4 Kasm 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29165

YNETMELK

evre ve ehircilik Bakanl (Tapu ve Kadastro Genel Mdrl)ndan:

KADASTRO ALIMALARINDA TAKSM SEBEBYLE AYIRMA VE

BRLETRMELER HAKKINDA YNETMELKTE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 28/10/1987 tarihli ve 19618 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kadastro almalarnda Taksim Sebebiyle Ayrma ve Birletirmeler Hakknda Ynetmeliin 3 nc maddesinin (c) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

c) Tarm Arazilerinde;

1) 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayl Toprak Koruma ve Arazi Kullanm Kanununun yrrle girdii 19/07/2005 tarihinden sonra, miras yoluyla intikal edilse dahi, hissedarlar arasnda haricen yaplm olan ifrazen taksimlerde, ifrazen oluan parsellerden, 5403 sayl Kanunun 8 inci maddesine gre yzlmlerinin blnmez byklk olarak kabul edilen mutlak tarm arazileri, marjinal tarm arazileri ve zel rn arazilerinde 2 hektar, dikili tarm arazilerinde 0,5 hektar, rt alt tarm yaplan arazilerde 0,3 hektarn altnda olmas durumunda ifrazen taksim talebi, il/ile gda, tarm ve hayvanclk mdrlklerinin olumlu gr alnmadan karlanmaz. Tarmsal arazi blnmez byklnn tespit edilip edilmedii, tespit edilmise miktarlarnn ne olduu hususu, almalara balanmadan nce il/ile gda, tarm ve hayvanclk mdrlklerine sorulur ve alnan cevaba gre ilem yaplr. 19/7/2005 tarihinden nce yapld tespit edilen ifrazen taksimlerde parsel yeter bykl aranmaz.

2) 5403 sayl Kanunda deiiklik yapan 30/4/2014 tarihli ve 6537 sayl Toprak Koruma ve Arazi Kullanm Kanununda Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanunun yrrle girdii 15/5/2014 tarihinden sonraki lmlere dayal olarak yaplacak tarm arazilerinin intikalleri, tm miraslarn birlikte mterek mlkiyet yaplmas ynnde talepleri olsa dahi, itirak halinde mlkiyet eklinde yaplacandan, il/ile gda, tarm ve hayvanclk mdrlklerinin olumlu gr alnmadan mterek mlkiyete dntrlmez ve ifrazen taksimlere ynelik talepler karlanmaz. 15/5/2014 tarihinden nceki lmlere dayal olarak yaplacak intikallerde ise mterek mlkiyet olarak tasarruf edilen tarm arazilerinin mterek mlkiyet olarak tespiti mmkndr.

3) Cinsi tarmsal nitelik tayan tanmazlar iin, il zel idarelerine/belediyelere, nazm, mevzi, uygulama imar plan gibi imar plan kapsamnda kalp kalmad, kalmakta ise planda kullanm amacnn tarm d olup olmadnn yazl olarak sorularak alnacak cevabi yazlarda, tanmazn imar plan kapsamnda kald ve planda kullanm amacnn tarm d olduunun bildirilmesi halinde bu madde hkm uygulanmaz.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 6 Bu Ynetmelik hkmlerini Tapu ve Kadastro Genel Mdrlnn bal olduu Bakan yrtr.

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Tapu ve Kadastro Genel Mdrlnn bal olduu Bakan yrtr.