30 Ekim 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29160

YNETMELK

Sabanc niversitesinden:

SABANCI NVERSTES LSANS ETM VE RETM YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Sabanc niversitesine bal fakltelerde yrtlecek lisans eitim ve retimine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Sabanc niversitesine bal fakltelerde yrtlen lisans programlarnn eitim, retim ve uygulamalarna ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Akademik Kurul: Sabanc niversitesi Akademik Kurulunu,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Anadal diploma program: Kaytl olunan lisans diploma programn,

) ift anadal diploma program: Kaytl olunan anadal diploma programnn yan sra, buna ek olarak, Sabanc niversitesinde kaytl olunan ikinci bir lisans diploma programn,

d) Faklte: Sabanc niversitesi fakltelerini,

e) Faklte ynetim kurulu: Sabanc niversitesinin ilgili fakltesinin ynetim kurulunu,

f) Faklte kurulu: Sabanc niversitesinin ilgili fakltesinin kurulunu,

g) Mtevelli Heyeti: Sabanc niversitesi Mtevelli Heyetini,

) Ortak program: Faklteye kabul edilen rencilerin bir lisans diploma programna gemeden nce Sabanc niversitesinde aldklar derslerden oluan program,

h) renci: Lisans renimi iin faklteye kaytl renciyi,

) renci Kaynaklar Birimi: Sabanc niversitesi renci Kaynaklar Birimini,

i) Rektr: Sabanc niversitesi Rektrn,

j) S Kredisi: Ulusal Kredi Sistemi erevesinde belirlenen Sabanc niversitesi Kredisini,

k) niversite (S): Sabancniversitesini,

l) YK: Yksekretim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Eitim ve retime likin Esaslar

renim dili

MADDE 5 (1) Sܒde renim dili ngilizcedir. Ancak, Akademik Kurul tarafndan onaylanan dersler Trke olarak verilir.

Akademik yl

MADDE 6 (1) Bir akademik yl, her biri on drt haftalk sonbahar ve ilkbahar dnemlerinden oluur. Ayrca, Akademik Kurulun onay ile yaz dnemi alabilir. Yaz dneminin sresi yedi haftadr. Dnem sonu snavlar bu sreye dahil deildir.

(2) Akademik Kurul tarafndan onaylanan akademik takvimde; bavuru, cretler, kayt ve snavlar ile mezuniyet ilemlerine ilikin tarihler belirlenir.

Kontenjanlar ve renci kabul

MADDE 7 (1) Lisans diploma programlarna alnacak renci saylar Mtevelli Heyeti tarafndan belirlenir.

(2) S lisans diploma programlarnn ilk ylna lme, Seme ve Yerletirme Merkezi (SYM) tarafndan yaplan snav ile renci kabul edilir. Yurt dndan renci kabul kapsamnda bavuran ve S tarafndan ilan edilen koullar tayan adaylarn bavurular, faklte ynetim kurulu tarafndan deerlendirilerek karara balanr.

(3) S lisans diploma programlarna yatay gei yolu ile kabul, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik ve S tarafndan belirlenen esaslar erevesinde gerekleir.

(4) niversiteye renci kabul ile ilgili bavurular, akademik takvimde belirtilen sreler iinde renci Kaynaklar Birimine yaplr.

(5) S ile dier yksekretim kurumlar arasnda yaplan ibirlii anlamas kapsamnda Sܒye kabul edilen renciler, belirli bir sre iin tam zamanl renci statsnde kabul edilirler. Bu rencilere, renim sresinin sonunda kaytl olduklar dersleri ve aldklar notlar gsteren transkript verilir.

Yatay gei yolu ile renci kabul

MADDE 8 (1) Dier yksekretim kurumlarndan veya Sܒnn bir dier lisans diploma programndan gelen yatay gei bavurular, Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik ve S tarafndan belirlenen esaslar ve kontenjanlar erevesinde ilgili faklte ynetim kurullar tarafndan deerlendirilir.

(2) S ile edeer eitim programlar uygulayan ve YK tarafndan tannan dier yksekretim kurumlarndan Sܒye yatay gei bavurusu yapanlarn, Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik hkmleri erevesinde aadaki koullar da salamas gerekir:

a) Bavuru srasnda yksekretim kurumunda renci statsnde kaytl olmak ve herhangi bir nedenle iliii kesilmemi olmak.

b) Yatay gei yapmak isteyen rencilerden niversite tarafndan edeerlilii kabul edilen ulusal ve/veya uluslararas yabanc dil snavlarnn birinden yine niversitece belirlenen dzeyde baarl olduunu belgeleyen renciler ile eitim dili tamamiyle ngilizce olan yksekretim kurumlarndan bavuran renciler ngilizce snavndan muaftr. ngilizce muafiyeti salayamayan adaylarn kabul aldklar takdirde, S tarafndan dzenlenen ngilizce dil lme snavndan baarl olmalar gerekir. Snavda baarsz olan veya snava katlmayan adaylarn, programa devam edebilmek iin temel gelitirme yln baar ile tamamlamalar gerekir. S tarafndan yaplan ngilizce dil lme snavnda daha nce baarl olan ve snav takip eden iki yl iinde yatay gei ile kabul edilen renciler, S tarafndan dzenlenen ngilizce dil lme snavndan muaf tutulurlar.

(3) S bnyesinde yer alan faklteler ve diploma programlar aras yatay geilerde; Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik hkmleri ve S esaslar uygulanr.

(4) Yatay gei yapan rencilerin renim sreleri hesabna daha nce renim grd sreler de katlr.

