1 Kasm 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29162

YNETMELK

Mill Savunma Bakanlndan:

MLL SAVUNMA BAKANLII SEVK TEHR LEMLER YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 17/10/2009 tarihli ve 27379 sayl Resm Gazetede yaymlanan Mill Savunma Bakanl Sevk Tehiri lemleri Ynetmeliinin 7 nci maddesinin yedinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddenin on beinci fkrasnn ikinci cmlesi yrrlkten kaldrlmtr.

(7) Sevk tehiri teklif edilecek ykmllerden, daha nce herhangi bir nedenle sevk tehirli olduu tespit edilenler hakknda (sevk tehiri teklifi yaplacak ykmllerden ahsi mracaatlar zerine sevk tehiri yaplanlar hari) sevk tehiri teklifinde bulunulmaz. Baka bir nedenle sevk tehirli durumda olduu teklif yaplacak ykmlye tebli edilerek, daha nce yaplan sevk tehirinin iptal edilmesi salandktan sonra sevk tehiri teklifi yaplr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin birinci fkrasnn (a), (b) ve (c) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Kalknma Bakanl tarafndan hazrlanan, il ve ilelerin sosyo-ekonomik gelimilik sralamasnda son blgeye giren iller ile son iki blgeye giren ilelerde grev yapan;

1) niversite, faklte ve yksekokullarn retim yelerinin, hizmetine ihtiya duyulduu tarihten itibaren bir defaya mahsus ve azami iki yla kadar,

2) Hkim ve savclarn, blge hizmetlerine baladklar tarihten itibaren bir defaya mahsus ve azami yla kadar,

3) Hizmetine ihtiya duyulan dier kamu personelinin ise, hizmetine ihtiya duyulduu tarihten itibaren, azami bir yla kadar,

sevkleri tehir edilebilir.

b) Vali yardmcs veya kaymakamlardan; 24/6/1986 tarihli ve 86/10782 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan Mlki dare Amirleri Atama, Deerlendirme ve Yer Deitirme Ynetmeliinde yer alan son corafi blge il merkezleri ve bal ileleri ile Kalknma Bakanl tarafndan hazrlanan, il ve ilelerin sosyo-ekonomik gelimilik sralamasnda son blgeye giren iller ile son iki blgeye giren ilelere atamas yaplanlarn sevkleri, blge hizmetine baladklar tarihten itibaren, anlan blgelerdeki grevleri sresince toplam 5 yla kadar tehir edilebilir. Ancak; tekraren sevk tehiri kapsamndaki blgelere atanma, 5 yllk zaman dilimi ierisinde sevk tehiri kapsam dndaki blgelerde grev yapma veya kaymakam iken vali yardmcs olarak atanma gibi nedenlerden, sevk tehirinin yaplabilecei 5 yllk zaman dilimi yeniden balatlmaz. Tekraren sevk tehiri kapsamndaki blgelere atananlar iin; sevk tehiri kapsam dnda bulunan blgelerdeki hizmet sreleri 5 yllk sreye dhil edilmez.

c) Kamu kurum ve kurulularnda mecburi hizmete tabi olan ykmllerin sevkleri, mecburi hizmete balad tarihten itibaren tabi olduklar kanun ve ynetmeliklerinde belirlenen azami sreler kadar tehir edilebilir. Trk Silhl Kuvvetlerinin tp doktoruna olan ihtiyac nedeniyle, devlet hizmeti ykmllne tabi tabiplerden, Kalknma Bakanl tarafndan hazrlanan, il ve ilelerin sosyo-ekonomik gelimilik sralamasnda son blgeye giren iller ile son blgeye giren ilelere Salk Bakanlnca atamas yaplan tabiplerin, devlet hizmeti ykmll grevleri sresince sevkleri tehir edilebilir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Kamu personeli iin, bal bulunduklar bakanln genel mdr, daire bakan veya eidi seviyedeki kurum amirleri,

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 10 (1) Aada belirtilen ykmllerin sevk tehiri ilemlerini yapmaya yetkili makam, Mill Savunma Bakanl Askeralma Dairesi Bakanldr.

a) niversite, faklte ve yksekokullarn retim yeleri,

b) Hkim ve savclar,

c) Vali yardmcs ve kaymakamlar,

) Kurulu tarihi itibariyle be yln doldurmam niversite, faklte ve yksekokullarda grevli retim yeleri ile doktorasn tamamlam retim elemanlar,

d) Kamu kurum ve kurulularnda grevli olan ve kamu hizmetlerinin yrtlmesine ilikin projelerde ok nemli grevi bulunan, grevinden ayrlmas durumunda yrtlen projede nemli aksaklklar meydana gelebilecek derecede dalnda uzmanlam personel,

e) Kamu kurum ve kurulularnda grevli olan ve hizmetine ihtiya duyulan kamu personelinden, grevinin zellii sebebiyle yurt dna grevlendirilen ykmller,

f) Mesleklerine ait hizmetlerde yetitirilmek, eitilmek, bilgi ve grglerini artrmak veya aratrma yapmak amacyla, 2547 sayl Yksekretim Kanununun 39 uncu maddesi gereince, niversite rektrlklerince yurt dna grevlendirilen retim elemanlar.

