30 Ekim 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29160

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE YEMEN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR EK PROTOKOLÜN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6559                                                                                             Kabul Tarihi: 14/10/2014

MADDE 1 – (1) 11 Şubat 2013 tarihinde Sana’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Ek Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

28/10/2014