(5) Dier yksekretim kurumlarndan yatay geii kabul edilen rencilerin daha nce alm olduklar derslerden hangilerinin saylaca, kredileri, notlar ve gei yaptklar diploma programndaki hangi derslere karlk gelecei faklte ynetim kurulu tarafndan belirlenir. S bnyesinde yer alan faklteler ve diploma programlar aras yatay geii kabul edilen rencilerin, daha nceki diploma programnda ald dersler, kredileri ve notlar ile birlikte yeni diploma programnda geerli olur.

(6) Dier yksekretim kurumlarnda kaytl iken S'de daha nce zel renci statsnde ders alan rencilerin; S'ye yatay gei yapmalar halinde, sadece dier yksekretim kurumunda kaytl olduklar derece programnda kabul edilen ve transkriptlerinde yer alan dersleri S'deki diploma programna saylr.

(7) rencinin mevcut niversitesine kayt olduu yldaki SYM tarafndan yaplan merkezi snavda ald yerletirme puan, gemek istedii programn taban puanna eit veya yksek olmas durumunda; renci, yatay gei iin bavuru yapabilir. Temel Gelitirme Ylnda veya birinci snfn ilk dnemine gei yapmak isteyen rencilerin, ngilizce muafiyetini salayamamas durumunda, Temel Gelitirme Ylna kayt olmalar gerekir.

zel renci kabul

MADDE 9 (1) lgili faklte ynetim kurulu tarafndan belirlenmi bavuru koullarna sahip bir yksekretim kurumu mezunu veya rencisi olanlar, lisans diploma programlarnda verilen dersleri zel renci olarak alabilir. zel renci statsnde bavuran adaylardan retim dili Trke olan programlarda renim gren rencilerin, ncelikle ilgili fakltenin ngilizce dzeyine ilikin belirledii koullar yerine getirmi olmalar gerekir. Bu rencilere, talep etmeleri durumunda kaytl olduklar dersleri ve bu derslerden aldklar notlar gsteren transkript verilir. Bu belge diploma veya derecelendirme deildir. zel renciler S rencisi saylmazlar ve rencilik haklarndan yararlanamazlar. S diploma programlarnda kaytl olan renciler, zel renci statsnde ders alamazlar.

ngilizce dil lme snav

MADDE 10 (1) S lisans diploma programlarna SYM tarafndan yaplan merkezi snav ile kabul edilen tm renciler, S ngilizce dil lme snavna girerler. Bu snavda yeterli baary gsteremeyen veya bu snava girmeyen renciler ile S tarafndan edeerlilii kabul edilen ulusal ve/veya uluslararas yabanc dil snavlarnn birinden yine S tarafndan belirlenen dzeyde baarl olduunu belgeleyemeyen renciler temel gelitirme ylna kayt yaptrr.

niversiteye ilk kayt ilemleri

MADDE 11 (1) Lisans diploma programlarna kabul edilen renciler ile zel rencilii kabul edilenler, akademik takvimde belirlenen sreler iinde, gerekli belgeleri renci Kaynaklar Birimine teslim ederek niversiteye ilk kayt ilemini yapmak zorundadrlar. Kayt iin gereken belgeler S tarafndan duyurulur. Adaylardan istenen belgelerin asl veya niversite tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn beyanna dayanlarak ilem yaplr. Dosya atrma olarak adlandrlan ilk kayt ilemi, geerli mazereti olan rencinin noter onayl vekaletname ile vekil tayin ettii kii tarafndan da yaptrlabilir. Sresi iinde kayt ilemini yapmayan renciler kayt hakkndan vazgemi saylr. Belgelerinde eksiklik veya tahrifat olanlarn veya geree aykr beyanda bulunduu tespit edilenlerin kaytlar, yaplm olsa dahi iptal edilir.

Dnem kaytlar

MADDE 12 (1) renciler her dnem banda ve akademik takvimde ilan edilen sreler iinde, demekle ykml olduklar dnem renim creti ile niversitenin imkanlarndan yararlanmak iin gerekli cretleri dedikten sonra, danmanlarnn grn alarak, ders kaytlarn yapmak ve dnem kaytlarn yenilemek zorundadr.

(2) Sonbahar ve ilkbahar dnem kaytlar sresinde kayt ilemlerini gerekletirmeyen renciler ders ekleme-brakma sresi iinde kayt yapabilir. Ders ekleme-brakma sresi sona erdikten sonra kayt yapamazlar. Ancak, rencinin geerli bir mazereti olmas durumunda, ders ekleme-brakma sresi bitiminden itibaren iki hafta iinde bavurmas koulu ile faklte ynetim kurulu karar ve Rektrn onay ile mazeretli kayt hakk tannabilir. Mazeretli kayt yaptran rencilerin, niversite tarafndan belirlenebilecek ek ykmllkleri de yerine getirmeleri zorunludur.

(3) Dnem kaydn yapmad iin kaytsz kalan renci, faklte ynetim kurulu tarafndan mazeretinin kabul edilmesi sonucunda, en erken izleyen dnem bandan itibaren kaydn yenileyebilir. Bu rencilerin ilgili akademik yla ait demekle ykml olduklar dnem renim creti ile niversitenin imkanlarndan yararlanmak iin gerekli cretleri demesi ve niversite tarafndan belirlenebilecek ek ykmllkleri de yerine getirmeleri zorunludur. rencinin kaytsz kald dnemler renim sresine saylr.

(4) Lisans diploma programlarna kaytl ve mezuniyet ylnda olan renciler, ders kaytlar sresince, renci Kaynaklar Birimine danmanlarnn grn ve dersin retim yesinin onayn ieren dileke ile bavurmalar kouluyla en fazla adet lisansst derse, lisans ders yk kapsamnda kayt yaptrabilirler. Bu ekilde kayt yaptrlan derslerden lisans diploma program ykmllklerine saylmayacak olanlar dahi lisans ders yk kapsamnda alnabilir. Lisans program ders ykne saylan lisansst dersler, ileride lisansst programn ders ykne saylamaz.

