2 Kasm 2014 PAZAR

Resm Gazete

Say : 29163

YNETMELK

Adana Bilim ve Teknoloji niversitesinden:

ADANA BLM VE TEKNOLOJ NVERSTES LSANSST

ETM-RETM YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Adana Bilim ve Teknoloji niversitesine bal enstitlerde yrtlen lisansst programlara bavuru, kabul ve kayt ile lisansst eitim retimi ve snavlara ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Adana Bilim ve Teknoloji niversitesinde yrtlen lisansst programlara bavuru, kabul ve kayt ile lisansst eitim retim ve snavlar ile ilgili hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 ve 44 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansst Eitimi Giri Snavn,

c) Anabilim dal/anasanat dal: niversiteye bal enstitlerde eitim program bulunan anabilim/anasanat daln,

) Anabilim/anasanat dal akademik kurulu: lgili anabilim/anasanat dalnda fiilen eitim-retim grevi yapan retim yeleri ve doktora yapm retim grevlilerinden oluan kurulu,

d) Anabilim/anasanat dal kurulu: Anabilim veya anasanat dalnn bilim veya sanat dal bakanlarndan oluan kurulu; anabilim veya anasanat dalnn, yalnz bir bilim veya sanat daln kapsad durumlarda ise btn retim yelerinden ve doktora yapm retim grevlilerinden oluan kurulu,

e) Danman: Enstitde kaytl renciye rehberlik etmek zere enstit ynetim kurulunca atanan Senatonun belirledii niteliklere sahip retim yesini veya retim grevlisini,

f) DNO: Dnem not ortalamasn,

g) Enstit kurulu: Enstit mdrnn bakanlnda, mdr yardmclar ve enstit anabilim/anasanat dal bakanlarndan oluan kurulu,

) Enstit mdr: niversiteye bal enstitlerin mdrlerini,

h) Enstit ynetim kurulu: Enstit mdrnn bakanlnda, enstit mdr yardmclar ve enstit kurulu tarafndan yl iin seilen retim yesinden oluan kurulu,

) Enstit: niversiteye bal lisansst eitim-retim yapan enstitleri,

i) GMAT: Graduate Record Admission Test snavn,

j) GNO: Genel not ortalamasn,

k) GRE: Graduate Record Examinations snavn,

l) renci: Lisansst eitim retim yapmak zere enstitye kaytl olan bilimsel hazrlk, yksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik program rencisini,

m) Rektr: Adana Bilim ve Teknoloji niversitesi Rektrn,

n) Senato: Adana Bilim ve Teknoloji niversitesi Senatosunu,

o) niversite: Adana Bilim ve Teknoloji niversitesini,

) YDS/yabanc dil snav: Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snav veya SYM tarafndan edeerlii kabul edilen uluslararas yabanc dil snavlarn,

p) YK: Yksekretim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Lisansst Programlar

Programlar

MADDE 5 (1) Lisansst retim; yksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik dzeylerinde yaplr. Bunlardan;

a) Yksek lisans programlar; tezli veya tezsiz olabilir. Tezli yksek lisans program; en az drt yl sreli bir yksekretim kurumundan lisans diplomas ya da buna edeer bir derece alm olanlarn, bu eitim zerine yapacaklar retim, bilimsel aratrma, tez nerisi, tez almas, sanatsal tez ve uygulama etkinliklerini kapsar. Yksek lisans programlarndan olan tezsiz yksek lisans program ise; en az drt yl sreli bir yksekretim kurumundan lisans diplomas ya da buna edeer bir derece alm olanlarn, bu eitim zerine yapacaklar retim, aratrma, sanatsal alma ve uygulama etkinliklerini kapsar.

b) Doktora program; yksek lisans veya lisans eitimi zerine yaplacak retim, yeterlik snav, tez nerisi ve tez almasndan oluur.

c) Sanatta yeterlik program; yksek lisans veya lisans eitimi zerine yaplacak retim, n yeterlik snav, sanatta yeterlik tez nerisi, sanatta yeterlik tezi ve sanatta yeterlik uygulamasndan oluur.

retim programlarnn almas

MADDE 6 (1) Lisansst programlar, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayl Resm Gazetede yaymlanan Lisans st Eitim retim Enstitlerinin Tekilt ve leyi Ynetmeliinin 7 nci maddesine gre enstit anabilim dallar ile ayn adlar tarlar. Ancak Rektrn nerisi ve Yksekretim Kurulunun karar ile bir enstit anabilim/anasanat dalnda, o enstit anabilim/anasanat dalndan deiik adlar tayan lisansst programlar da alabilir.

(2) Lisansst programlar, yurt ii ve yurt d ortak lisansst programlar eklinde de dzenlenebilir. Bu programlarn usul ve esaslar Senato tarafndan belirlenerek Yksekretim Kurulunun onayna sunulur.

retim dili

MADDE 7 (1) Enstitlerde lisansst programlarda eitim retim Trke veya ngilizce yaplr. Deiim programlar erevesinde, edeerlii kabul edilen ancak farkl yabanc dilde alnan dersler ngilizce ders kapsamnda deerlendirilir.

(2) Ders, uygulama ve snavlarn yabanc dilde yaplabilmesi iin ilgili retim yelerinin, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda Yabanc Dil retimi ve Yabanc Dille retim Yaplmasnda Uyulacak Esaslara likin Ynetmelikte belirtilen artlara uygun olmas gerekir.

Lisansst programlarn kontenjanlarnn belirlenmesi ve yrtlmesi

MADDE 8 (1) Lisansst programlarnn kontenjanlar ilgili anabilim/anasanat dal bakanlnn teklifi, enstit kurulu karar ve Senato onay ile belirlenir ve ilan edilir.

(2) renci kabul edilecek programlar, kontenjanlar, bavuru koullar, gerekli belgeler ile bavuru, kabul, snav, mlakat ve kayt tarihleri ilgili enstit tarafndan internet sayfas araclyla duyurulur.

(3) Lisansst programlar, anabilim dal bakanlklarna bal olarak program yrtme kurullarnca yrtlr. Bu konu ile ilgili esaslar Senato tarafndan belirlenir.

NC BLM

Lisansst Programlara Bavuru ve Kabul

renci kabul

MADDE 9 (1) Yksek lisans programna bavurabilmek iin;

a) Lisans diplomasna sahip olmak,

b) ALES'ten bavurduu programn puan trnde en az 55 standart puan alm olmak (Gzel Sanatlar, Tasarm ve Mimarlk Fakltesinin zel yetenek snav ile renci alan programlar ve tezsiz yksek lisans programlarnn tamamna renci kabulnde ALES'e girmi olma koulu aranmaz) veya YK tarafndan belirlenen GMAT veya GRE edeer taban puann alm olmak,

c) Trke eitim yaplan anabilim dallarnda, YDS'den en az 50 puan alm olmak,

) ngilizce eitim yaplan anabilim dallarnda YDS'den en az 60 puan alm olmak,

artlar aranr.

d) Yurt ii veya yurt dnda ngilizce eitim veren bir yksekretim kurumundan mezun olanlardan ngilizce yeterlilik belgesi istenmez.

