1 Kasm 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29162

YNETMELK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

BLM, SANAY VE TEKNOLOJ BAKANLII YAYIN YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmelik Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlnn ama ve grevleri dorultusunda birimlerin yapacaklar yayn faaliyetlerinin usul ve esaslarn belirlemek amacyla hazrlanmtr.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakkndaki Kanun Hkmnde Kararnamenin 2, 8 inci maddesinin birinci fkrasnn (e) bendi ve 27 nci maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakanlk: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanln,

b) Bakanlk: Personel Dairesi Bakanln,

c) Birim: Bakanlk merkez, tara ve yurtd tekilat birimlerini,

) Elektronik yayn: Eserlerin her trl elektronik ortamda sunulmu eklini,

d) Eser: Tr ve hacmi ne olursa olsun yaymlanmaya elverili, gizlilik derecesi tamayan, Bakanln grev alanyla ilgili her trl fikir ve sanat rnn,

e) Eser Sahibi: Eseri hazrlayan kii veya kiileri,

f) Kurul: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl Yayn Kurulunu,

g) Yayn: Yerli ve yabanc her trl basl veya basl olmayan elektronik eserleri,

ifade eder.

KNC BLM

Yayn Kurulu

Yayn kurulu

MADDE 4 (1) Yayn Kurulu, Mstearn veya belirleyecei Mstear Yardmcsnn bakanlnda, Sanayi Genel Mdr, Bilim ve Teknoloji Genel Mdr, Metroloji ve Standardizasyon Genel Mdr, Verimlilik Genel Mdr, Rehberlik ve Tefti Bakan, Strateji Gelitirme Bakan, Basn ve Halkla likiler Maviri, I.Hukuk Maviri ve Personel Dairesi Bakan ile Mstear tarafndan belirlenecek bir Bilim, Sanayi ve Teknoloji l Mdr olmak zere onbir yeden oluur. yelerin herhangi bir sebeple Kurul toplantlarna katlamamalar halinde yerlerine vekilleri katlr.

(2) Kurulun sekretarya hizmetleri Bakanlka yrtlr.

Yayn kurulunun grev ve yetkileri

MADDE 5 (1) Kurulun grev ve yetkileri unlardr:

a) Yaymlanmas nerilen veya talep edilen eserlerden Kurul gndemine alnanlar, deerlendirme ilkeleri dorultusunda inceleyerek yaymlanacak eserleri belirlemek.

b) Bakanlka yaymlanacak her trl yaynn yeni basksnn yaplmas, oaltlmas, yaym hakknn eser sahibine veya baka birine devredilmesi konusunda karar vermek.

c) Bakanlka yaplacak yaynlarn teknik zellikleri, basm adetleri ve yaym sreleri konusunda karar vermek.

) Telif ve ilenme cretinin denip denmeyecei, bu konuda hangi gsterge rakamnn uygulanaca ve denecek telif ve ilenme miktarnn tespiti konularnda 23/8/2006 tarihli ve 2006/10932 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan Kamu Kurum ve Kurulularnca denecek Telif ve lenme cretleri Hakknda Ynetmelik hkmlerine gre karar vermek.

d) Baslmasna karar verilen yaynlarn datm listelerini belirlemek.

Toplant ve karar usul

MADDE 6 (1) Kurul Bakan, gerekli grd hallerde Kurulu toplantya arr. Kurul, ye tam saysnn ounluu ile toplanr ve kararlarn toplantya katlan yelerin ounluu ile alr. Oylarn eitlii halinde Bakann oyu ynnde karar alnm saylr.

(2) Toplantlar, ilgili birimlerin grleri alnmak suretiyle Bakanlka hazrlanan gndem erevesinde yaplr.

(3) Kurul yelerine ait eserlerin grld toplantlara eser sahibi ye katlamaz.