Ders ekleme-brakma

MADDE 13 (1) Sonbahar ve ilkbahar dnemlerinde derslerin balad haftay takip eden ikinci hafta iinde, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, renciler kayt yaptrdklar derslerde deiiklik yapabilir. Ders ekleme-brakma olarak adlandrlan bu srete renciler, danmanlarnn grn alarak istedikleri ders deiikliklerini bizzat yapmak zorundadr. Ders ekleme-brakma sresinden sonra yaplmak istenen deiiklikler, yalnzca faklte ynetim kurulunun rencinin mazeretini uygun grmesi ile gerekleir. Ders ekleme-brakma ilemleri bu Ynetmeliin 18 inci maddesinde belirtilen ders yk kurallar erevesinde yaplr. Yaz dneminde ders ekleme-brakma yaplmaz.

Danmanlk

MADDE 14 (1) Her renciye, niversiteye ilk kaydn yaptrdktan sonra danman atanr. Danmann grevi; rencinin ilgi ve yeteneklerini ortaya kartmak, reniminin devamnda izleyecei diploma alann bilinli olarak semesi konusunda yol gstermek, akademik durumunu izlemek, kayt, ders ekleme-brakma, ders saydrma ve dersten ekilme ilemlerinde mezuniyete kadar rehberlik etmektir.

Ders programlar

MADDE 15 (1) Lisans ders programlarnda ve derslerde yaplacak deiiklikler; her dnem banda, her bir lisans diploma program iin dekan tarafndan grevlendirilen program koordinatrlerinin, yaplacak deiikliklerin rencinin programn nasl etkileyeceine ve daha nce alnan derslerin denkliine ynelik nerileri dikkate alnarak, faklte kurulu tarafndan belirlenir.

(2) Dier yksekretim kurumlarnda verilmekte olan derslerin alnmas; rencinin gerekeli aklamasna dayanlarak, faklte ynetim kurulu tarafndan karara balanr.

Zorunlu, semeli ve n art dersleri

MADDE 16 (1) Lisans diploma programlarnda verilen dersler zorunlu ve semeli olarak iki gruba ayrlr. renciler, kaytl olduklar diploma programnn zorunlu derslerini almakla ykmldr. Semeli dersler, rencinin ilgi alanlar dorultusunda alabilecei derslerdir. n art bulunan bir dersin alnabilmesi iin n art dersinin baarlm olmas ya da dersi veren retim yesinin onay gerekir. n art dersleri ve koullar, ilgili faklte kurulu tarafndan belirlenir.

Derslerin kredi deerleri

MADDE 17 (1) Derslerin kredi deerleri, AKTS ve S kredisi olarak dzenlenir.

(2) Lisans derslerinin kredi deerleri ilgili faklte kurulu tarafndan belirlenir. Yaz dneminde her ders iin sonbahar ve ilkbahar dnemlerinde yaplan toplam ders saati kadar ders yaplr.

Ders yk

MADDE 18 (1) Ders yk, bir rencinin herhangi bir dnemde ald derslerin toplam S kredisi deeridir.

(2) Sonbahar ve ilkbahar dnemlerinde alnabilecek ders yk 20 S kredisi, yaz dneminde ise 8 S kredisidir. Ancak renciler durumlarna ve diploma program gereklerine gre istedikleri takdirde bu ders yklerinin altnda ders alabilirler.

(3) renim sresinin altnc dnemini tamamlayan ve mezuniyet ylnda olan renciler, ders kaytlar srasnda yazl taleplerini kaytl olduklar fakltelere yaparak, ders yklerini danmanlarnn gr ve faklte ynetim kurulu karar ile sonbahar ve ilkbahar dnemlerinde en fazla bir ders artrabilirler. Yaz dnemi sonunda mezuniyete hak kazanacak renciler ise ders yklerini en fazla ders olmak zere 10 S kredisine kadar artrabilirler.

Snavlar

MADDE 19 (1) renciler, her ders iin dzenlenebilecek ara snav/snavlar dnda, dnem sonu snavna da girmek zorundadr.

(2) Dnem sonu snav yerine, retim yesinin istei ve dersin niteliine gre renciye proje de yaptrlabilir.

(3) Her ders iin rencilerin sorumlu olduklar ara snav, dnem sonu snav ve btnleme snavlarna ilikin bilgiler, dnem banda retim yesi tarafndan belirlenir ve rencilere bildirilir.

(4) Dersin retim yesince geerli grlen bir nedenle, ara snav veya dnem sonu snavlarna girmeyen rencilere mazeret snav verilir. Btnleme snavlar iin mazeret snav dzenlenmez.

(5) Dnem sonu ve btnleme snavlar, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yaplr.

(6) Bir renciye ayn gnde ikiden fazla dnem sonu snav verilmez.

(7) Akademik Kurul tarafndan belirlenen koullar erevesinde btnleme snavlar dzenlenir.

(8) retim yeleri, ilgili dekann onayn almadan dnem sonu ve btnleme snavnn zamann ve tarihini deitiremez.

(9) Dnem sonu snav yerine dzenlenecek mazeret snav, izleyen dnemin ders kayt sresinin balangcndan be gn ncesine kadar yaplabilir. Bu durumda retim yesi tarafndan ilgili ders iin I notu verilir. I notunun harf notuna evrilmesi ile ilgili olarak, bu Ynetmeliin 21 inci maddesinin ikinci fkrasnn (a) bendinde belirtilen hkmler uygulanr.

(10) Snav ktlar, snavn verili tarihinden itibaren iki yl sreyle fakltede saklanr ve ikinci yln sonunda imha edilir.

