3 Kasm 2014 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29164

YNETMELK

Abant zzet Baysal niversitesinden:

ABANT ZZET BAYSAL NVERSTES TEKNOLOJ TRANSFER UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Abant zzet Baysal niversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, grevlerine, ynetim organlarna ve ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekillerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Abant zzet Baysal niversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekillerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Aratrmac: Abant zzet Baysal niversitesi rencilerini, retim elemanlarn ve dier alanlarn,

b) Ar-Ge: Aratrma ve Gelitirme faaliyetlerini,

c) Merkez (AB-TTMER): Abant zzet Baysal niversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Aratrma Merkezini,

) Mdr: Merkezin Mdrn,

d) Rektr: Abant zzet Baysal niversitesi Rektrn,

e) Ulusal Projeler: Ulusal kurulular tarafndan desteklenen i kaynakl projeleri,

f) Uluslararas Projeler: Avrupa Birlii fonlarndan desteklenenler dhil tm d kaynakl projeleri,

g) niversite: Abant zzet Baysal niversitesini,

) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar ; niversite ile sanayi kurulular arasnda var olan ibirliini izlemek, deerlendirmek, yaygnlamasn salayacak almalar yapmak, yeni ibirlii modelleri gelitirmek, niversite birimleri ile sanayi kurulular arasnda ibirlii konusunda koordinasyonu salamak, Ar-Ge faaliyetlerini niversite-sanayi ibirliini gelitirecek ekilde tevik ederek nitelik ve nicelik ynnden artrmak, niversitede retilen bilgileri sanayinin kullanmna sunarak bu bilgilerin ticarilemesini salamak, niversite-sanayi ibirlii erevesindeki proje desteklerine dair danmanlk hizmeti sunmak, fikri ve snai mlkiyet haklarnn ynetilmesi ve zellikle blgesel dzeyde inovasyona dayal bir ekosistemin olumasna ynelik almalar yrterek ekonomik ve toplumsal gelimeye katkda bulunmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez, belirtilen amalar erevesinde aadaki faaliyetleri yrtr:

a) Merkezin ihtiyac olan nitelikli elemanlarn yetitirilmesini salamak.

b) Aratrmac ve sanayici havuzu veri tabanlarn oluturmak ve gncellemek.

c) Sanayi kurulular bnyesinde uygulama, staj gibi olanaklar aratrarak taraflar arasnda kpr kurmak.

) Aratrmaclarn, Ar-Ge faaliyetlerini yrtrken karlaabilecei sorunlarn zlmesinde yardmc olmak.

d) Aratrma sonularnn inovasyona dntrlmesine yardmc olmak, aratrma sonularn i dnyasna duyurmak.

e) Amalar dorultusunda ve faaliyet alanna giren konularda, kurs, sertifika program gibi eitimler dzenlemek.

f) Amalar dorultusunda ve faaliyet alanna giren konularda seminer, sempozyum, altay, kongre, konferans ve benzeri ulusal ve uluslararas etkinlikler dzenlemek.

g) Amalar dorultusunda ve faaliyet alanna giren konularda, yurt iindeki ve yurt dndaki dier niversiteler, dernekler, vakflar, odalar ve irketler dhil, kamu ve zel kurum ve kurulularyla bilgi alveriinde bulunmak.

) Aratrmaclara ulusal ve uluslararas aratrma fonlar ve arlar hakknda bilgi sunmak, fon kaynaklarna eriim, ortak bulma, proje oluturma ve gelitirme, hazrlama, bteleme, bavuru ve yrtlmesi hakknda danmanlk sunmak.

h) Aratrmaclar ile sanayi kurulularn ortak Ar-Ge projeleri yrtmeye tevik etmek, eletirmek ve olas sorunlara ynelik zm nerileri gelitirmek.

) Aratrmaclar tarafndan yaplan tm proje bavurular ile kabul edilen projelerin ve yine aratrmaclar veya niversite tarafndan tescil bavurusu yaplan ve tannan fikri mlkiyet haklarnn kaydn tutmak ve izlemek, buna ilikin niversitenin ve dier kurumlarn veri tabanlarndan yararlanmak ve bunlarn gelimesi amacyla bilgi girii konusunda katk salamak.

i) niversitenin fikri mlkiyet haklar politikasn oluturmak ve yrtmek.

j) Ticarileme potansiyeli bulunan projeleri ve fikri mlkiyet varlklarn semek, bunlara dair i modellerini ve planlarn hazrlamak veya hazrlanmasna yardmc olmak, bu srelerle ilgili danmanlk sunmak, aratrma sonularn ve fikri mlkiyet haklarn tantmak.

k) Patent, marka, slah hakk ve dier fikri mlkiyet haklarnn niversite adna tescili ilemlerinin takibi, bunlar zerinde nc kiilere lisans dhil eitli szleme haklar tanmak.

l) Aratrmaclar iin giriimcilii tevik etmek, bu amala ilgili kurum ve kurulularla ibirlii yapmak, irketleme faaliyetlerine ynelik destek ve danmanlk hizmetleri sunmak.

