3 Kasm 2014 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29164

YNETMELK

zmir Ktip elebi niversitesinden:

ZMR KTP ELEB NVERSTES KADIN SALII VE YARDIMLI

REME TEKNKLER UYGULAMA VE ARATIRMA

MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; zmir Ktip elebi niversitesi Kadn Sal ve Yardml reme Teknikleri Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; zmir Ktip elebi niversitesi Kadn Sal ve Yardml reme Teknikleri Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 inci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Kalite Gvence Sorumlusu: Merkezin kalite gvence ile ilgili sorumluluklarn yerine getiren kiiyi,

b) Merkez (K-KASAMER): zmir Ktip elebi niversitesi Kadn Sal ve Yardml reme Teknikleri Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Mdr yardmcs: Merkezin mdr yardmcsn,

d) Rektr: zmir Ktip elebi niversitesi Rektrn,

e) niversite: zmir Ktip elebi niversitesini,

f) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) Kadn ve erkek reme sal pelvik, taban bozukluklar, jinekolojik endokrinoloji asndan toplumu bilgilendirmek, eitim toplantlar dzenlemek,

b) reme sal asndan yardmc reme teknolojilerine teknolojik destek salamak,

c) Androloji laboratuvar kurulmas ve erkek infertilitesi tedavisinde teknolojik destek salanmas,

) Subfertilite tan ve tedavisinde inovasyona nclk etmek,

d) Jinekolojide minimal invaziv cerrahi yntemlerin kullanmnn arttrlmasna ve yeni yntemler gelitirilmesine nclk etmek,

e) reme endokrinoloji ve subfertilite ve rojinekoloji konularnda cerrahi ve medikal kit retimine nclk etmek,

f) reme endokrinoloji ve subfertilite, rojinekoloji konularnda tbbi personel yetitirilmesine katk salamak,

g) Kadn sal konusunda uluslararas dzeyde bilimsel almalar yaplmas, kongre ve sempozyumlar dzenlemek,

) Pelvik taban bozukluklar, reme endokrinolojisi, endoskopik cerrahi ve kozmetik jinekoloji konularnda mezuniyet sonras hekim eitimine katk salamak,

h) Obezite ve buna bal kadn sal sorunlar hakknda toplumun bilinlendirilmesi ve koruyucu nlemlerin gelitirilmesine nclk etmek,

) Anne ve bebek salnn korunmas, perinatal morbiditenin azaltlmas konularnda topluma nclk etmek,

i) Yardml reme Teknikleri birimi kurmak.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez amalar ynnde aadaki grev ve faaliyetleri yerine getirir;

a) reme saln koruma ve reme rahatszlklarn tedavi amac ile poliklinik hizmet vermek,

b) Pelvik taban bozukluklarnn tan ve tedavisini yapmak,

c) Kadn ve erkek reme sal, pelvik taban bozukluklar, jinekolojik endokrinoloji konularnda eitim toplantlar dzenlemek,

) Endoskopik cerrahi alannda uygulama, aratrma ve mezuniyet sonras eitim programlar dzenlemek,

d) Kadn salyla ilgili ulusal ve uluslararas gelimelerin izlenmesi ve gelimelere ilikin bilgilendirici panel, altay, konferans, sempozyum ve kongre gibi toplantlar dzenlemek,

e) Pelvik taban bozukluklar, reme endokrinolojisi ve kozmetik jinekoloji konularnda mezuniyet sonras hekim eitimine katk salayacak kurs ve altaylar dzenlemek,

f) Kadn sal konusunda alma yrten ulusal ve uluslararas dier merkezlerle koordinasyon ve ibirlii salamak, bu amala renci ve retim yelerinin deiimlerini gerekletirecek giriimlerde bulunmak,

g) niversite bnyesinde farkl akademik disiplinlere mensup akademisyenlerin yrtt almalar bir at altnda toplamak ve bilimsel almalar desteklemek,

) reme sal, pelvik taban bozukluklar ve jinekolojik endoskopi alannda lisansst programlarn almasn tevik etmek, alan programlarn baarl ve amaca uygun ekilde yrtlmesine katkda bulunmak,

h) Trkiyenin ve Ege Blgesinin ihtiyalarna ncelik veren, faaliyet alanlar ile ilgili aratrma projeleri hazrlamak,

) Kadn sal konusunda ve ilgili almalar yapan kurum ve kurululara danmanlk yapmak,

i) niversitenin dier blmleri ile ortak projeler yrtmek.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu,

c) alma gruplar,

) Kalite gvence sorumlusu.

Mdr ve grevleri

MADDE 8 (1) Mdr, Rektr tarafndan niversitenin kadn sal konusunda bilimsel almalar bulunan retim yeleri arasndan yl sre ile grevlendirilir. Sresi sona eren Mdr tekrar grevlendirilebilir. Mdrn herhangi bir nedenle kesintisiz alt aydan fazla grevi banda bulunmamas halinde grevi kendiliinden sona erer.

