4 Kasım 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29165

KANUN

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU İLE BAZI KANUN

VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6562                                                                                             Kabul Tarihi: 21/10/2014

MADDE 1 – 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Gebze Teknik Üniversitesi

EK MADDE 19- Kocaeli’nde Gebze Teknik Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Temel Bilimler Fakültesinden,

b) Mühendislik Fakültesinden,

c) Mimarlık Fakültesinden,

ç) İşletme Fakültesinden,

d) Enerji Teknolojileri Enstitüsünden,

e) Biyoteknoloji Enstitüsünden,

f) Nanoteknoloji Enstitüsünden,

g) Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsünden,

ğ) Ulaşım Teknolojileri Enstitüsünden,

h) Savunma Teknolojileri Enstitüsünden,

ı) Bilişim Teknolojileri Enstitüsünden,

i) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

j) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

oluşur

MADDE 2 – 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 18- Gebze Teknik Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (1) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Gebze Teknik Üniversitesi olarak eklenmiştir.”

MADDE 3 – 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 16- Gebze Teknik Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Gebze Teknik Üniversitesi olarak eklenmiştir.”

MADDE 4 – 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (II) sayılı cetvelin “Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri” bölümünün 39 uncu sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“39) Gebze Teknik Üniversitesi”

MADDE 5 – 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 157- 20/12/2013 tarihli ve 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda, 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsüne yapılmış olan atıflar Gebze Teknik Üniversitesine yapılmış sayılır.”

MADDE 6 – 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 45- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünde kayıtlı bulunan öğrencilere verilecek mezuniyet belgeleri ile diplomalar, istekleri hâlinde Enstitünün adıyla Gebze Teknik Üniversitesi tarafından verilir.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte adı değiştirilen fakülte ve enstitülerin öğrencileri bu Kanunun yayımından önceki mevzuata göre öğrenimlerini sürdürürler.

Bu Kanunun uygulanmasında ortaya çıkacak sorunlar Yükseköğretim Kurulu kararıyla çözümlenir.”

MADDE 7 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

3/11/2014

 

 

(1) SAYILI LİSTE

KURUMU : GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

UNVANI

DERECESİ

I SAYILI

II SAYILI

Profesör

1

30

-

Doçent

1

12

-

Doçent

2

12

-

Doçent

3

12

-

Yardımcı Doçent

1

10

-

Yardımcı Doçent

2

10

-

Yardımcı Doçent

3

10

-

Yardımcı Doçent

4

10

-

Yardımcı Doçent

5

10

-

Öğretim Görevlisi

1

5

-

Öğretim Görevlisi

2

5

-

Öğretim Görevlisi

3

5

-

Öğretim Görevlisi

4

5

-

Öğretim Görevlisi

5

5

-

Öğretim Görevlisi

6

5

-

Okutman

1

5

-

Okutman

2

5

-

Okutman

3

5

-

Okutman

4

5

-

Okutman

5

5

-

Okutman

6

5

-

Okutman

7

5

-

Araştırma Görevlisi

4

25

-

Araştırma Görevlisi

5

25

-

Araştırma Görevlisi

6

25

-

Araştırma Görevlisi

7

25

-

Uzman

1

3

-

Uzman

2

5

-

Uzman

3

5

-

Uzman

4

5

-

Uzman

5

5

-

Çevirici

1

1

-

Eğitim Öğretim Planlamacısı

1

1

-

TOPLAM

306

-

 

(2) SAYILI LİSTE

KURUMU : GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

TUTULU KADRO ADEDİ

TOPLAMI

GİH

Enstitü Sekreteri

3

7

-

7

GİH

Şube Müdürü

1

1

-

1

GİH

Şube Müdürü

2

2

-

2

GİH

Şef

4

2

-

2

GİH

Şef

5

2

-

2

GİH

Şef

6

2

-

2

GİH

Programcı

4

2

-

2

GİH

Programcı

5

2

-

2

GİH

Programcı

6

2

-

2

GİH

Çözümleyici

5

2

-

2

GİH

Bilgisayar İşletmeni

5

5

-

5

GİH

Bilgisayar İşletmeni

6

5

-

5

GİH

Bilgisayar İşletmeni

7

5

-

5

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

5

10

-

10

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

6

10

-

10

GİH

Sekreter

8

3

-

3

GİH

Sekreter

9

3

-

3

GİH

Şoför

7

2

-

2

GİH

Şoför

8

2

-

2

GİH

Şoför

9

2

-

2

GİH

Memur

8

8

-

8

GİH

Memur

9

7

-

7

GİH

Memur

10

5

-

5

TH

Mühendis

5

1

-

1

TH

Mühendis

6

1

-

1

TH

Mimar

5

1

-

1

TH

Tekniker

6

2

-

2

TH

Tekniker

7

2

-

2

TH

Tekniker

8

2

-

2

TH

Teknisyen

8

3

-

3

TH

Teknisyen

9

3

-

3

TH

Teknisyen

10

3

-

3

SH

Sosyal Çalışmacı

6

1

-

1

AH

Avukat

5

1

-

1

AH

Avukat

8

1

-

1

YH

Teknisyen Yardımcısı

9

5

-

5

YH

Hizmetli

9

3

-

3

YH

Hizmetli

10

3

-

3

YH

Kaloriferci

10

3

-

3

YH

Aşçı

10

1

-

1

 

TOPLAM

127

-

127