1 Kasm 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29162

YNETMELK

evre ve ehircilik Bakanl (Tapu ve Kadastro Genel Mdrl)ndan:

TAPU VE KADASTRO GENEL MDRL PERSONEL GREVDE

YKSELME VE UNVAN DEKL YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 26/3/2014 tarihli ve 28953 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tapu ve Kadastro Genel Mdrl Personeli Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Ynetmeliinin 6 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendinin (2) numaral alt bendindeki unvanlarda ibaresinden sonra gelmek zere Genel Mdrlk tekilatnda ibaresi eklenmitir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) Yazl snavda yz tam puan zerinden en az yetmi puan alanlar baarl saylr. Szl snava alnacak personel iin yazl snav baar puan en az altm olarak uygulanr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin birinci fkrasnda yer alan szl snav ibaresi yazl ve szl snav puanlarnn aritmetik ortalamas eklinde deitirilmitir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesinin birinci fkrasndaki iinde ibaresinden sonra gelmek zere en yksek puandan balamak zere belirlenen ibaresi eklenmi, ayn fkrann (a) ve (b) bentleri aadaki ekilde deitirilmi ve ikinci fkrasndaki tarihinden ibaresi baar sralamasnn kesinletii tarihten eklinde deitirilmitir.

a) Hizmet sresi fazla olanlara

b) Daha st renimi bitirmi olanlara

MADDE 5 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Ynetmelik hkmlerini Tapu ve Kadastro Genel Mdrlnn bal bulunduu Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

26/3/2014

28953