4 Kasm 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29165

TEBL

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

BLM, SANAY VE TEKNOLOJ BAKANLIINCA ONAYLANMI

KURULULARIN GREVLENDRLMES, ZLENMES VE

DENETLENMESNDE ESAS ALINACAK TEMEL

KRTERLERE DAR TEBL (SGM: 2013/12)DE

DEKLK YAPILMASINA DAR

TEBL (SGM: 2014/26)

MADDE 1 3/8/2013 tarihli ve 28727 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlnca Onaylanm Kurulularn Grevlendirilmesi, zlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alnacak Temel Kriterlere Dair Tebli (SGM: 2013/12)in 4 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) AB: Avrupa Birliini,

b) Bakanlk: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanln,

c) Onaylanm kurulu: Bir teknik dzenleme kapsamnda uygunluk deerlendirme faaliyetinde bulunmak zere yetkili kurulu tarafndan Uygunluk Deerlendirme Kurulular ve Onaylanm Kurulular Ynetmelii ve ilgili teknik mevzuatta belirlenen esaslar dorultusunda grevlendirilen ve isimleri Komisyona bildirilen Trkiyede yerleik uygunluk deerlendirme kuruluunu,

) Teknik dzenleme: Bir rnn vasflarn, ileme veya retim yntemlerini veya bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, iaretleme, etiketleme veya uygunluk deerlendirme ilemlerini tek tek veya birkan ele alarak dzenleyen, uyulmas zorunlu her trl mevzuat,

d) Teknik dzenleme sorumlusu: lgili teknik dzenlemesi gerei onaylanm kurulu tarafndan yrtlecek uygunluk deerlendirme faaliyetleri kapsamnda gerekletirilecek olan muayene ve denetimleri planlayan, belgelendirme karar ncesi muayene ve denetim sonularn kontrol eden ve raporlayan personeli,

e) Teknik uzman: lgili teknik dzenlemesi gerei onaylanm kurulu tarafndan yrtlecek uygunluk deerlendirme faaliyetleri kapsamnda planlanan muayene ve/veya denetimleri gerekletiren ve muayene ve/veya denetim sonularn teknik dzenleme sorumlusuna sunan personeli,

f) TRKAK: Trk Akreditasyon Kurumunu,

g) Uygunluk deerlendirme kuruluu: Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene dhil olmak zere uygunluk deerlendirme faaliyeti gerekletiren Trkiyede yerleik kuruluu,

ifade eder.

MADDE 2 Ayn Tebliin 7 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 7 (1) Bavuru sahibi kurulu, yrtecei uygunluk deerlendirme faaliyetleri erevesinde gerekletirecei muayene ve/veya denetimleri tam ve eksiksiz srdrebilmesi amacyla, bavuru konusu teknik dzenleme/dzenlemeleri kapsamnda teknik bilgi, sektrel ve muayene ve/veya denetim tecrbesine sahip olan yeterli sayda teknik dzenleme sorumlusunu ve teknik uzman bnyesinde bulundurur.

(2) Bavuru sahibi kurulu, ilgili teknik dzenlemesi kapsamnda grevlendirecei teknik dzenleme sorumlusunu, tam zamanl olarak bnyesinde bulundurur. Teknik dzenleme sorumlusu, Ek-4te belirtilmi olan herhangi bir grup ve bu grup ierisinde yer alan teknik dzenleme/dzenlemeler kapsamnda grevlendirilir.

(3) Bavuru sahibi kurulu, ilgili teknik dzenlemesi kapsamnda en az iki teknik uzman tam zamanl olarak bnyesinde bulundurur. Teknik uzman, Ek-4te belirtilmi olan bir grup ierisinde tanmlanm en fazla iki teknik dzenleme kapsamnda grevlendirilir.

(4) Teknik dzenleme sorumlusunun niversitelerin mhendislik fakltelerinin veya teknoloji fakltelerinin birinde yksekrenimini tamamlam olmas ve en az iki yllk sektrel ve en az bir yllk muayene ve/veya denetim veya en az be yllk kamu kurum ve kurulu tecrbesine haiz olmas gerekir.

(5) Teknik uzmann niversitelerin mhendislik fakltelerinden veya teknoloji fakltelerinden ve/veya teknik eitim fakltelerinden birinde yksekrenimini tamamlam olmas ve en az iki yllk sektrel veya en az iki yllk muayene ve/veya denetim veya en az yllk kamu kurum ve kurulu tecrbesine haiz olmas gerekir.

