ekilde kesinleen puanlara itiraz yaplamaz. Cevap anahtar, puanlama izelgesi ve sorular, snav ktlar ile birlikte iki yl saklanr.

MADDE 27 Ayn Ynetmeliin 45 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 45 (1) Snavlarda bir dersten en az 50,00 (geer) alan renci; bu dersten baarl saylr. Ancak, bu Ynetmeliin 27 nci ve 29 uncu maddelerinde yer alan hkmler sakldr.

MADDE 28 Ayn Ynetmeliin 47 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 47 (1) Snavlar srasnda;

Yatakta tedaviyi gerektiren bir hastalk sebebiyle snava giremeyeceklerini rapor ile yangn, deprem gibi doal afetler yznden veya ana, baba, karde gibi yaknlarndan birinin ar hastal veya vefat, yahut spor, mzik, folklor gibi ulusal ve uluslararas yarmalarda lkemizi temsil etme gibi nedenlerle btnleme ve tek ders snavlarna giremeyeceklerini resm bir makamdan alacaklar belge ile, belgelendirenler, bu belgelerini zrlerinin kalkt gn takip eden yedi gn ierisinde, okul komutanlna teslim etmeleri halinde ayrca snava alnrlar. Bu snav da btnleme snavlar esaslarna gre yaplr.

MADDE 29 Ayn Ynetmeliin 49 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 49 (1) Mezuniyet puan, drt snfn ylsonu baar puanlarnn aritmetik ortalamasdr. Mezuniyet puan tespit edilirken blme ilemi sonucu, virglden sonra iki basamak kalacak ekilde yuvarlanr. Diplomada, mezuniyet puan ile varsa alan belirtilir.

MADDE 30 Ayn Ynetmeliin 52 nci maddesinin birinci, ikinci ve drdnc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Diploma ile birlikte her renciye bir de renim Belgesi verilir. Bu belgede rencinin ylsonu baar puanlar gsterilir.

(2) Ayrca, her dersten baar durumu; Dorudan Geti, Btnleme Snav Sonunda Geti, Tek Ders Snav Sonunda Geti veya Yl Sonu Baar Puan le Geti eklinde belirtilir.

(4) Mezun olmadan okuldan ayrlanlara da renim belgesi verilir. Bu belgede, snflara gre aldklar dersler, ylsonu ders puanlar, ders yl veya dnem sona ermeden ayrlanlara ayrca o ders ylndaki derslere ait dnem puan yer alr.

MADDE 31 Ayn Ynetmeliin 53 nc maddesinin altnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(6) Bu ekilde de eitlik bozulmuyor ise son ders ylndan balanarak derslerin ylsonu puanlarna esas olan dnem puanlarnn aritmetik ortalamasnn arlkl ortalamas alnarak okul birincisi seilir.

MADDE 32 Ayn Ynetmeliin 10 uncu blm bal aadaki ekilde deitirilmitir.

ONUNCU BLM

Telafi Kurslar ve Devam ile lgili Esaslar

MADDE 33 Ayn Ynetmeliin 54 nc maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Telafi programlar

MADDE 54 (1) Ders yl iinde retmensizlik, doal afet, salgn hastalk, olaanst hl ve eitli sebeplerle bir dnem puan eksik olan ya da hi dnem puan verilemeyen dersler iin ders ylnn ikinci dneminde veya ders kesiminde telafi programlar uygulanr.

(2) Telafi programlarnda ilenecek konular ve programn sresi, retim bakan ile program uygulayacak retmen veya retmenler tarafndan tespit edilir.

(3) Programn sresi o dersin bir dnemdeki ders saati toplamndan az olamaz. Programda, dersin haftalk saat says dikkate alnarak rencilere yeterli sayda yazl ve performans puan verilir. Verilen bu puanlarn aritmetik ortalamas alnarak ylsonu puan belirlenir.

(4) Dnem ve ylsonu puan, bu puanlara gre belirlenir.

MADDE 34 Ayn Ynetmeliin 56 nc maddesinin beinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(5) Gnlk toplam ders saatinin yarsndan fazla derse gelmeyenlerin devamszl bir gn, dier devamszlklar ise yarm gn saylr.

