3 Kasm 2014 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29164

YNETMELK

Biruni niversitesinden:

BRUN NVERSTES ANA YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Biruni niversitesinin ynetimi, ileyii, akademik organlar ve grevlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Biruni niversitesinin ynetimine, ileyiine, idari ve akademik organlarna, retim elemanlarna, grevlerine ve mali konulara ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayl Yksekretim Kurumlar Tekilat Kanununun ek 156 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakan: Biruni niversitesi Mtevelli Heyeti Bakann,

b) Bakan Vekili: Biruni niversitesi Mtevelli Heyeti Bakan Vekilini,

c) Mtevelli Heyet: Biruni niversitesi Mtevelli Heyetini,

) Rektr: Biruni niversitesi Rektrn,

d) Senato: Biruni niversitesi Senatosunu,

e) niversite: Biruni niversitesini,

f) Vakf: Dnya Eitim Vakfn,

g) Ynetim Kurulu: Biruni niversitesi Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Mtevelli Heyet, Bakan ve Grevleri

Mtevelli Heyet

MADDE 5 (1) Mtevelli Heyet, niversitenin en yksek karar organ olup niversitenin tzel kiiliini temsil eder. Mtevelli Heyet, Vakf ynetim organ tarafndan, ilgili mevzuat hkmlerinde belirtilen art ve niteliklere uygun olarak drt yl sreyle seilen en az yedi kiiden oluur. Sresi dolan ye yeniden seilebilir. Rektr Mtevelli Heyetin tabii yesi olup, Bakanla veya Bakan Vekilliine seilemez ve kendisi ile ilgili konulardaki toplantlara katlamaz. Mtevelli Heyet toplantlarnn raportrln Genel Sekreter yapar.

(2) Mtevelli Heyet kendi iinden bir bakan seer. Mtevelli Heyet yelerinden biri grevinden ayrldnda, yeri boalan yenin yerine en ge bir ay iinde drt yl sreyle yeni bir ye seilir. Bakan ve yeler ile bunlarn birinci derece kan ve kayn hsmlar ile elerinden Mtevelli Heyette grev alacaklarn says ikiyi geemez. Rektr dndaki niversite mensuplar Mtevelli Heyet yeliine seilemez.

(3) Seilen Mtevelli Heyet yelerinin isimleri Bakan tarafndan Yksekretim Kuruluna bildirilir.

(4) Mtevelli Heyet yelii fahridir. Ancak; Vakf Ynetim Kurulu karar ile Mtevelli Heyet yelerine toplantya katlma yol ve huzur hakk verilebilir. Verilecek miktar bir ylda onikiyi gememek zere katlacaklar her toplant iin Yksekretim Genel Kurulu yeleri iin 2547 sayl Kanunda ngrlen creti aamaz. Mtevelli heyet bakan ve yelerine bunun dnda herhangi bir suretle bakaca bir deme yaplamaz.

(5) Mtevelli Heyet, ilgili mevzuat hkmlerine gre ylda en az drt defa toplanr ve kararlar alr.

Mtevelli heyetin grevleri

MADDE 6 (1) Mtevelli Heyetin grevleri unlardr;

a) niversitenin tzel kiiliini temsil etmek,

b) niversitenin gelitirilmesi ynnde hedefleri belirlemek, gerekli yatrmlar planlamak ve uygulamak,

c) niversitenin verimli alabilmesini salamak amacyla gerekli dzenleyici ilemlerin taslaklarn inceleyerek karara balamak,

) Yksekretim Kurulunun onayyla niversitenin Rektrn semek ve bu Ynetmelie uygun olarak atamasn yapmak,

d) niversitede akademik birimler kurulmasna, birletirilmesine veya kapatlmasna ilikin Yksekretim Kuruluna sunulacak Senato nerilerini inceleyerek karara balamak,

e) niversitede grevlendirilecek ynetici, retim elemanlar ve dier personelin szlemelerini yapmak, atamalarn, retim eleman dndaki personelin terfilerini ve grevden alnmalarn onaylamak,

f) niversite btesini kabul etmek ve uygulanmasn izlemek,

g) niversiteye ait menkul ve gayrimenkulleri denetlemek ve ynetmek,

) niversitenin eitli organlar arasndaki uyumazlklarn giderilmesinde son karar vermek,

h) niversite yetkili kurullarnca niversiteye alnmas nerilecek renci saylarn ve renci kontenjanlarn belirleyerek Yksekretim Kuruluna sunmak,

) niversitenin yurt iindeki ve yurt dndaki dier yksekretim kurumlar ile yaplacak ve Yksekretim Kurulunun onayna sunulacak i birlii protokollerini deerlendirmek,

i) rencilerden alnacak cretleri ve deme ekillerini tespit etmek,

j) lgili mevzuatla verilen dier grevleri yapmak.