(2) Aada belirtilen ykmllerin sevk tehiri ilemlerini yapmaya yetkili makam, hakknda sevk tehiri teklifinde bulunulan ykmllerin kaytl bulunduu askerlik ubesinin bal olduu askeralma blge bakanldr.

a) Hizmetine ihtiya duyulan dier kamu personeli,

b) Kamu kurum ve kurulularnda mecburi hizmete tabi olan ykmller.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) ve (e) bentleri ile ayn maddenin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

d) Tpta Uzmanlk Eitimi Giri Snav (TUS) ve Di Hekimlii Uzmanlk Eitimi Giri Snavn (DUS) kazanan ykmllerin sevkleri, uzmanlk eitimine balayabilmeleri iin alt ay, uzmanlk eitimine balayanlarn ise 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tpta ve Di Hekimliinde Uzmanlk Eitimi Ynetmeliinde ana dallara gre belirlenen azami uzmanlk eitimi sreleri kadar tehir edilebilir.

e) Uzmanlk eitimini tamamlayanlardan; Yan Dal Uzmanlk Eitimi Giri Snavn (YDUS) kazanan ykmllerin sevkleri, yan dal uzmanlk eitimlerine balayabilmeleri iin alt ay, bu eitime balayanlarn ise Tpta ve Di Hekimliinde Uzmanlk Eitimi Ynetmeliinde yan dallara gre belirlenen azami yan dal uzmanlk eitimi sreleri kadar tehir edilebilir.

(3) Herhangi bir brantan lisansst eitimini tamamlayarak mezun olanlardan, ayn veya daha aa seviyede ikinci kez lisansst eitim yapanlarn sevk tehiri ilemi yaplmaz.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 13 (1) Devlet veya kendi hesaplarna, yurt iinde veya yurt dnda staj, aday memurluk, dil renimi, yksek lisans, ihtisas (tpta uzmanlk), sanatta yeterlik, doktora eitimi ve szlemeli/d kaynaktan temin edilecek muvazzaf subay/astsubay aday adaylar hakknda, sevk tehiri teklifini yapmaya yetkili makamlar aadaki bentlerde aklanmtr:

a) Tpta ve di hekimliinde uzmanlk eitimine ve yan dal uzmanlk eitimine balayanlar iin bal bulunduklar bakanln genel mdr, daire bakan veya eidi seviyedeki kurum amirleri, niversitelerin ise rektrleri, faklte dekanlar ve enstit mdrleri,

b) Yurt iinde veya yurt dnda lisansst renim grenler iin, bal bulunduklar niversitelerin rektrleri, faklte dekanlar veya enstit mdrleri,

c) Yurt dnda devlet veya kendi hesabna lisansst renim grenler iin Yurt D Temsilciliklerimiz,

) Kuzey Kbrs Trk Cumhuriyetinde lisansst renim grenler iin, Trkiye Cumhuriyeti Lefkoa Konsolosluu,

d) Herhangi bir kamu kurumu adna yurt dnda lisansst renim grenler iin bal bulunduklar bakanln genel mdr, daire bakan veya eidi seviyedeki kurum amirleri ile herhangi bir bakanla bal olmayan kamu kurumlarnn en st dzeydeki kurum amirleri,

e) Yurt iinde veya yurt dnda lisansst renime balayabilmek iin, belli sre dil veya bilimsel hazrlk renimi grmek zorunda olanlarn, bal bulunduklar niversitelerin rektrleri ile faklte dekanlar veya enstit mdrleri, yurt d temsilciliklerimiz, bal bulunduklar bakanln genel mdr, daire bakan veya eidi seviyedeki kurum amirleri, herhangi bir bakanla bal olmayan kamu kurumlarnn en st dzeydeki kurum amirleri,

f) Herhangi bir meslein icras iin staj yapma zorunluluunda olanlar ile aday memurlardan;

1) Bakanlk veya bal kurulularnda grevli olanlar iin bal bulunduklar bakanln genel mdr, daire bakan veya eidi seviyedeki kurum amirleri,

2) Herhangi bir bakanla bal olmayan kamu kurum ve kurulularnda grevli olanlar iin, en st dzeydeki kurum amirleri,

3) Avukatlk staj yapanlar iin, ykmlnn kaytl bulunduu baro bakanlar,

4) Serbest muhasebe mali mavirlik staj yapanlar iin, ykmlnn kaytl bulunduu oda bakanlar,

5) Szlemeli subay/astsubay veya d kaynaktan temin edilecek muvazzaf subay/astsubayl kazananlar veya temel eitime tabi tutulanlar iin, ilgili Kuvvet Komutanl/Jandarma Genel Komutanl/Sahil Gvenlik Komutanl.