Snav sonularna itiraz

MADDE 20 (1) renciler, snav sonularnn ilanndan itibaren en ge on be i gn iinde, yazl olarak faklte dekanlna bavurarak, ara snav, dnem sonu snav veya btnleme snav kadnn tekrar incelenmesini isteyebilir. Dekan tarafndan dilekenin kendisine iletilmesinden itibaren en ge be i gn iinde, ilgili retim yesi, snav kadn inceleyerek sonucu dekana bildirir. Notlarda yaplacak dzeltme, bu Ynetmeliin 24 nc maddesi hkmleri erevesinde gerekletirilir.

Deerlendirme ve notlar

MADDE 21 (1) rencilerin derslerdeki baar durumlar, dnem ii almalarnn, ara snavlarnn ve dnem sonu snavlarnn sonularna gre, ilgili retim yeleri tarafndan belirlenir. Dersin deerlendirme esaslar, dnem almas, ara snav ile dnem sonu snavlarnn arl, dnem banda renciye bildirilir. Dersler bu Ynetmelik hkmlerine gre deerlendirilir. Not ortalamasna dahil edilen dersler iin en az geer not D, not ortalamasna dahil edilmeyen dersler iin ise Sdir. Akademik takvimde belirtilen srede retim yesi tarafndan not takdir edilmeyen ve not ortalamasna dahil edilen dersler F, not ortalamasna dahil edilemeyen dersler U notu olarak ilem grr. Notlarda yaplacak dzeltme, 24 nc madde erevesinde gerekletirilir. Harf notlar ve katsaylar aada gsterilmitir:

a)

Harf Notu Katsay

A 4.0

A- 3.7

B+ 3.3

B 3.0

B- 2.7

C+ 2.3

C 2.0

C- 1.7

D+ 1.3

D 1.0

F 0

(2) Dier notlarn kullanm alanlar aada aklanmtr;

a) I notu (eksik): Dersin devam ykmllklerini yerine getirdii halde, mazereti nedeniyle, ders iin gerekli almalar tamamlayamayan veya dnem sonu snavna giremeyen rencilerin; dnem sonu snav tarihinden itibaren i gn ierisinde, mazeretlerini belirten belgeleri, talep dilekesi ile birlikte dersin retim yesine iletmeleri ve taleplerinin retim yesi tarafndan uygun grlmesi halinde verilen nottur. rencinin mazeretini belirten belgeler ve talep dilekesi, ilgili faklte tarafndan, en ge akademik takvimde not girileri iin son gn olarak belirtilen tarihe kadar, renci Kaynaklar Birimine iletilir. Belirtilen tarihe kadar ilgili belgelerin, renci Kaynaklar Birimine iletilmemesi halinde; dersin notu, not ortalamasna dahil edilen dersler iin F, not ortalamasna dahil edilmeyen dersler iin U olur. rencinin, I notu ald dersten, retim yesi tarafndan belirlenen srede gerekli almalar tamamlamas veya belirtilen tarihte dnem sonu snavna girmesi, bunlarn sonucunda dersten geer not alamamas halinde ise yine retim yesi tarafndan belirtilen tarihte btnleme snavna girerek bir not almas gerekir. lgili faklte, I notlarnn harf notuna dnmleri iin en ge bir sonraki dnemin ders kaytlarndan gn ncesine kadar olmak zere belirledii I notu dnm tarihlerini, karar ile renci Kaynaklar Birimine iletir. Kararda belirtilen tarihe kadar, tm snav haklar kullanlarak bir harf notuna dntrlmeyen I notu; not ortalamasna dahil edilen dersler iin F, not ortalamasna dahil edilmeyen dersler iin U notuna dnr.

b) P notu (devam eden): Not ortalamasna dahil edilmeyen dersleri baar ile srdren rencilere verilir.

c) S notu (yeterli): Not ortalamasna dahil edilmeyen derslerde baarl olan rencilere verilir.

) U notu (yetersiz): Not ortalamasna dahil edilmeyen derslerde baarsz olan rencilere verilir.

d) T notu (transfer): SYM tarafndan yaplan giri snav ile kayt yaptran rencilere, daha nce alm olduklar ve edeerlilii faklte ynetim kurulu tarafndan kabul edilen dersler iin veya S'de kaytl iken dier yksekretim kurumlarndan zel renci statsnde alm olduklar ve edeerlilii faklte ynetim kurulu tarafndan kabul edilen dersler iin verilir. Bir yksekretim programna kayt hakk bulunmad srede zel renci statsnde ders alan rencilerin, bu derslerinin edeerlilii kabul edilmez.

e) W notu (ekilmi): rencinin sonbahar ve ilkbahar dnemleri iin akademik takvimde ilan edilen sreler ierisinde ve derslerin balamasndan itibaren en ge onuncu haftann son i gnne kadar, retim elemannn ve danmanlarnn gr ile ekilmesine izin verilen dersler iin kullanlr. Bir renciye bir dnemde en ok iki dersten ve renimi sresince en ok alt dersten ekilme izni verilir. renciler, W notu alnm olan dersler dahil, tekrarlamakta olduklar veya yaz dneminde kaytl olduklar derslerden ekilemez.

f) NA notu (devamsz): Derse devam ykmllklerini yerine getirmeyen rencilere verilir. NA notu ortalama hesaplarnda not ortalamasna dahil edilen dersler iin F, not ortalamasna dahil edilmeyen dersler iin U notu gibi ilem grr.

g) P, S, U, T ve W notlar: Not ortalamas hesaplarna katlmaz.

