3 Kasm 2014 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29164

YNETMELK

Gaziantep niversitesinden:

GAZANTEP NVERSTES D HEKML FAKLTES

ETM-RETM VE SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Gaziantep niversitesi Di Hekimlii Fakltesinde eitim-renim gren rencilerin kayt, eitim-retim, snav ve Faklte ile ilikilerinde uyulacak esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Gaziantep niversitesi Di Hekimlii Fakltesinde eitim-renim gren rencilerin kayt, eitim-retim, snav ve Faklte ile ilikilerinde uyulacak esaslara ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc maddesi ile 44 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Anabilim Dal Kurulu: Gaziantep niversitesi Di Hekimlii Fakltesi ilgili Anabilim Dal Kurulunu,

b) Dekan: Gaziantep niversitesi Di Hekimlii Fakltesi Dekann,

c) Faklte: Gaziantep niversitesi Di Hekimlii Fakltesini,

) Faklte Kurulu: Gaziantep niversitesi Di Hekimlii Fakltesi Faklte Kurulunu,

d) Faklte Ynetim Kurulu: Gaziantep niversitesi Di Hekimlii Fakltesi Ynetim Kurulunu,

e) Rektr: Gaziantep niversitesi Rektrn,

f) Senato: Gaziantep niversitesi Senatosunu,

g) niversite: Gaziantep niversitesini,

ifade eder.

KNC BLM

Eitim-retim Sresi, retim Dili ve Eitim ekli

Eitim-retim sresi

MADDE 5 (1) Fakltede be yllk eitim program uygulanr. Bu eitim sresini baar ile tamamlayanlara di hekimlii diplomas verilir. Kayt olduu programa ilikin derslerin verildii dnemden balamak zere, her dnem iin kayt yaptrp yaptrmadna baklmakszn lisans ve yksek lisans derecesini birlikte veren programlar azami dokuz yl iinde baar ile tamamlayarak mezun olamayanlar, 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

retim dili

MADDE 6 (1) Fakltede dersler Trke verilir. Ancak Senatonun karar ile retim programndaki baz dersler yabanc dilde verilebilir.

retim programlar

MADDE 7 (1) retim program Blm Kurulunun nerisi zerine Faklte Kurulunca kararlatrlr ve Senatonun onay ile kesinleir. Yksekretim Kurulunun belirlemi olduu dersler ortak zorunlu derslerdir. Ortak zorunlu derslerin alnmas zorunludur. Semeli dersleri alrken rencinin istei gz nnde tutulur. Fakltede birinci, ikinci, nc ve drdnc snflarda yl esasna gre rgn eitim uygulanr ve snf geme sistemi ile eitim yaplr. Beinci snfta eitim retim, ders saatleri ve konular arasnda koordinasyon esasna gre dzenlenmi olan entegre sistemle yrtlr. Teorik eitimin tamamlanmasnn ardndan bitirme stajlar dnemine geilir. Bu dnemde her staj bir derstir.

Eitim-retim yl

MADDE 8 (1) Fakltede eitim-retim; Faklte Kurulunun kararlatrd ve Senatonun onaylad akademik takvime gre yrtlr. Ancak, Faklte Kurulu gerekli grd durumlarda stajlar daha nce balatp daha ge bitirebilir.

Snf geme esas ve ileyii

MADDE 9 (1) Her retim ylnda uygulanan teorik ve pratik dersler ile stajlar bir nceki yln tamamlaycs ve bir sonraki yln n artl dersleridir. Bu nedenle Fakltede eitim-retim snf geme esasna gre yaplr. Kaydn yenileyen renci o yl programnn btn derslerine kaydolmu saylr. renci, o yla ait derslerin birinden dahi baarsz olursa, ortak zorunlu ve semeli dersler hari, ertesi ylda bir st snftan hibir ders alamaz ve sadece baarsz olduu ders/dersleri veya staj/stajlar tekrarlar ve bunlar baardktan sonra st snfa geer.