(2) Mtevelli Heyet, uygun grd l ve srede, yetkilerinden bir ksmn Bakana, Rektre ve niversitenin dier organlarna devredebilir.

(3) Mtevelli Heyet akademik almalarn en st dzeyde yrtlmesi iin gerekli nlemleri alr. Akademik ynden en st dzeydeki retim elemanlarnn belirlenmesi, seimi ve atanmas; Devlet yksekretim kurumlarndaki retim elemanlarnda aranan niteliklere ek olarak, Mtevelli Heyeti tarafndan kabul edilecek dier artlara gre yaplr.

Bakan, bakan vekilleri ve grevleri

MADDE 7 (1) Mtevelli Heyet yeleri kendi aralarndan en fazla drt yl iin bir Bakan ve en fazla drt Bakan Vekili seer. Sresi dolan Bakan ve Bakan Vekilleri yeniden seilebilir.

(2) Bakan; niversitenin harcama yetkilisi (ita amiri) olup, Mtevelli Heyetin kendisine verdii yetkileri kullanr ve bu Ynetmelik ile ilgili dier mevzuat hkmleriyle verilen grevleri yrtr. Bakan, yokluunda Bakan Vekillerinden birini yerine vekil olarak grevlendirir ve gerekli grrse yetkilerinden bir blmn vekillerine devredebilir. Bakan Mtevelli Heyet yeleri arasnda eitli alanlarda ihtisas komisyonlar kurabilir.

NC BLM

Akademik Organlar, dari Organlar, retim Elemanlar ve Grevleri

Senato

MADDE 8 (1) Senato; Rektrn bakanlnda, Rektr yardmclar, dekanlar, Rektrle bal enstit ve yksekokul mdrleri ile her faklteden kendi kurullarnca yl iin seilen birer retim yesinden oluur.

(2) Senatonun grevleri; niversitenin akademik faaliyetleri ile ilgili konularda karar vermek, Mtevelli Heyet tarafndan getirilen konularda gr bildirmek, bir snava bal olmayan fahr akademik unvanlarla ilgili nerilerini Mtevelli Heyetinin onayna sunmak, verilen dier grevleri yapmak ve 2547 sayl Kanunla verilen dier grevleri yerine getirmektir.

(3) Senato biri retim yl banda, biri retim yl sonunda olmak zere ylda en az iki defa olaan olarak toplanr. Rektr, gerekli grd hallerde Senatoyu olaanst de toplantya arabilir. Senatonun raportr Genel Sekreteridir.

Ynetim Kurulu

MADDE 9 (1) Ynetim Kurulu; Rektrn bakanlnda dekanlar ve Senato tarafndan, niversite birimlerini temsil edecek ekilde drt yl iin seilen profesrden oluur.

(2) niversite Ynetim Kurulunun grevleri; niversite ynetimiyle ilgili Rektrn getirecei konularda karar almak ve nerilerde bulunmak, faklte, enstit, yksekokul ve dier akademik birimlerin ynetim kurullarnn kararlarna yaplacak itirazlar inceleyerek kesin karara balamak ve ilgili mevzuatla verilen dier grevleri yapmaktr.

Rektr

MADDE 10 (1) Rektr; niversite iinden veya dndan, Yksekretim Kurulunun olumlu gr alndktan sonra, Mtevelli Heyet tarafndan drt yl iin atanr. Sresi dolan Rektr, ayn usulle yeniden atanabilir. Mtevelli Heyet, yeni Rektr seilinceye kadar eski Rektrn grevine devam etmesine veya grevin vekleten yrtlmesine karar verir. Grevin vekleten yrtlmesi durumunda Rektrle veklet edecek kii ile ilgili Yksekretim Kurulunun olumlu gr alnr. Veklet sresi alt aydan fazla olmaz.

(2) Rektr; ilgili mevzuat hkmlerine gre Mtevelli Heyet tarafndan verilen grevleri yapar ve yetkileri kullanr. Rektr; niversitenin ngrlen srede retime almas, planlanm eitim faaliyetlerinin en st dzeyde yrtlmesi, ileriye dnk gelimelerin salanmas, eitim ve retimin kalitesinin arttrlmas konularnda Mtevelli Heyete kar sorumludur ve Mtevelli Heyet tarafndan belirlenen stratejilerin ve alnan kararlarn uygulanmasn salamakla grevlidir.

(3) Rektre Mtevelli Heyetin onay ile harcama yetkisi verilebilir. Rektr, bu yetkisini kullanr veya bu yetkisini uygun grd lde dekan veya enstit mdrlerine devredebilir.