Not ortalamalar

MADDE 22 (1) rencinin bir dersten ald toplam puan, ilgili dersin S kredisi ile ald notun katsaysnn arpm sonucunda elde edilir. Dnem not ortalamas hesabnda, ilgili dnemde rencinin btn derslerden ald toplam puan, alnan derslerin S kredi toplamna blnr. Genel not ortalamas, rencinin Sܒye giriinden itibaren kayt yaptrd derslerin tm dikkate alnarak ayn yntemle hesaplanr. Elde edilen ortalamalar, virglden sonra iki hane olarak gsterilir. Ancak, akademik baar sralama hesaplamalar virglden sonraki tm haneler dikkate alnarak yaplr. Genel not ortalamas hesabnda tekrar edilen derslerden alnan en son not dikkate alnr. rencinin kayt yaptrd tm dersler transkriptte gsterilir.

Notlarn aklanmas ve not belgeleri

MADDE 23 (1) retim yeleri tarafndan akademik takvimde belirtilen sre iinde verilen notlar, renci Kaynaklar Biriminin sorumluluunda olan renci kaytlarna ilendikten sonra, akademik durumu belirten dnem karnesi ile aklanr. Sܒde renim gren tm rencilerin niversiteye ilk kayt yaptrdklar tarihten balayarak, renimleri sresince aldklar dersler, notlar ve akademik durumlar transkript zerinde gsterilir ve bu belge rencinin talebi zerine renci Kaynaklar Birimi tarafndan dzenlenir.

Notlarda maddi hata

MADDE 24 (1) lan edilmi olan bir ders notundaki maddi hatann dzeltilmesi, ilgili retim yesinin bavurusu zerine faklte ynetim kurulu tarafndan karara balanr. Ders notlarnda, herhangi bir dnemde yaplan maddi hatann, en ge izleyen dnemin ders kaytlarna kadar dzeltilmi olmas gerekir.

Devam zorunluluu

MADDE 25 (1) rencilerin aldklar ders, uygulama ve proje almalarnn tmne devam etme zorunluluklar vardr. rencilerin devam durumu ilgili retim yesi tarafndan izlenir.

Baarl renciler

MADDE 26 (1) Herhangi bir dnem sonunda genel not ortalamas en az 2.00 ve zeri olan renciler baarl saylr. Herhangi bir dnem sonunda en az 15 S kredilik ders yk ve F, U veya NA notu almam olmak koulu ile dnem not ortalamas 3.00-3.49 arasnda olanlar onur rencisi, 3.50 ve daha fazla olanlar ise yksek onur rencisi saylr.

Baarsz renciler

MADDE 27 (1) Herhangi bir dnem sonunda genel not ortalamalar 2.00n altnda olan renciler snamal saylr.

(2) ki veya daha fazla dnem st ste genel not ortalamas 2.00n altnda olan renciler devam eden snamal saylr.

Derslerden muafiyet

MADDE 28 (1) SYM tarafndan yaplan snav ile Sܒye kayt yaptran rencilerden, daha nce bir yksekretim programnda tam zamanl renci olarak kaytl olup burada alm olduklar derslerden muaf olmak isteyenlerin, niversiteye ilk kayt yaptrdklar tarihten itibaren on be gn iinde, transkriptleri ve bir dileke ile ilgili faklteye bavurmalar gerekir. Sz konusu derslerin YK tarafndan tannan bir yksekretim kurumundan alnm olmas gerekir. rencilerin daha nce alm olduklar ve edeerlilii faklte ynetim kurulu tarafndan kabul edilen derslerden, muafiyet iin verilen T notu, genel not ortalamas ve dnem not ortalamas hesabna katlmaz. Bu ekilde muaf olunan ders saysna gre, renim sresinden ka dnem dlecei de faklte ynetim kurulu kararnda belirtilir. Sܒde lisans renimine devam ederken; SYM snav ile tekrar Sܒye yerletirilen ve yeni kayt yaptran rencilerin, nceki kaytlarnda Sܒde alm olduklar ve edeer kabul edilmi dersler, notlar ile birlikte geerli olur.

(2) Birinci snf niversite derslerinden, Akademik Kurul Karar ile muafiyet koullar belirlenenler iin; ilan edilen tarihlerde bavuruda bulunan rencilerden, koullar salayanlarn muafiyetleri gerekletirilir.

(3) Sܒde kaytl iken, dier yksekretim kurumlarndan zel renci statsnde alnan derslerin Sܒdeki diploma programna saylmas aadaki kurallara gre yaplr:

a) Alnacak olan dersin uygunluuna ve diploma program iindeki konumuna faklte ynetim kurulu karar verir.

b) rencinin; muafiyet ilemi iin, kaytl olduu faklteye izleyen dnemde bavuruda bulunmas gerekir. Edeerlilii faklte ynetim kurulu tarafndan kabul edilen dersler T notu ile rencinin Sܒdeki diploma program ykmllne saylr.

c) Yaz dneminde, dier yksekretim kurumlarndan zel renci statsnde alnabilecek dersler ile Sܒde alnan derslerin kredi toplam, 18 inci madde hkmlerine tabidir.

(4) rencinin Sܒde kaytl iken; zel renci olarak ald dersler ile ulusal ve uluslararas renci deiim programlar kapsamnda ayn dzeyde baka bir yksekretim kurumundan ald ders veya uygulamalarn kredileri, ilgili faklte ynetim kurulu karar ile kaytl olduu diploma programndaki ykmllklerinin yerine saylr. rencinin zel renci olarak alabilecei derslerin S kredisi toplam, rencinin kaytl olduu diploma programnn mezuniyet toplam S kredisinin %12sini gememek zere; zel renci olarak ald dersler ile ulusal ve uluslararas renci deiim programlar kapsamnda ayn dzeyde baka bir yksekretim kurumundan ald ders veya uygulamalarn S kredisinin toplam; rencinin kaytl olduu diploma programnn mezuniyet toplam S kredisinin %33n geemez.

