2 Kasm 2014 PAZAR

Resm Gazete

Say : 29163

YNETMELK

Ar brahim een niversitesinden:

ARI BRAHM EEN NVERSTES MEVLN HLD- BADAD

UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Ar brahim een niversitesi Mevln Hlid-i Badad Uygulama ve Aratrma Merkezinin tekilat, ynetim, alma usul ve esaslarn dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Ar brahim een niversitesi Mevln Hlid-i Badad Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez (MEHAM): Ar brahim een niversitesi Mevln Hlid-i Badad Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Ar brahim een niversitesi Rektrn,

d) Senato: Ar brahim een niversitesi Senatosunu,

e) niversite: Ar brahim een niversitesini,

f) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) Yaklak iki asrdr Trkiyenin de iinde bulunduu bir ok Ortadou lkesinde, ilm ve tasavvuf faaliyetleriyle toplumlarn bilgi ve maneviyatn ykselten, gnll hizmetleri, milli ve manev deerlerimize yaptklar vurgu ile Osmanl Dneminden bu yana lkemizin birlik ve beraberliine katk sunan Mevln Hlid-i Badad ve halifeleri ile onun adn tayan Hlidlik hakknda aratrma frsatlar sunmak; Merkezin faaliyet alanna giren konularda aratrmalar ve uygulamalar yapmak veya yaplan almalar desteklemek ve eleman yetitirmek.

b) Ad geen alma alanlar ile ilgili akademik paylama katkda bulunmak.

c) Disiplinler aras almalar bir araya getirerek daha verimli sonular elde etmek.

) ehir, blge ve Trkiye inan turizmine katkda bulunmak.

d) niversite ile ehir arasndaki ibirliini daha da glendirmek.

e) Mevln Hlid-i Badadyi bilimsel metodoloji altnda doru anlayarak ve gelecek nesillere doru anlatarak milli ve manevi deerleri toplumla buluturup, deerler bilincini kamuoyu ile paylamak.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Mevln Hlid-i Badad ve Hlidyye konusuyla ilgili olarak yurt ii ve yurt dnda aratrma ve incelemeler yapmak, yapanlar desteklemek, konu ile ilgili kitap, makale, belge, dokman ve dier ariv malzemelerini tespit etmek ve teminine almak.

b) Mevln Hlid-i Badadnin hayat, ailesi, eserleri, fikirleri, evresindeki ve dnemindeki edebi ve siyasi ahsiyetler ve tasavvuf tarihi, kltr ve sanat zerine aratrma ve yaynlar yapmak.

c) Faaliyet alanlaryla ilgili olarak, ulusal ve uluslararas kongre, sempozyum, panel, konferans, altay, sergi ve dinleti dzenlemek.

) Faaliyet alanlaryla ilgili olarak, yurt ii ve yurt dnda aratrma ve eitim yapan kii, kurum ve kurulularla ibirliinde bulunmak, konuyla ilgili almalar yapan bilim adam, aratrmac ve dnrleri desteklemek.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Merkezin faaliyet alan ile ilgili almalarda bulunan niversitede alan retim yeleri arasndan, Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilir. Sresi biten Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdr, Merkezi temsil eder ve Rektre kar birinci derecede sorumludur. Mdr, almalarnda kendisine yardmc olmak zere, niversite retim yeleri arasndan birini Mdr Yardmcs olarak grevlendirilmek zere Rektrn onayna sunar. Mdrn grevi sona erdiinde yardmcsnn da grevi sona erer. Mdr; grevi banda bulunmad zamanlarda Mdr Yardmcsna, o da bulunmadnda Ynetim Kurulu yelerinden en kdemli olandan balamak zere birine veklet brakr. Veklet sresi alt ay geemez.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek, Ynetim Kurulu ve Danma Kuruluna bakanlk etmek.

b) Ynetim Kurulu kararlarn uygulamak.

c) Merkezin amalar dorultusunda yaplacak her trl bilimsel aratrma ve inceleme konusunda niversite birimleri veya dier kurum ve kurulularla Merkez arasnda koordinasyonu salamak.

) Merkezin idari ilerini yrtmek, gerekli koordinasyon ve denetimi salamak.

d) Merkezin yllk faaliyet raporunu ve yllk alma programn hazrlamak, Ynetim Kurulunun da grn aldktan sonra Rektrn onayna sunmak.

e) Merkezin kadro ihtiyalarn Ynetim Kurulunun onayn aldktan sonra Rektrle sunmak.

f) Merkezin amalar dorultusunda yapaca tm etkinliklerin organizasyonunu salamak.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr dhil be kiiden oluur. Dier drt ye; Merkezin faaliyet alanna giren konularda alan retim elemanlar arasndan Mdrn nerisi ile Rektr tarafndan, yl sre ile grevlendirilir. Grev sreleri dolan yeler yeniden grevlendirilebilir. Grev sresi bitmeden ayrlanlarn yerine yenileri grevlendirilir. Ynetim Kurulu, Mdrn ars zerine ayda en az bir kez salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin ynetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Rektrle sunulacak faaliyet raporunu grmek.

c) Merkezin alma programn hazrlamak ve yrtmek.

) Personel ihtiyacn belirlemek.

d) Merkezin almalar iin gerek duyulan alma gruplar ve komisyonlar oluturmak.

e) 2547 sayl Kanun ile verilen dier grevleri yapmak.

Danma Kurulu ve grevleri

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; konu ile ilgili niversitede grevli retim elemanlar ve yeleri ile istekleri halinde Merkezin amalar dorultusunda almalarda bulunan zel veya resmi kurum ve kurulularn temsilcileri, bu konuda hizmetleri olan kiiler, dier disiplinlerdeki uzmanlklaryla tannan bilim adam ve yneticilerle, Merkezin ihtiya duyduu dier alanlardan katlanlardan Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilen en fazla on kiiden ve Mdrden oluur. Sresi dolmadan grevinden ayrlan yelerin yerine kalan sreyi tamamlamak zere ayn usulle yenileri grevlendirilir. Sresi biten ye tekrar grevlendirilebilir. Ynetim Kurulu yeleri, Danma Kurulunun doal yesidir.

(2) Danma Kurulu, Mdrn yazl daveti zerine en az ylda bir kez toplanr ve tavsiye nitelikli kararlar alr. Toplantlarda salt ounluk aranr. Danma Kuruluna Mdr bakanlk eder.

(3) Danma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak deerlendirmede bulunur ve istiar nitelikte gr bildirir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; 2547 sayl Kanun ile Senato kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Ar brahim een niversitesi Rektr yrtr.