31 Ekim 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 29161

YNETMELK

Trakya niversitesinden:

TRAKYA NVERSTES TIP FAKLTES TIPTA UZMANLIK VE YANDAL

UZMANLIK RENCLER ETM-RETM VE SINAV

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 2/2/2010 tarihli ve 27481 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trakya niversitesi Tp Fakltesi Tpta Uzmanlk ve Yandal Uzmanlk rencileri Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (e) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

e) ekirdek eitim program: 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tpta ve Di Hekimliinde Uzmanlk Eitimi Ynetmeliinde belirtilen ve uzmanlk eitimi srasnda uygulanmas gereken asgari eitim ve retimi,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) ve (c) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Hazrlad uzmanlk tezi tez deerlendirme jrisince ikinci defa reddedilen veya Tpta ve Di Hekimliinde Uzmanlk Eitimi Ynetmeliine hkmleri dorultusunda tezin tamamlanmas iin verilen ek srede de tezini tamamlayarak teslim etmeyen uzmanlk rencisinin uzmanlk rencilii ile iliii kesilir. liii kesilen uzmanlk rencisi iki yl iinde uzman aday olarak tezini ya da ilgili anabilim dal akademik kurulunca uygun grlen yeni bir tezi tamamlayabilir. Bu sre iinde de tezini sunmayan veya tezi kabul edilmeyen uzman adaynn uzmanlk eitimi ile iliii kesilir.

c) Girdikleri ikinci uzmanlk snavnda da baarl olamayanlarn veya bu snava girmeyenlerin, uzmanlk rencilii ile iliikleri kesilir. Bu suretle uzmanlk rencilii ile iliii kesilenlere Tpta ve Di Hekimliinde Uzmanlk Eitimi Ynetmeliinin ilgili hkmleri uygulanr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 19 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 19 (1) Ana dallarda tpta uzmanlk eitimi alan uzmanlk rencileri eitimleri sresinde, uzmanlk dal ile ilgili orijinal olan, bilimsel, yaynlanabilir, inceleme ve aratrma niteliinde bir tez hazrlamak zorundadrlar. Uzmanlk tez konusu uzmanlk eitimi sresinin ilk yars iinde uzmanlk rencisinin talebi dikkate alnarak ve anabilim dal akademik kurulu tarafndan belirlenen tez konular arasndan eitim sorumlusunca belirlenir. Anabilim dal bakan tarafndan uzmanlk rencisine bir tez danman da atanr. Tez konusu ve danman tpta uzmanlk rencisine ve Dekanla yazl olarak bildirilir.

(2) Uzmanlk rencisi tarafndan hazrlanan tez, tez danmannn tez inceleme raporu ile birlikte uzmanlk eitimi sresinin bitimine en az ay kala ilgili anabilim dal bakanl tarafndan UEKna gnderilir. UEK tarafndan incelenen tezin Fakltenin tez yazm kurallarna uygun bulunmas halinde uzmanlk tezi, UEK deerlendirme raporu ile birlikte tez deerlendirme jrisi oluturulmak zere Faklte Ynetim Kuruluna gnderilir. UEK tarafndan incelenen tezin Fakltenin tez yazm kurallarna uygun bulunmamas halinde uzmanlk rencisine bir hafta ek sre verilir. UEKnun ikinci deerlendirmesinden sonra uzmanlk tezi, UEK deerlendirme raporu ile birlikte tez deerlendirme jrisi oluturulmak zere Faklte Ynetim Kuruluna gnderilir. Faklte Ynetim Kurulu tarafndan asl yelerinden en az biri kurum dndan belirlenen ve en az asl, tercihan en az biri kurum dndan belirlenen iki yedek yeden oluan tez jrisi oluturulur.

(3) Tez, jri yeleri tarafndan deerlendirilerek, en ge bir ay ierisinde bireysel raporlar ile birlikte toplanan jri nnde uzmanlk rencisi tarafndan savunulur. Tez savunmas sonucunda tutulacak ortak tutanak, bireysel raporlar da eklenerek en ge iki i gn iinde Dekanla gnderilir.

(4) Tezle ilgili sonu, yazl ve gerekeli olarak, Dekanla ve tpta uzmanlk rencisine bildirilir.

(5) Uzmanlk eitim sresinin bitmesine aydan ksa bir sre kalmasna ramen tezin hazrlanarak UEKnuna gnderilmedii veya tezin tez jrisi tarafndan kabul edilmedii durumlarda uzmanlk rencisi tez aamasndan baarsz kabul edilir. Bu durumdaki uzmanlk rencilerine Faklte Ynetim Kurulu karar ile uzmanlk tezi ile ilgili eksikliklerin tamamlanmas ve gerekli dzeltmelerin yaplmas iin bir defaya mahsus olmak zere alt aylk ek bir sre verilir. Bu srenin uzmanlk eitimini aan ksm uzmanlk eitimi sresine eklenir. Bu sre ierisinde eksiklikleri tamamlanan ve gerekli dzeltmeleri yaplan tezler ikinci kez deerlendirme srecine alnr.

(6) Uzmanlk tezinin alt aylk ek sre ierisinde hazrlanarak UEKna sunulmamas veya tez jrisi tarafndan yaplan deerlendirme aamasnda ikinci defa kabul edilmemesi halinde, uzmanlk rencisinin uzmanlk rencilii ile iliii kesilir. liii kesilen uzmanlk rencisi iki yl iinde uzman aday olarak tezini ya da anabilim dal akademik kurulunca uygun grlen yeni bir tezi tamamlayabilir. Bu sre iinde de tezini sunmayan veya tezi kabul edilmeyen uzman adaynn uzmanlk eitimi ile iliii kesilir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) Girdikleri uzmanlk eitimini bitirme snavnda baar gsteremeyenler veya snava girmeyenler alt ay ierisinde tekrar snava alnr. Bu sre ierisinde uzmanlk rencilerinin kadrolaryla iliikleri kesilmez. Girdikleri ikinci snavda da baarl olamayanlarn veya bu snava girmeyenlerin, uzmanlk rencilii ile iliikleri kesilir. Bu suretle uzmanlk rencilii ile iliii kesilenlere Tpta ve Di Hekimliinde Uzmanlk Eitimi Ynetmeliinin ilgili hkmleri uygulanr.

MADDE 5 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Ynetmelik hkmlerini Trakya niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

2/2/2010

27481