5 Kasm 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29166

KANUN

ELEKTRONK TCARETN DZENLENMES

HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6563 Kabul Tarihi: 23/10/2014

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Kanunun amac, elektronik ticarete ilikin esas ve usulleri dzenlemektir.

(2) Bu Kanun, ticari iletiimi, hizmet salayc ve arac hizmet salayclarn sorumluluklarn, elektronik iletiim aralaryla yaplan szlemeler ile elektronik ticarete ilikin bilgi verme ykmllklerini ve uygulanacak yaptrmlar kapsar.

Tanmlar

MADDE 2 (1) Bu Kanunun uygulanmasnda;

a) Elektronik ticaret: Fiziki olarak kar karya gelmeksizin, elektronik ortamda gerekletirilen evrim ii iktisadi ve ticari her trl faaliyeti,

b) Ticari iletiim: Alan adlar ve elektronik posta adresi dnda, mesleki veya ticari faaliyet kapsamnda kazan salamaya ynelik olarak elektronik ticarete ilikin her trl iletiimi,

c) Ticari elektronik ileti: Telefon, ar merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akll ses kaydedici sistemler, elektronik posta, ksa mesaj hizmeti gibi vastalar kullanlarak elektronik ortamda gerekletirilen ve ticari amalarla gnderilen veri, ses ve grnt ierikli iletileri,

) Hizmet salayc: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerek ya da tzel kiileri,

d) Arac hizmet salayc: Bakalarna ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yaplmasna elektronik ticaret ortamn salayan gerek ve tzel kiileri,

e) Bakanlk: Gmrk ve Ticaret Bakanln,

ifade eder.

Bilgi verme ykmll

MADDE 3 (1) Hizmet salayc, elektronik iletiim aralaryla bir szlemenin yaplmasndan nce;

a) Alclarn kolayca ulaabilecei ekilde ve gncel olarak tantc bilgilerini,

b) Szlemenin kurulabilmesi iin izlenecek teknik admlara ilikin bilgileri,

c) Szleme metninin szlemenin kurulmasndan sonra, hizmet salayc tarafndan saklanp saklanmayaca ile bu szlemeye alcnn daha sonra eriiminin mmkn olup olmayaca ve bu eriimin ne kadar sreyle salanacana ilikin bilgileri,

) Veri giriindeki hatalarn ak ve anlalr bir ekilde belirlenmesine ve dzeltilmesine ilikin teknik aralara ilikin bilgileri,

d) Uygulanan gizlilik kurallar ve varsa alternatif uyumazlk zm mekanizmalarna ilikin bilgileri,

sunar.

(2) Hizmet salayc, varsa mensubu olduu meslek odas ile meslekle ilgili davran kurallarn ve bunlara elektronik olarak ne ekilde ulalabileceini belirtir.

(3) Taraflarn tketici olmad hllerde taraflar, birinci ve ikinci fkralardaki dzenlemelerin aksini kararlatrabilirler.

(4) Hizmet salayc, szleme hkmlerinin ve genel ilem artlarnn alc tarafndan saklanmasna imkan salar.

(5) Birinci ve ikinci fkralar, mnhasran elektronik posta yoluyla veya benzeri bireysel iletiim aralaryla yaplan szlemelere uygulanmaz.

Sipari

MADDE 4 (1) Elektronik iletiim aralaryla verilen siparilerde aadaki esaslar geerlidir:

a) Hizmet salayc, sipariin onaylanmas aamasnda ve deme bilgilerinin girilmesinden nce, deyecei toplam bedel de dhil olmak zere, szlemenin artlarnn alc tarafndan aka grlmesini salar.

b) Hizmet salayc, alcnn sipariini aldn gecikmeksizin elektronik iletiim aralaryla teyit eder.

c) Sipari ve sipariin alndnn teyidi, taraflarn sz konusu beyanlara eriiminin mmkn olduu anda gereklemi saylr.

(2) Hizmet salayc, sipari verilmeden nce alcya, veri giri hatalarn belirleyebilmesi ve dzeltebilmesi iin uygun, etkili ve eriilebilir teknik aralar sunar.