(2) Yksek lisans programlarna bavuran adaylarn deerlendirilmesinde; adayn lisans not ortalamas YK Dnm Tablosuna gre, ngilizce tezli programlarda yabanc dil puan SYM Yabanc Dil Snavlar Edeerlik Tablosuna gre 100lk sisteme evrilir. Ayrca, mlakat snav veya anasanat dal uygulama snav yaplr. Adaylar bavuruda bulunduklar yksek lisans programnn trne gre aadaki tablo ve esaslara gre deerlendirilir:

a)

 

Trke

Yksek Lisans

ngilizce

Yksek Lisans

Tezsiz

Yksek Lisans

*Gzel Sanatlar, Tasarm ve Mimarlk Fakltesi

Yksek Lisans

ALES

%50

≥ 55

%50

≥ 55

-

-

YDS

-

≥ 50

%10

≥ 60

-

-

Lisans Not Ortalamas

%20

-

%15

-

%50

%50

Mlakat

%30

-

%25

-

%50

%50

Yksek Lisans Not Ortalamas

-

-

-

-

-

-

Toplam

≥ 60

≥ 65

≥ 50

*Gzel Sanatlar, Tasarm ve Mimarlk Fakltesi zel yetenek snavyla renci alan programlar.

 

b) Trke yksek lisans programlarna giri puan her bir aday iin;

1) ALES standart puannn ya da GMAT veya GRE'den ald edeer puannn %50'si,

2) Lisans not ortalamasnn tezli programlarda %20'si,

3) Mlakat veya anasanat dal uygulama snav sonucunun %30'u,

alnarak hesaplanr.

c) Gzel Sanatlar, Tasarm ve Mimarlk Fakltesinin zel yetenek snav ile renci alan blmleri ve tezsiz yksek lisans programlarnda herhangi bir ALES ve YDS koulu aranmamakla birlikte, yksek lisans giri puan; mezuniyet notunun %50si ve mlakat snavnn %50'si alnarak hesaplanr.

) ngilizce yksek lisans programlarna giri puan her bir aday iin;

1) ALES standart puannn ya da GMAT veya GRE'den ald edeer puannn %50'si,

2) ngilizce dil puannn %10u,

3) Lisans not ortalamasnn tezli programlarda %15'i,

4) Mlakat veya anasanat dal uygulama snav sonucunun %25'i,

alnarak hesaplanr.

d) Trke yksek lisans programlarna giri puan 60 veya daha fazla olan adaylar ile ngilizce yksek lisans programlarna giri puan 65 veya daha fazla olan adaylar puan srasna gre yksek lisans programlarna kontenjan dhilinde kabul edilir. Gzel Sanatlar, Tasarm ve Mimarlk Fakltesinin zel yetenek snav ile renci alan blmleri ve tezsiz yksek lisans programlarna giri puan 50 veya daha fazla olan adaylar puan srasna gre yksek lisans programlarna kontenjan dhilinde kabul edilir. Kesin kaytlar ilgili enstit mdrl tarafndan yaplr.

(3) Doktora programna renci kabulne ilikin esaslar unlardr:

a) Bir lisans veya tezli yksek lisans derecesine sahip olmak.

b) Yksek lisans derecesi ile bavuranlar iin, ALES'ten bavurduu programn puan trnde en az 60 veya YK tarafndan belirlenen GMAT veya GRE edeer taban puann alm olmak.

c) Lisans derecesi ile bavuranlar iin bavurduu programn puan trnde ALES'ten en az 85 standart puan veya buna edeer GMAT veya GRE puann alm olmak.

) Lisans derecesi ile bavuranlar iin lisans mezuniyet not ortalamalarnn 100 zerinden en az 88 veya edeer bir puana sahip olmak.

d) Trke eitim yaplan anabilim dallarna yksek lisans derecesi ile bavuran adaylarda YDSden en az 55 puan alm olmak.

e) ngilizce eitim yaplan anabilim dallarna yksek lisans derecesi ile bavuran adaylarda YDSden en az 65 puan alm olmak.

f) Trke eitim yaplan anabilim dallarna lisans derecesi ile bavuran adaylarda YDS'den en az 60 puan alm olmak.

g) ngilizce eitim yaplan anabilim dallarna lisans derecesi ile bavuran adaylarda YDS'den en az 75 puan alm olmak.

) ALES standart puan 55 puandan veya kabul edilen GMAT veya GRE edeer taban puanndan aa olmamak kouluyla, yksekretim kurumlarnn belirlemi olduu asgari puan salayarak yksek lisans eitimine balayanlardan, renimini tamamladktan sonra en fazla iki yaryl ara vererek doktora eitimine balayanlarn yeniden ALES veya GMAT ile GRE snavna girmeleri gerekmez.

(4) Doktora programlarna renci kabulnde; adayn lisans ve yksek lisans not ortalamas YK Dnm Tablosuna gre, ngilizce tezli programlarda yabanc dil puan SYM Yabanc Dil Snavlar Edeerlik Tablosuna gre 100lk sisteme evrilir. Ayrca, mlakat snav veya geliim dosyas (portfoly) incelemesi yaplr. Adaylar bavuruda bulunduklar doktora programnn trne gre aadaki tablo ve esaslara gre deerlendirilir:

a)

 

Trke

Doktora

ngilizce

Doktora

Lisans Derecesi ile

ngilizce Doktora

Trke Doktora

ALES

%50

≥ 60

%50

≥ 60

%50

≥ 85

%50

≥ 85

YDS

-

≥ 55

%10

≥ 65

%10

≥ 75

-

≥ 60

Lisans Not Ortalamas

%10

-

%5

-

%15

≥ 88

%20

≥ 88

Mlakat

%30

-

%25

-

%25

-

%30

-

Yksek Lisans

Ortalamas

%10

-

%10

-

-

-

-

-

Toplam

≥ 70

≥ 70

≥ 70

≥ 70

 

b) Doktora giri puan her bir aday iin;

1) Lisans derecesi ile ngilizce doktora programlarna bavuranlarda, ALES standart puannn ya da GMAT veya GRE edeer puannn %50'si, mezuniyet not ortalamasnn %15'i, mlakat snav sonucunun %25'i, Yabanc dil puannn %10'u,

2) Lisans derecesi ile Trke doktora programlarna bavuranlarda, ALES standart puannn ya da GMAT veya GRE edeer puannn %50'si, mezuniyet not ortalamasnn %20'si, mlakat snav sonucunun %30'u,

3) Yksek lisans derecesi ile ngilizce doktora programlarna bavuranlarda, ALES standart puannn ya da GMAT veya GRE edeer puannn %50'si, lisans mezuniyet not ortalamasnn %5'i, yksek lisans mezuniyet not ortalamasnn %10'u, yabanc dil puannn %10'u ve mlakat snav sonucunun %25i,

4) Yksek lisans derecesi ile Trke doktora programlarna bavuranlarda, ALES standart puannn ya da GMAT veya GRE edeer puannn %50'si, lisans mezuniyet not ortalamasnn %10'u, yksek lisans mezuniyet not ortalamasnn %10'u ve mlakat snav sonucunun %30'u

alnarak hesaplanr.

c) Doktora giri puan 70 veya daha fazla olan adaylar puan srasna gre doktora programlarna kontenjan dhilinde kabul edilir. Kesin kaytlar ilgili Enstit Mdrl tarafndan yaplr.

