1 Kasm 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29162

YNETMELK

Mill Savunma Bakanlndan:

MLL SAVUNMA BAKANLII AKARYAKIT KMAL VE NATO POL TESSLER
LETME BAKANLII PERSONEL GREVDE YKSELME VE

UNVAN DEKL YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 19/11/2005 tarihli ve 25998 sayl Resm Gazetede yaymlanan Mill Savunma Bakanl Akaryakt kmal ve NATO POL Tesisleri letme Bakanl Personeli Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan Hizmet sresi, Grevde ykselme snav ve Unvan deiiklii snav tanmlar aadaki ekilde deitirilmi ve Grevde ykselme eitimi tanm yrrlkten kaldrlmtr.

Hizmet sresi: 657 sayl Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine gre hesaplanan sreleri,

Grevde ykselme snav: Bu Ynetmelik hkmlerine gre ube mdr ve depo mdr kadrolarna grevde ykselme suretiyle atanacaklarn belirlenmesi amacyla yaplan yazl ve szl snav, dier grevlere grevde ykselme suretiyle atanacaklarn belirlenmesi amacyla yaplan yazl snav,

Unvan deiiklii snav: En az orta retim dzeyinde mesleki ve teknik eitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilikin grevlere atanabilmek iin yaplan yazl snav,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 5 Bu Ynetmelik kapsamnda grevde ykselme ve unvan deiikliine tabi kadrolar aada belirtilmitir.

Grevde ykselmeye tabi kadrolar:

a) Ynetim Hizmetleri Grubu;

1) ube Mdr, Depo Mdr, Bamhendis

2) Koruma ve Gvenlik efi, ef

b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

1) Hukuk Maviri

c) Aratrma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

1) Uzman, Eitim Uzman, Sivil Savunma Uzman

) Bilgi lem Hizmetleri Grubu;

1) zmleyici

d) dari Hizmetler Grubu;

1) Memur, Veri Hazrlama ve Kontrol letmeni, Bilgisayar letmeni, Santral Memuru, Sekreter, Veznedar, Tahsildar

2) ofr

3) Koruma ve Gvenlik Memuru

Unvan deiikliine tabi kadrolar:

a) Avukat, Mhendis, Mtercim, Programc, Tekniker, Hemire.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (a) ve (c) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

a) 657 sayl Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet artlarn tamak ve Bakanlkta en az alt ay alm olmak,

c) lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanlna, Mill Eitim Bakanlna, Trkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstits Genel Mdrlne, yksekretim kurumlarndan birisine yaptrlacak veya Bakanlk tarafndan yaplacak grevde ykselme snavnda baarl olmak,

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (3) numaral alt bendi yrrlkten kaldrlm ve ayn maddenin sonuna aadaki fkra eklenmitir.

Avukatlk kadrosundan hukuk maviri kadrosuna atanmada bu Ynetmelik hkmleri uygulanmaz.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinin (1) numaral alt bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

1) Fakltelerin ilgili blmlerinden mezun olmak,

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 12 Grevde ykselme veya unvan deiiklii suretiyle atama yaplacak kadrolar yazl snavlardan en az otuz gn nce Bakanlk internet sitesinden duyurulur.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Bavuru

MADDE 13 Grevde ykselme snavna ilikin duyuru zerine bavuruda bulunanlarn dilekeleri birim amirleri araclyla en az be i gn iinde nsan Kaynaklar Dairesi Bakanlna iletilir. lan edilen kadrolar iin belirlenen bavuru tarihinin son gn itibariyle aranan nitelikleri tayan personel, bavuru artlarn tad farkl unvanl kadrolardan sadece biri iin duyuruda belirtilen ekilde Bakanla bavuruda bulunabilir. Bavuruda bulunanlarn gerekli artlar tayp tamadklar nsan Kaynaklar Dairesi Bakanl tarafndan incelenir. Aranan artlar tayanlar Bakanln resmi internet sitesinde ilan edilir. Aylksz izinde bulunanlar dahil olmak zere, ilgili mevzuat uyarnca verilen izinleri kullanmakta olanlarn da snava katlmalar mmkndr.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Grevde ykselme yazl snav

MADDE 15 Grevde ykselme yazl snav, bu snava ilikin konu balklarna duyuruda yer verilmek suretiyle Bakanlka yaplabilecei gibi, lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanlna, Milli Eitim Bakanlna, Trkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstits Genel Mdrlne veya yksekretim kurumlarndan birine yaptrlabilir.

Yazl snav, yz tam puan zerinden deerlendirilir. Yazl snavda en az yetmi puan alanlar baarl saylrlar. Szl snava alnacak personel iin yazl snav baar puan en az altm olarak uygulanr.

Grevde ykselme snav, bir takvim yl ierisinde ancak bir defa yaplr.

MADDE 12 Ayn Ynetmelie 15 inci maddesinden sonra gelmek zere aadaki maddeler eklenmitir.

