2 Kasm 2014 PAZAR

Resm Gazete

Say : 29163

YNETMELK

Erzurum Teknik niversitesinden:

ERZURUM TEKNK NVERSTES LSANS ETM-RETM

VE SINAV YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 12/10/2012 tarihli ve 28439 sayl Resm Gazetede yaymlanan Erzurum Teknik niversitesi Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 10 uncu maddesinin drdnc fkrasnn birinci paragraf ve () bendi ile altnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Hazrlk snf hari, bulunduklar blm ve programda her bir yaryl iin retim programnda bulunan ve almas gereken asgari dersler ile ald dier derslerden baarl olan ve ayn yarylda renim grmeye hak kazanm rencilerin baar ortalamasna gre, son yaryl (YANO) baars dikkate alnarak yaplacak sralamada ilk yzde ona giren rencilerin deerlendirilmesinde aadaki hkmler uygulanr:

() Telafi veya btnleme snav olan birimlerde baar sralamas bu snavlardan sonra yaplr.

(6) Bu Ynetmeliin 12 nci maddesinin 3, 4 ve 5 inci fkralarnda belirtilen durumlarda her bir ders iin kredi bana denecek katk pay veya renim creti tutarlar, her bir dersin kredisinin ilgili dnemde alnmas gereken toplam ders kredisine oranlanmas sonucu bulunacak katsaynn ilgili dnem iin belirlenen renci katk pay veya renim creti ile arplarak, ilgili birimlerle ibirlii ierisinde renci leri Dairesi Bakanl tarafndan dnem balarnda hesaplanr ve niversite Ynetim Kurulunun onayna sunulur.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(5) Bir semeli dersin alabilmesi iin, o dersi en az 15 kiinin semesi gerekir. Yeterli sayya ulalmayan dersin rencileri, dier semeli derslerden birini seer. Dnem iinde kaytl renci says 15 in altnda ise en ok tercih edilen ders alr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve maddeye aadaki fkra eklenmitir.

(1) Faklte ve lisans eitimi veren yksekokullarda bir rencinin haftalk alabilecei derslerin kredi saati miktar, ortak zorunlu dersler hari, 27 kredi saati gemeyecek ekilde ilgili birimlerin eitim-retim ve snav uygulama esaslarna ilikin kararlarnda belirtilir. Belirlenen kredi saati snrlar, tekrar dersi olan veya AGNO'su 2,50 nin altnda olan rencilere st yaryllardan ders alma hakk vermez.

(11) renciler alt yaryllardan almad veya baarsz olduu dersleri ncelikli olarak almak kaydyla, ders almaya hak kazand yeni dnemden en az 12 kredi veya 20 AKTS ders almak zorundadr. Ancak dnem iinde alnan toplam kredi says 27 krediyi geemez.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesinin birinci, nc ve beinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) SYM tarafndan yerletirilen ve niversiteye yeniden kayt hakk kazanan rencilerin, daha nce devam ettikleri yksek retim programnda baarl olduklar derslerden muaf olabilmeleri iin, dier yksek retim kurumlarndan alnan derslerin geer notlarnn 27 nci maddede belirlenen harf notlarndan en az CC harf notu veya karl olmas gerekir. lgili ynetim kurullarnca muafiyetleri uygun grlen dersler, not dkm belgesinde harf notu ile ilenir. Derslerin muaf olarak deerlendirilebilmesi iin, dekanla/mdrle muafiyet istedikleri dersleri belirten bir dileke ve ekinde not dkm belgesi ile ders ieriklerini kapsayan onayl belgelerle bavurmalar gerekir.

(3) Yatay gei ile kayt yaptran rencilerin dier yksekretim kurumlarndan aldklar derslerden muaf saylmalar iin, 27 nci maddede belirlenen harf notlarndan; baarl olup ilgili ynetim kurullarnca muafiyetleri kabul edilen dersler not dkm belgesine aynen ilenir. Rakamsal notlar ise Yksekretim Kurulunun not dnm tablosu kullanlarak harf notlarna evrilerek ilenir.

(5) Mezun olduklar nlisans programnda aldklar ve bu Ynetmelik hkmlerine gre muaf olarak saylmas uygun grlen ve not dkm belgesinde yer alan dersin/derslerin baar notunun, 27 nci maddede belirlenen harf notlarndan en az CC harf notu veya karl olmas gerekir. lgili ynetim kurullarnca muafiyetleri uygun grlen dersler, rencinin not dkm belgesine M (muaf) olarak ilenir. Diploma programlarndan mezuniyet koullarn salamalar halinde lisans not ortalamalar, nlisans programnda alarak lisans programnda intibak yaplan derslerin harf notlar ile lisans eitimi srasnda ald derslerin harf notlar dikkate alnarak hesaplanr ve mezuniyet ortalamas oluur.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesinin yedinci fkrasnn () ve (g) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

() Btnleme snav: Dersin okutulduu yaryl/ylsonunda akademik takvimde belirlenen tarihler arasnda yaplan snavdr. Bu snava, snav artlarn yerine getirmek kaydyla, yaryl/ylsonu snavlarna girmeyen ya da bu snavlara girdii halde FF, DD ve DC harf notu alan renciler girebilir. Btnleme snavnda alnan not yaryl/ylsonu snav notu yerine geer.

(g) Mezuniyet AGNO baraj snav: Mezuniyet aamasna gelen ve FF notu almadklar halde AGNO'lar 2,00'n altnda olan rencilerin, nlisans programlarnda son iki yaryl, lisans programlarnda ise son drt yaryl/ iki ylda ald dersler iin en ok drdnden yaplan snavdr.

MADDE 6 Bu Ynetmelik yaym tarihinden itibaren yrrle girer.

MADDE 7 Bu Ynetmelik hkmlerini Erzurum Teknik niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

12/10/2012

28439