(6) Teknik dzenleme sorumlusu, sorumlu olduu teknik dzenleme/dzenlemelerin dnda en fazla iki teknik dzenleme kapsamnda Bakanla yetkinliinin ispatlanmas durumunda teknik uzman olarak grevlendirilir.

(7) Onaylanm kurulu, mevcut olan igcnn i ykn karlamad durumlarda szleme yapt d kaynakl teknik uzman/uzmanlar denetimlerde kullanabilir. Onaylanm kurulu sz konusu teknik dzenleme gerekliliklerine aykrlk oluturmayacak ekilde szlemeli olarak kullanabilecei d kaynakl teknik uzman, bu Teblide belirtilen artlara uygun olacak ekilde belirler ve sahip olduu kalite ynetim sistemine uygun olarak altrr. D kaynakl teknik uzman, en fazla iki onaylanm kurulu ile szleme imzalayarak hizmet verir. D kaynakl teknik uzman kullanlmas durumunda nihai sorumluluk onaylanm kurulua aittir.

(8) Onaylanm kurulu, teknik dzenleme sorumlusu ve/veya teknik uzmann iinden ayrlmas durumunda, en ge 20 gn ierisinde bu maddenin drdnc ve beinci fkralarnda belirtilen artlar salayan personelin atamasn yapar ve sz konusu personelin yetkinliine ilikin dokman ve belgeleri Bakanla iletir.

(9) Onaylanm kurulu genel mdr, genel mdr yardmcs ve ynetim kurulu yelerini, teknik dzenleme sorumlusu ve/veya teknik uzman olarak grevlendiremez.

MADDE 3 Ayn Tebliin 8 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Yklenici kullanm ile ilgili artlar

MADDE 8 (1) Onaylanm kurulu tarafndan kullanlacak olan yklenici laboratuvarn, TS EN ISO IEC 17025 standardna gre akredite olmas art aranr.

(2) Onaylanm kurulu tarafndan kullanlacak olan yklenici muayene kuruluunun, TS EN ISO IEC 17020 standardna gre akredite olmas art aranr.

(3) Yklenici laboratuvarn ve/veya muayene kuruluunun kullanlmas durumunda nihai sorumluluk onaylanm kurulua aittir.

MADDE 4 Ayn Tebliin 10 uncu maddesinin ikinci fkrasnn () bendi, (h) bendi ve (n) bendinin birinci alt bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

) 7 nci maddede belirtilen artlara uygun olacak ekilde istihdam edilen teknik personelin genel durumu;

1) Tam zamanl olarak istihdam edilen ve varsa d kaynakl personelin ad, soyad, grev alan ve yetkisini aklayan detayl personel listesi,

2) Personelin zgemii,

3) Tam zamanl olarak istihdam edilen ve varsa d kaynakl personelin eitim durumunu, sektrel veya muayene ve/veya denetim veya kamu kurum ve kurulu tecrbesini ispatlayan belgeler,

4) Tam zamanl olarak istihdam edilen personele ilikin Sosyal Gvenlik Kurumu onayl sigorta kaytlar,

5) Tam zamanl olarak istihdam edilen ve varsa d kaynakl personelin gncel olacak ekilde bavuru sahibi kurulu ile yapt szlemenin imzal birer sureti,

6) Tam zamanl olarak istihdam edilen ve varsa d kaynakl personelin bavuru kapsamnda sahip olduu uluslararas tannrl olan sertifikalarn birer sureti.

h) Bavuru kapsamnda yklenici laboratuvar ve/veya muayene kuruluunun kullanlmas durumunda, laboratuvarn ve/veya muayene kuruluunun ad ve adresi, 8 inci maddedeki art salayan akreditasyon sertifikas ve imzalanan szlemenin asl veya noter tasdikli sureti

1) TRKAK tarafndan yaymlanan onaylanma amal akreditasyon sertifikas veya sertifikalarnn Trke ve yeminli tercme brolarndan onayl veya TRKAK tarafndan dzenlenmi olan ngilizce suretleri,

MADDE 5 Ayn Tebliin 11 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Bakanlk bavuru sahibi kuruluun yeterliliine ilikin tespit ve deerlendirmelerde bulunabilmek amacyla, ilk kez bavuru yapan uygunluk deerlendirme kuruluunun merkez ofisinde ve sahada gerekli denetimleri gerekletirir. Ayrca Bakanlk gerek grrse kapsam geniletme talebinde bulunan onaylanm kuruluun merkez ofisinde ve sahada gerekli denetimleri gerekletirir.