(5) Sanatta yeterlik programna renci kabulne ilikin esaslar unlardr:

a) Sanatta yeterlik programna bavurabilmek iin; adaylarn bir lisans veya yksek lisans derecesine sahip olmalar gerekir.

b) Gzel Sanatlar, Tasarm ve Mimarlk Fakltesinin zel yetenek snav ile renci alan programlarnda ALES koulu aranmaz. Gzel Sanatlar, Tasarm ve Mimarlk Fakltesi zel yetenek snav ile renci alan programlarn dndaki programlara bavuran adaylarn, yksek lisans derecesi ile bavuranlarda en az 55, lisans derecesi ile bavuranlarda ALES snavnn herhangi bir puan trnden ise en az 85 puan alm olmas gerekir. Adaylar bavuruda bulunduklar sanatta yeterlik programnn trne gre aadaki tablo ve esaslara gre deerlendirilir:

1)

 

*Sanatta

Yeterlik

*Sanatta Yeterlik

Lisans Derecesi

ile Doktora

Sanatta

Yeterlik

Sanatta Yeterlik

Lisans Derecesi

ile Doktora

ALES

-

-

-

-

%50

≥ 55

 

%50

≥ 85

 

YDS

-

≥ 55

-

≥ 55

-

≥ 55

-

≥ 55

Lisans Not Ortalamas

%25

-

%50

≥ 88

%10

 

%30

≥ 88

Mlakat

%50

-

%50

-

%20

 

%20

-

Yksek Lisans Not Ortalamas

%25

-

-

-

%20

 

-

-

Toplam

≥ 70

≥ 70

≥ 70

≥ 70

*Gzel Sanatlar, Tasarm ve Mimarlk Fakltesi zel yetenek snavyla renci alan programlar.

 

2) Lisans derecesi ile doktoraya bavuranlar iin lisans mezuniyet not ortalamalarnn 100 zerinden en az 88 veya edeer bir puana sahip olmas gerekir.

3) Adaylarn YDS'den en az 55 puan alm olmas veya edeer kabul edilen yabanc dil puanlarna sahip olmas gerekir.

4) Gzel Sanatlar, Tasarm ve Mimarlk Fakltesinin sanatta yeterlik programlarna bavuran adaylarn deerlendirilmesinde; adayn lisans ve yksek lisans not ortalamas ve ngilizce tezli programlarda yabanc dil puan 100lk sisteme evrilir. Ayrca, mlakat, yetenek snav ve geliim dosyas (portfoly) incelemesini ieren, 100 puan zerinden bir deerlendirme puan verilir. Mlakat, yetenek snav ve geliim dosyas incelemesinin bu deerlendirmedeki arlklar ilgili anasanat dal akademik kurulu tarafndan belirlenir.

5) Lisans derecesi ile bavuranlarda; mezuniyet not ortalamasnn %50'si, deerlendirme puannn %50'si; yksek lisans derecesi ile bavuranlar iin lisans mezuniyet not ortalamasnn %25'i, yksek lisans mezuniyet not ortalamasnn %25'i, deerlendirme puannn %50'si alnarak sanatta yeterlik giri puan hesaplanr.

6) ALES puan art aranan anasanat dallarnda lisans derecesi ile bavuranlarda; ALES standart puannn %50'si, lisans mezuniyet not ortalamasnn %30'u ve deerlendirme puannn %20'si; yksek lisans derecesi ile bavuran adaylarda ise ALES standart puannn %50'si, lisans mezuniyet not ortalamasnn %10'u, yksek lisans mezuniyet not ortalamasnn %20'si ve deerlendirme puannn %20'si alnarak sanatta yeterlik giri puan hesaplanr.

7) Sanatta yeterlik giri puan 70 veya daha fazla olan adaylar puan srasna gre sanatta yeterlik programlarna kontenjan dhilinde kabul edilir. Kesin kaytlar ilgili Enstit mdrl tarafndan yaplr.

(6) Yabanc uyruklu rencilerin lisansst programlara kabul artlar; ilgili mevzuat hkmleri ve Senato tarafndan kabul edilen esaslara gre belirlenir.

(7) Yeni kurulan ve gelimekte olan niversiteler veya yksek teknoloji enstitleri adna niversitede yksek lisans ve doktora yapan aratrma grevlilerinin tez projeleri, kendi niversite veya yksek teknoloji enstitlerinin bilimsel aratrma birimleri btesinden ve/veya bulunduklar niversitelerde bu amaca zel olarak tahsis edilmi proje btelerinden desteklenir.

(8) niversitenin lisans programlarna kaytl renciler, genel not ortalamalar en az 3.00 olmak kouluyla lisansst programlarda yer alan ve kaytl lisansst renciler iin alan derslere mezuniyet yllarnda kayt yaptrabilir ve lisansst programa kayt yaptrdktan sonra bu dersleri lisansst ders ykne saydrabilir. Bu renciler lisansst derslerden en fazla ders alabilir. Bu dersler hem lisans, hem de yksek lisans programlarnda zorunlu AKTS kredi hesabna katlmaz. Kontenjanlar ve yabanc dil ile ilgili koullar anabilim/anasanat dal kurulu tarafndan belirlenir. Bu rencilerin ders seimleri ilgili anabilim/anasanat dal bakanl tarafndan yaplr ve ilgili enstit mdrlne bildirilir. Derse devam, snavlar ve deerlendirmede, bu Ynetmelik hkmleri uygulanr. Bu programa katlan rencilere aldklar dersleri ve baar durumunu gsteren bir belge verilir.

(9) Kayt iin istenen belgelerin asl veya enstit tarafndan onayl rnei kabul edilir ve ilan edilen sre iinde kesin kayt yaptrmayan adaylar haklarn kaybeder.

Yatay gei yoluyla renci kabul

MADDE 10 (1) niversite iindeki baka bir anabilim/anasanat dalnda veya baka bir yksekretim kurumunun lisansst programnda en az bir yaryln tamamlam olan baarl renciler, lisansst programlara ilgili anabilim/anasanat dalnn olumlu gr de alnarak, yatay gei yoluyla kabul edilebilir. Anabilim/anasanat dallarnn yatay gei kontenjanlar, anabilim/anasanat dal bakanlnn gr alnarak ilgili enstit kurulu tarafndan belirlenir. Yatay geiler akademik takvimde belirtilen sre ierisinde yaplr. Lisansst programlara yatay gei iin bavuran renciler bavuru ve kabul artlarn yerine getirmek kaydyla yatay gei yapabilirler. Bu durumda alm olduu dersler ilgili anabilim/anasanat dal gr ve enstit ynetim kurulu kararyla bavurduu programdaki derslerin yerine saylr.

Bilimsel hazrlk programna renci kabul

MADDE 11 (1) Bilimsel hazrlk, rencilerin akademik eksikliklerini gidermek ve bavurduklar programa uyumlarn salamak amacyla uygulanan bir programdr.

(2) Bu programa alnacak renciler enstit anabilim/anasanat dal bakanl tarafndan adaylarn lisans ve/veya lisansst baar dzeyleri ile izledikleri lisans ve/veya lisansst programlarn yaps deerlendirilerek belirlenir.

(3) Bilimsel hazrlk program en ok bir yldan (iki yaryl) oluur. Bu sre, ilgili programn azami eitim-retim sresine dhil deildir.

(4) Bilimsel hazrlk programnn dersleri toplamda 30 AKTS krediyi geemez.

(5) Bilimsel hazrlk programndaki renciler, bilimsel hazrlk dersleri ile birlikte ilgili anabilim/anasanat dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile lisansst programa ynelik dersler de alabilirler.

