2 Kasm 2014 PAZAR

Resm Gazete

Say : 29163

YNETMELK

Adana Bilim ve Teknoloji niversitesinden:

ADANA BLM VE TEKNOLOJ NVERSTES LSANS

ETM-RETM YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Adana Bilim ve Teknoloji niversitesi lisans programlarndaki kaytlar, eitim-retim, snav ve deerlendirmelerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Adana Bilim ve Teknoloji niversitesi bnyesindeki fakltelerde ve yksekokullarda yrtlen kayt, eitim-retim ve snavlara ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc ve 44 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) ADANA BTTMER: Adana Bilim ve Teknoloji niversitesi Trke retimi Uygulama ve Aratrma Merkezini,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Bal Deerlendirme Sistemi (BDS): rencinin bir dersteki baarsnn ayn derse kaytl dier rencilerin baar dzeylerine gre deerlendirilmesini,

) Birim: niversitenin ilgili faklte ya da yksekokulunu,

d) DNO: Dnem not ortalamasn,

e) GNO: Genel not ortalamasn,

f) lgili kurul: lgili faklte ya da yksekokul kurulunu,

g) lgili ynetim kurulu: lgili faklte ya da yksekokul ynetim kurulunu,

) renci: Adana Bilim ve Teknoloji niversitesi rencisini,

h) SYM: lme, Seme ve Yerletirme Merkezini,

) SYS: renci Seme ve Yerletirme Sistemini,

i) Rektr: Adana Bilim ve Teknoloji niversitesi Rektrn,

j) Rektrlk: Adana Bilim ve Teknoloji niversitesi Rektrln,

k) Senato: Adana Bilim ve Teknoloji niversitesi Senatosunu,

l) niversite: Adana Bilim ve Teknoloji niversitesini,

m) YADYO: Adana Bilim ve Teknoloji niversitesi Yabanc Diller Yksekokulunu,

n) YDS/Yabanc dil snav: Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snav veya SYM tarafndan edeerlii kabul edilen uluslararas yabanc dil snavlarn,

ifade eder.

KNC BLM

Kaytlara likin Esaslar

Kaytlar

MADDE 5 (1) niversiteye bal birimlere kayt iin aadaki artlar aranr:

a) Lise veya dengi meslek okulu mezunu olmak. Yabanc lkelerin liselerinden alnan diplomalarn Milli Eitim Bakanlnca denkliinin onaylanm olmas gerekir.

b) SYS, zel Yetenek Snav veya Yabanc Uyruklu renci Giri Snav sonucu ilgili birimlere kayt hakk kazanm olmak veya n kayt sistemi ile renci alndnda o retim yl iin geerli olan puana ve artlara sahip olmak.

c) niversitenin yetkili kurullar tarafndan ilan edilen dier artlar yerine getirmek.

(2) Yabanc uyruklu renciler ile yurt dndan bavuran rencilerin bavuru, kabul ve kayt ilemlerine ilikin esaslar Senato tarafndan belirlenir.

(3) Eitim-retim programlarna kabul edilen rencilerin kayt ilemleri ve istenen belgeler renci leri Dairesi Bakanlnca ilan edilir ve kaytlar Rektrlk tarafndan belirlenen gnlerde yaplr. Kayt iin istenen belgelerin asl veya niversite tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumuna ilikin olarak adayn beyanna dayanlarak ilem yaplr.

(4) niversiteye kayt hakk kazanan adaylarn kaytlarn belirlenen sre ierisinde bizzat yaptrmalar gerekir. Ancak mazereti bulunan adaylar, kaytlarn vekilleri vastasyla yaptrabilirler. Sresi iinde kaydn yaptrmayanlar niversite rencisi olma hakkn kaybeder.

(5) niversiteye kesin kayt yaptran renciye bir kimlik kart verilir.

Yatay geiler

MADDE 6 (1) niversite iinden veya dndan niversite fakltelerine veya yksekokullarna yaplacak yatay geiler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik hkmlerine ve Senato tarafndan belirlenen esaslara gre yrtlr.

(2) Yatay gei kontenjanlar; ilgili ynetim kurullarnca belirlenerek Mays ay sonuna kadar Yksekretim Kurulu tarafndan ilan edilmek zere Rektrle bildirilir.

(3) Yabanc dilde eitim-retim yaplan programlara yatay gei yaplabilmesi iin rencinin yabanc dilde eitim-retim yapan bir yksekretim kurumunda renim gryor olmas, Senatonun kabul ettii ngilizce baar belgelerinden herhangi birini sunmas ya da YADYO yabanc dil muafiyet koullarn yerine getirmi olduunu belgelendirmesi gerekir.

(4) niversiteye bal birim ve blmler aras yatay gei esaslar Senato tarafndan dzenlenir.

Dikey geiler

MADDE 7 (1) 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayl Resm Gazetede yaymlanan Meslek Yksekokullar ve Akretim n Lisans Programlar Mezunlarnn Lisans renimine Devamlar Hakknda Ynetmelik hkmlerine gre lisans renimine balama hakk elde eden rencilere, n lisans eitimi srasnda alm olduklar derslerden e deer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve AKTS kredileri dikkate alnarak programdan almas gereken dersler belirlenir. rencinin almas gereken derslere gre programa kayd yaplarak eitime devam hakk verilir.

