3 Kasm 2014 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29164

YNETMELK

Mula Stk Koman niversitesinden:

MULA SITKI KOMAN NVERSTES OCUK VE HAKLARINI KORUMA

UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Mula Stk Koman niversitesine bal olarak kurulan Mula Stk Koman niversitesi ocuk ve Haklarn Koruma Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, alma alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Mula Stk Koman niversitesi ocuk ve Haklarn Koruma Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, alma alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) ocuk: On sekiz yan doldurmam kiiyi,

b) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

c) Hastane: Salk Bakanl Mula Stk Koman niversitesi Eitim ve Aratrma Hastanesini,

) Korunmaya ihtiyac olan ocuk: Bedensel, zihinsel, ahlak, sosyal ve duygusal geliimi ile kiisel gvenlii tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da su maduru olan ocuu,

d) Merkez: Mula Stk Koman niversitesi ocuk ve Haklarn Koruma Uygulama ve Aratrma Merkezini,

e) Mdr: Merkezin Mdrn,

f) Rektr: Mula Stk Koman niversitesi Rektrn,

g) Sua srklenen ocuk: Kanunlarda su olarak tanmlanan bir fiili iledii iddias ile hakknda soruturma veya kovuturma yaplan ya da iledii fiilden dolay hakknda gvenlik tedbirine karar verilen ocuu,

) niversite: Mula Stk Koman niversitesini,

h) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve alma Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) ocuk haklar alannda Birlemi Milletler ocuk Haklar Szlemesinin ngrd evrensel standartlara ulalmas hedefi ile; Merkezin amalar unlardr:

a) hmal ve istismara urayan ocuklarn, Hastane bnyesinde ve ortak kullanmdaki dier salk tesislerinde tan, tedavi, korunma ve izlenmelerine dair uygulama ve aratrmalar yapmak.

b) Hastaneye bavuran ocuklardan ihmal ve istismara uram olduu kukusu bulunan ocuklar tbbi ve adli ynden deerlendirmek; tan, tedavi ve izlemleri ile raporlama ilemlerini gerekletirmek.

c) Sua srklenen ocuklar ve engelli ocuklar gibi dezavantajl ocuklarla ilgili her trl etkinlii ve aratrmay yapmak ve bu alanda eitim hizmeti vermek.

Merkezin alma alanlar

MADDE 6 (1) Merkez, amalarna ulamak iin aadaki almalarda bulunur:

a) Hastane bnyesinde ilgili bilim dallar olan pediatri, adli tp, ocuk psikiyatrisi, ocuk cerrahisi vb. anabilim dallar arasnda ibirlii ve koordinasyonu salayarak ihmal ve istismara urayan ocuklarn tan, tedavi ve izlemlerinin, disiplinler aras yaklamla, ocuun yksek yarar gzetilerek gerekletirilebilmesi iin gerekli personel, ara-gere ve teknik olanaklara sahip aratrma ve uygulama ortamlar oluturarak almalar yrtmek.

b) Hastaneye bavuran olgulara ait kaytlarn standart bir ekilde ve tek elden tutulmasna ynelik almalar yaparak veri taban oluturulmasna katk salamak ve bu konuda dier ocuk koruma merkezleriyle iletiim iinde olmak.

c) niversite bnyesindeki faklte, enstit ve yksekokullarn ilgili blm, anabilim dal ve bilim dallarnn ibirlii ile ocuk ihmal ve istismar, sua srklenen ocuklar bata olmak zere dezavantajl ocuklar ve ocuk haklarn koruma erevesinde;

1) niversite iinde ve dndaki hedef gruplara ynelik hizmet ii eitim programlar ve seminerler dzenlemek,

2) Toplumsal farkndalk ve duyarlln artrlmas iin topluma ynelik eitim almalar yapmak,

3) Program ve projeler gelitirmek, bilimsel aratrmalar tevik etmek ve desteklemek,

4) Danmanlk hizmeti vermek,

5) Ulusal ve uluslararas sempozyum, kongre ve konferans vb. etkinlikler dzenlemek,

6) Ulusal ve uluslararas bilimsel aratrma, inceleme, kurs, seminer, konferans, kongre gibi eitim ve retim programlarna katlmak, desteklemek, ibirlikleri yapmak,

7) Basl, grsel ve elektronik yaynlar yapmak,

8) ocuk haklar politikalarnn gelitirilmesine ve her dzeyde uygulanmasna ocuklarn katlmn salayacak mekanizmalarn oluturulmasna destek olmak; bu dorultuda ocuklarn, katlmc ve ynlendirici olduu organizasyonlar, aktiviteler ve almalar yapmak,

9) Konuyla ilgili olarak yerli ve yabanc dier niversite, faklte, yksekokul, kamu kurumlar ve sivil toplum kurulular ile ibirlii yapmak ve bu konuda dier ocuk koruma merkezleri ile iletiim iinde olmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Bunlarn Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr

b) Ynetim Kurulu

c) Danma Kurulu

Mdr, Mdr Yardmclar ve grevleri

MADDE 8 (1) Mdr; ilgili bilim dalnda uzmanlam olup bu konuda akademik, tbb ve idar deneyime sahip niversite retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi sona eren Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdrn nerisi ile Rektr tarafndan yl iin iki Mdr Yardmcs grevlendirilir, sresi biten Mdr Yardmclar yeniden grevlendirilebilir. Mdr, grevi banda bulunamad hallerde yerine Mdr Yardmclarndan birini vekil olarak brakr. Vekalet sresi alt ay geemez. Mdrn grevi sona erdiinde Mdr Yardmclarnn da grevi sona erer.