(3) Taraflarn tketici olmad hllerde taraflar, birinci ve ikinci fkralardaki dzenlemelerin aksini kararlatrabilirler.

(4) Birinci fkrann (a) ve (b) bentleri ile ikinci fkra, mnhasran elektronik posta yoluyla veya benzeri bireysel iletiim aralaryla yaplan szlemelere uygulanmaz.

Ticari iletiime ilikin esaslar

MADDE 5 (1) Ticari iletiimde:

a) Ticari iletiimin ve bu iletiimin adna yapld gerek ya da tzel kiinin aka belirlenebilir olmasn salayan bilgiler sunulmaldr.

b) ndirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amal yarma veya oyunlarn bu nitelii aka belirlenebilmeli, bunlara katlmn ve bunlardan faydalanmann artlarna kolayca ulalabilmeli ve bu artlar ak ve pheye yer brakmayacak ekilde anlalr olmaldr.

Ticari elektronik ileti gnderme art

MADDE 6 (1) Ticari elektronik iletiler, alclara ancak nceden onaylar alnmak kaydyla gnderilebilir. Bu onay, yazl olarak veya her trl elektronik iletiim aralaryla alnabilir. Kendisiyle iletiime geilmesi amacyla alcnn iletiim bilgilerini vermesi hlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilikin deiiklik, kullanm ve bakma ynelik ticari elektronik iletiler iin ayrca onay alnmaz.

(2) Esnaf ve tacirlere nceden onay alnmakszn ticari elektronik iletiler gnderilebilir.

Ticari elektronik iletinin ierii

MADDE 7 (1) Ticari elektronik iletinin ierii, alcdan alnan onaya uygun olmaldr.

(2) letide, hizmet salaycnn tannmasn salayan bilgiler ile haberlemenin trne bal olarak telefon numaras, faks numaras, ksa mesaj numaras ve elektronik posta adresi gibi eriilebilir durumdaki iletiim bilgileri yer alr.

(3) letide, haberlemenin trne bal olarak, iletinin konusu, amac ve bakas adna yaplmas hlinde kimin adna yapldna ilikin bilgilere de yer verilir.

Alcnn ticari elektronik iletiyi reddetme hakk

MADDE 8 (1) Alclar diledikleri zaman, hibir gereke belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almay reddedebilir.

(2) Hizmet salayc ret bildiriminin, elektronik iletiim aralaryla kolay ve cretsiz olarak iletilmesini salamakla ve gnderdii iletide buna ilikin gerekli bilgileri sunmakla ykmldr.

(3) Talebin ulamasn mteakip hizmet salayc i gn iinde alcya elektronik ileti gndermeyi durdurur.

Arac hizmet salayclarn ykmllkleri

MADDE 9 (1) Arac hizmet salayclar, hizmet sunduklar elektronik ortam kullanan gerek ve tzel kiiler tarafndan salanan ierikleri kontrol etmek, bu ierik ve ierie konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykr bir faaliyetin ya da durumun sz konusu olup olmadn aratrmakla ykml deildir.

(2) Bu Kanunun 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci maddelerinde dzenlenen ykmllklerin arac hizmet salayclarna uygulanmasna ilikin usul ve esaslar ynetmelikle belirlenir.

Kiisel verilerin korunmas

MADDE 10 (1) Hizmet salayc ve arac hizmet salayc:

a) Bu Kanun erevesinde yapm olduu ilemler nedeniyle elde ettii kiisel verilerin saklanmasndan ve gvenliinden sorumludur.

b) Kiisel verileri ilgili kiinin onay olmakszn nc kiilere iletemez ve baka amalarla kullanamaz.

Bakanlk yetkisi

MADDE 11 (1) Bakanlk, bu Kanunun uygulanmas ve elektronik ticaretin geliimiyle ilgili her trl tedbiri almaya ve denetimi yapmaya yetkilidir.

