31 Ekim 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 29161

YNETMELK

Turgut zal niversitesinden:

TURGUT ZAL NVERSTES KRESEL VE BLGESEL ARATIRMALAR

UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Turgut zal niversitesine bal olarak kurulan Turgut zal niversitesi Kresel ve Blgesel Aratrmalar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, bunlarn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik Turgut zal niversitesi Kresel ve Blgesel Aratrmalar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, bunlarn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Merkez: Turgut zal niversitesi Kresel ve Blgesel Aratrmalar Uygulama ve Aratrma Merkezini,

b) Mdr: Merkezin Mdrn,

c) Rektr: Turgut zal niversitesi Rektrn,

) niversite: Turgut zal niversitesini,

d) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; uluslararas ve milletler st dzeyde gerekleen kresel ve blgesel oluumlar hakknda karlatrmal aratrmalar yapmak ve etkinlikler dzenlemek, bunlarn sonularna ilikin disiplinler aras analizlerde bulunmak, bunlar bilim dnyas ve kamuoyu ile paylamak, niversitenin eitli birimlerindeki aratrmaclarn ve akademisyenlerin aratrma ve proje faaliyetlerine yardmc olacak ekilde kullanmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez, bu Ynetmelikte belirtilen amalar dorultusunda aadaki faaliyetlerde bulunur:

a) Ulusal, blgesel ve kresel dzeyde sempozyum, kongre, kolokyum, panel, seminer, altay, ak oturum, konferans ve benzeri etkinlikler dzenlemek.

b) niversitenin akademik birimlerinin yapaca proje, aratrma ve benzeri almalar zendirmek ve desteklemek, bu birimler arasnda ortak projeler gelitirmek ve uygulamak.

c) Ulusal, blgesel ve uluslararas kurum, kurulu ve organizasyonlarla ibirlii yaparak projeler gerekletirmek, ortak almalar ve yaynlar yapmak.

) stekte bulunan kamu veya zel sektr kurum ve kurulularnn ihtiya duyduklar alanlarda aratrma, inceleme ve benzer almalar yapmak, danmanlk hizmeti sunmak, bilimsel rapor hazrlamak, proje ve benzeri aratrmalar yapmak.

d) niversite iinde veya dnda yaplan ve Merkez tarafndan yaymlanabilir nitelikte bulunan inceleme, aratrma ve almalarn makale, dergi, blten, kitap, rapor, vb. biimlerde yaymlanmas iin sreli ve sresiz yaynlar yapmak.

e) Yeniliki kamu diplomasisi aralarn etkin bir ekilde kullanarak blgesel almalar alanndaki etkinliklerle gndem oluturmak.

f) Uluslararas ve blgesel dzeyde bilim dnyas, i dnyas, medya arasnda yeni ibirlii alarnn oluturulmasna katkda bulunmak.

g) niversitenin eitim ve staj faaliyetlerine katkda bulunmak, sertifika programlar dzenlemek.

) Ktphane ve ariv kurmak.

h) Yeni ihtiyalara ve gelimelere gre Merkezin amalar dorultusunda dier gerekli almalar yapmak.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Bunlarn Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Mdr ve Mdr Yardmcs

b) Ynetim Kurulu

c) Alt alma Birimleri

Mdr ve Mdr Yardmcs

MADDE 8 (1) Mdr; Rektr tarafndan niversite retim yeleri arasndan yl sre iin grevlendirilir. Grev sresi biten Mdr tekrar grevlendirilebilir. Grev sresi dolmadan ayrlan Mdrn yerine, Rektr tarafndan kalan sreyi tamamlamak zere yeni grevlendirme yaplr.

(2) Mdr, niversite retim yeleri arasndan birini Rektrn uygun grn alarak Mdr Yardmcs olarak grevlendirir. Grev sresi dolmadan grevinden ayrlan Mdr Yardmcsnn yerine ayn yntemle baka bir retim yesi grevlendirilir.

(3) Mdr Yardmcs; Mdrn verdii ileri yapar, grevi banda bulunmad zamanlarda Mdre veklet eder. Mdrn grevi sona erince Mdr Yardmcsnn da grevi kendiliinden sona erer.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Ynetim Kurulunu toplantya armak, toplant gndemini hazrlamak ve toplantya bakanlk etmek.

c) Ynetim Kurulu kararlarn yrtmek.

) Merkezin ve bal birimlerin dzenli ve etkin almasn salamak.

d) Merkez birimleri ve alma gruplarnn da grn alarak, bina, ara-gere ve benzeri fizik ihtiyalar ile personel ihtiyalarn Rektrle bildirmek ve talepte bulunmak.

e) Ylsonu alma raporlarn, yeni alma programn hazrlamak ve bunlar Ynetim Kuruluna sunmak.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr, Mdr Yardmcs ve Rektr tarafndan Mdrn nerisi zerine niversite retim yeleri arasndan grevlendirilecek be kii olmak zere toplam yedi yeden oluur.

(2) Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Sresi dolmadan ayrlan yenin yerine kalan sreyi tamamlamak zere ayn yntemle yeni ye grevlendirilir. Sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir.

(3) Ynetim Kurulu ayda en az bir defa olaan olarak toplanr. Mdr ihtiya grd durumlarda veya yelerden nn yazl talebi zerine Ynetim Kurulunu olaanst olarak toplantya arr.

(4) Ynetim Kurulu toplantsna st ste defa zrsz katlmayann yelii kendiliinden sona erer.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri:

a) Merkezin ynetimi ve faaliyetleri ile ilgili kararlar almak.

b) Merkezin almalar ile ilgili yllk faaliyet raporunu onaylamak.

c) Bu Ynetmelikte belirtilen dier grevleri yerine getirmek.

Alt alma Birimleri

MADDE 12 (1) Merkezin bu Ynetmelikte belirtilen amalarn gerekletirmek ve faaliyetlerini yrtmek zere Merkez bnyesinde Alt alma Birimleri oluturulabilir.

(2) Merkezin Alt alma Birimlerinin says, grevleri, alma usul ve esaslar Ynetim Kurulu tarafndan belirlenir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, idar ve teknik personel ihtiyac, Mdrn nerisi zerine, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel ile karlanr.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili dier mevzuat hkmleri ile Senato kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Turgut zal niversitesi Rektr yrtr.