30 Ekim 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29160

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL

MÜDÜRLÜĞÜ İLE KORE CUMHURİYETİ ULUSAL POLİS

TEŞKİLATI ARASINDA POLİS İŞBİRLİĞİ MUTABAKAT

ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6557                                                                                             Kabul Tarihi: 14/10/2014

MADDE 1 – (1) 3 Eylül 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile Kore Cumhuriyeti Ulusal Polis Teşkilatı Arasında Polis İşbirliği Mutabakat Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

28/10/2014