MADDE 35 Ayn Ynetmeliin 57 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve maddenin sonuna aadaki fkra eklenmitir.

(1) renciler okula devam etmek zorundadr. Ders yl iinde toplam 10 gn aacak ekilde okula zrsz olarak devam etmeyen renci, puanlar ne olursa olsun baarsz saylr.

(3) rencilerin nbet tuttuu gnler devamszlktan saylmaz.

MADDE 36 Ayn Ynetmeliin 58 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi ile ayn maddenin ikinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Devam sresinin en az te ikisine devam etmi ve en az bir dnem puan alm bulunmak,

(2) Yurt iinde ve yurt dnda, bilim, tiyatro, spor, mzik, folklor, beceri yarmas ve benzeri eitici-kltrel faaliyetlere ve bunlarn hazrlk almalarna katlan renciler, okula devam edemedikleri sre iin izinli saylr ve bu sre devamszlktan saylmaz. Yurt iindeki etkinliklere katlan rencilere, Genelkurmay Bakanl veya bal olduu kuvvet komutanlklarnca; yurt dndaki faaliyetlere katlan rencilere ise, Genelkurmay Bakanlnca izin verilir. Bu izinlerin toplam dier devamszlklar dhil devam sresinin 1/3'n aamaz. Bu rencilerin baar durumlarnn belirlenebilmesi iin iki dnem puan alm olmalar gerekir.

(3) Telafi programlarna devam zorunludur. Telafi programlarna devam etmek zorunda olduklar toplam ders saatinin zrl ve zrsz olarak te biri kadar devam etmeyen renciler, puanlar ne olursa olsun baarsz saylr.

MADDE 37 Ayn Ynetmeliin 60 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Bir renci bir yl baarszlk, bir yl salk nedeniyle snf tekrar dhil olmak zere drt yllk renim sresini en fazla alt ylda bitirmek zorundadr. Bu sreler ierisinde okulunu tamamlayamayan rencilerin okulla iliii kesilir. Baarszlktan iki yl veya salk nedeniyle iki yl devre kaybeden rencilerin okulla iliii kesilir.

MADDE 38 Ayn Ynetmeliin 61 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Trk Silahl Kuvvetleri Ortaretim Okullarnda ders yl sresinin 180 i gnnden az olmamas esastr. Ancak 180 inci i gn hafta arasna denk geliyorsa ders ylnn bitim tarihi, haftann son i gnne kadar uzatlr. Dnemlerin balama ve biti tarihleri, dinlenme ve yaz tatillerinin balama ve biti gnleri ile btnleme ve ylsonunda tek dersten baarsz olan renciler iin yaplan snavlar, her yl dzenlenen alma takviminde belirtilir. alma takvimleri, Genelkurmay Bakanlnn onay ile yrrle girer.

MADDE 39 Ayn Ynetmeliin 62 nci maddesinin sonuna aadaki fkra eklenmitir.

(2) Yabanc dil derslerinde ube, grup ve ksm oluturma ihtiyac meydana gelirse okullarn, programlarn ve derslerin zelliklerinin yan sra renci seviyeleri de dikkate alnr.

MADDE 40 Ayn Ynetmeliin 63 ve 64 nc maddeleri yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 41 Ayn Ynetmelie aadaki geici madde eklenmitir.

Hazrlk snf dhil be yllk eitim yapan renciler

GEC MADDE 2 (1) 2012-2013 Eitim ve retim Ylnda veya daha nceki yllarda asker liselere giren rencilere, okullarndan mezun oluncaya kadar, bu Ynetmeliin 1 inci, 15 inci, 28 inci, 35 inci ve 38 inci maddesi ile 26/2/2008 tarihli ve 26799 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Silahl Kuvvetleri Ortaretim Okullar Snf Geme ve Snav Ynetmeliinin yrrlkten kaldrlan hkmleri uygulanr.

MADDE 42 Bu Ynetmelik, Resm Gazetede yaymland tarihi takip eden ilk eitim-retim ylnn banda yrrle girer.

MADDE 43 Bu Ynetmelik hkmlerini Mill Savunma Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

26/2/2008

26799

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

17/5/2011

27937

2-

5/4/2013

28609