(4) Rektr, 2547 sayl Kanun ve dier ilgili mevzuatla verilen grevleri yapar.

Rektr yardmclar

MADDE 11 (1) Rektre almalarnda yardm etmek zere, niversitenin aylkl profesrleri arasndan en ok kii Rektr yardmcs olarak, Rektrn nerisi zerine Mtevelli Heyet tarafndan atanr. Rektr yardmclar ayn usulle deitirilebilir. Rektrn grevi sona erdiinde yardmclarnn grevi de sona erer. Rektr, grevi banda olmad zaman yardmclarndan birisini vekil olarak brakr.

(2) Rektr yardmclar, Rektrn kendilerine verdii grevleri yrtr.

Dekanlar ve enstit mdrleri

MADDE 12 (1) Dekanlar, Rektrn nerisi zerine Yksekretim Kurulunun olumlu gr alnarak Mtevelli Heyet tarafndan atanr.

(2) Rektre bal enstit ve yksekokul mdrleri, Rektrn nerisi zerine Mtevelli Heyet tarafndan atanr. Dekanlarn ve enstit mdrlerinin grev sresi yldr. Grev sresi dolan dekan ve enstit mdrleri ayn usulle yeniden atanabilir.

(3) Dekanlar ve enstit mdrleri, birimlerinin temsilcileridir ve birimlerinin retim kapasitesinin rasyonel bir biimde kullanlmas ve gelitirilmesinden, eitim-retim, bilimsel aratrma faaliyetlerinin dzenli bir ekilde yrtlmesinden ve rencilere gerekli hizmetlerin salanmasndan Rektre kar sorumludur.

(4) Dekanlar ve enstit mdrleri, 2547 sayl Kanun ve dier ilgili mevzuatla verilen grevleri yapar.

Genel Sekreter

MADDE 13 (1) Genel Sekreter, niversite idari tekilatnn badr ve niversitenin tm idari ilerinden sorumlu yneticidir. Genel Sekreterin atanmas ve grevden alnmas Rektrn nerisi ve Mtevelli Heyetin karar ile olur.

(2) Genel Sekreter, 2547 sayl Kanun ve dier ilgili mevzuatla verilen grevleri yapar.

retim elemanlar

MADDE 14 (1) retim elemanlar; retim yeleri, retim grevlileri, okutmanlar ve retim yardmclarndan oluur.

(2) retim yeleri; btn almalarn niversiteye veren tam zamanl profesr, doent ve yardmc doentlerdir.

(3) retim elemanlarnn atanmalar ve terfilerinde, Devlet yksekretim kurumlarndaki atamalarda aranan artlara ilave olarak aranacak artlar Mtevelli Heyet tarafndan belirlenir.

(4) retim elemanlar, 2547 sayl Kanun ve dier ilgili mevzuatla verilen grevleri yapar.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Aratrma-gelitirme projeleri ve danmanlk hizmetleri

MADDE 15 (1) retim elemanlarnn ve yneticilerin giriimleriyle yrtlecek aratrma ve gelitirme projeleri, Rektrlk tarafndan incelenir, deerlendirilir ve karara balanmak zere Mtevelli Heyetin onayna sunulur. Deerlendirme yaplrken, projenin niversiteye katks ve niversiteye salayaca gelir gz nnde bulundurulur.

(2) Tam zamanl retim elemanlarnn niversite iinde veya dnda danmanlk yapmalar Rektrlk iznine baldr.

(3) niversitede grevli tam zamanl personelin projelerden veya danmanlk hizmetlerinden elde edilecek gelirlerden, telif haklar dhil, ne lde yararlandrlacaklar ile ilgili esaslar, Senato tarafndan belirlenir ve Rektr tarafndan Mtevelli Heyetin onayna sunulur.

Gelir kaynaklar

MADDE 16 (1) niversitenin gelir kaynaklar unlardr;

a) rencilerden alnacak cretler,

b) niversitenin yatrm ve iletmelerinden elde edilecek gelirler,

c) Aratrma-gelitirme projeleri ve danmanlk hizmetlerinden elde edilecek gelirler,

) Devlet btesi, dier kamu kurum ve kurulular ve kurucu vakf tarafndan yaplacak yardmlar,

d) Balar, vasiyetler, kira ve dier gelirler.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; 2547 sayl Kanun ve 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayl Resm Gazetede yaymlanan Vakf Yksekretim Kurumlar Ynetmelii ve ilgili dier mevzuat hkmleri ile Yksekretim Kurulu, Mtevelli Heyet ve Senato kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Mtevelli Heyeti Bakan yrtr.