Szl snav

MADDE 15/A ube mdr ve depo mdr kadrolarna atanacaklardan yaplan yazl snavda en yksek puan alan adaydan balamak zere ilan edilen kadro saysnn be katna kadar aday szl snava alnr. Son adayla ayn puana sahip olan personelin tamam szl snava alnr.

lgili personel, snav kurulunun her bir yesi tarafndan;

a) Snav konularna ilikin bilgi dzeyi,

b) Bir konuyu kavrayp zetleme, ifade yetenei ve muhakeme gc,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranlarnn greve uygunluu,

) z gveni, ikna kabiliyeti ve inandrcl,

d) Genel kltr ve genel yetenei,

e) Bilimsel ve teknolojik gelimelere akl

esas alnarak EK-1 Grevde Ykselme Szl Snav Deerlendirme Formuna gre yz tam puan zerinden deerlendirilir. Her yenin vermi olduu puanlarn aritmetik ortalamas esas alnarak personelin szl snav puan tespit edilir. Szl snavda 100 zerinden 70 ve zeri puan alanlar baarl saylr.

Baar sralamas

MADDE 15/B Grevde ykselme suretiyle ilan edilen bo kadro says kadar atama yaplmasnda baar puan esas alnr. Baar puan, ube mdr ve depo mdr kadrolarna atanacaklar iin yazl ve szl snav puanlarnn aritmetik ortalamas; dier kadrolara atanacaklar iin yazl snav puan esas alnmak suretiyle tespit edilir ve Bakanln resmi internet sitesinde ilan edilir.

Baar puanlarnn eit olmas halinde, srasyla;

a) Hizmet sresi fazla olanlara,

b) Daha st renimi bitirmi olanlara,

c) st renim mezuniyet notu yksek olanlara,

ncelik verilmek suretiyle, en yksek puandan balamak zere baar sralamas belirlenir.

Grevde ykselme snavnda baarl olmalarna ramen, ilan edilen kadro says nedeniyle atamas yaplamayacak personelden en fazla asl aday says kadar personel, Bakanlka ihtiya duyulmas halinde baar sralamas listesinde yedek olarak belirlenir.

Grevde ykselme suretiyle atanma

MADDE 15/C Atanmaya hak kazanan personel, baar sralamas listesinin kesinlemesini mteakip en yksek puandan balamak zere belirlenen baar sralamasndaki baar puanlarna gre ay ierisinde duyurulan bo kadrolara atanr.

Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma artlarn tamadklar iin snavlarn geersiz saylmas veya bu sebeple atamalarn iptal edilmesi, atanlan greve geerli bir mazeret olmakszn sresi iinde balanmamas ya da atanma hakkndan vazgeilmesi,

b) Emeklilik, lm, memurluktan ekilme veya karlma, baka unvanl kadrolara ya da baka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle bo kalan veya boalanlara, baar sralamasnn kesinletii tarihten itibaren alt aylk sreyi amamak zere ayn unvanl kadrolar iin yaplacak mteakip snava ilikin duyuruya kadar, bu Ynetmeliin 15/B maddesinin nc fkrasna gre Bakanlka belirlenmi olmas halinde yedekler arasnda baar sralamasna gre atama yaplabilir.

Grevde ykselme snavna herhangi bir sebeple katlamayanlar ile baarsz olan veya yedeklerden alt ay iindeki mteakip snava ilikin duyuruya kadar atanmam olanlar ya da atanma haklarndan herhangi bir sebeple feragat edenler, ayn unvanl kadrolara yaplacak atamalar iin bu Ynetmelikte ngrlen btn usul ve esaslara tabidir.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesinin birinci ve ikinci fkralar aadaki ekilde deitirilmi ve altnc fkras yrrlkten kaldrlmtr.

Snav kurulu, atamaya yetkili amir veya grevlendirecei kiinin bakanlnda, atamaya yetkili amirce belirlenecek personel birimi temsilcisi veya temsilcileri ile dier yelerin katlmyla toplam be kiiden teekkl eder. Ayrca ayn usulle yedek ye de seilir.

Snav kurullar ye tam says ile toplanr, kararlar oy okluu ile alnr.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesinin birinci fkrasnn (a), (b) ve () bentleri yrrlkten kaldrlm, (c) ve (g) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

c) Yazl snav konularn belirlemek,

g) Snavlarn gerektii gibi yaplmasn salamak.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesinin nc fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Bu Ynetmeliin 5 inci maddesinde belirtilen unvan deiikliine tabi kadrolara, bu unvanlar en az ortaretim dzeyindeki mesleki veya teknik eitim sonucu ihraz etmi bulunan personelin atanmas, szl snava ilikin hkmler hari olmak zere bu Ynetmelikte belirtilen usul ve esaslar erevesinde yaptrlacak unvan deiiklii snav sonucundaki baarsna gre gerekletirilir.

MADDE 18 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Gruplar aras grevde ykselme niteliindeki geiler ve alt gruptan st gruplara geiler grevde ykselme snavna tabidir. Ancak, Bakanlkta veya dier kamu kurum ve kurulularnda daha nce bulunulan grevler ile bu grevlerle ayn dzey grevlere veya alt grevlere, grevde ykselme snavna tabi tutulmadan atama yaplabilir.

MADDE 19 Ayn Ynetmeliin 27 nci maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 20 Ayn Ynetmeliin ekinde yer alan EK-1 Personel Deerlendirme Formu ekteki ekilde deitirilmitir.

MADDE 21 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 22 Bu Ynetmelik hkmlerini Mill Savunma Bakanl Akaryakt kmal ve NATO POL Tesisleri letme Bakan yrtr.

 

Ynetmelik Ekleri