(6) Bilimsel hazrlk programna kabul edilen bir yksek lisans rencisinin ders program, lisans seviyesindeki derslerden oluur. Bilimsel hazrlk programna kabul edilen bir doktora rencisinin ders program, lisans veya yksek lisans seviyesindeki derslerden oluur. Bu dersler yksek lisans veya doktora programn tamamlamak iin gerekli grlen derslerin yerine gemez.

(7) Bilimsel hazrlk programna kabul edilen yksek lisans rencisinin bavurmu olduu programa balayabilmesi iin bilimsel hazrlk programn en az 2.00 genel not ortalamasyla tamamlamas; bilimsel hazrlk programna kabul edilen doktora rencisinin bavurmu olduu programa balayabilmesi iin, bilimsel hazrlk programn en az 2.50 genel not ortalamasyla tamamlamas gerekir.

(8) Bilimsel hazrlk sresi sonunda baarsz olan renciler lisansst programa balayamazlar.

zel renci kabul

MADDE 12 (1) Bir yksekretim kurumu mezunu veya rencisi olup belirli bir konuda bilgisini artrmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu kararyla lisansst derslere zel renci olarak kabul edilebilir. zel renci statsnde alnan dersler lisansst programa saydrlabilir. Ancak bu kapsamdaki dersler lisansst program kapsamnda alnmas gereken derslerin %50sini geemez. Lisansst eitime zel renci olarak kaydolan renciler, lisansst eitimde alacaklar derslerin toplam AKTS kredi saysnn en ok %50sini zel renci olarak alabilirler. zel renciler rencilik haklarndan yararlanamazlar.

(2) zel renci statsndeki rencilerin baar durumlarnn deerlendirilmesinde dier lisansst rencilere uygulanan esaslara gre ilem yaplr. zel renci statsndeki renciler aldklar dersleri daha sonraki dnemlerde kredili dersler olarak saydrabilirler. zel rencilik statsnde geirilecek sre iki yaryldan fazla olamaz. zel renciler kredi/saat bana, ilgili enstit ynetim kurulu tarafndan belirlenecek katk payn demek zorundadr.

DRDNC BLM

Eitim ve retime likin Esaslar

Eitim retim yl

MADDE 13 (1) Lisansst eitim retim takvimi Senato tarafndan dzenlenir.

(2) Bir eitim retim yl yaryl/ylsonu snav sreleri hari her biri en az on drt haftalk iki yaryldan oluur.

Lisansst dersler ve ders seimi

MADDE 14 (1) Lisansst dersler retim yeleri tarafndan verilir. Zorunlu hllerde danman olma niteliine sahip olan retim grevlileri de lisansst dzeyde ders verebilir. Lisansst dersler ile varsa n art dersleri, bunlarn AKTS kredi saatleri, okutulacak yaryllar, sorumlu retim yeleri veya grevlileri, Enstity oluturan ilgili anabilim/anasanat dal bakanlnn nerisi zerine mays ay ierisinde enstit kurulu tarafndan kararlatrlr ve Senatonun onayndan sonra retim dnemlerinde uygulanr.

(2) Danmanlar, her yaryl banda akademik takvimde belirtilen sre ierisinde lisansst rencilerle birlikte alnacak dersleri belirler ve enstitye bildirir. renciler, yaryln ilk iki haftas ierisinde danmannn ve anabilim/anasanat dal bakannn onayn alarak o yaryl programnda mevcut olan baka dersleri programlarna ekleyebilir veya devam etmekte olduu dersleri brakabilir.

(3) Lisansst rencilerinin teorik derslerin %70i ve uygulamal derslerin %80ine devam etmeleri zorunludur.

(4) Lisansst programlara kaytl olan renciler, 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen artlar yerine getirmekle ve ilgili enstit mdrlnce istenen ders kayt ilemlerini tamamlamakla ykmldr. Ders kayt ilemlerini tamamlamayan renciler rencilik haklarndan yararlanamazlar.

(5) Enstit ynetim kurulunca kabul edilen hakl ve geerli bir nedeni olmadan ders kayd yenilenmeyen yaryl, azami retim sresinden saylr.

Ders snavlar ve deerlendirme

MADDE 15 (1) Dersten sorumlu retim eleman; renciye verilecek baar notunu, her yaryl yaplan en az bir ara snav notu, yaryl sonu snav notu, varsa yaryl proje almas ve dier faaliyetlerini deerlendirerek belirler.

(2) lgili yaryl veya ylsonunda alm olduklar ders veya derslerin final snavna girme hakk elde edenlerden final snavnda baarsz olan renciler ile snava girme artlarn saladklar hlde final snavna girmeyenlere, baarsz olduklar her ders iin ilgili dnem sonlarnda btnleme snav hakk tannr.

(3) Mezun olabilmek iin gerekli olan ortalama artn salayamayan rencilere, not ykseltmek amacyla btnleme snavna katlma hakk tannabilir.

Baar notlar

MADDE 16 (1) Ara snav, yaryl/ylsonu snav, mazeret snav ve btnleme snav sonular 100 tam puan zerinden hesaplanr ve not dnm tablosuna gre deerlendirilir. Baar notu deerlendirilmesi, rencinin yaryl ii almalarnda gsterdii baar dzeyi, ilgili derse ait ara snav ve faaliyetler ile yaryl/ylsonu snavndan ald notlar birlikte deerlendirilerek yaplr. Bu deerlendirmede yaryl/ylsonu faaliyetlerinin genel baar notu zerine etkisi, dersi veren retim eleman tarafndan belirlenir ve her yaryln ilk on be gn ierisinde ilan edilir. Yaryl/ylsonu snavna mazeretsiz olarak girmeyen rencilere FF notu verilir. retim eleman tarafndan rencilere aldklar her ders iin, aadaki not dnm tablosundaki harf notlarndan biri yaryl sonu ders baar notu olarak verilir:

a)

Harfli Baar Notu

Baar Katsays

Baar Notu Aral

AA

4.00

90 100

BA

3.50

80 89

BB

3.00

75 79

CB

2.50

70 74

CC

2.00

60 69

DC

1.50

55 59

DD

1.00

50 54

FD

0.50

40 49

FF

0.00

0 39

NA (Devamsz)

0.00

S (Baarl)

I (Eksik)

U (Baarsz)

EX (Muaf)

 

(2) Tez almalarn baaryla srdrmekte olan rencilere baarl (S), tez almalarn baaryla srdremeyen rencilere baarsz notu (U) verilir. Baarsz (U) notu ayrca kredisiz olarak alnan dersler, uzmanlk alan dersleri, alan ve laboratuvar almalar ile seminerler iin baarsz olma durumunda da kullanlr. Baarl (S) veya baarsz (U) notu dnem veya genel not ortalamasna katlmaz. Eksik (I) notu, yaryl sonu snavna ilgili enstit ynetim kurulunca kabul edilen bir mazereti nedeniyle giremeyen rencilere verilir. Bu rencilerin yaryl sonu snav, bir sonraki yaryl balangcndan nce yaplarak baar notu ilgili enstitye gnderilir. Aksi hlde (I) notu FF notuna dnr. Derse devamszlk nedeniyle baarsz olan rencilere NA notu verilir.

(3) EX (muaf) notu, mfredatta yer alan baz derslerden muaf olan rencilere verilir. Ders muafiyeti ile ilgili esaslar Senato tarafndan belirlenir.