(2) Ortak zorunlu ve semeli derslerden kalanlar mezun oluncaya kadar bu dersleri vermek zorundadrlar.

Eitim-retim dnemleri

MADDE 10 (1) Bir eitim-retim yl, gz ve bahar yaryl olmak zere on alt haftalk iki dnemden oluur. Bu sre gerektiinde Faklte Kurulunun karar ve Senatonun onay ile on drt haftadan az olmamak zere deitirilebilir. Yaryl/ylsonunda uygulanan yaryl sonu snavlar ile btnleme snavlar bu srenin dndadr. Staj programlar, akademik takvimin teorik eitim ve snavlarla ilgili sresini aabilir. Beinci snftaki eitim ekli aada belirtildii ekilde yaplacaktr. Eitim-retim dnemleri, gerektiinde Faklte Kurulunun karar ve Senatonun onay ile yeniden dzenlenebilir.

nc snf klinik gzlem

MADDE 11 (1) nc snf gzlemci renciler belirlenen kliniklerde gruplar halinde ve Faklte Kurulunun belirleyecei esaslara uygun olarak rotasyon yaparlar.

Drdnc snf staj

MADDE 12 (1) Klinik uygulama miktar anabilim dalnn nerisi ve Faklte Kurulunun onay ile eitim yl banda ilan edilir. Staj sresince yapmak zorunda olduu pratik uygulamalarn %70ini tamamlayamayan renci pratik uygulamadan baarsz saylr ve o pratik uygulamay bir sonraki eitim ylnda tekrar eder. Pratik uygulamann %70ini tamamlayan ancak tamamn bitiremeyen renci genel snava giremez. Eksik kalan uygulamalarn akademik takvimde belirtilen telafi sresinde tamamlar. Bu tarihlerde eksik uygulamalarn baar ile tamamlayan renciler btnleme snavna girmeye hak kazanr. Telafi sresi iinde de eksik uygulamalarn tamamlayamayan renci klinik uygulamalarn bir sonraki eitim ylnda tekrar eder.

Beinci snf eitimi

MADDE 13 (1) Beinci snf eitimi komite dersleri ve bitirme stajlar dnemi olmak zere iki ksmdan olumaktadr.

(2) Komite dersleri:

a) Komite dersleri ders yl ile birlikte balar ve yirmi be i gn srer. Bu sre gerekli grlrse Faklte Ynetim Kurulu onayyla deitirtebilir.

b) Komite snavn baar ile geen renciler bitirme stajlarna balamaya hak kazanr. Baarsz renciler btnlemeye kalr, btnlemede baarsz olan rencilere bir defaya mahsus olmak zere Faklte Ynetim Kurulunun belirledii snav tarihinde ek snav hakk verilir. Btnleme veya ek snavdan baarl olan renciler bir sonraki stajdan eitim retime dhil olur. Ek snavdan baarsz olan renciler bir sonraki eitim retim dneminde komiteyi tekrarlayarak staj programna katlr.

(3) Bitirme stajlar:

a) Bitirme staj dnemindeki eitim programnn amac rencinin daha nceki yllarda edindii teorik ve pratik bilgilerin klinik uygulamalarn yaptrmak renciye hekimlik sanatnn uygulanmasnda deneyim ve beceri kazandrmak ve hekim adayn yalnz bana kaldnda bu sanat en iyi ekilde uygulayabilecek dzeye getirmektir.

b) Bitirme stajndaki stajlar ve sreleri eitim dnemi banda eitim komisyonu tarafndan aklanr.

c) Bu dnemde baarl saylabilmek iin aadaki artlarn her ikisi de gereklidir.

1) Bildirilen stajlara devam etmi olmak ve i barajlarn eksiksiz yerine getirmi olmak.

2) Her staj dneminin sonunda ilgili anabilim dal veya klinik sorumlusundan ilgili stajn baarl bir ekilde tamamlandn gsteren belgeyi alm olmak.