(2) Yabanc dilde eitim-retim yaplan programlara dikey geii kabul edilen rencilerden yabanc dil yeterlik snavna girmeyen veya girip de baarl olamayan renciler, iki yaryl sreli yabanc dil hazrlk retimi programna katlrlar. ki yaryllk hazrlk eitimi sonunda yabanc dil yeterlik snavnda baarl olamayan veya YADYO yabanc dil hazrlk snf muafiyet koullarn yerine getiremeyen renciler, en fazla iki yaryl daha hazrlk snfna devam edebilir. Bu sre sonunda baarl olamayan renciler, baarl oluncaya dek kendi imknlaryla yabanc dil bilgilerini gelitirerek hazrlk snf muafiyet koullarn yerine getirmeleri ya da YADYO tarafndan alan muafiyet snavnda baarl olmalar durumunda ilgili lisans programlarna balarlar. Azami drt yaryllk hazrlk eitimi sonunda yabanc dil yeterlik snavnda baarl olamayan veya YADYO muafiyet koullarn yerine getiremeyen renciler, eer isterlerse 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda Yabanc Dil retimi ve Yabanc Dille retim Yaplmasnda Uyulacak Esaslara likin Ynetmelik hkmlerine gre Trke eitim yapan yksekretim programlarna SYMce yerletirilebilir.

(3) Yabanc dil hazrlk snfnda baarl olamayan rencilerin hazrlk snfn gemeleri iin kullandklar ek sre, azami eitim-retim sresine dhil deildir.

Ders muafiyeti

MADDE 8 (1) Herhangi bir yksekretim kurumuna kaytlyken SYS puan ile niversite birimlerine kaydn yaptran renciler, daha nce kaytl bulunduklar yksekretim kurumunda baarl olduklar dersler iin eitim-retimin balamasndan itibaren en ge on be gn iinde muafiyet talebinde bulunabilirler. rencinin yeni kayt olduu birimin ynetim kurulu, muafiyet talebinde bulunan rencinin daha nce alm olduu dersleri ilgili blmn grn de alarak deerlendirir ve hangi derslerden denklik nedeniyle muaf olacan belirler. rencinin bu derslerden her yarylda en fazla 45 AKTS ders geecei varsaylarak muaf saylacak derslerin tekabl ettii yaryl/yl says hesaplanr ve rencinin intibak ettirilecei yaryl/yl belirlenir. Bu sre azami sreden dlr.

(2) renci, ilgili ynetim kurulunca muaf tutulan dersler nedeniyle bulunduu yaryl/yla kadar tm derslerini alp baarm olmas ve genel arlkl not ortalamas 3.00 ve zeri olmak artyla, alaca derslerin AKTS kredisi toplam kayt olaca dnemdeki AKTS kredisinin 4/3n gemeyecek ekilde bir st yaryldan/yldan ders alabilir. st yaryldan/yldan ders alan rencilerin, aldklar derslerin baar notlar GNO hesaplamasna katlr.

(3) Muaf tutulan derslerin DNO ve GNO hesaplanmasna dhil edilip edilmeyecei Senato tarafndan belirlenir. renci, muaf tutulan derslerden niversitenin ilgili birimine ait ders planndaki AKTS kredisine sahip olur.

(4) ntibak ettirilen bir renci, intibak ettirildii yaryldan nceki yaryllara ait olan muaf olamad dersleri tamamlamak zorundadr.

Kayt yenileme

MADDE 9 (1) Katk pay veya renim creti deme durumunda olan renciler, her yaryln balangcndan nceki bir hafta iinde renci katk payn veya renim cretini ilan edildii ekilde deyerek kaytlarn yenilemek zorundadr. Kayt yenileme ilemlerinin sorumluluu renciye aittir. Belirtilen srede, hakl ve geerli nedenleri olmadan kaytlarn yenilemeyenler, o dnemin derslerini alamaz ve bu derslerin snavlarna giremez. Akademik takvimde belirtilen sre ierisinde ders kaydn yaptramayan renciler, hakl ve geerli saylabilecek mazeretleri olmas durumunda yaryln ilk iki haftas iinde bavurmalar ve mazeretlerinin ilgili ynetim kurulunca kabul edilmesi hlinde be i gn iinde kayt yenilemek zorundadr.

(2) Kayt yenilenmeyen yaryl, azami retim sresinden saylr.

(3) Bir yl sreli yabanc dil hazrlk snfnda geirilen sre hari, her dnem iin kayt yaptrp yaptrmadna baklmadan, lisans programlarndan azami yedi yl iinde mezun olamayanlar, 2547 sayl Kanunun 44 nc ve 46 nc maddelerinde belirlenen koullara gre ilgili dneme ait mali ykmllklerini yerine getirerek, renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, dier rencilik haklarndan yararlanamazlar.

NC BLM

Eitim-retime likin Esaslar

retim dili

MADDE 10 (1) niversitede retim dili ngilizcedir. Ancak Trke veya baka bir dilde eitim yaplmas zorunlu olan programlar Senato tarafndan belirlenir. Yksekretim Kurumlarnda Yabanc Dil retimi ve Yabanc Dille retim Yaplmasnda Uyulacak Esaslara likin Ynetmelik hkmlerine gre yabanc dilde retim yaplmas uygun grlen programlarda eitim-retim ilgili yabanc dilde yaplr.

(2) Kaytlar yaplan yabanc uyruklu rencilere, Trke bilgi dzeyi bakmndan 1/3/2013 tarihli ve 28574 sayl Resm Gazetede yaymlanan Adana Bilim ve Teknoloji niversitesi Trke retimi Uygulama ve Aratrma Merkezi Ynetmelii hkmleri uygulanr.

Yabanc dil hazrlk snf ve yabanc dil muafiyeti

MADDE 11 (1) niversiteye yerletirilen rencilerden ngilizce dil bilgilerinin yeterli olduunu YADYO tarafndan nerilerek Senato tarafndan kabul edilen dil snavlarndan biri ile kantlayanlar, yerletirildikleri programlara kayt yaptrabilirler. Bu ekilde kayt yaptramayanlar, YADYOda yabanc dil renimi grrler.