NC BLM

Deerlendirme lkeleri ve Yaym artlar

Deerlendirme ilkeleri

MADDE 7 (1) Kurul tarafndan yaymlanacak eserlerin belirlenmesi, alnacak eserlerin seilmesi, hazrlanmas ve datlmasnda aadaki ilkeler gz nnde bulundurulur.

a) Bakanln grev alanyla ilgili olmas.

b) Trkiye Cumhuriyeti Anayasasna, Trkiyenin taraf olduu milletleraras antlamalara uygun olmas ve kanunlara gre su oluturmamas.

c) Genel ahlaka aykr olmamas ve kiiyi, aileyi veya toplumun belirli bir kesimini kk drc bilgi, belge ve yorumlara yer verilmemesi.

) Doru bilgi verici, bilinlendirici, eitici, retici ya da tantc nitelikte olmas.

d) Eserlerin, yaymlanaca dilin kurallarna uygun hazrlanm olmas.

e) Bakanlk personeli, uygulayclar, bilim evreleri ile kamuoyu iin yardmc ve yol gsterici olmas.

Yaym artlar

MADDE 8 (1) Eserlerinin yaymlanmas iin bavuruda bulunanlar;

a) Grafik, tasarm ve dizgi gibi bask ncesi ilemleri tamamlanan eserlerin basm ve elektronik ortam teknolojilerine uygun olacak ekilde hazrlanm hlini,

b) Kaliteli bir basm iin gerekli zellikteki fotoraf veya dier grsel materyallerin baskya hazr hlini,

c) Eser sahibinin bavuru dilekesi ve zgemiini,

) Ortak eserlerde, eser sahiplerinden birisinin dierlerinin onay veya vekletini aldn gsteren yazy,

d) Eserinin daha nce yaymlanmam olduuna, eser zerinde baka kurum veya kurulular ile kiilerin haklarnn bulunmadna ve eserle ilgili her trl hukuk sorumluluu stlendiine dair yazy,

e) Tercme/eviri eser teklifinde bulunanlarn 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayl Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ilgili hkmlerine gre, eserdeki tm bilgi ve dokmana ait gerekli izinlerin alndn gsterir belgeleri,

f) Muhtemel maddi hatalarn dzeltilmesi ve yaplabilecek ksaltmalar konusunda Bakanln tasarruf yetkisini kabul ettiini gsteren yazy,

g) Yayn Kurulunun istei ve verecei sre iinde eser zerinde gerekli tashihleri yapacan gsteren yazy,

) Yaymlanmas ve cret denmesi uygun grlen eserinin, oaltma, yayma, internet zerinden umuma iletim ve tercme dahil olmak zere ileme haklarn Bakanla devrettiini ve bu haklar nc kiilere kullandrmak konusunda Bakanl yetkili kldn gsterir szleme/muvafakatnameyi,

eserin konusuyla ilgili birime teslim etmek zorundadr.

(2) Grev alanyla ilgili eserlerin yaymlanmas bavurusunu alan birimler, 7 nci maddedeki ilkeler erevesinde inceleme yaptktan sonra yaymlanmasn uygun grdkleri eserleri birinci fkrada belirtilen belgelerle birlikte Kurula sunulmak zere Bakanla gnderirler.

(3) Kurul tarafndan uygun grlen eserler Bakanlk yayn olarak yaymlanr.

Kurul karar gerektirmeyen durumlar

MADDE 9 (1) Mevzuat yaynlar, resm aklamalar, kamuoyu aklamalar ve demeler, Bakanlk tekiltnn genelge ve mtalaalarnn yer ald yaynlar, Bakanlk adna karlan sreli yaynlar, Bakanlk personelinin resmi grevlendirme dorultusunda hazrlad aratrma almalarnn raporlar (strateji belgesi ve eylem planlar vb.), birimler tarafndan gerekletirilen altay, sempozyum ve kongre gibi etkinlikler sonrasnda bu etkinliklere ilikin hazrlanan kitaplar ve raporlar, birimlerce tek nsha olarak talep edilen yerli veya yabanc bir eserin satn alnmas iin Yayn Kurulu karar alnmas zorunlu deildir.

DRDNC BLM

Telif ve Yaym Haklar

Eserler zerindeki hak ve sorumluluklar

MADDE 10 (1) Eser sahipleri, eserlerinin yaymn talep ettikleri tarihten balayarak en ge alt ay ierisinde yaymlanmamas halinde eserlerinin iadesini isteyebilirler veya yeniden yaym talebinde bulunabilirler.