Not ortalamalar

MADDE 17 (1) rencilerin baar durumlar, bitirdikleri yarylda alm olduklar derslere ait DNO ve kaytl olduklar program sresince alm olduklar tm dersler iin GNO ile izlenir.

(2) Bu ortalamalar; her bir dersten elde edilen baar notu katsaysnn AKTS kredisi ile arplmasndan bulunan sonucun toplam AKTS kredisine blnmesiyle bulunur. Muaf olunan dersler ortalamaya dhil edilmez. Bir rencinin mezun olabilmesi iin kaytl olduu programn btn derslerini baarmas gerekir. Ortalamalarn kayda gemesinde, virglden sonraki nc hane 5ten kkse 0a azaltlr; 5 veya 5ten bykse, ikinci haneyi l artracak ekilde yuvarlanarak, iki hane esas alnr. Genel not ortalamasna, tekrar edilen derslerden en son alnan baar notu katlr.

Ders saydrma

MADDE 18 (1) rencilerin zel rencilik, daha nceki lisansst programndan ders saydrma, bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bal olarak sre eksiltme koullar, danmannn nerisi ve anabilim/anasanat dal kurul karar ile ders ykne saylmak zere enstit ynetim kurulu tarafndan karara balanr. renci, ayrca ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun bilgilendirilmesiyle dier yksekretim kurumlarnda verilmekte olan derslerden de seim yapabilir. Ders saydrma ilemleri rencinin enstitde ders kayd yaptrd ilk yaryln ilk drt haftas iinde yaplr.

(2) Avrupa Birlii eitim ve genlik programlar arasnda yer alan ve yksekretim alan ile ilgili Erasmus program kapsamnda yurt dna gidecek lisansst renciler iin Senatonun belirledii esaslara gre ilem yaplr.

Ders tekrar

MADDE 19 (1) Bir dersten baarl saylabilmek iin, o dersten yaryl sonu notu olarak; yksek lisans rencisinin en az CB, doktora rencisinin en az BA notu alm olmas gerekir. renciler, baarsz olduklar zorunlu dersleri tekrarlamak ve baarmak zorundadr. renciler, baarsz olduklar semeli dersler yerine isterlerse danmanlarnn ve anabilim/anasanat dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile dier semeli dersleri alabilirler. renciler, genel not ortalamalarn ykseltmek amacyla baarl olduu dersleri tekrarlayabilir veya semeli dersler yerine danmannca kabul edilen ders/dersleri alabilirler. Ancak bu durumda ders alma talebi, ders kayt sresi iinde anabilim/anasanat dal bakanl aracl ile enstit ynetim kurulu onayna sunulur. Azami renim sresi iinde renimini tamamlamayanlar hakknda 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesi hkmlerine gre ilem yaplr.

Kayt silme ve sildirme

MADDE 20 (1) Aadaki artlar yerine getiremeyen rencilerin kaytl olduklar programdan kaytlar silinir:

a) rencinin Yksekretim Kurumundan karma cezas alm olmas.

b) rencinin kendi istei ile kaydnn silinmesini yazl olarak istemesi.

(2) Kayt sildiren rencilerden tekrar renimlerine dnmek isteyenler, ilgili programa yeniden bavuru yaparlar. Bu bavuru, ilgili enstitye bal anabilim dal bakanl tarafndan lisansst programlara bavuru ve kabul koullar erevesinde deerlendirilir.

zinli saylma

MADDE 21 (1) Lisansst rencileri; belgelemek kouluyla, aadaki nedenlerle enstit ynetim kurulu karar ile izledikleri programlardan bir defaya mahsus olmak zere en fazla iki yaryl niversiteden izinli saylabilirler. Zorunlu hllerde bu sre, izni veren ilgili ynetim kurulu tarafndan uzatlabilir ve azami retim sresine eklenir:

a) Meslekleri ve lisansst almalar ile ilgili olarak retim amac ile sreli olarak yurt dnda veya ayn amala sreli olarak yurt ii kuruluta grevlendirilmesi.

b) Enstit ynetim kurulunun kabul edecei dier hllerin ortaya kmas.

(2) Lisansst rencileri; belgelemek kouluyla, aadaki nedenlerle enstit ynetim kurulu karar ile izledikleri programlardan, bir defaya mahsus olmak zere, bir yla kadar rencilik haklar sakl kalmak kaydyla eitim retime ara verebilirler:

a) rencinin zorunlu olarak askere gitmesi.

b) rencinin salk kurulularndan alnan raporla belgelenmi mazereti olmas.

c) Mahallin en byk mlki amirince verilecek bir belge ile belgelenmi olmas koulu ile doal afetler nedeniyle rencinin renimine ara vermek zorunda kalm olmas.

) rencinin birinci derecede yaknnn hastal veya lm.

d) rencinin tutukluluk hali.

e) 2547 sayl Kanun hkmlerine gre retimin aksamas sonucunu douracak olaylar dolaysyla renime Yksekretim Kurulu karar ile ara verilmesi.

f) Genel hkmlere gre kesinlemi bir mahkumiyet hali veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre yksekretim kurumundan sreli uzaklatrma veya karma cezas dndaki hllerin bulunmas.

g) Enstit ynetim kurulunun kabul edecei baka hllerin ortaya kmas.

(3) zinli saylma nedenlerinin ortaya kmas hlinde rencinin en ge on be gn iinde anabilim/anasanat dal bakanl kanalyla enstitye bavurmas ve gerekelerini belgeleriyle kantlamas zorunludur.

BENC BLM

Yksek Lisans Programlarna likin Esaslar

Yksek lisans programlar

MADDE 22 (1) Yksek lisans program, tezli ve tezsiz yksek lisans programlar ad altnda iki farkl ekilde yrtlr.

(2) Yksek lisans programlar, yurt ii ve yurt d birletirilmi ve ortak yksek lisans programlar eklinde de dzenlenebilir. Bunlarn yurt ii ile ilgili ortak programlar; 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnn Yurtiindeki Yksekretim Kurumlaryla Ortak Lisansst Eitim ve retim Programlar Tesisi Hakknda Ynetmelik hkmlerine gre Senato tarafndan belirlenen esaslara gre yrtlr.

(3) Tezli yksek lisans programndan, tezsiz yksek lisans programna gei, adayn bavurusu ile bu bavurunun ilgili anabilim/anasanat dal kurulu ve enstit ynetim kurulu tarafndan onaylanmas ile yaplr.

Tezli yksek lisans programnn amac ve kapsam

MADDE 23 (1) Tezli yksek lisans programnn amac; renciye bilimsel aratrma yapma becerisinin yannda bilgiye erime, deerlendirme, yorumlama, eletiri ve zm nerisi getirebilme yetkinliini kazandrmaktr.

(2) Tezli yksek lisans program, 90 AKTS krediden az olmamak kouluyla, enstit anabilim/anasanat dal bakanlnn ngrd en az yedi adet ders (zorunlu ve semeli dersler), uzmanlk alan dersi ile seminer almas ve tez almasndan oluur. Seminer almas kredisiz olup baarl veya baarsz olarak deerlendirilir. Ders aamas uzmanlk alan dersleri ve seminer dahil 60 AKTSden az olamaz. Tez aamas uzmanlk alan dersi ve tez almas dahil 30 AKTSden az olamaz.

(3) Bir renci bir yarylda en ok 36 AKTS kredilik derse yazlabilir. AKTS kredi ve deerlendirmesi Senatonun belirledii esaslara gre yrtlr.