(5) Mezuniyet durumunda olan renciler; mezuniyet dnemlerinde, niversite dersleri dnda almalar gereken dersin Sܒde almamas durumunda, faklte ynetim kurulu karar ile edeerlilii onaylanan dersi dier yksekretim kurumlarndan alarak, T notu ile zorunlu dersleri yerine saydrabilirler.

Ders tekrar

MADDE 29 (1) renciler daha nce geer not alm olduklar dersi, aldklar dnemi izleyen en ok dnem ierisinde tekrarlayabilirler. Dnem says hesabna rencinin izinli olduu dnemler ve yaz dnemleri katlmaz.

(2) Tekrarlanan ders dorudan daha nce alnan dersin yerine sayldndan, bu konuda rencilerin ayrca bir ilem yapmas gerekmez.

(3) Daha nce ald derslerden F, U, NA veya W notu alan rencilerin ders tekrarnda aadaki hususlar dikkate alnmaldr:

a) Birinci snfta verilen niversite derslerinin, Akademik Kurul Karar ile aksi belirlenmedike, verildii ilk dnemde alnmas gerekir. niversite dersleri dndaki dersler, herhangi bir dnemde tekrar alnabilir.

b) Programn zorunlu derslerinin, Akademik Kurul Karar ile aksi belirlenmedike, mezuniyete kadar tekrar edilerek baarlmas gerekir. renciler, semeli ya da sonradan programdan kartlan derslerin yerine danmanlar tarafndan uygun grlen baka dersleri alabilirler. Kaytl olduu diploma programndaki tm dersleri baar ile tamamlam ve dier mezuniyet gereklerini yerine getirmi rencilerin ders tekrar yapmalar gerekmez.

(4) Tekrarlanan derslerde, daha nce alnm olan dersin toplam puan, genel not ortalamas hesaplarndan drlr ve en son dersin toplam puan, genel not ortalamas hesaplamalarna katlr; ancak rencinin kayt yaptrd tm dersler transkriptte gsterilir.

Ders saydrma

MADDE 30 (1) Farkl kod ile alnan semeli dersler ile sonradan programdan kartlan dersler yerine alnan dersler, aadaki kurallar erevesinde birbirinin yerine saydrlabilir:

a) Ders saydrma ileminde bir ders, yalnzca bir baka ders yerine saydrlabilir.

b) Ayn dnem iinde alnan dersler birbirinin yerine saydrlamaz.

c) Kaytl olunan ders, daha nceki dnemlerde alnan bir baka ders yerine saydrlabilir.

) Ders saydrma, ancak semeli dersler ya da programdan karlan dersler iin olabilir. Zorunlu dersler yerine ders saydrlamaz.

d) C veya daha yksek not alnm dersler yerine ders saydrlmaz.

e) C-, D+ veya D notu alnan bir ders yerine, bu notun alnd dnemi izleyen en ok dnem ierisinde, F, U, NA, W notu alnan bir ders yerine ise bu notun alnd dnemi izleyen herhangi bir dnemde baka bir ders saydrlabilir. Dnem hesabna yaz dnemi ile izinli bulunulan dnemler katlmaz.

f) Her ikisi de daha nceki dnemlerde alnm olan dersler iin saydrma ilemi yaplmaz.

g) Dier niversitelerden T notu ile transfer edilen derslerin yerine ders saydrlabilir.

) renci, ders saydrma isteini danmannn grn alarak ilem yaplmak zere renci Kaynaklar Birimine iletir. Ders saydrma istekleri, sonbahar ve ilkbahar dnemleri iin derslerin balamasn takip eden onbirinci haftann ba ve yedi haftalk yaz dnemi iin ise beinci haftann ba ile dnem sonu snavlarnn son i gn arasndaki zaman aralnda renci Kaynaklar Birimine iletilir.

h) Ders saydrma ilemleri, daha nce alnm olan dersin toplam puannn genel not ortalamas hesaplarndan drlp en son alnan dersin toplam puannn bu hesaba katlmas suretiyle, kaytl bulunulan dnemin sonundaki genel not ortalamas hesaplanmasnda kullanlr; daha nceki dnemlere ait genel not ortalamas ve dnem not ortalamas hesaplarna etki etmez. Ancak, rencinin kayt yaptrd tm dersler transkriptte gsterilir.

renim sresi

MADDE 31 (1) Sܒde lisans diploma programlarnn normal renim sresi drt akademik yldr. Tm mezuniyet koullarn salayan renciler, daha ksa srede de mezun olabilir.

(2) Lisans programlarn tamamlamak iin tannan azami renim sresi yedi akademik yldr. Azami renim sresini dolduran renciler, 2547 sayl Kanunun 44 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi gereince niversite tarafndan belirlenen demekle ykml olduklar dnem renim creti ile niversitenin imkanlarndan yararlanmak iin gerekli cretleri dedikten sonra renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilirler.

Yan dal onur program

MADDE 32 (1) Yan dal onur programlar, ilgili faklte kurulunun teklifi ve Akademik Kurulun onay ile dzenlenir.

(2) Sܒde bir lisans diploma programna kaytl olan renciler, bu lisans programna ek olarak yan dal onur programna kayt yaptrabilir. Yan dal onur program bir lisans diploma program deildir. Bu program tamamlayan rencilere bir sertifika verilir.

ift anadal diploma program

MADDE 33 (1) ift anadal diploma programlar, ilgili faklte kurulunun teklifi ve akademik kurulun onay ile dzenlenir.

(2) Sܒde ift anadal uygulamasna ak olan bir lisans diploma programna, anadal olarak kaytl renciler, bu lisans diploma programna ek olarak, gerekli koullar salamalar halinde; ift anadal uygulamasna ak olan, en fazla bir diploma programna daha kayt yaptrabilirler. Mezuniyet koullarn yerine getiren rencilere, kaytl olduklar ift anadal diploma programnn diplomas verilir.

