3 Kasm 2014 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29164

YNETMELK

Mula Stk Koman niversitesinden:

MULA SITKI KOMAN NVERSTES TRKE RETM UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Mula Stk Koman niversitesine bal olarak kurulan Mula Stk Koman niversitesi Trke retimi Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Mula Stk Koman niversitesi Trke retimi Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez: Mula Stk Koman niversitesi Trke retimi Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Mula Stk Koman niversitesi Rektrn,

d) Trke: Trkiye Trkesini,

e) Trk dili: Yaayan btn Trk yaz dillerini,

f) niversite: Mula Stk Koman niversitesini,

g) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar ve faaliyet alanlar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar ve faaliyet alanlar unlardr:

a) Yurtiinde ve yurtdnda Trke retmek, Trkiyeyi ve Trk kltrn tantmak amacyla yurtiinde ve yurtdnda ilgili mevzuat hkmlerine gre birimler amak.

b) Ulusal ve uluslararas ikili anlamalar erevesinde ilgili kamu kurum ve kurulular ile Trkenin anadil ve yabanc dil olarak retimi konularnda almalar yaparak ortak eitim-retim, aratrma, uygulama ve yayn faaliyetlerinde bulunmak.

c) lgili kamu kurum ve kurulular tarafndan yurtiinde ve yurtdnda Trkeyi retmek iin grevlendirilen retim elemanlar ve retmenler iin kurslar amak, onlara staj yaptrmak, grev yaplacak lkelerle ilgili tantc ve rehber yaynlar hazrlamak.

) Trke retimi yntemleri konusunda aratrma ve uygulamalar yapmak, materyaller hazrlamak, yaplmakta olan almalar desteklemek ve tevik etmek.

d) Trkeyi daha iyi ekilde retmeye, Trkiyeyi ve Trk kltrn en gzel ekilde tantmaya tevik amacyla yurtii ve yurtdnda geziler dzenlemek, Trk dilinin ve kltrnn retimi ve yaygnlatrlmasna katkda bulunanlara dller vermek.

e) Trkenin anadil olarak veya yabanclara retimi konusunda programlar hazrlayp yntemler gelitirmek, bu konu ile ilgili yurtii ve yurtdndaki eitli kurum ve kurulularla ortak almalar yapmak.

f) Yurtdndaki niversitelerin Trkoloji Blm rencilerine ve ayn ekilde Trkiyedeki niversitelerin Trke, Trk Dili ve Edebiyat, Trk Dili ve Edebiyat retmenlii, ada Trk Leheleri ve Edebiyatlar, Halk Bilimi, Dil Bilimi ve Yabanc Diller Blmleri son snf rencilerine ve mezunlarna yabanc dil olarak Trke retimine ynelik uygulama programlar dzenlemek, staj yaptrmak, gerektiinde bu almalarla ilgili sertifikalar vermek.

g) Trke retiminin daha verimli hle getirilmesi iin Trke ile dier dillerin retimi arasnda karlatrmal almalar yapmak.

) Yurtii ve yurtdnda Trke dil snavlar ve sertifikal Trke dil yeterlilik snavlar dzenlemek.

h) lkretim, ortaretim ve niversite rencilerinin diksiyon, okuma ve benzeri Trke dil becerilerini gelitirmeye ynelik sosyal ve kltrel destekli kurslar amak.

) Trke dil retimi alannda yurtiinde ve yurtdnda hizmet ii kurslar dzenlemek.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Bunlarn Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 6 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr

b) Ynetim Kurulu

c) Danma Kurulu

Mdr ve Mdr Yardmclar

MADDE 7 (1) Mdr; Merkezin faaliyet alanlaryla ilgili profesr veya doent unvanna sahip niversite retim yeleri arasndan, Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilir. Sresi biten Mdr yeniden grevlendirilebilir.

(2) Mdre almalarnda yardmc olmak zere, Merkezin faaliyet alan ile ilgili en az doktora derecesine sahip niversitede grevli retim elemanlar arasndan en ok iki retim eleman, Mdrn nerisi ile Rektr tarafndan yl iin Mdr Yardmcs olarak grevlendirilir.

(3) Rektr gerektiinde ayn usulle Mdr ve Mdr Yardmclarn deitirebilir. Mdr zorunlu nedenlerle grevi banda bulunmad zamanlarda yardmclarndan birini yerine vekil brakr. Vekalet alt aydan fazla srerse yeni Mdr grevlendirilir. Mdrn grevi sona erdiinde Mdr Yardmclarnn da grevi sona erer.

Mdrn sorumluluk ve grevleri

MADDE 8 (1) Mdr, Merkezin amalar dorultusundaki almalarn dzenli bir ekilde yrtlmesinden, Merkezin tm etkinliklerinin gzetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli nlemlerin alnmasndan sorumludur.

(2) Mdrn grevleri unlardr:

a) Ynetim Kuruluna bakanlk etmek.

b) Merkez almalarnn gerektirdii grevlendirmeleri yapmak.

c) Her retim yl sonunda ve istenildiinde Merkezin genel durumu ve ileyii hakkndaki raporunu Ynetim Kurulunun grn de aldktan sonra Rektre sunmak.

Ynetim Kurulu

MADDE 9 (1) Ynetim Kurulu; Mdrn bakanlnda, Mdr Yardmclar ve Merkezin faaliyet alan ile ilgili almalar bulunan ve en az doktora derecesine sahip niversite retim elemanlar arasndan Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan yl iin grevlendirilen alt retim eleman olmak zere toplam dokuz yeden oluur. Sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle grevinden ayrlan yenin yerine ayn yntemle yeni bir ye grevlendirilir.

(2) Ynetim Kurulu; Merkezin eitim, retim, bilimsel aratrma, danmanlk, yayn faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esaslar kararlatrr. Ynetim Kurulu ayda en az bir kez Mdrn ars zerine toplanr. Ynetim Kurulu salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin almalaryla ilgili plan ve programlarn hazrlanmasn ve uygulanmasn salamak.

b) Merkezin yatrm ve plan tasarsn hazrlamak ve onaylanmak zere Rektre sunmak.

c) Merkez elemanlarnn eitim, uygulama, aratrma, danmanlk ve yaym konularndaki isteklerini deerlendirip karara balamak.

) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geici alma gruplar kurmak ve bunlarn grevlerini dzenlemek.

d) Yurtii ve yurtdndaki kamu ve zel kurulular ile ortaklaa yrtlecek almalarn temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Mdrn, Merkezin ynetimi ile ilgili getirecei ileri deerlendirerek karara balamak.

Danma Kurulu

MADDE 11 (1) Danma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip niversite retim elemanlar veya istekleri halinde kamu ve zel kurululardaki uzman kiiler arasndan, Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan yl sreyle grevlendirilen en fazla alt kiiden oluur. Sresi biten yeler yeniden grevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle grevinden ayrlan yenin yerine ayn yntemle yeni bir ye grevlendirilir.

(2) Danma Kurulu, Mdrn bakanlnda ylda en az iki kez olaan olarak toplanr. Mdr gerekli grd takdirde Danma Kurulunu olaanst toplantya arabilir.

Danma Kurulunun grevleri

MADDE 12 (1) Danma Kurulunun grevleri unlardr:

a) Uzun vadeli bilimsel ve idar planlar deerlendirerek Ynetim Kuruluna nerilerde bulunmak.

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili deerlendirme ve nerilerde bulunmak.

c) Merkezin projelerine zel uzmanlk alanlarnda katk salamak.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin ihtiyac olan akademik, teknik ve idar personel, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilir.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Mula Stk Koman niversitesi Rektr yrtr.