(2) Zorunlu yabanc dil hazrlk snf bulunan birimlere kayt olan renciler ile niversite dndan yatay ve dikey gei yapmak iin bavuruda bulunan renciler; YDSden en az 70 veya SYM tarafndan edeerlii kabul edilen uluslararas yabanc dil snavlarndan edeer puan alm olmalar durumunda yabanc dil hazrlk eitiminden muaf tutulur. Bu snavlarda alnan puann bu Ynetmelik hkmlerine gre deerlendirmeye alnabilmesi iin, snavn yapld tarihten itibaren yln gememesi gerekir.

(3) En az son ylnda, retim dili olarak belirlenen yabanc dilin anadili olarak konuulduu bir lkede, o lke vatandalarnn devam ettii ortaretim kurumlarnda eitim grp, ortarenimini bu kurumlarda tamamlayanlar yabanc dil hazrlk snfndan muaf saylr.

(4) Her eitim-retim yl banda bir yabanc dil seviye tespit snav yaplr. Bu snavlar YADYO tarafndan eitim-retimin balamasndan itibaren iki hafta iinde yaplr. Bu snavda yzlk sisteme gre en az 70 puan alan renci ilgili birim tarafndan belirlenen yabanc dil derslerinden muaf saylr.

(5) Yabanc dil hazrlk snf ngrlen programlara kayt olan renciler iin bir yllk hazrlk snf alr. Yabanc dille eitim verilen programlara kaytl olan renciler, ilgili yabanc dilde bir yeterlik snavna alnrlar. Bu snavda baar gsteren veya YADYO yabanc dil hazrlk snf muafiyet koullarn yerine getiren renciler esas programlarna balarlar. Yeterlik snavna girmeyen veya girdii hlde baarl olamayan renciler, iki yaryl sreli yabanc dil hazrlk retimi programna katlrlar.

(6) renciler derslerin en az %80ine devam etmekle ykmldr. Devamszl toplam ders saatinin %20sini aan renciler bahar yaryl sonunda yaplan yeterlik snavna ve btnleme snavna giremezler.

(7) Yabanc dil hazrlk programnda baarl olma notu 100 zerinden en az 70dir. Zorunlu yabanc dil hazrlk snfnda baarl olamayan renciler baarl olana kadar kaytl olduklar esas programlardan ders alamazlar.

(8) Yabanc dille eitim yapan programlara kaytl olup iki yaryl sreli hazrlk snfnda baarl olamayan veya bu sre sonunda YADYO yabanc dil hazrlk snf muafiyet koullarn yerine getiremeyen renci, en fazla iki yaryl daha hazrlk snfna devam edebilir. Bu sre sonunda baarl olamayan renciler, baarl oluncaya dek kendi imknlaryla yabanc dil bilgilerini gelitirerek hazrlk snf muafiyet koullarn yerine getirmeleri ya da YADYO tarafndan alan muafiyet snavnda baarl olmalar durumunda esas programa balarlar. Yabanc dil hazrlk snfnda baarl olamayan rencilere hazrlk snfn baarmalar iin kullandklar ek sre, azami eitim-retim sresine dhil deildir.

(9) Yabanc dil hazrlk snfnda baarl olan rencilere bu durumlarn ve baar notlarn ieren bir belge verilir.

(10) Azami drt yaryllk hazrlk eitimi sonunda yabanc dil yeterlik snavnda baarl olamayan veya YADYO muafiyet koullarn yerine getiremeyen renciler, eer isterlerse Yksekretim Kurumlarnda Yabanc Dil retimi ve Yabanc Dille retim Yaplmasnda Uyulacak Esaslara likin Ynetmelik hkmleri erevesinde Trke eitim yapan yksekretim programlarna SYMce yerletirilebilir.

Eitim-retim sresi

MADDE 12 (1) Bir yl sreli yabanc dil hazrlk snf hari, kayt olduu programa ilikin derslerin verildii dnemden balamak zere lisans programlar iin normal eitim-retim sresi drt yl (sekiz yaryl), azami eitim-retim sresi ise yedi yl (on drt yaryl) dr. Her dnem iin kayt yaptrp yaptrmadna baklmakszn lisans programlarn azami yedi yl iinde baar ile tamamlayarak mezun olamayanlar, 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre ilgili dneme ait katk pay veya renim cretini yerine getirmek art ile renimine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Ancak ders ve snavlara katlma ile mezuniyet almas ve/veya bitirme tezi hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn renimlerine devam ederler.

Eitim-retim dnemleri ve programlar

MADDE 13 (1) Bir rgn eitim-retim yl, her biri en az on drt haftalk iki yaryldan oluur. Yaryl veya yl sonu snav gnleri, bu srenin dndadr. Snavlar ve ortak zorunlu dersler, Cumartesi gnleri de yaplabilir.

ift ana dal program

MADDE 14 (1) Ayn yksekretim kurumunda yrtlen lisans diploma programlar arasnda ilgili blmlerin ve faklte kurullarnn nerisi zerine, Senatonun onay ile ift ana dal program alabilir.

(2) ift ana dal ile ilgili esaslar Senato tarafndan belirlenir.

(3) rencilerin ift ana dal diploma programna kabul, o programn yrtld ilgili blmn nerisi zerine faklte ynetim kurulunun onay ile yaplr.

(4) Ayn anda birden fazla ift ana dal diploma programna kayt yaplamaz. Ancak ayn anda ift ana dal diploma ile yan dal programna kayt yaplabilir.

(5) kinci ana dal diploma programndaki renci, ana dal diploma programnda yksekretim kurumu ii geilere ilikin koullar salamas halinde ift ana dal diploma programna yatay gei yapabilir.