(2) Mdrn grevleri unlardr:

a) Ynetim Kuruluna bakanlk etmek, alnan kararlar ve hazrlad alma programn uygulamak,

b) Merkez iinde hazrlanan projeleri Merkezin amalar dorultusunda ynetmek,

c) Her faaliyet dnemi sonunda, o yl ierisinde tamamlanan faaliyetlerle ilgili rapor dzenlemek ve Ynetim Kuruluna sunmak,

) Merkezin srekli gelimesini salayacak tedbirleri almak,

d) Merkez bnyesinde srdrlen proje, kurs ve dier etkinliklerin en iyi biimde yrtlmesi iin gerekli her trl iletiim ve koordinasyonu salamak,

e) Merkezin yrtt ve projelendirdii faaliyetler konusunda ilgililerle grmeler yapmak, ilgili mevzuata uygun olarak szlemeler yapmak,

f) Personelin grevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektrle sunmak,

g) Rektr tarafndan verilen dier grevleri yapmak.

Mdr yardmcs

MADDE 9 (1) Merkez mdr kendisine yardmc olmak zere niversitenin ilgili anabilim dallarnda (Kadn hastalklar ve doum, roloji dermatoloji, histoloji embriyoloji, endokrinoloji ve metabolizma) grev yapan en fazla iki retim ye veya grevlisini mdr yardmcs olarak grevlendirmek zere Rektrn onayna sunar. Mdrn nerisiyle, iki kii mdr yardmcs olarak Rektr tarafndan yl sreyle grevlendirilir. Mdrn grevi sona erdiinde yardmclarnn da grevi kendiliinden sona erer. Mdr yardmclar grev sreleri sona erdiinde tekrar grevlendirilebilir.

(2) Mdr yardmcsnn grevleri unlardr:

a) Mdrn stlendii tm grev ve sorumluluklarn yerine getirilmesinde Mdre yardmc olmak,

b) Gerekli hallerde Mdre vekalet etmek.

Ynetim Kurulu ve grevleri

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr ve mdr yardmclar dahil yedi kiiden oluur. Mdr ve mdr yardmclar dndaki dier Ynetim Kurulu yesi; niversite retim elemanlar arasndan, Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilir. Grev sresi biten yeler yeniden grevlendirilebilir. Sresi bitmeden ayrlan yenin kalan sreyi tamamlamak zere yeni ye grevlendirilir. Ynetim Kurulu; Mdr tarafndan hazrlanan gndem maddelerini grerek karar alr, Mdrn daveti zerine salt ounlukla toplanr ve kararlar katlanlarn oy okluuyla alnr.

(2) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Mdrn her faaliyet dnemi sonunda hazrlayaca faaliyet raporunun dzenlenmesine ilikin esaslar tespit etmek, sunulan raporu deerlendirmek, bir sonraki dneme ait alma programn dzenlemek,

b) Merkezin bte nerisini hazrlamak,

c) Merkezin almalar iin gerekli grlen alma gruplar ve komisyonlar kurmak,

) Mdr tarafndan sunulan ileri grmek ve karara balamak.

alma gruplar

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulu tarafndan, Merkezin amalar dorultusunda almalar yapmak zere gerekli grlen konularda alma gruplar oluturulur. Bu gruplar yaplacak almann niteliine gre, niversite iindeki retim elemanlarndan, uzmanlardan ve bu konuda uzmanlam niversite dndan dier kiilerden oluturulabilir. Grev sreleri Ynetim Kurulunun karar ile belirlenir. Grevini tamamlayan alma grubu, gerekletirdii faaliyetlerle ilgili bir raporunu Mdre sunar.

Kalite gvence sorumlusu

MADDE 12 (1) Kalite gvence sorumlusu, salk alannda en az lisans mezunu, tercihen kadn hastalklar alannda en az 2 yllk lisansst eitimi olan personel arasndan, Mdrn nerisi ile Rektr tarafndan yllna grevlendirilir. Ayn usulle grev sresi sona erdiinde yeniden grevlendirilebilir.

(2) Kalite gvence sorumlusu, Merkezin kalite gvencesinden, yrtlen tm projelerin kalite gvence ile ilgili basamaklarnn kontrolnden ve dokmantasyon hizmetlerinin yrtlmesinden sorumludur.

Sekretarya

MADDE 13 (1) Sekretarya, tercihen salk alannda en az nlisans mezunu olan personel arasndan Mdrn nerisi ile Rektr tarafndan grevlendirilir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 14 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi gereince Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini zmir Ktip elebi niversitesi Rektr yrtr.