) Bitirme stajlar dnemindeki stajlarn her biri iin rencilere takdir edilen ve Baarl ya da Baarsz olarak verilen not Dekanlka renci leri Dairesi Bakanlna gnderilir. Bitirme stajlarnn bir veya birkandan baarl olamayan rencilere baarsz olduklar staj/stajlar baarl oluncaya kadar tekrarlama hakk verilir. Bitirme stajlar dnemini baar ile tamamlayanlara baka bir snav uygulamakszn di hekimi diplomas verilir.

Devam mecburiyeti

MADDE 14 (1) renciler derslere, uygulamalara, laboratuarlara ve stajlara devam etmek zorundadrlar.

(2) Mazeretleri ne olursa olsun, renciler teorik derslerin %30undan; uygulamal dersler, staj ve laboratuarlarn %20sinden daha fazlasna katlmazlarsa devamsz saylrlar. Bu durumdaki renciler yaryl/ylsonu, genel, btnleme ve tek ders snavna alnmazlar ve kendilerine NA notu verilir.

(3) Bitirme stajlarnn %20sine kadar olan devamszlk anabilim dal tarafndan mesai d saatlerde renciye telafi ettirilir.

(4) rencilerin derslere, uygulamalara ve laboratuarlara devam ykmllkleri ile uygulamaya ilikin esaslar Faklte Kurulunca belirlenir.

(5) rencilerin devam durumlar, belirlenen esaslar erevesinde ilgili retim eleman tarafndan izlenir ve deerlendirilir.

Dersler ve kredi deerleri

MADDE 15 (1) Bir dersin kredi deeri; o dersin haftalk teorik, pratik, uygulama veya laboratuar almalarndan oluur. Derslerin kredi deerleri Faklte Kurulunun nerisi ve Senato onay ile belirlenir.

NC BLM

Snavlar, Notlar ve Snav Haklar

Snavlar

MADDE 16 (1) Snavlar ara, yaryl, ylsonu, genel, btnleme, mazeret snav olarak yaplr. Snavlar yazl, szl ya da hem yazl hem szl olabilir. Uygulamal derslerin snavlar uygulamal olarak yaplabilir. Her ders iin her yarylda en az bir ara snav yaplr. Ayr ders niteliindeki dev, laboratuar ve klinik almalarnn yaryl iindeki deerlendirmeleri ara snav yerine geebilir.

(2) Faklte Ynetim Kurulunca kabul edilen hakl ve geerli bir sebep veya 9/12/2011 tarihli ve 28137 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gaziantep niversitesi renci Salk leri ve Salk Raporlar Ynetmeliine gre geerli raporu olan rencilerden, snavlara katlmam olanlar iin mazeret snav alr. Mazeret snavlar iin ikinci bir mazeret snav almaz.

(3) Teorik derslerin devam zorunluluunu yerine getiren rencilere yaryl, ylsonu ve btnleme snav hakk tannr. Klinik/pratik uygulamal derslerin devam zorunluluunu yerine getiren ve zorunlu i ykn tamamlayan rencilere genel ve btnleme snav hakk tannr. Yaryl, ylsonu, genel ve btnleme snav bir ylda her ders iin birer kez alr ve bu snavlar iin mazeret snav yaplmaz. Komite snavndan baarsz olan renciler btnleme snavna girer. Devamszlktan kalan renci btnleme snavna giremez.

(4) Ortak zorunlu dersler iin 11/7/2005 tarihli ve 25872 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gaziantep niversitesi n Lisans ve Lisans Eitim retim ile Snav ve Deerlendirme Esaslarna likin Ynetmelik hkmleri uygulanr.

Snavlarn deerlendirilmesi

MADDE 17 (1) Pratik uygulamas olan derslerde tamamlanmas gereken i miktar ve snavlara etkisi anabilim dalnn nerisi ve Faklte Kurulunun onay ile eitim yl banda ilan edilir. Bir dersteki baar durumu; yaryl, ylsonu, genel veya btnleme snav, laboratuar, pratik ve benzeri uygulamal almalar ile ara snavlarn not ortalamasnn birlikte deerlendirilmesi ile belirlenir.