MADDE 6 Ayn Tebliin 20 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Onaylanm kurulu bavurusu yapacak olan uygunluk deerlendirme kuruluunun sahip olaca mesleki sorumluluk sigortas kapsamnda, bavuru konusu ilgili teknik dzenlemeye atf yaplmal ve sigorta poliesinin genel finansal deeri en az 1.000.000 TL seviyesinde olmaldr. Ancak uygunluk deerlendirme kuruluu tarafndan birden fazla teknik dzenleme kapsamnda onaylanm kurulu bavurusunun yaplmas durumunda veya farkl teknik dzenlemeler kapsamnda onaylanm kuruluun yapaca kapsam geniletme bavurusunda, ayr ayr her bir teknik dzenleme iin sz konusu sigorta poliesinin deeri en az 500.000 TL arttrlr.

MADDE 7 Ayn Tebliin geici 1 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

GEC MADDE 1 (1) Bu maddenin yrrlk tarihinden nce Bakanlk tarafndan grevlendirilen onaylanm kurulular, personel ile ilgili artlar 1/3/2015 tarihine kadar salar.

(2) Gerekli altyapnn Bakanlk tarafndan tamamlanmas ile birlikte, onaylanm kurulu adaynn ilk bavurusu veya onaylanm kuruluun kapsam geniletme bavurusu, elektronik ortamda alnr ve deerlendirilir.

(3) Bu maddenin yrrlk tarihinden nce Bakanlk tarafndan sresiz olarak grevlendirilen onaylanm kurulularn yeni grev sreleri, 1/3/2016 tarihinden itibaren ilgili teknik dzenleme kapsamnda sahip olduu onaylanma amal akreditasyonun en son geerlilik tarihi esas alnarak yeniden belirlenir ve AB Yeni Yaklam Onaylanm Kurulular Bilgi Sisteminde yaymlanmalar iin Ekonomi Bakanlna bildirilir.

MADDE 8 Ayn Teblie ekte yer alan Ek-4 ilave edilmitir.

MADDE 9 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 10 Bu Tebli hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.

Tebliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

3/8/2013

28727

 

EK - 4: TEKNK DZENLEME GRUPLARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIRA NO

TEKNK DZENLEME ADI

GRUP 1

GRUP 2

GRUP 3

GRUP 4

GRUP 5

GRUP 6

GRUP 7

1

(2006/42/AT) MAKNA EMNYET YNETMEL

X

 

 

 

 

 

 

2

(95/16/AT) ASANSR YNETMEL

X

 

 

 

 

 

 

3

(2000/9/AT) NSAN TAIMAK ZERE TASARIMLANAN KABLOLU TAIMA TESSATI YNETMEL

X

 

 

 

 

 

 

4

(97/23/AT) BASINLI EKPMANLAR YNETMEL

 

X

 

 

 

 

 

5

(2009/105/AT) BAST BASINLI KAPLAR YNETMEL

 

X

 

 

 

 

 

6

(2010/35/AB) TAINABLR BASINLI EKPMANLAR YNETMEL

 

X

 

 

 

 

 

7

(2009/142/AT) GAZ YAKAN CHAZLARA DAR YNETMELK

 

 

X

 

 

 

 

8

(92/42/AT) SIVI VE GAZ YAKITLI YEN SICAK SU KAZANLARININ VERMLLK GEREKLERNE DAR YNETMELK

 

 

X

 

 

 

 

9

(94/9/AT) MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEHZAT VE KORUYUCU SSTEMLERLE LGL YNETMELK

 

 

 

X

 

 

 

10

(93/15/AT) SVL KULLANIM AMALI PATLAYICI MADDELERN BELGELENDRLMES PYASAYA ARZI VE DENETLENMES HAKKINDA YNETMELK

 

 

 

 

X

 

 

11

(2006/95/AT) BELRL GERLM SINIRLARI DHLNDE KULLANILMAK ZERE TASARLANMI ELEKTRKL TEHZAT LE LGL YNETMELK

 

 

 

 

 

X

 

12

(2004/108/AT) ELEKTROMANYETK UYUMLULUK YNETMEL

 

 

 

 

 

X

 

13

(2004/22/AT) L ALETLER YNETMEL

 

 

 

 

 

 

X

14

(2009/23/AT) OTOMATK OLMAYAN TARTI ALETLER YNETMEL

 

 

 

 

 

 

X