(6) Yetenek snav ile renci alan ift ana dal diploma programna renci kabulnde, yetenek snavnda da baarl olma art aranr.

(7) renci ift ana dal diploma programna, ana dal diploma programnn en erken nc, en ge beinci yaryln banda bavurabilir.

(8) Bavuru annda ana dal diploma programndaki genel not ortalamas en az 3.00 olan ve ana dal diploma programnn ilgili snfnda baar sralamas itibaryla en st %10luk dilimde bulunan renciler ift ana dal diploma programna bavurabilirler.

(9) ift ana dal diploma programna bavurabilmesi iin rencinin, bavurduu yaryla kadar ana dal diploma programnda ald tm dersleri baaryla tamamlamas gerekir.

(10) rencinin ift ana dal programndan mezun olabilmesi iin genel not ortalamasnn en az 2.00 olmas gerekir. Tm ift ana dal renimi sresince rencinin genel not ortalamas bir defaya mahsus olmak zere 1.50ye kadar debilir. Genel not ortalamas ikinci kez 2.00nin altna den rencinin ift ana dal diploma programndan kayd silinir.

(11) ift ana dal lisans programna devam eden renciye mezuniyet diplomas ancak devam ettii ana dal diploma programndan mezun olmas halinde verilebilir.

(12) ift ana dal programnda renim gren rencinin ana dal programnda alm olduu ve e deerlikleri kabul edilen dersleri, not belgesinde gsterilir.

(13) ift ana dal programndan karlan rencilerin ift ana dal programnda alm olduklar derslerin ne ekilde deerlendirilecei Senato tarafndan belirlenir.

Yan dal program

MADDE 15 (1) Yan dal program; ilgili blmn istei, ilgili birim kurulunun nerisi ve Senatonun karar ile belirlenir ve blm/ana bilim dallarnn ibirliiyle yrtlr. Herhangi bir lisans programna kaytl rencilerden gerekli koullar salayanlara, kendi lisans programlarna ek olarak sertifikaya ynelik bir yan dal programn izleme olana verilir. Yan dal program ayr bir lisans program anlamn tamaz.

(2) Yan dal ile ilgili esaslar Senato tarafndan belirlenir.

DRDNC BLM

Dersler, Ders lemleri, Akademik Danmanlk ve Devam

Dersler

MADDE 16 (1) niversiteye bal faklte ve yksekokullarda ders alma ve ders geme esasna dayal AKTS kredi sistemi uygulanr. Tm dersler yaryl esasna gre dzenlenir.

(2) Ders geme sistemi uygulanan bir programn birinci snfnda renime balayan renciler, kayt olduklar yaryla ait tm dersleri almakla ykmldr.

(3) renciler, baarl olamadklar derslerle birlikte alt yaryllardan alamadklar tm dersleri almak kouluyla bulunduklar yaryldan ders alabilirler. Ders kaydnda alnabilecek derslerin toplam; ortak zorunlu dersler, teorik ve uygulamal dersler dhil, kayt olaca dnemdeki AKTS kredisinin 4/3n geemez.

Ders trleri

MADDE 17 (1) Birim kurullar, rencilere kltrel ve sosyal faaliyetler iin yeterli zaman ayrlmak art ile programlarna semeli, zorunlu, n koullu dersler ve/veya uygulamalar, laboratuvar koyabilir; haftalk teorik derslere, uygulama ve stajlara ilikin dzenlemeler yapabilir. Bu ekilde programa alnan dersler ve yaplan dzenlemeler, Rektrln bilgisine sunulur. Semeli dersler, dier fakltelerin programlarndan da alnabilir. Semeli derslerin okutulaca yaryllar ile bu yaryllarda en az alnmas gereken semeli ders says ve/veya kredisi, ilgili birimin yetkili kurullarnca eitim-retim programlarnda belirtilir. Bir semeli dersin alabilmesi iin gerekli renci saysn, be renciden az olmamak zere birim kurullar belirler. Yl esasna gre eitim-retim yapan programlarda semeli derslerdeki renci says ilgili birimin yetkili kurullarnca belirlenir.

(2) Bir derse kaydolmak iin baz ders veya derslerden baarl olma koulu aranabilir. Bir derse kayt olunabilmesi iin baarlm olmas koulu aranan ders, n koul dersi; kayt olunabilmesi bir n koul dersin baarlmasna bal olan ders, n koullu ders olarak tanmlanr. Bu dersler iin aadaki esaslara uyulur:

a) n koul ve n koullu ders/dersler eitim-retim programlarnda gsterilir.

b) Birbirini izleyen, biri dierinin n koulu olan ve gruplar hlinde yrtlen proje dersleri her iki yarylda da alabilir.

(3) Laboratuvar, proje ve uygulamal dersler gruplar hlinde yrtlebilir. Bu derslerin gruplara ayrlma nedenleri, ilgili blmn nerisi ile birim ynetim kurullar tarafndan karara balanr.

(4) Birim kurullarnn kararyla rencilere, mezun olabilmeleri iin zorunlu tez, bitirme devi veya mezuniyet almas yaptrlabilir. Bu almalarn nasl yaplacana ilikin esaslar, ilgili birim kurullarnca dzenlenir.

Akademik danmanlk

MADDE 18 (1) rencilere, eitim-retim konularnda karlaacaklar sorunlarn zmnde yardmc olmak zere ders yl balamadan nce blm bakanlklarnn nerisi dikkate alnarak ilgili birim ynetim kurullarnca, ilgili blmn retim yeleri arasndan; retim yesi bulunmayan veya yeterli olmayan birimlerde tercihen retim grevlileri veya okutmanlar olmak zere mevcut retim elemanlar arasndan akademik danmanlar grevlendirilir.

