30 Ekim 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29160

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH            :  27/10/2014

KARAR NO   :  2014/107

KONU             :  İstanbul ili, Üsküdar ilçesi Çengelköy Mahallesi,

                             1002 ada, 11 no.lu parseldeki gayrimenkulün özelleştirilmesi

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 17/9/2014 tarih ve 6515 sayılı yazısına istinaden;

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye ait iken İdarece tta Gayrimenkul A.Ş.’ye devrine karar verilen; İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Çengelköy Mahallesi, Çaprazlı mevkii, 1002 ada, 11 no.lu parseldeki 925,00 m2 yüzölçümlü konut, yol ve park alanı imarlı gayrimenkulün, 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

1. “Satışa konu varlığın özelleştirme ihalesinde 2.165.000 (İkimilyonyüzaltmışbeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Sirkeci İplik Tekstil Petrol Ürünleri Transmarin Turizm İnşaat Ticaret A.Ş.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Sirkeci İplik Tekstil Petrol Ürünleri Transmarin Turizm İnşaat Ticaret A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 2.045.000 (İkimilyonkırkbeşbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Aykut MUŞ- Zafer MUŞ OGG’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Aykut MUŞ- Zafer MUŞ OGG’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.985.000 (Birmilyondokuzyüzseksenbeşbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Mustafa HACIOSMANOĞLU’na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mustafa HACIOSMANOĞLU’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.900.000 (Birmilyondokuzyüzbin) Türk Lirası bedelle dördüncü teklifi veren İlami AYAZ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, İlami AYAZ’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine” dair verilen kararın onaylanmasına,

2. Bu karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.