(2) Snavlar 100 tam not zerinden deerlendirilir. Bir dersin baar notu, rencinin o dersin ara snavlar ile dier almalarndan alm olduu not ortalamasnn % 50si ile yaryl, ylsonu, genel veya btnleme snav notunun % 50sinin toplanmasyla elde edilen nottur. rencinin ara snav not ortalamas ne olursa olsun baarl saylmas iin ylsonu, genel ve btnleme snavndan en az 50 puan almas gerekir. rencilerin o eitim ylnda baarl saylmalar iin hesaplanan ylsonu not ortalamasnn en az 60/CC olmas gereklidir.

Snavn geerlilii

MADDE 18 (1) renci, snav programnda belirtilen zaman ve yerde snavlara girmek zorundadr. Aksi halde snavlar geersiz saylr. rencinin girmeyi hak etmedii bir snava girmesi sonucunda ald not, ilan edilmi olsa da iptal edilir ve renci hakknda disiplin soruturmas alr.

(2) Hakknda alan disiplin soruturmas sonucunda snavlarda kopya ektii, kopyaya teebbs veya yardm ettii tespit edilenler o dersten 0/FF notu ile baarsz olmu saylr. Disiplin ilemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmeliine gre yrtlr.

Notlar

MADDE 19 (1) Bir renciye laboratuar, uygulama, proje, dev ve benzeri yaryl ii almalar ile ara snav sonular, yaryl sonu snav sonular ve devam durumu dikkate alnarak, Faklte Kurulunca belirlenen esaslar erevesinde retim eleman tarafndan aadaki harf notlarndan biri, yaryl ders notu olarak takdir edilir.

(2) Harf notlarnn katsaylar ve 100 puan zerinden karlklar aada gsterilmitir:

Yaryl Harf Notlarnn Katsaynn 100 Puan

Ders Notu Katsays zerinden Karl

AA 4.0 90-100

BA 3.5 80-89

BB 3.0 70-79

CB 2.5 65-69

CC 2.0 60-64

FF 0 0-59

(3) Ayrca; (I) eksik, (S) yeterli, (U) yetersiz ve (NA) devamszlk nedeni ile baarsz olarak ifade edilir.

a) (I) notu, hastalk veya geerli baka bir nedenle yaryl iinde baarl olduu halde, ders iin gerekli koullar tamamlayamayan rencilere verilir. renci herhangi bir dersten (I) notu ald takdirde; yaryl ders notlarnn renci leri Dairesi Bakanlna teslim tarihinden itibaren onbe gn iinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadr. Aksi halde (I) notu (FF) veya (U) notuna evrilir. Ancak, uzayan bir hastalk ve benzeri hallerde, Blm Bakanlnn nerisi ve Faklte Ynetim Kurulunun onayyla (I) notunun sresi bir sonraki kayt dneminin balangcna kadar uzatlabilir.

b) (S) notu, kredisiz derslerden geen rencilere verilir.

c) (I), (S) ve (U) notu, not ortalamas hesaplarnda dikkate alnmaz.

) (NA) notu, derse devam ykmllklerini yerine getirmeyen rencilere verilir. (NA) notu, not ortalamas hesabnda (FF) notu gibi ilem grr.

d) Yaryl ders notlar, renci leri Dairesi Bakanlna verildii anda kesinleir ve bu Daire tarafndan aklanr.

Notlarda maddi hata

MADDE 20 (1) renci leri Dairesi Bakanl tarafndan aklanan yaryl sonu ders notlar ile ilgili herhangi bir maddi hata yaplm olmas halinde dzeltme istemi; rencinin veya retim elemannn, dersin verildii blm bakanlna yazl bavurusu zerine, ilgili Faklte Ynetim Kurulu tarafndan karara balanr. Notlarla ilgili maddi hatalarn, akademik takvimde belirtilen kayt sresi iinde bavurulmu olmas kaydyla, ders ekleme-brakma sresinin sonuna kadar dzeltilmi olmas gerekir.