(2) Akademik danmanlarn grevlerine ilikin esaslar Senato tarafndan belirlenir.

Ders alma

MADDE 19 (1) renciler, her eitim-retim yarylnn balangcnda akademik takvimde belirtilen sre ierisinde akademik danmannn olumlu grn de alarak ders kaydn yaptrr.

(2) renciler tekrarlamak zorunda olduklar dersler hari, yaryln ilk haftas iinde ve akademik danmann olumlu grn almak artyla kaydolduklar en st yaryla ait dersleri deitirebilir veya brakabilirler.

(3) Lisans rencileri, bulunduu yaryl/yla kadar tm derslerini alp baarm olmas ve genel arlkl not ortalamas 3.50 ve zeri olmak artyla, yazlaca derslerin AKTS kredisi toplam kayt olaca dnemdeki AKTS kredisinin 4/3n gemeyecek ekilde bir st yaryl/yldan ders alabilir. st yaryl/yldan ders alan rencilerin, aldklar derslerin baar notlar GNO hesaplamasna katlr.

(4) renciler sresi iinde ve usulne uygun olarak kaydolmadklar derslere devam edemez ve bu derslerin snavlarna giremezler. Kaydolmad dersin snavna giren rencinin snav notu iptal edilir.

Devam zorunluluu

MADDE 20 (1) rencilerin teorik derslere en az %70, uygulamalara en az %80 orannda devamlar zorunludur. Ancak bir dersin devam ve varsa uygulamalarnda baarl olma artlarn bir kez yerine getiren renciler iin bu dersi tekrar almalar durumunda derse devam koulu aranmaz. Bu durumdaki rencilerin tekrar aldklar bir dersin yaplacak ara snavlarna katlmalar gerekir. Tekrar edilen dersin baar notu hesaplanrken o yaryldaki ara snav notlar dikkate alnr.

BENC BLM

Snavlar, Snav Dnemleri ve Not Deerlendirmeleri

Snavlar ve snav dnemleri

MADDE 21 (1) Snavlar; ara snav, yaryl/yl sonu snav, mazeret snav, btnleme snav ve tek ders snavdr. Bu snavlar aada belirtilmitir:

a) Ara snav: Derslerin verildii yaryl/yl iinde yaplan snav veya snavlardr.

b) Yaryl/yl sonu snav: Derslerin verildii yaryl/yl sonunda yaplan snavdr.

c) Mazeret snav: lgili ynetim kurulunca kabul edilen ve 31 inci maddeye gre hakl ve geerli bir nedenle snavlara giremeyen rencilere alan snavdr.

) Btnleme snav: Derslerin verildii yaryl sonunda yaplan yaryl/yl sonu snavlarndan sonra baarsz olunan veya snava girme hakk olduu halde girilmeyen dersler iin alan snavlardr.

d) Tek ders snav: 24 nc maddedeki koullar daha nce yerine getirmi olmak kaydyla, mezun olmak iin tek dersten baarsz olan rencilere alan snavdr. Tek ders snav, mezun olmak iin tek ders durumuna dlen yaryl/yl takip eden yaryl/yl balamadan nce akademik takvimde belirtilen tarihlerde yaplr. Bu dersin baar notunun belirlenmesinde dnem iinde yaplan ara snav ve benzeri deerlendirmeler dikkate alnmaz.

(2) Yaryl/yl sonu snav, btnleme snav ve tek ders snav takvimleri Senato tarafndan dzenlenir.

(3) lgili yaryl veya yl sonunda alm olduklar ders veya derslerin yaryl/yl sonu snavna girme hakk elde edenlerden yaryl/yl sonu snavnda baarsz olan renciler ile snava girme artlarn saladklar hlde yaryl/yl sonu snavna giremeyenlere, baarsz olduklar her ders iin ilgili yaryl sonlarnda btnleme snav hakk tannr.

(4) Mezun olabilmek iin gerekli olan ortalama artn salayamayan rencilere, not ykseltmek amacyla btnleme snavna katlma hakk tannabilir.

(5) Staj ve uygulama sonunda snav yapma zorunluluu olan birimlerde staj ve uygulama snavlarnn nasl yaplaca, ilgili kurullar tarafndan belirlenir.

(6) Snavlar; yazl, szl veya hem yazl hem szl olarak yaplabilir. Snavlarn nasl yaplaca, dersi veren retim eleman tarafndan yaryl banda rencilere duyurulur.

(7) Yaryl/yl sonu snav programlar, ilgili birimler tarafndan hazrlanr ve snavlardan en az iki hafta nce ilan edilir.

(8) Snavlar, o dersi vermekle grevli retim elemanlar tarafndan yaplr. Grevli retim elemannn snav dneminde niversitede bulunmamas halinde snavn kim tarafndan yaplaca ve deerlendirilecei, ilgili blm bakannn nerisi zerine birim ynetim kurulunca kararlatrlr.

Ara snavlarn dzenlenmesi

MADDE 22 (1) Her ders iin en az bir ara snav yaplr. Ara snavlarn, hangi tarihlerde ve nerede yaplaca, her yaryln ilk drt haftas iinde o dersten sorumlu retim elemannn gr de alnarak blm bakanlklarnn teklifi zerine ilgili birim tarafndan ilan edilir.

(2) Bir dersin eitim-retimi ile ilgili yaptrlacak olan aratrma, inceleme devleri, projeler, dersin deerlendirme ekli ve ders ierii ile ilgili konular, eitim-retim yaryl banda ilgili retim eleman tarafndan rencilere duyurulur.

(3) Bir gnde, eitim-retim programlarnn ayn yaryl veya yl iin ngrlen derslerden en ok ikisinin ara snav yaplabilir. Tekrara kalnan derslerin ara snavlar ayn gne rastlad takdirde ilgili rencinin bu hkme gre yapaca itiraz dikkate alnmaz.