(4) rencinin alaca derslerin en ok iki tanesi, lisans renimi srasnda alnmam olmas kouluyla, lisans derslerinden seilebilir. Ayrca dersler, ilgili enstit anabilim/anasanat dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile dier yksekretim kurumlarnda verilmekte olan derslerden de seilebilir.

Tezli yksek lisans programnda sre

MADDE 24 (1) Tezli yksek lisans programn tamamlamak iin azami sre alt yaryldr. Ancak renci; ilk iki yarylda AKTS kredi ykn tamamlamak ve en az bir yaryln tez almasnda geirmek kaydyla yarylda mezun olabilir. Bu sre ierisinde renimin tamamlanamamas hlinde 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

(2) yaryl sonunda AKTS kredi ykn, seminerini baaryla tamamlayamayan ve genel not ortalamas 2.50nin altnda olan renciler tez aamasna geemez.

(3) AKTS kredi ykn ve seminerini baaryla tamamlayan, ancak tez almasn drdnc yaryl sonuna kadar tamamlayamad iin tez snavna giremeyen bir renciye, danmannn ve ilgili anabilim/anasanat dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile tezini jri nnde savunmas iin en fazla iki yaryl ek sre verilebilir.

Tez danman atanmas ve tez konusunun belirlenmesi

MADDE 25 (1) Tezli yksek lisans programnda, birinci yaryl banda, talepte bulunmu ise rencinin de gr alnarak ilgili enstit anabilim/anasanat dal kurul karar ile yaplan tez danman nerisi, enstit ynetim kurulu onay ile kesinleir. Danman deiikliini zorunlu klan hllerde; anabilim/anasanat dal kurulunun gerekeli nerisi, mevcut danmannn gr ve enstit ynetim kurulu karar ile danman deiiklii yaplabilir. Tez almasnn niteliinin birden fazla tez danman gerektirdii durumlarda enstit anabilim/anasanat dal kurulu nerisi ve enstit ynetim kurulu karar ile ikinci tez danman atanabilir. kinci tez danmannn doktora derecesine sahip olmas gerekir. Danman ve ikinci danman atama ve deitirme koullar enstit kurulu tarafndan belirlenir. Emekli retim yelerinin, enstit ynetim kurulu tarafndan tez nerisi kabul edilmi rencisi varsa danmanlklar devam eder.

(2) renci 60 AKTS ders kredisini tamamladktan sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasnda tez konusunu belirleyerek danmann onayn tayan tez neri formunu ilgili anabilim/anasanat dal bakanlna teslim eder. Enstit anabilim/anasanat dal bakanl, en ge derslerin tamamland yaryln son haftas ierisinde, rencinin danman ile birlikte hazrlad tez nerisini ve tez programn ilgili anabilim/anasanat dal kurulu karar ile enstitye nerir. Tez nerisi enstit ynetim kurulu karar ile kesinleir.

(3) renci, her yaryl kendi tez danman tarafndan alan uzmanlk alan dersine kayt yaptrmakla ykmldr. Uzmanlk alan dersleri, enstit ynetim kurulunun rencinin tez danmann atad tarihte balar ve rencinin mezuniyetine ya da iliiinin kesilmesine karar verildii tarihe kadar devam eder. Bu dersler yaryl ve yaz tatillerinde de devam eder. Uzmanlk alan dersleri AKTS kredi yknden saylr. Uzmanlk alan dersleri gz yaryl banda kaydolan renciler iin bahar yaryl balangcna kadar, bahar yarylnda kaydolan renciler iin gz yaryl balangcna kadar kesintisiz olarak yaryl ve yaz tatillerinde de devam eder.

(4) Tez konusu deiiklii; Akademik takvimde belirtilen srede danmann onayn tayan tez neri formunu renci ilgili enstit anabilim dal ya da anasanat dal bakanlna teslim eder. Anabilim/anasanat kurul karar ile ilgili enstitye iletilen tez konusu deiiklii enstit ynetim kurulu karar ile kesinleir. Tez konusu enstit ynetim kurulu karar ile deien renci renim sresi iinde enstit ynetim kurulu karar tarihini takip eden alt aydan nce tezini teslim edemez.

Tezli yksek lisans tezinin sonulanmas

MADDE 26 (1) Tezli yksek lisans programndaki bir renci elde ettii sonular ilgili enstit tarafndan belirlenen tez yazm kurallarna uygun bir biimde yazmak ve tezini jri nnde szl olarak savunmak zorundadr.

(2) Yksek lisans tez jrisi, ilgili enstit anabilim/anasanat dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile atanr. Jri, biri rencinin tez danman ve en az biri yksekretim kurumu iindeki baka bir anabilim/anasanat dalndan veya baka bir yksekretim kurumundan olmak zere danman olma niteliine sahip veya be retim elemanndan oluur. Jrinin yeden olumas durumunda ikinci tez danman jri yesi olamaz. Biri baka bir anabilim/anasanat dalndan olmak zere iki yedek ye de seilir.

(3) renci, jri yesi saysnn bir fazlas kadar hazrlad tezini anabilim dal bakanl kanalyla enstitye teslim eder. Jri yeleri, enstit ynetim kurulu tarafndan onayland tarihten itibaren en erken be i gn, en ge bir ay iinde ve nceden belirlenip ilan edilen bir tarihte toplanarak renciyi tez snavna alr. Tez snav, tez almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru-cevap blmnden oluur ve dinleyicilere ak olarak yaplr.

(4) Tez snavnn tamamlanmasndan sonra jri tez hakknda salt ounlukla kabul, ret veya dzeltme karar verir. Bu karar enstit anabilim dal bakanlnca tez snavn izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir. Tezi hakknda dzeltme karar verilen renci en ge ay iinde gereini yaparak tezini ayn jri nnde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya dzeltme sonras savunmada reddedilen renciye yeni bir tez konusu verilir veya rencinin talepte bulunmas hlinde, tezsiz yksek lisans programnn ders AKTS kredi yk, proje yazm ve benzeri gereklerini yerine getirmi olmak kaydyla kendisine tezsiz yksek lisans diplomas verilerek programla ilikisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen renci ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, tez ile ilgili artlar yerine getirmek ve snavlara katlmak hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

Tezli yksek lisans programnda diploma

MADDE 27 (1) Tez snavnda baarl olmak, varsa jrinin istedii deiiklikleri yapmak ve dier koullar da salamak kaydyla, yksek lisans tezinin tez yazm kurallarna uygun olarak yazlm ve ciltlenmi en az be kopyasn, tez snavna giri tarihinden itibaren bir ay iinde ilgili enstitye teslim eden renciye tezli yksek lisans diplomas verilir.

(2) Tezli yksek lisans diplomas zerinde rencinin izlemi olduu enstit anabilim dalndaki programn onaylanm ad bulunur.

(3) ki veya daha fazla yksekretim kurumu arasnda yrtlen ortak yksek lisans programlarndan mezun olan rencilere ortak diploma verilir ve bu durum diplomada belirtilir.

Tezsiz yksek lisans programnn amac ve kapsam

MADDE 28 (1) Tezsiz yksek lisans programlar ilgili anabilim/anasanat dal bakanlnn bavurusu ve enstit kurulu nerisi zerine Senato karar ve Yksek retim Kurulu onay ile alabilir.