(2) Bakanlka grevlendirilen denetim elemanlar, bu Kanun kapsamnda Bakanlk yetkisine giren hususlarla ilgili olarak her trl bilgi, belge ve defterleri istemeye, bunlar incelemeye ve rneklerini almaya, ilgililerden yazl ve szl bilgi almaya yetkili olup ilgililer istenilen bilgi, belge ve defterler ile elektronik kaytlarn, bunlarn rneklerini noksansz ve geree uygun olarak vermek, yazl ve szl bilgi taleplerini karlamak ve her trl yardm ve kolayl gstermekle ykmldr.

Cezai hkmler

MADDE 12 (1) Bu Kanunun;

a) 3 nc maddesindeki ykmllklere, 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendindeki ykmllklere, 6 nc maddesinin birinci fkrasna veya 7 nci maddesinin birinci fkrasna aykr hareket eden hizmet salayclara ve arac hizmet salayclara bin Trk lirasndan be bin Trk lirasna kadar,

b) 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendindeki veya ayn maddenin ikinci fkrasndaki, 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendindeki veya 7 nci maddesinin ikinci ve nc fkralarndaki ykmllklere aykr hareket eden hizmet salayclara ve arac hizmet salayclara bin Trk lirasndan on bin Trk lirasna kadar,

c) 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendindeki, 8 inci maddesinin ikinci ve nc fkralarndaki ykmllklere aykr hareket eden hizmet salayclara ve arac hizmet salayclara iki bin Trk lirasndan on be bin Trk lirasna kadar,

) 11 inci maddesinin ikinci fkrasna aykr hareket edenlere iki bin Trk lirasndan be bin Trk lirasna kadar,

idari para cezas verilir.

(2) Bir defada birden fazla kimseye 6 nc maddenin birinci fkrasna aykr olarak ileti gnderilmesi hlinde, birinci fkrann (a) bendinde ngrlen idari para cezas on katna kadar artrlarak uygulanr.

(3) Bu maddede ngrlen idari para cezalarn verme yetkisi Bakanla aittir. Bu yetki, merkezde Bakanln ilgili genel mdrlne, tarada ise Bakanln il mdrlklerine devredilebilir.

Ynetmelikler

MADDE 13 (1) Bu Kanunun uygulanmasna ilikin ynetmelikler; Adalet Bakanl, Maliye Bakanl, Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanl ve Ekonomi Bakanl ile Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumunun grleri alnarak Bakanlk tarafndan hazrlanr.

Deitirilen mevzuat

MADDE 14 (1) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayl Elektronik Haberleme Kanununun 50 nci maddesinin beinci fkras aadaki ekilde deitirilmi, maddeye aadaki fkralar eklenmi ve dier fkralar buna gre teselsl ettirilmitir.

(5) letmeciler tarafndan, sunduklar hizmetlere ilikin olarak abone ve kullanclarla, nceden izinleri alnmakszn otomatik arama makineleri, fakslar, elektronik posta, ksa mesaj gibi elektronik haberleme vastalarnn kullanlmas suretiyle pazarlama veya cinsel ierik iletimi gibi maksatlarla haberleme yaplamaz. letmeciler, sunduklar hizmetlere ilikin olarak abone ve kullanclaryla siyasi propaganda ierikli haberleme yapamazlar.

(6) letmeciler tarafndan, abone ve kullanclarn iletiim bilgilerinin bir mal ya da hizmetin salanmas srasnda, bu tr haberlemenin yaplacana dair bilgilendirilerek ve reddetme imkn salanarak edinilmi olmas hlinde, abone ve kullanclarla nceden izin alnmakszn ayn veya benzer mal ya da hizmetlerle ilgili pazarlama, tantm, deiiklik ve bakm hizmetleri iin haberleme yaplabilir.

(7) Abone ve kullanclara, bu tr haberleme yaplmasn reddetme ve verdikleri izni geri alma hakk kolay ve cretsiz bir ekilde salanr.

Onay alnarak oluturulan veri tabanlar

GEC MADDE 1 (1) Bu Kanunun yrrle girdii tarihten nce, ticari elektronik ileti gnderilmesi amacyla onay alnarak oluturulmu olan veri tabanlar hakknda 6 nc maddenin birinci fkras uygulanmaz.

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Kanun 1/5/2015 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Kanun hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr.

4/11/2014