6 Kasım 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29167

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MOTORLU ARAÇLARA ŞERİTTEN AYRILMA UYARI SİSTEMİ TAKILMASI

İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİNDE (AB/351/2012)

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/9/2013 tarihli ve 28769 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlara Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi Takılması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (AB/351/2012) Geçici 1 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tip onayı mevcut yeni imal edilen araçlar için uygulama

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Tip onayı mevcut yeni imal edilen araçlar için 1/1/2016 tarihinden itibaren bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

18/9/2013

28769