30 Ekim 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29160

YNETMELK

Sabanc niversitesinden:

SABANCI NVERSTES LSANSST ETM VE RETM YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Sabanc niversitesi enstitlerinde yrtlecek lisansst eitim ve retime ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Sabanc niversitesi enstitlerinde yrtlen yksek lisans ve doktora programlarnn eitim, retim ve uygulamalarna ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Akademik Kurul: Sabanc niversitesi Akademik Kurulunu,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) ALES: lme, Seme ve Yerletirme Merkezi (SYM) tarafndan yaplan Akademik Personel ve Lisansst Eitimi Giri Snavn,

) Enstit: Sabanc niversitesi Fen Bilimleri Enstits ve Sosyal Bilimler Enstitsn,

d) Enstit ynetim kurulu: Sabanc niversitesinin ilgili enstitsnn ynetim kurulunu,

e) Enstit kurulu: Sabanc niversitesinin ilgili enstitsnn kurulunu,

f) Mtevelli Heyeti: Sabanc niversitesi Mtevelli Heyetini,

g) renci: Lisansst renimi iin enstitye kaytl renciyi,

) renci Kaynaklar Birimi: Sabanc niversitesi renci Kaynaklar Birimini,

h) Rektr: Sabanc niversitesi Rektrn,

) S Kredisi: Ulusal kredi sistemi erevesinde belirlenen Sabanc niversitesi Kredisini,

i) niversite (S): Sabanc niversitesini,

ifade eder.

KNC BLM

Genel Esaslar

renim dili

MADDE 5 (1) niversitede renim dili ngilizcedir, ancak Akademik Kurul tarafndan onaylanan dersler Trke olarak sunulur.

(2) Akademik Kurul Karar ve Mtevelli Heyeti onay ile Trke eitim veren programlar alabilir.

Akademik yl

MADDE 6 (1) Bir akademik yl, her biri en az on drt haftalk sonbahar ve ilkbahar dnemlerinden oluur. Baz lisansst programlarda sresi enstit ynetim kurulu tarafndan belirlenen zorunlu yaz dnemi de bulunabilir. Dnem sonu snavlar belirtilen srelere dahil deildir. Ayrca, Akademik Kurulun onay ile alacak istee bal yaz dneminde de lisansst dersler verilebilir.

(2) Akademik Kurul tarafndan onaylanan akademik takvimde bavuru, kayt, cretler, snavlar, mezuniyet ilemlerine ilikin tarihler belirlenir.

Kontenjanlar ve renci kabul

MADDE 7 (1) Lisansst programlara alnacak renci saylar enstitlerin nerisi ve Rektrn onay ile belirlenir.

(2) Bir adayn yksek lisans programna kabul edilebilmesi iin lisans diplomasna, doktora programna kabul edilebilmesi iin lisans veya tezli yksek lisans diplomasna sahip olmas gerekir. Yksek lisans programna, bavuru srasnda halen bir lisans programna kaytl adaylarn; doktora programna bavuru srasnda halen bir lisans veya tezli yksek lisans programna kaytl adaylarn, renimlerini en ge, bavuru yaptklar dnemin niversiteye ilk kaytlar iin iln edilen srenin sonuna kadar tamamlamalar gerekir.

(3) niversite enstitlerinde lisansst programlarn koordinasyonu, ilgili enstit mdrnn nerisi ve Rektrn onay ile her bir enstit iin, enstit kurulu tarafndan atanacak bir enstit ynetim kurulu tarafndan yrtlr.

(4) Bir lisansst programa yaplan bavurular deerlendirmek zere ilgili enstit tarafndan en az veya be retim yesinden oluan bir kabul jrisi kurulur.

(5) Tezli veya tezsiz yksek lisans programlarna bavuru iin adaylarn salamas gereken koullar ve belgeler (transkript, referans mektubu, neden lisansst eitimi yapmak istediini belirten kompozisyon, uluslararas standart snavlar ve benzeri) enstit tarafndan belirlenerek Akademik Kurul tarafndan onaylanr. Tezsiz yksek lisans programlarna bavuran adaylar iin ALES belgesi istenip istenmeyecei ve isteniyorsa ALES taban puan enstit tarafndan karara balanr. Bavuru koullarnda yer alan ALES taban puan, tezli yksek lisans programlar iin 55 puandan az olamaz. Yksekretim Kurulunca ALESe edeer kabul edilen snavlar da ALES yerine kullanlabilir. Kabul jrisi; tezli veya tezsiz yksek lisans programna bavuran adaylar, belirlenmi olan bavuru koullarna gre deerlendirerek, adaylarn programa kabul konusundaki nerilerini oluturur. Kesin kabul, ilgili enstit ynetim kurulu kararnda yer alan jri nerilerinin, Rektr tarafndan onaylanmas ile gerekleir ve adaylara tebli edilir. Enstitnn kesin kabul kararnda, adayn tezli veya tezsiz hangi yksek lisans programna kabul edildii belirtilir.