Ara snav sonularnn ilan

MADDE 23 (1) Ara snav sonular, en ge bir sonraki snav tarihinden iki hafta ncesine kadar ilan edilir.

Yaryl veya yl sonu snavna katlma artlar

MADDE 24 (1) renci yaryl/yl sonu snavna girmek zorundadr. Bir dersin yaryl/yl sonu snavna girebilmek iin;

a) O derse kaydn yaptrm olmak,

b) Teorik derslerin %70ine katlmak,

c) Uygulamal derslerde uygulamalarn %80ine katlmak,

) Uygulamalarda baarl olmak, varsa verilen projeleri tamamlam olmak,

gerekir.

(2) Bir dersin teorik ve uygulamasnn ayr snavlarla deerlendirilmesine ve gerektiinde bunlarn birbirleriyle balantl olup olmadna ilgili birim kurullar karar verir.

Snavlarn deerlendirilmesi ve baar notlar

MADDE 25 (1) Ara snav, yaryl/yl sonu snav, mazeret snav, tek ders snav ve btnleme snav sonular 100 tam puan zerinden hesaplanr ve not dnm tablosuna gre deerlendirilir. Baar notu deerlendirilmesi; rencinin yaryl ii almalarnda gsterdii baar dzeyi, ilgili derse ait ara snav ve yaryl/yl sonu veya btnleme snavndan ald notlar ile birlikte deerlendirilerek Bal Deerlendirme Sistemine (BDS) gre yaplr. Bu deerlendirmede yl ii ve yl sonu faaliyetlerinin genel baar notu zerine etkisi, dersi veren retim eleman tarafndan belirlenir ve her yaryln ilk on be gn ierisinde ilan edilir. Yaryl/yl sonu snavna mazeretsiz olarak girmeyen rencilere FF notu verilir. retim eleman tarafndan, rencilere aldklar her ders iin aadaki harf notlarndan biri yaryl sonu ders baar notu olarak verilir.

(2) Bu deerlendirmeler sonucunda verilen notlar ve anlamlar aada belirtilmitir;

a) Bir dersten CC ve zeri not alm olan bir renci, o dersi baarm saylr.

b) Bir dersten DD veya DC notu alan bir renci, mezun olma aamasnda en az 2.00 GNOyu salam olmak koulu ile o dersi baarm saylr.

c) Kredisiz derslerin ve stajlarn deerlendirmesi, devamszlk ve mazeretli durumlarda renciye verilecek notlara ilikin not dnm tablosu ve anlamlar aada belirtilmitir:

1) Not Dnm Tablosu

Harfli Baar Notu Baar Katsays Baar Derecesi

AA 4.00 Mkemmel

BA 3.50 Pekiyi

BB 3.00 yi

CB 2.50 Orta

CC 2.00 Geer

DC 1.50 Koullu Geer

DD 1.00 Koullu Geer

FD 0.50 Baarsz

FF 0.00 Baarsz

NA 0.00 Devamsz

S Baarl

I Eksik

U Baarsz

EX Muaf

 

2) S (Baarl) notu: Kredisiz derslerden geen veya staj almasn baar ile tamamlayan rencilere verilir.

3) U (Baarsz) notu: Kredisiz derslerde veya staj almasnda baarsz olan rencilere verilir.

4) NA (Devamsz) notu: Derse devam ykmllklerini yerine getirmeyen rencilere verilir.

5) I (Eksik) notu: Yaryl sonu veya yl sonu snavna girmeye hak kazand hlde hastalk veya geerli baka bir nedenle yaryl sonu veya yl sonu snavna giremeyen ve mazereti ilgili ynetim kurulu tarafndan kabul edilen renciye verilir. I notu verilen her dersin eksik snav, bu dersin verildii yaryl izleyen ilk yaryl kayt dnemi balamadan nce yaplr. rencinin bu snavda ald not, yaryl sonu snavnn notu olarak deerlendirilir. Bu snava girmeyen rencinin notu kendiliinden FF veya U notuna dnr. Ancak uzayan bir hastalk ve dier geerli mazeret hllerinde, blm bakannn nerisi ve ilgili ynetim kurulunun onay ile eksik snavnn sresi bir sonraki snav dneminin sonuna kadar uzatlabilir. Bu durumda I notu, not ortalama hesabnda dikkate alnmaz.

6) EX (Muaf) notu: Mfredatta yer alan baz derslerden muaf olan rencilere verilir. rencilere, daha nce alm olduklar ve denklii blm bakanlnn nerisi zerine birim ynetim kurullarnca kabul edilen dersler iin de EX notu verilir.

(3) S ve U notu, not ortalamas hesabnda dikkate alnmaz.

(4) NA notu, not ortalamas hesabnda FF notu gibi ilem grr.

(5) Mazeretsiz olarak girmedii bir snav iin renciye FF notu verilir.

(6) Ders muafiyeti ile ilgili esaslar Senato tarafndan belirlenir.

(7) Snavlarda kopya eken, kopya giriiminde bulunan, snava hile kartran, kopya ektii ilgili retim elemannca snav evraknn incelenmesi sonucunda anlalan renciye, o snav iin 0 (sfr) verilir ve hakknda disiplin soruturmas alr.

Not ortalamalar

MADDE 26 (1) rencilerin baar durumlar, bitirdikleri yarylda alm olduklar derslere ait DNO ve kaytl olduklar program sresince alm olduklar tm dersler iin GNO ile izlenir.