(2) Bu Ynetmeliin 8 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendi gereince dzenlenen telif haklarnn devrine ilikin belgede belirtilen haklar ve koullar erevesinde Bakanlk eser zerindeki haklarn sahibi saylr. Eser sahibinin talep etmesi ve Bakanlka uygun grlmesi halinde devre konu hak ve yetkilerde deiiklik yaplabilir.

(3) Eserlerde ileri srlen gr ve dnceler ile bunlardan doabilecek her trl sorumluluk eser sahibine aittir.

(4) Bakanlka yaplan yaynlarn tm haklar sakldr, izinsiz kullanlamaz ve oaltlamaz.

Telif cretinin belirlenmesi

MADDE 11 (1) Bu Ynetmelik hkmlerine gre yaymlanacak eserlerin telif veya ilenme cretleri, Kamu Kurum ve Kurulularnca denecek Telif ve lenme cretleri Hakknda Ynetmelie gre hesaplanr ve telif cretleri yayn teklifinde bulunan harcama biriminin btesinden denir. Bakanlk personelinin asli grevi gerei yapt almalar sonucunda meydana getirdii eserleri iin telif ve ilenme creti denmez. Ancak, bunlarn grev saatleri dnda meydana getirdikleri mstakil eserlerden yaymlanmas uygun grlenlerin yayn haklar satn alnabilir. Eser sahipleri telif hakk dnda hibir hak talep edemez.

deme Zaman ve usul

MADDE 12 (1) Bakanlk yayn olarak yaymlanmak zere haklar satn alnan eserlere ilikin demeler eser yaymlandktan sonra en ge alt ay ierisinde birimlerin ilgili harcama kaleminden yaplr. Cari yl sonunda mevzuat gerei denemeyen telif cretleri, ertesi yl btesinin ayrntl harcama programna uygun olarak gerekletirilir.

(2) Birim tarafndan yaynlanacak esere ait denmesinde, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayl 3. Mkerrer Resm Gazetede yaymlanan Merkezi Ynetim Harcama Belgeleri Ynetmeliinin 39 uncu maddesindeki belgeler esas alnr.

(3) Eser sahibine yaplan deme sonrasnda eserlerin daha nce yaynlanmad, herhangi kii, kurum veya kuruluun eser zerinde hak veya menfaatinin bulunmadna ilikin bildirimin aksine durumlarda, eser sahibine yaplan deme 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanunun 51 inci maddesinde yer alan gecikme zamm orannda uygulanacak faiz ile birlikte genel hkmlere gre takip ve tahsil edilir.

Eser sahiplerine verilecek yaynlar

MADDE 13 (1) Bakanla devredilen eserlerin yazarlarna talepleri halinde yaymlanan eserlerin yer ald kitap ve manyetik depolama nitelerinden en ok 100 adet, dergi ve benzeri periyodik yaynlardan 5 adet, szlklerden 5 adet, ansiklopedilerde yazlarnn kt her fasiklden 5 adet, ders kitaplarn inceleyen komisyon yeleri ile kitabn ieriine katklar bulunanlara 5 adet cretsiz kitap veya manyetik depolama nitelerinden verilir.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Yayn arivi

MADDE 14 (1) Bakanlka yaymlanan eserlerin bir rnei elektronik yayn arivinde muhafaza edilmek zere Bakanla gnderilir.

Basm ve tedarik ilemleri

MADDE 15 (1) Yaymlanmasna karar verilen eserlerin basmna ilikin i ve ilemler, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayl Kamu hale Kanunu hkmlerine gre harcama birimlerince yrtlr.

Datm

MADDE 16 (1) Yaynlarn datm, yayn talebinde bulunan birimler tarafndan salanr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 17 (1) Bu Ynetmeliin uygulanmasnda, 5846 sayl Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hkmleri gz nnde bulundurulur.

(2) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hususlarda Kamu Kurum ve Kurulularnca denecek Telif ve letme cretleri Hakknda Ynetmelik hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.