(2) Merkez, yukarda belirtilenler dndaki faaliyetleri, amalar dorultusunda olmak kaydyla, Ynetim Kurulunun teklifi ve Rektrn onay ile yapar.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar; Mdr ve Ynetim Kuruludur.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr; Rektr tarafndan Merkezin almalarna katkda bulunacak uygun nitelikte, konusunda uzman ve niversitenin retim elemanlar arasndan iki yl iin grevlendirilir. Sresi dolan Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdrn alt aydan fazla grevinin banda bulunmayaca durumlarda grevi sona erer. Mdr faaliyetlerinde Rektr ve Ynetim Kurulu Bakanna kar sorumludur.

(2) Mdr, gerekli hallerde almalarnda yardmc olmak zere bir kiiyi yardmc olarak seer ve Mdr Yardmcs Rektr onay ile grevlendirilir. Mdrn grevi sona erdiinde yardmcsnn da grevi sona erer.

(3) Mdr, grevi banda olmad zamanlarda mdr yardmcsn vekil brakr. Mdr, Merkezin verimli almas iin gerekli grd teknik ve idari kadroyu Ynetim Kurulunun karar ve Rektrn onay ile oluturur.

(4) Mdr; Merkez birimlerine, faaliyetleri yrtmek ve koordine etmek zere sorumlu personel grevlendirmek iin Rektre teklifte bulunur.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grev, yetki ve sorumluluklar unlardr:

a) Merkezi temsil etmek ve Ynetim Kurulu Bakannn bulunmad zamanlarda, Ynetim Kuruluna Bakanlk etmek.

b) Merkez almalarnn yrtlmesini salamak, gzetim ve denetimini yapmak.

c) Merkezin yllk faaliyet plan, program ve btesini hazrlamak ve uygulanmasn salamak.

) Ylsonu faaliyet raporunu hazrlamak ve Ynetim Kurulunun gr ile Rektre sunmak.

Ynetim Kurulu ve grevleri

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; bir rektr yardmcs, Mdr ve be ye olmak zere toplam yedi yeden oluur. Ynetim Kurulu Bakan Rektr tarafndan belirlenen rektr yardmcsdr. Ynetim Kurulu Bakan ve yeler, tercihen Mhendislik, fen, salk, ziraat ve doa bilimleri ve ktisadi ve dari Bilimler Fakltelerinden olmak zere niversitede grev yapan retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan iki yl sre iin grevlendirilir. Grev sresi dolan yeler ayn usulle tekrar grevlendirilebilirler.

(2) Ynetim Kurulu, Ynetim Kurulu Bakan veya Mdrn daveti zerine ylda en az iki kez Ynetim Kurulu ye tam saysnn salt ounluu ile toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr. Kararlarn alnmas srasnda eitlik olursa Bakann oyu ynnde ounluk salanm saylr.

(3) Ynetim Kurulu aadaki grevleri yapar:

a) Bu Ynetmelikte belirtilen ilke ve amalar dorultusunda Merkezin faaliyet ve ynetimi ile ilgili kararlar alarak Rektrn onayna sunmak.

b) Merkezin faaliyet programlarn hazrlayarak karara balamak ve uygulanmasn salamak.

c) Mdrn her faaliyet dnemi sonunda hazrlayaca raporun dzenlenmesine ilikin esaslar tespit etmek ve sunulan raporu deerlendirerek, bir sonraki dneme ait alma programn hazrlamak.

) Eitim programlar sonunda verilecek olan katlm belgesi, sertifika ve benzeri belgelerle ilgili esaslar belirlemek.

d) Merkezin eitim, ibirlii, yayn, etkinlik ve danmanlk taleplerini deerlendirip karara balamak.

e) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geici alma gruplar kurmak ve bunlarn grevlerini dzenlemek.

Alt birimler

MADDE 11 (1) Mdrn nerisi ve Ynetim Kurulunun onay ile uzmanlamaya ve iblmne ynelik alt birimler kurulabilir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 12 (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyac 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel ile karlanr.

Yrrlk

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Abant zzet Baysal niversitesi Rektr yrtr.