Not ortalamas

MADDE 21 (1) rencilerin baar durumu her yaryl/ylsonunda renci leri Daire Bakanlnca, yaryl/ylsonu ve genel not ortalamalar hesaplanarak belirlenir. rencinin dnemlik ve yllk dersten ald toplam kredi tutar, o dersin kredi deeri ile 19 uncu maddede gsterilen yaryl/yl harf notu katsaysnn arpmndan elde edilir. Yllk alnan derslerde ise toplam kredi tutar, dersin kredi deerinin iki ile arplmas sonucu elde edilen deerin bu Ynetmeliin 19 uncu maddesinde gsterilen yaryl harf notu katsaysnn arpmndan elde edilir.

(2) Bir yaryl/yln not ortalamas; o yaryl/ylda rencinin ald derslerin arlkl puanlarnn toplamnn, alnan derslerin kredi deeri toplamna blnmesi ile hesaplanr. Elde edilen ortalama, virglden sonraki nc hanenin yuvarlanmas suretiyle virglden sonraki iki hane esas alnarak hesaplanr. Gerek yaryl sonu ve gerekse genel not ortalamasnda, AAdan FFye kadar verilen notlar esas alnr. Genel not ortalamasna, tekrar edilen derslerden alnan en son not katlr. Btn notlar rencinin not belgesine ilenir.

DRDNC BLM

Mezuniyet ve Diplomalar

Lisans renimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanlar

MADDE 22 (1) Lisans renimini tamamlamayan veya tamamlayamayanlarn nlisans diplomas almalar veya meslek yksekokullarna intibak ettirilmeleri; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayl Resm Gazetede yaymlanan Lisans renimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanlarn n Lisans Diplomas Almalar veya Meslek Yksekokullarna ntibaklar Hakknda Ynetmelik esaslarna gre yaplr. Bu kiilere nlisans diplomas verilebilmesi iin, ilk drt yaryl programndaki ders ve stajlarn her birinden en az CC ve/veya S notu alarak tamamlam olmalar gerekir.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 23 (1) Be yllk di hekimlii eitimini baar ile tamamlayan rencilere di hekimlii diplomas verilir. renciye di hekimlii diplomasnn verilebilmesi iin, rencinin programdaki almas gereken ders ve stajlarn her birinden en az CC ve/veya S notu alarak tamamlam olmas gerekir. Derecelendirme, di hekimlii eitim-retim sresini be ylda tamamlam mezunlar arasndan genel not ortalamasna gre yaplr.

(2) Genel not ortalamas 3.00-3.49 arasnda olan renciler eref; 3.50 ve daha yukar olan renciler yksek eref listesine geerek mezun olurlar.

(3) Diplomalar hazrlanncaya kadar rencilere, diplomasn alrken iade edilmek zere geici mezuniyet belgesi verilir.

(4) Baka bir niversiteden nakil yolu ile gelen rencilerin lisans diplomas alabilmeleri iin, en az son iki yaryl Fakltede renim grm olmalar arttr.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 24 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, 28/1/1989 tarihli ve 20063 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gaziantep niversitesi renci Kayt Kabul leri Ynetmelii, 27/8/1994 tarihli ve 22034 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gaziantep niversitesi Eitim-retim, Snav ve Deerlendirme Esaslarna likin ereve Ynetmelik, 11/7/2005 tarihli ve 25872 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gaziantep niversitesi n Lisans ve Lisans Eitim retim ile Snav ve Deerlendirme Esaslarna likin Ynetmelik ve ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 25 (1) 26/8/2009 tarihli ve 27331 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gaziantep niversitesi Di Hekimlii Fakltesi Eitim-retim ve Snav Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 26 (1) Bu Ynetmelik 2014-2015 eitim-retim yl bandan geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 27 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Gaziantep niversitesi Rektr yrtr.