Lisans diplomas

MADDE 34 (1) Lisans rencileri, en erken ortak programdaki ikinci dnemlerinde ve en ge ortak programdaki son dnemlerinde, bavuru koullarn salamalar halinde, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, mezun olmak istedikleri diploma programlarn semek ve renci Kaynaklar Birimine bildirmekle ykmldrler. Bu bildirimler; Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik hkmleri ve S esaslarna gre deerlendirilir.

(2) Kaytl olduu lisans diploma programnn mezuniyet koullarn ilgili dnem sonunda tamamlamas beklenen renciler akademik takvimde belirtilen sreler iinde mezuniyet isteklerini renci Kaynaklar Birimine bavuru yaparak bildirir.

(3) Kaytl olduu lisans diploma programnn mezuniyet ykmllklerini yerine getirmi ve bu ykmllklerin yerine getirilmesinde kullanlan derslerin S kredilerine gre hesaplanm genel not ortalamas ile alnan tm derslerin S kredilerine gre hesaplanm genel not ortalamas en az 2.00 olan rencilere S lisans diplomas ve AKTSye gre hazrlanm diploma eki verilir.

(4) Diplomalar zerinde, rencinin mezun olduu lisans diploma programnn ad bulunur. Lisans diploma programna ait onaylanm meslek unvan varsa, bu bilgi rencinin istei zerine ayrca yazl olarak kendisine bildirilir.

(5) Sܒden lisans diplomas alabilmek iin, rencinin yaz dnemi dnda en az son iki dnemini S lisans diploma programlarnda tam zamanl renci olarak geirmi olmas gerekir.

(6) Kaytl olduu lisans diploma programn tamamlayamayanlarn n lisans diplomas almalar veya meslek yksekokullarna intibak ettirilmeleri, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayl Resm Gazetede yaymlanan Lisans retimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanlarn n Lisans Diplomas Almalar veya Meslek Yksekokullarna ntibaklar Hakknda Ynetmelik hkmlerine gre ve S tarafndan belirlenen aadaki kurallar erevesinde gerekleir:

a) rencinin n lisans diplomas almak iin; bir diploma programna yerlemi olmas, niversitece belirlenen koullar salamas gerekir.

b) n lisans diplomas bavurusu ilgili faklte ynetim kurulu tarafndan uygun bulunan rencilere, n lisans diplomas dzenlenir.

Diploma kayb ve yeni diploma hazrlanmas

MADDE 35 (1) Diplomann kayb halinde, bir defaya mahsus olmak zere, ulusal bir gazetede ilan verilmesi, gereken cretin denmesi ve dileke ile niversiteye bavurulmas kouluyla, yeni diploma hazrlanr. Bu durumda diploma zerine kayp nedeniyle dzenlendiine ilikin ibare yer alr.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

niversiteden ayrlma ve kayt iptali

MADDE 36 (1) renciler, istedikleri zaman bir dileke ile renci Kaynaklar Birimine bavurarak, niversiteden ayrlma veya 7 haftalk yaz dnemi kaydnn iptali talebinde bulunabilir. Bu durumdaki rencilerin deyecekleri cretlere ve kaytl olduklar derslere ilikin esaslar aada belirtilmitir:

a) Sonbahar ve ilkbahar dnemleri iin akademik takvimde belirtilen ders kaytlarnn son gnne kadar niversiteden ayrlma bavurusu yapan renciden, demekle ykml olduu dnem renim creti ve/veya niversitenin imkanlarndan yararlanmak iin denmesi gereken cretler talep edilmez. deme yaplm ise, renciye iade edilir. cret iadesinin yaplabilmesi iin, rencinin niversiteye kar herhangi bir borcunun olmamas ve kendisine kullanm iin S tarafndan salanan mal ve tehizat hasarsz olarak iade etmi olmas gerekir.

b) Sonbahar ve ilkbahar dnemleri iin derslerin balamasn takip eden drdnc haftann son i gnne kadar niversiteden ayrlma, 7 haftalk yaz dnemi iin derslerin balad haftay takip eden ikinci haftann son i gnne kadar yaz dnemi kaydnn iptal edilmesi bavurusu yapan rencinin, demekle ykml olduu cretin, sonbahar ve ilkbahar dnemleri iin dnem renim cretinin, yaz dnemi iin kaytl olduu ders cretinin, %25ini demesi gerekir. renci demekle ykml olduu dnem renim cretinin %25inden fazlasn demise, fazla olan ksm renciye iade edilir. Eksik kalan ksm var ise renciden talep edilir. cret iadesinin yaplabilmesi iin, rencinin niversiteye kar herhangi bir borcunun olmamas ve kendisine kullanm iin S tarafndan salanan mal ve tehizat hasarsz olarak iade etmi olmas gerekir. Bu fkrada belirtilen tarihten sonra yaplan bavurularda demekle ykml olunan dnem renim cretinin tamamnn denmesi gerekir.

c) Sonbahar ve ilkbahar dnemleri iin derslerin balamasn takip eden onuncu haftann son i gnne kadar niversiteden ayrlma, 7 haftalk yaz dnemi iin derslerin balad haftay takip eden ikinci haftann son i gnne kadar yaz dnemi kaydnn iptal edilmesi bavurusu yapan rencinin, ilgili dnemde kayt yaptrm olduu dersler dnem kaydndan drlr. Bu tarihlerden sonra, niversiteden ayrlma bavurusu yapan rencinin, ilgili dnemde kayt yaptrm olduu dersler ve notlar rencinin kaytlarna geirilerek; bavurusu, izleyen dnem ba itibariyle ileme alnr.