(2) Bu ortalamalar, derslerin baar notu katsaylar ile bu derslere ait AKTS kredileri arplarak elde edilen arpmlar toplanr ve bu toplam ortalamaya giren derslerin AKTS kredileri toplamna blnr. Muaf olunan dersler ortalamaya dhil edilmez. Bir rencinin mezun olabilmesi iin kaytl olduu programn retim planndaki btn almalarndan baarl olmas gerekir. Ortalamalarn kayda gemesinde, virglden sonraki nc hane 5ten kkse 0a azaltlacak; 5 veya 5ten bykse, ikinci hane 1 artrlacak ekilde yuvarlanarak, iki hane esas alnr. Genel not ortalamasna, tekrar edilen derslerden en son alnan not katlr.

Baarl ve baarsz renciler

MADDE 27 (1) lgili yaryl sonu veya yl sonu itibariyle GNOsu en az 2.00 olan renci baarl saylr.

(2) Normal renim sresine gre bulunduu yaryldan/yldan baarsz notu ve alt yaryllardan/yllardan baarsz dersi olmayan, disiplin cezas almam baarl rencilerden yaryl/yl sonunda en az normal ders yk ile o yaryl/yl not ortalamas 3.00-3.49 arasnda olanlar, onur rencisi; 3.50-4.00 arasnda olanlar yksek onur rencisi olarak kabul edilir. Bu rencilerin listesi her yaryl/yl sonunda ilan edilir ve kendilerine belge verilir. Bu baar, rencinin not belgesinde belirtilir.

(3) Baarsz durumda olan renci, alt yaryllardan daha nce alamad dersler ile nceden alp notu FD ve altnda olan dersleri tekrarlar.

Baarsz olunan yaryl veya yl sonu snavnn tekrar

MADDE 28 (1) Bir dersten baarsz olunmas hlinde dersi normal dneminde alamayan renciler, bu dersi verildii ilk dnemde almak zorundadr. Bu dersler semeli veya sonradan programdan karlan dersler ise renciler, bunlarn yerine akademik danmann nerisi zerine kaytl olduklar blmce uygun grlen dersleri alabilir.

Genel not ortalamasnn ykseltilmesi

MADDE 29 (1) GNOsunu ykseltmek isteyen renciler, daha nce aldklar ve baarl olduklar dersleri o derslerin verildii yarylda tekrarlayabilir. Ancak bu durumda, rencilerin derse kayt yaptrmalar arttr. Baarl dersin tekrarnda devam art aranmaz. GNO hesabnda, tekrarlanan derste alnan en son not geerlidir. Not ykseltmek iin yeniden alnan bu derslerde renciler, dersi tekrarlyormu gibi ilem grr.

Snav sonularnn ilan ve snav sonularna itiraz

MADDE 30 (1) Yaryl/yl sonu snav ve btnleme snav ve tek ders snav sonular, snavlarn biti tarihinden en ge bir hafta sonra renci bilgi sistemi zerinden ilan edilir.

(2) Snav sonular, maddi hata durumunun belirlenmesi dnda deitirilemez. renciler veya retim elemanlar maddi hata konusunda, snav sonularnn ilanndan itibaren en ge be i gn ierisinde ilgili blm bakanlklarna yazl olarak bavurabilirler. lgili retim elemannca snav evraknn incelenmesi sonucunda maddi hata tespit edilirse bu hata, ilgili blm bakanlnn da gr alnarak ilgili ynetim kurulunca alnan karar dorultusunda dzeltilir ve sonu ilan edilir. Maddi hata olmad anlalrsa, durum ilgilinin dilekesine ilenir ve kendisine bildirilir.

ALTINCI BLM

Mazeretler ve zinli Saylma

Mazeretler

MADDE 31 (1) Kayt, devam, uygulama, ara snav ve yaryl/yl sonu snav artlarndan birini, ilgili ynetim kurulunun kabul edecei hakl ve geerli bir nedenle yerine getiremeyen rencinin haklar sakl tutulur. Hakl ve geerli nedenler unlardr:

a) rencinin salk kurulularnca verilen salk raporuyla belgelenmi salkla ilgili mazeretinin olmas.

b) 2547 sayl Kanun hkmlerine gre retimin aksamas sonucunu douracak olaylar dolaysyla renime Yksekretim Kurulu karar ile ara verilmesi.

c) Mahallin en byk mlki amirince verilecek bir belge ile belgelenmi olmas artyla, doal afetler nedeniyle rencinin renime ara vermek zorunda kalmas.

) Birinci derecede kan ve kayn hsmlarn ar hastal veya lm hlinde, rencinin renime ara vermek zorunda olduunu belgelemesi.

d) rencinin ekonomik nedenlerle eitim ve retimine ara vermek zorunda olduunu belgelemesi.

e) Hkm muhtevas ve sonular bakmndan tabi olduu ilgili mevzuat hkmlerine gre rencinin rencilik sfatn kaldrmayan veya ihracn gerektirmeyen mahkmiyet hli.

f) rencinin hangi sfatta bulunursa bulunsun, tecil hakkn kaybetmesi veya tecilinin kaldrlmas nedeniyle askere alnmas.

g) rencinin tutukluluk hli.

) rencinin eitim ve retimine katkda bulunacak en ok bir yl sreli ve belgelenmi niversite d burs, staj veya aratrma imknna sahip olmas.

h) lgili ynetim kurulunun hakl ve geerli kabul edecei dier nedenlerin olmas.

(2) Hakl ve geerli nedenlere dayal mazereti dolaysyla bir snava katlamayan ve mazeretinin bitiminden en ge be i gn ierisinde durumunu belgeleyerek bavuruda bulunan rencilere, mazeretlerinin ilgili ynetim kurulunca uygun grlmesi durumunda sadece bir defaya mahsus mazeret snav hakk verilir. Mazeret snavlar; ara snavlar iin dekanlklar veya mdrlklerce tespit edilecek tarihlerde gerekletirilir. Yaryl sonu veya yl sonu snav takvimi ise 21 inci maddenin ikinci fkrasnda belirtildii gibi Senato tarafndan dzenlenir.