(2) Tezsiz yksek lisans programnn amac; renciye mesleki konuda derin bilgi kazandrmak ve mevcut bilginin uygulamada nasl kullanlacan gstermektir.

(3) Tezsiz yksek lisans program, 90 AKTS krediden az olmamak kouluyla, enstit anabilim/anasanat dal bakanlnn ngrd en az on adet ders (zorunlu ve semeli dersler) ile dnem projesi (proje almas) dersinden oluur.

(4) Bir renci bir yarylda en ok 45 AKTS kredilik derse yazlabilir. AKTS kredi ve deerlendirme Senatonun belirledii esaslara gre yrtlr.

(5) Dnem projesi dersi AKTS kredi ykne dahildir. Dnem projesi dersi baarl veya baarsz olarak deerlendirilir. renci, dnem projesinin alnd yarylda dnem projesine kayt yaptrmak ve yaryl sonunda yazl bir rapor vermek zorundadr. Raporu baarsz bulunan renci, izleyen yarylda dnem projesine yeniden kayt yaptrmak ve bu yaryl sonunda da yeni bir yazl rapor vermek zorundadr. Senato tarafndan belirlenen esaslara gre tezsiz yksek lisans programnn sonunda yeterlik snav uygulanabilir.

(6) rencinin alaca derslerin en ok tanesi, lisans renimi srasnda alnmam olmas kouluyla lisans derslerinden seilebilir. renci, danmann ve anabilim dal kurulunun nerisi ve enstit ynetim kurulu karar ile dier niversitelerden ve/veya niversitedeki dier enstitlerden de dersler alabilir.

Danman atanmas

MADDE 29 (1) Tezsiz yksek lisans programnda, enstit anabilim/anasanat dal bakan, anabilim/anasanat dal kurulu karar ile her renci iin ders seiminde ve dnem projesinin yrtlmesinde danmanlk yapacak bir retim yesini veya Senatonun belirledii niteliklere sahip bir retim grevlisini birinci yaryln banda ders danman olarak nerir. Danman, enstit ynetim kurulu onay ile kesinleir. Danman deiikliini zorunlu klan hllerde; ilgili anabilim/anasanat dal kurulunun gerekeli nerisi, mevcut danmannn gr ve enstit ynetim kurulu karar ile danman deiiklii yaplabilir.

Tezsiz yksek lisans programnda sre

MADDE 30 (1) Tezsiz yksek lisans programn tamamlama sresi en az iki, en fazla alt yaryldr. Bu sre ierisinde renimini tamamlayamayan renciler 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

Tezsiz yksek lisans programnda diploma

MADDE 31 (1) AKTS kredi yk ile dnem projesini baaryla tamamlayan ve genel not ortalamas en az 2.50 olan tezsiz yksek lisans rencisine tezsiz yksek lisans diplomas verilir.

(2) Tezsiz yksek lisans diplomas zerinde rencinin izlemi olduu Enstit anabilim dalndaki programn onaylanm ad bulunur.

(3) Tezsiz yksek lisans programna devam edenler tezli yksek lisans program iin belirlenmi olan bavuru ve kabul artlarn yerine getirmek kaydyla, tezli yksek lisans programna gei yapabilirler. Bu durumda tezsiz yksek lisans programnda alnan dersler ilgili anabilim/anasanat dal gr ve enstit ynetim kurulu kararyla tezli yksek lisans programndaki derslerin yerine saylr.

ALTINCI BLM

Doktora Programna likin Esaslar

Doktora programnn amac ve kapsam

MADDE 32 (1) Doktora programnn amac; renciye bamsz aratrma yapma, bilimsel olaylar geni ve derin bir bak as ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulamak iin gerekli admlar belirleme yetenei kazandrmaktr. Doktora almas sonunda hazrlanacak zgn tezin aada belirtilen niteliklerden en az birini tamas gerekir:

a) Yeni bilgi reterek bilime yenilik getirme.

b) Yeni bir bilimsel yntem gelitirme ve/veya uygulama.

c) Bilinen bir yntemi yeni bir alana uygulama.

(2) Doktora program; 90 AKTS krediden az olmamak kouluyla, enstit anabilim/anasanat dal bakanlnn ngrd en az yedi adet ders (zorunlu ve semeli dersler), uzmanlk alan dersi, yeterlik snav, tez nerisi ve tez almasndan oluur. Seminer dersi kredisiz olup baarl veya baarsz olarak deerlendirilir. Kredili derslerin en fazla iki tanesi yksek lisans renimi srasnda alnmam olmak kouluyla yksek lisans derslerinden seilebilir.

(3) Doktora program, lisans derecesi ile kabul edilen renciler iin toplam 120 AKTS krediden az olmamak kouluyla en az on drt adet ders (zorunlu ve semeli dersler), uzmanlk alan dersi, seminer dersi, yeterlik snav, tez nerisi ve tez almasndan oluur.

(4) Bir renci bir yarylda en ok 36 AKTS kredilik derse yazlabilir. AKTS kredi ve deerlendirme Senatonun belirledii esaslara gre yrtlr.

(5) Lisansst dersler, danmann nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile dier yksekretim kurumlarnda verilmekte olan derslerden de seilebilir.

(6) Lisans dersleri ders ykne ve doktora kredisine saylmaz.

(7) Doktora programlar yurt ii ve yurt d birletirilmi ve ortak doktora programlar eklinde de dzenlenebilir. Bu durumda yurt ii ile ilgili programlar, Yksekretim Kurumlarnn Yurtiindeki Yksekretim Kurumlaryla Ortak Lisansst Eitim ve retim Programlar Tesisi Hakknda Ynetmelik hkmlerine gre Senato tarafndan belirlenen esaslara gre yrtlr.

Doktora programnda sre

MADDE 33 (1) Doktora programnn normal eitim retim sresi; yksek lisans derecesi olan renciler iin drt yl (sekiz yaryl), lisans derecesi ile kabul edilen renciler iin be yl (on yaryl)dr. Bu Ynetmelikte belirtilen ykmllklerin tmn yerine getiren renciler daha ksa srede mezun olabilir.

(2) Doktora programn tamamlama sresi; yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin azami alt yl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin azami dokuz yl olup uygulamaya ilikin dzenlemeler konusunda Senato yetkilidir.

(3) Doktora program iin gerekli AKTS kredi ykn baaryla tamamlamann azami sresi; tezli yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin iki yl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin yldr.

(4) AKTS kredi ykn baaryla tamamlayan, yeterlik snavnda baarl bulunan ve tez nerisi kabul edilen, ancak tez almasn ikinci fkrada belirtilen alt ylsonuna, lisans derecesi ile kabul edilmi olan renci iin dokuz ylsonuna kadar tamamlayamad iin tez snavna giremeyen bir renciye, ilgili enstit anabilim/anasanat dal bakanlnn nerisi ve ilgili enstit ynetim kurulu onay ile tezini jri nnde savunmas iin her seferinde en az alt ay olmak zere yeni sreler verilir.

(5) Bu sre iinde AKTS kredi ykn baaryla tamamlamayanlar ile azami sresi iinde tez almasn tamamlayamayanlar, 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilirler. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora programna bavurmu olanlardan gerekli AKTS kredi yk, proje ve benzeri dier artlar yerine getirmi olmalar kaydyla doktora tezinde baarl olamayan rencilerin talepleri hlinde kendilerine tezsiz yksek lisans diplomas verilir.