) niversiteden herhangi bir nedenle ayrlan rencilerin, niversiteye kayt srasnda verdikleri belgelerin asllarn alabilmeleri iin kayt sildirme ilemini tamamlamalar gerekir.

d) niversiteden ayrlan rencilere, niversiteye girite alnan lise diplomasnn asl, arkasna rencinin niversiteden ayrl tarihi ve nedenini belirten bilgiler yazldktan sonra, bir kopyas niversitedeki dosyasnda saklanmak zere iade edilir.

e) niversiteden ayrlan rencilerin, niversiteye tekrar dnmek istemeleri halinde, tm yeni renciler gibi, bu Ynetmelikte belirtilen renci kabullerine ilikin koullar salamalar gerekir.

zinli saylma gerekeleri

MADDE 37 (1) renciler; belgelemek koulu ile salk, maddi, aile, kiisel, akademik, beklenmedik zorunlu olaylar gibi nedenlerle dnem izni iin bavurabilirler. Gzaltna alnan veya tutuklanan rencilerden, gzalt ve tutukluluk halinin takipsizlik ile sonulanmas ya da zerine atl su nedeniyle beraat edenler, bu durumlar sona erdikten sonra; izin bavurusu yaparak, gzalt ve tutukluluk halinde geen sre iin niversite Ynetim Kurulu karar ile izinli saylabilirler.

zin sreleri

MADDE 38 (1) Lisans rencilerine bir defada en ok bir akademik yl olmak koulu ile toplam drt dnem izin verilebilir. Faklte Ynetim Kurulunun uygun grmesi zerine renci izinli saylr. zinli geen sreler renim srelerine katlmaz.

zin bavurusu

MADDE 39 (1) zin almak isteyen renciler, izin gerekesine ilikin belgeleri de ekleyerek bir dileke ile derslerin balamasn takip eden 10 uncu haftann son i gnne kadar, ilgili faklte dekanlna bavurur. Bu tarihten sonra gelen izin talepleri deerlendirmeye alnmaz. zin talebi, faklte ynetim kurulu tarafndan yaplan inceleme ve karar ile sonulandrlr. zin talebinin uygun grlmesi halinde, faklte ynetim kurulu tarafndan kararn onayland tarih, izin sresinin balangc olarak kabul edilir.

zinli ayrlma

MADDE 40 (1) Derslerin balamasn takip eden drdnc haftann son i gnne kadar izin bavurusu yapan ve bavurusu kabul edilen rencinin izninin ileme alnabilmesi iin, bir dnem izin aldysa, o dneme ait demekle ykml olduu dnem renim cretinin %25inin, bir akademik yl izin aldysa, o akademik yla ait demekle ykml olduu renim cretinin %25inin dendiini gsteren banka dekontunun renci Kaynaklar Birimine iletilmesi gerekir. demelerde, izin bavurusunun yapld tarihteki S demeleri iin belirlenmi miktar esas alnr. rencinin demi olduu cret; demekle ykml olduu miktardan fazla ise fazla olan ksm renciye iade edilir. rencinin izninin ileme alnabilmesi veya cret iadesinin yaplabilmesi iin, rencinin niversiteye kar herhangi bir borcunun olmamas ve kendisine kullanm iin S tarafndan salanan mal ve tehizat hasarsz olarak iade etmi olmas gerekir. rencilerin dnem izni aldklar dnemler iin demi olduklar cretler, sonraki dnem cretlerine mahsup edilmez. Bu maddede belirtilen tarihten sonra yaplan bavurularda cret iade edilmez. Bu aamada demekle ykml olunan dnem renim cretinin tamamnn denmesi gerekir.

(2) zni onaylanan ve mali ykmlln yerine getiren rencinin ilgili dnemde alm olduu dersler dnem kaydndan drlr.

(3) zinli rencilerin, izinli olduklar srede hangi rencilik haklarndan ve niversitenin salad hangi imkanlardan yararlanabilecei niversitece belirlenir.

zin dn

MADDE 41 (1) renciler, izinlerinin bitimini izleyen dnemde, gerekli cretleri deyerek, niversitece belirlenen dier ykmllklerini yerine getirerek ve ders kaytlarn yaptrarak renimlerine devam ederler. Bunun yannda izni devam ederken niversiteye dnmek isteyen rencinin ders kaytlar balamadan nce faklte dekanlna bir dileke ile bavurmas gerekir. Faklte Ynetim Kurulunun onay ile izinden geri dnen rencinin izinli saylaca dnem iin demi olduu cret, kayt yaptrd dnem iin demekle ykml olduu dnem renim cretinden dlr.

Disiplin ilemleri

MADDE 42 (1) rencilerin disiplin i ve ilemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmleri ve S tarafndan belirlenen esaslar uygulanr.

Burslar

MADDE 43 (1) rencilere eitli kaynaklardan salanan burslarn datm, Rektr tarafndan atanan bir komite tarafndan ve S tarafndan belirlenen esaslara gre gerekletirilir.

cretler

MADDE 44 (1) Yllk cretler, her akademik yl iin Mtevelli Heyeti tarafndan belirlenir. renim cretini ve niversitenin imkanlarndan yararlanmak iin denmesi gereken cretleri her dnem banda belirlenen sreler iinde demeyen rencilerin kaytlar yaplmaz.

(2) Disiplin suu nedeniyle niversiteden uzaklatrma cezas alan rencilerin de, demekle ykml olduklar dnem renim cretini demeleri gerekir. Bu rencilere herhangi bir cret iadesi yaplmaz.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 45 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili dier mevzuat hkmleri ve niversite Akademik Kurulunun kararlar uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 46 (1) 8/1/2014 tarihli ve 28876 sayl Resm Gazete'de yaymlanan Sabanc niversitesi Lisans Eitim ve retim Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 47 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 48 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Sabanc niversitesi Rektr yrtr.