(3) Hakl ve geerli nedenleri ilgili ynetim kurullarnca kabul edilen rencilerin, bir dersin yaryl/yl sonu snavna girebilmeleri iin, 24 nc maddenin birinci fkrasndaki koullarn salamalar gerekir.

zinli saylma

MADDE 32 (1) 31 inci maddede belirtilen hakl ve geerli nedenlerle renimine ara vermek durumunda olan renci, mazereti sebebiyle kullanamad sre iin, 24 nc maddede belirtilen koullar salamamas hlinde, o yaryl veya yl izinli saylr. Bu tr uzun sreli izinlerde kullanlamayan sre azami renim sresine eklenir.

(2) niversitenin bilimsel, kltrel, sosyal ve sportif etkinlikleri ile Trkiyeyi ulusal ve uluslararas seviyede yurt ii ve yurt dnda temsil eden renciler iin 24 nc maddede belirtilen devam koullar aranmaz. Bu durumdaki rencilerin ara snav ve/veya yaryl/yl sonu snav haklar sakldr.

(3) Salk sebepleri, tutukluluk hli, askerlik gibi sebepler hari, ilgili ynetim kurulunun uygun grecei hakl ve geerli nedenlerle izinli saylma sresi en ok bir yldr.

YEDNC BLM

Mezuniyet, Diplomalar, liik Kesme ve Deiim Programlar

Mezuniyet

MADDE 33 (1) Bir rencinin mezun olabilmesi iin kaytl olduu blm veya programn retim planndaki btn almalardan baarl olmas ve 240 AKTS kredisini tamamlayarak GNOsunu en az 2.00 dzeyine karmas zorunludur. GNO ayn zamanda mezuniyet not ortalamasdr.

(2) Mezuniyet artlarn salad halde, not ortalamasn ykseltmek iin renimine ders alarak devam etmek isteyen rencilerin, yaryl/yl sonu snavlarnn son gnne kadar dileke ile blm bakanlklarna bavurmas gerekir.

(3) renciye mezuniyetinde renim sresince ald btn ders, kredi, not ve dereceleri gsteren mezuniyet not durum belgesi ve diploma eki verilir.

(4) Mezuniyet koullarn erken salayan renciler, ngrlen renim srelerinden daha ksa srede mezun olabilir.

(5) Diplomalar hazrlanncaya kadar gerektiinde rencilere geici bir mezuniyet belgesi verilebilir. Mezuniyet tarihi, son snav dneminin bitim tarihidir.

Diplomalar

MADDE 34 (1) renim programlarn baar ile tamamlayan rencilere, programn tamamlanmasn takip eden snav dnemi sonunda diplomalar verilir.

liik kesme

MADDE 35 (1) rencinin ilgili mevzuat hkmlerine gre yksekretim kurumundan karma cezas alm olmas veya kendi istei ile kaydnn silinmesini yazl olarak istemesi durumunda niversite ile iliii kesilir.

Deiim programlar

MADDE 36 (1) niversite ile yurt iinden ve yurt dndan yksekretim kurumlar arasnda yaplacak anlamalarla renci deiim programlar uygulanabilir. Bu programlar erevesinde renciler, bir veya iki yaryl sreyle yurt ii ve yurt dndaki niversitelere gnderilebilir. rencinin gidecei niversitede alaca derslerin belirlenmesine ve geri dnte ald derslerin baar notlarnn nasl deerlendirileceine, deiim koordinatrnn nerisi ve ilgili blmn gr zerine not dnm tablosuna gre ilgili ynetim kurulunca karar verilir. rencinin durumu deiim koordinatrleri tarafndan izlenir.

(2) AKTS kredilerine karlk gelen diploma ekinin dzenlenmesine ilikin esaslar Senato tarafndan belirlenir.

(3) Deiim programlar erevesinde renci katk paylarnn denme ekli ilgili niversite ile yaplan anlamaya gre yrtlr.

Uluslararas ortak diploma program

MADDE 37 (1) Uluslararas gerekletirilen anlamalar erevesinde, ortaklaa yrtlecek lisans eitimine ynelik ortak diploma program dzenlenebilir. Uluslararas ortak diploma programlar eitim-retimine ilikin 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnn Yurtdndaki Kapsama Dhil Yksekretim Kurumlaryla Ortak Eitim ve retim Programlar Tesisi Hakknda Ynetmelik hkmleri uygulanr. Ynetmelikte yer almayan hususlar Senato tarafndan belirlenir.

SEKZNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 38 (1) Her trl bildirim, rencinin niversiteye kayt srasnda bildirdii posta adresine gre niversite tarafndan salanan e-posta adresine ve/veya niversitede ilan edilmek suretiyle yaplr.

(2) niversiteye kayt srasnda bildirdikleri adresleri deitirdikleri hlde, bunu niversiteye bildirmemi, yanl ya da eksik bildirmi olan rencilerin kaytl adreslerine bildirimin yaplmas hlinde kendilerine bildirim yaplm saylr.

Disiplin i ve ilemleri

MADDE 39 (1) rencilerin disiplin i ve ilemleri ile ilgili olarak, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmleri uygulanr.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 40 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hllerde Senato, niversite Ynetim Kurulu, ilgili birim ynetim kurulu kararlar uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 41 (1) 4/8/2013 tarihli ve 28728 sayl Resm Gazetede yaymlanan Adana Bilim ve Teknoloji niversitesi Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 42 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 43 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Adana Bilim ve Teknoloji niversitesi Rektr yrtr.