(2) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil, Ynetim Kurulu ve Danma Kuruluna bakanlk etmek.

b) Mdr Yardmclar ve Ynetim Kuruluna ye seimi iin Rektre neride bulunmak.

c) Ynetim Kurulu gndemini Ynetim Kurulu yeleri ile birlikte hazrlamak.

) Ynetim Kurulu kararlarn uygulamak.

d) Ynetim Kurulunca hazrlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakknda Rektre bilgi vermek.

e) Merkezin alma birimleri arasnda ibirlii ve koordinasyonu salamak.

f) Merkez almalarnn gerektirdii grevlendirmeleri yapmak, personelin grev ve sorumluluklarn etik ve bilimsel kurallara gre srdrp srdrmediini denetlemek.

g) Merkezde yaplan btn ilemlerin, bu Ynetmelik ve ilgili dier mevzuat erevesinde yaplp yaplmadn denetlemek.

) st makamlar tarafndan verilen dier grevleri yapmak.

(3) Mdr yardmclar, Mdr tarafndan kendilerine verilen grevleri yaparlar.

Ynetim Kurulu ve grevleri

MADDE 9 (1) Ynetim Kurulu; Mdr, Mdr Yardmclar ve bunlarn nerisi ile Tp Fakltesi ocuk Sal ve Hastalklar; Adli Tp, ocuk ve Ergen Ruh Sal ve Hastalklar; ocuk Cerrahisi ve Aile Hekimlii Anabilim Dallar; Eitim Fakltesi Eitim Bilimleri Blm Rehberlik ve Psikolojik Danmanlk Anabilim Dal; Edebiyat Fakltesi Psikoloji ve Sosyoloji Blmleri; Salk Yksek Okulu Hemirelik Blm ve Merkezin faaliyet alanyla ilgili dier retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan grevlendirilen toplam dokuz kiiden oluur. Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Grev sresi dolan ye tekrar grevlendirilebilir.

(2) Ynetim Kurulu ylda en az drt kez olaan ve gerektiinde Mdrn ars ile olaanst olarak salt ounlukla toplanr ve kararlar toplantya katlanlarn salt ounluu ile alnr. Mdr olmad zamanlarda toplantya Mdr Yardmclarndan biri bakanlk eder. Gerektiinde Merkezde alan dier personel, oy hakk olmakszn, Ynetim Kurulu toplantlarna davet edilebilir.

(3) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkez tarafndan srdrlen etkinliklerin etik ve bilimsel kurallara, bu Ynetmelie ve ilgili dier mevzuata uygun olarak, etkin ve verimli bir ekilde yrtlmesi iin gerekli tedbirleri ve kararlar almak.

b) Merkezin almalaryla ilgili plan ve programlarn hazrlanmasn ve uygulanmasn salamak.

c) Merkezin yatrm ve plan tasarsn hazrlamak ve onaylanmak zere Rektre sunmak.

) Merkez elemanlarnn eitim, uygulama, aratrma, danmanlk ve yaym konularndaki isteklerini deerlendirip karara balamak.

d) Merkezin amalar ve faaliyetleri dorultusunda daimi ya da geici alma birimleri oluturarak bunlarn grevlerini dzenlemek ve izlemek.

e) Yurt ii ve yurt dndaki kamu ve zel kurulular ile ortaklaa yrtlecek almalarn temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

f) Mdrn, Merkezin ynetimi ile ilgili getirecei konular deerlendirerek karara balamak.

Danma Kurulu ve grevleri

MADDE 10 (1) Danma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarnda deneyimli niversitenin veya dier niversitelerin retim elemanlar ile istekleri halinde ilgili kurum ve kurululardaki uzman kiiler arasndan, Ynetim Kurulunun nerisi zerine Rektr tarafndan yllna grevlendirilen en az on yeden oluur. Boalan yeliklerin yerine kalan sreyi tamamlamak zere ayn usulle yeni ye grevlendirilir. Sresi biten yeler yeniden grevlendirilebilir.

(2) Danma Kurulu, Mdrn ars zerine en az ylda bir kez olaan olarak toplanr. Ynetim Kurulu yeleri de bu toplantlara katlrlar. Mdr gerekli grd takdirde Danma Kurulunu olaanst olarak da toplantya arabilir. Danma Kuruluna Mdr bakanlk eder.

(3) Danma Kurulunun grevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Ynetim Kurulunun ihtiya duyduu konularda deerlendirmeler yapmak, gr ve nerilerde bulunmaktr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

alma birimleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun onay ile alma alanlarndaki ihtiyaca gre alma birimleri kurulabilir.

(2) alma birimlerinde; niversitede konuyla ilgili almalara katk salayabilecek tm retim elemanlar grev yapabilir. Her bir alma biriminde Merkez Ynetim Kurulu yelerinden en az birinin yer almas esastr.

(3) alma birimleri, kendi alma alanlar konusundaki faaliyetleri planlamak, deerlendirmek ve Mdre raporlamakla sorumludur.

Personel ihtiyac

MADDE 12 (1) Merkezin ihtiyac olan akademik, teknik ve idari personel, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilir.

Yrrlk

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Mula Stk Koman niversitesi Rektr yrtr.