(2) Herhangi bir kamu kurumuna aday memur olarak atanma hakkn veya lisansst eitime kayt hakkn kazanan ykmller bizzat, bu durumlarn kantlayc belgelerini ekleyerek bir dnem sevk tehiri taleplerini belirten dilekeyle en yakn askerlik ubesine mracaat ederler. Sevk tehiri hakk olan ykmllerin askere sevkleri bir celp dnemi tehir edilerek, kendilerine askerlik durum belgesi verilir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 14 (1) Aadaki bentlerde belirtilen ykmllerin sevk tehiri ilemlerini yapmaya yetkili makam, Mill Savunma Bakanl Askeralma Dairesi Bakanldr.

a) Devlet veya kendi hesaplarna yurt dnda staj, yksek lisans, ihtisas, doktora, sanatta yeterlik, dil ve bilimsel hazrlk eitimi yapanlar,

b) Tpta ve Di Hekimliinde Uzmanlk eitimi yapanlar,

c) Tpta Uzmanlk Eitimi Giri Snav (TUS), Di Hekimlii Uzmanlk Eitimi Giri Snav (DUS) ve Yan Dal Uzmanlk Eitimi Giri Snavn (YDUS) kazananlar.

(2) Aada belirtilen ykmllerin sevk tehiri ilemlerini yapmaya yetkili makam, hakknda sevk tehiri teklifinde bulunulan ykmllerin kaytl bulunduu askerlik ubesinin bal olduu askeralma blge bakanldr.

a) Devlet veya kendi hesaplarna yurt iinde dil, bilimsel hazrlk, yksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik renimi grenler,

b) Orta retim alan retmenlii tezsiz yksek lisans eitimi grenler,

c) Yksek lisans ikinci retimi (paral eitim) grenler,

) Kamu kurum ve kurulularnda mesleki staj yapanlar,

d) Kaymakamlk, hkimlik veya savclk staj yapanlar,

e) Szlemeli subay/astsubay veya d kaynaktan temin edilecek muvazzaf subay/astsubayl kazananlar ve temel eitime tabi tutulanlar,

f) Mill Eitim Bakanlna bal okullarda ve zel retim kurumlarnda retmenlik staj yapanlar,

g) Avukatlk ve serbest muhasebeci mali mavirlik staj yapanlar,

) Uzman erbalk eitimi grenler.

(3) Aadaki bentlerde belirtilen ykmllerin sevk tehiri ilemlerini yapmaya yetkili makam, askerlik ubesi bakanlklardr.

a) Yurt iinde veya yurt dnda devlet veya kendi hesaplarna lisansst eitim greceklerden, lisansst eitime kayt hakk kazandn belgeleyenlerin sevk tehiri ilemlerini, mracaat ettikleri askerlik ubesi bakanl,

b) Kamu kurum ve kuruluuna aday memur olarak atanacan belgeleyenlerin sevk tehiri ilemlerini, mracaat ettikleri askerlik ubesi bakanl,

c) Kamu kurum ve kurulularnda aday memur olarak greve balayanlarn sevk tehiri ilemlerini, kaytl bulunduklar askerlik ubesi bakanl."

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesinin ikinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Sevk tehiri tekliflerini yapmaya yetkili makamlar; ykmllerin bal bulunduklar bakanln genel mdr, daire bakan veya eidi seviyedeki kurum amirleri, niversitelerin rektrleri, herhangi bir bakanla bal olmayan kamu kurumlarnn en st dzeydeki kurum amirleri,

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin ekinde yer alan EK-1, EK-2, EK-3, EK-4, EK-5, EK-6, EK-7, EK-8, EK-9, EK-10, EK-11 ekteki ekilde deitirilmitir.

MADDE 10 Ayn Ynetmelie ekte yer alan EK-12 ve EK-13 eklenmitir.

MADDE 11 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 12 Bu Ynetmelik hkmlerini Mill Savunma Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

17/10/2009

27379

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

9/2/2013

28554

 

Ynetmelik Ekleri