Tez danman atanmas

MADDE 34 (1) Tez danman; birinci yaryl banda retim yeleri arasndan, talepte bulunmu ise rencinin de gr alnarak ilgili enstit anabilim dal kurulu karar ile nerilir ve enstit ynetim kurulu karar ile atanr. Danman deiikliini zorunlu klan hllerde; anabilim dal kurulunun gerekeli nerisi ve mevcut danmannn gr alnarak enstit ynetim kurulu karar ile danman deitirilebilir. Konunun niteliine gre, gerekli grld takdirde tez danmannn gr alnarak enstit anabilim dal kurulu/anabilim dal akademik kurulunun nerisi ve enstit ynetim kurulunun karar ile kurum ii veya baka yksekretim kurumundan, en az doktora derecesine sahip ikinci tez danman atanabilir. Bu durumda, rencinin almalarn izlemeyi ve derslerini belirlemeyi birinci danman yrtr. Emekli retim yelerinin enstit ynetim kurulu tarafndan tez nerisi kabul edilmi rencisi varsa danmanlklar devam edebilir.

(2) renci, her yaryl kendi tez danman tarafndan alan uzmanlk alan dersine kayt yaptrmakla ykmldr. Uzmanlk alan dersleri, enstit ynetim kurulunun rencinin tez danmann atad tarihte balar ve rencinin mezuniyetine ya da iliiinin kesilmesine karar verildii tarihe kadar devam eder. Uzmanlk alan dersleri AKTS kredi yknden saylr. Uzmanlk alan dersleri; gz yaryl banda kaydolan renciler iin bahar yaryl balangcna kadar, bahar yarylnda kaydolan renciler iin gz yaryl balangcna kadar kesintisiz olarak yaryl ve yaz tatillerinde de devam eder.

Yeterlik snav

MADDE 35 (1) Yeterlik snavnn amac, rencinin temel konular ve doktora almasyla ilgili konularda derinliine bilgi sahibi olup olmadnn snanmasdr. Yeterlik snavlar ylda iki kez yaplr.

(2) Doktora programnda genel not ortalamas en az 3.50 olan renciler, yeterlik snavna ubat ve eyll aylarnda enstit kurulunun belirledii tarihlerde girer. Ancak yksek lisans derecesi ile kabul edilen renci en erken ikinci, en ge beinci yaryln sonuna kadar yeterlik snavna girmek zorundadr. Lisans derecesi ile kabul edilen rencilerde bu sreler en erken drdnc ve en ge yedinci yaryl sonuna kadardr.

(3) Yeterlik snavlar, enstit anabilim dal bakanl tarafndan nerilen ve enstit ynetim kurulu tarafndan onaylanan be asil ve iki yedek yeden oluan doktora yeterlik komitesi tarafndan dzenlenir ve yrtlr. Komite; farkl alanlardaki snavlar hazrlamak, uygulamak ve deerlendirmek amacyla snav jrileri kurabilir. Doktora yeterlik komitesinin grev sresi iki yldr.

(4) Doktora yeterlik snav, yazl ve szl olarak iki blm hlinde yaplr. Doktora yeterlik komitesi, snav jrisinin nerilerini ve rencinin yazl ve szl snavlardaki baar durumunu deerlendirerek baarl veya baarsz olduuna salt ounlukla karar verir. Bu karar, anabilim dal bakanlnca yeterlik snavn izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanan yenin/yelerin gerekelerini tutanaa eklemeleri gerekir.

(5) Yeterlik snavnda baarsz olan renci, bir sonraki yarylda tekrar snava alnr.

(6) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik snavn baaran bir rencinin ders ykn tamamlam olsa bile, toplam AKTS kredi miktarnn 1/3n gememek artyla fazladan ders/dersler almasn isteyebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 36 (1) Yeterlik snavn baararak tez dnemine geen renci iin, ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile bir ay iinde bir tez izleme komitesi oluturulur.

(2) Tez izleme komitesi retim yesinden oluur. Komitede danmandan baka ilgili enstit anabilim dal iinden ve dndan veya farkl bir kurumdan birer ye yer alr. kinci tez danmannn olmas durumunda, ikinci tez danman dilerse komite toplantlarna katlabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasndan sonraki dnemlerde, ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile tez izleme komitesi yelerinde deiiklik yaplabilir.

Tez nerisi savunmas

MADDE 37 (1) Doktora yeterlik snavn baar ile tamamlayan renci; en ge alt ay iinde yapaca aratrmann amacn, yntemini ve alma plann kapsayan tez nerisini tez izleme komitesi nnde dinleyicilere ak ekilde szl olarak savunur. Tez izleme komitesi bakan tez nerisini szl savunmadan en az on be gn nce anabilim dal bakanl kanal ile komite yelerine datr.

(2) Tez izleme komitesi, rencinin sunduu tez nerisinin kabul veya reddine salt ounlukla karar verir. Olumsuz oy kullanan ye, gerekelerini de bildirmekle ykmldr. Bu karar, enstit anabilim dal bakanlnca tez nerisini izleyen gn iinde ilgili enstitye gerekeyi de ieren tutanakla bildirilir.

(3) Tez nerisi reddedilen renci, yeni bir danman ve tez konusu seme hakkna sahiptir. Byle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa ayn danmanla devam etmek isteyen bir renci ay iinde, danman ve tez konusu deitiren bir renci ise alt ay iinde tekrar tez nerisi savunmasna alnr.

(4) Tez nerisi kabul edilen renci iin tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralk aylar arasnda birer kere olmak zere ylda iki kez toplanr. Tez izleme komitesi bakan toplant tarihinden en az bir ay nce renciden ald tez gelime raporunu komite yelerine yazl olarak iletir. Bu raporda o ana kadar yaplan almalarn zeti ve bir sonraki dnemde yaplacak alma plan belirtilir. rencinin tez almas, komite tarafndan baarl veya baarsz olarak deerlendirilir. Tez gelime raporu, toplantnn yapld tarihten itibaren en ge bir hafta ierisinde tez izleme komitesi tutana ile birlikte enstitye bildirilir.

Doktora tezinin sonulanmas

MADDE 38 (1) Doktora programndaki bir renci, elde ettii sonular Senato tarafndan belirlenen tez yazm kurallarna uygun biimde yazmak ve tezini jri nnde szl olarak savunmak zorundadr.

(2) Doktora tez jrisi, ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile atanr. Jri, rencinin tez izleme komitesinde yer alan retim yeleri ve en az biri baka bir yksekretim kurumunun retim yesi olmak zere be retim yesinden oluur. Doktora tez jrisi kurulurken birisi baka yksekretim kurumu retim yesi olmak zere iki yedek ye de belirlenir.

(3) Tez izleme komitesi bakan, rencinin jri yesi saysnn bir fazlas kadar hazrlad tezini anabilim dal bakanl kanalyla enstit mdrlne sunar. Enstit tarafndan kendilerine tez teslim edilen jri yeleri, tez teslim tarihinden itibaren en ge bir ay iinde tez izleme komitesi bakannn bakanlnda toplanarak renciyi snava alr ve tez iin kabul, ret veya dzeltme karar verir. Dzeltme karar durumunda renciye en fazla alt ay sre tannr. renci bu sre iinde gereini yaparak tezini ayn jri nnde savunur.

(4) Tez snav, tez almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru-cevap blmnden oluur ve dinleyicilere ak olarak yapl