(6) Doktora programlarna lisans derecesi ile bavuranlarn 80 puandan, tezli yksek lisans derecesi ile bavuranlarn 55 puandan az olmamak koulu ile enstitlerin belirlemi olduu ALES standart puann salamalar gerekir. Tezli yksek lisans derecesi ile doktoraya bavuracak olanlarn, doktora programlarna kabulnde enstitlerin belirlemi olduu ALES puannn yansra lisans ve/veya yksek lisans not ortalamas, mlakat ve gerekli grldnde yaplacak yazl bilim snav sonucu da deerlendirilir. Yksekretim Kurulunca ALESe edeer kabul edilen snavlar da ALES yerine kullanlabilir. Lisans derecesiyle doktora programna bavuranlarn lisans mezuniyet not ortalamalarnn 4 zerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmalar gerekir. Bavuru iin adaylarn salamas gereken dier belgeler (not dkm belgesi, referans mektubu, neden lisansst yapmak istediini belirten kompozisyon, uluslararas standart snavlar ve benzeri) enstit tarafndan belirlenir ve Akademik Kurul tarafndan onaylanr. Kesin kabul, ilgili enstit ynetim kurulu kararnda yer alan jri nerilerinin, Rektr tarafndan onaylanmas ile gerekleir ve adaylara tebli edilir.

(7) Yabanc uyruklu adaylarn kabul artlar ilgili enstit ynetim kurullar tarafndan belirlenir ve Akademik Kurul tarafndan onaylanr.

(8) Herhangi bir lisansst programna bavuran rencinin, niversite tarafndan edeerlii kabul edilen ulusal ve/veya uluslararas ngilizce snavlarnn birinden yine niversite tarafndan belirlenen dzeyde baarl olduunu belgelemesi veya niversitenin dzenledii ngilizce dil lme snavnda baarl olmas gerekir. ngilizce dil lme snavnda yeterli baary salayamayan renciler, temel gelitirme ylnda renim grr. Anadili ngilizce olan lkelerin vatandalarnn lisansst programlarna bavuru yapmalar durumunda, ngilizce dil yeterlilikleri ilgili enstit ynetim kurulu tarafndan karara balanr.

(9) Doktora programlarna bavuran adaylarn; anadilleri dnda ngilizce, Almanca, Franszca, talyanca, spanyolca, Rusa, Arapa, ince, Japonca, Farsa dillerinden birinden merkezi yabanc dil snavndan en az 55 puan veya SYM Ynetim Kurulu tarafndan edeerlii kabul edilen uluslararas yabanc dil snavndan bu puan muadili bir puan almas zorunlu olup, bu asgari puann girilecek programlarn zelliklerine gre gerekirse ykseltilmesi, enstit tarafndan belirlenir ve Akademik Kurul tarafndan onaylanr.

(10) niversite mezunlar, mezuniyetlerini takiben iki yl iinde niversite lisansst programlarna kabul edilirse ngilizce dil lme snavndan muaf tutulur.

(11) Tezli yksek lisans programn niversitede stn baar ile bitirenler jri karar ile doktora programna kabul iin gereken bilim snavndan muaf tutulabilir. Bunun iin adayn doktora programna sresi iinde bavurmu olmas gerekir.

(12) niversite ile dier yksekretim kurumlar arasnda yaplan anlamalar kapsamnda niversiteye kabul edilen renciler, belirli bir sre iin, tam zamanl renci statsnde kabul edilirler. Bu rencilere, renim sresinin sonunda, kaytl olduklar dersleri ve aldklar notlar gsteren transkript verilir.

Tezli yksek lisans programndan doktora programna gei

MADDE 8 (1) niversitede tezli yksek lisans programlarnda kaytl olan renciler, gei yapmak istedikleri dnemin ders kaytlarndan nce lisans derecesiyle doktora programna dorudan gei iin bavurabilirler. Bavuran rencilerin, bu Ynetmeliin 7 nci maddesinde tanmlanan doktora programlarna kabul koullarn salamas ve geilerinin ilgili enstit ynetim kurulu tarafndan karara balanmas gerekir.

Yksek lisans programlar arasnda gei

MADDE 9 (1) Tezli ve tezsiz yksek lisans programlar arasndaki geiler, enstit ynetim kurulu onay ile yaplr. rencinin, kaytl olduu programda en az bir dnemini tamamlam olmas ve gemek istedii dnem iin belirlenen programn asgari bavuru koullarn salamas gerekir. Bu durumda, tezli ve tezsiz yksek lisans programnda alnan enstit ynetim kurulu tarafndan uygun bulunan dersler gemek istedii tezli veya tezsiz yksek lisans programndaki derslerin yerine saylr.

Yatay gei yolu ile renci kabul

MADDE 10 (1) Yksekretim Kurulu (YK) tarafndan tannan dier yksekretim kurumlarndan niversiteye veya niversitedeki programlar arasndaki yatay gei bavurular; lisansst programnda en az bir dnemi baar ile tamamlam ve bavuru srasnda kaytl renci olmak koulu ile enstit ynetim kurulu tarafndan deerlendirilir. Yurt dndan alnm lisans/yksek lisans diplomasnn denkliinin YK tarafndan onaylanm olmas gerekir. Yatay gei yolu ile kabul edilmek iin, bu Ynetmeliin 7 nci maddesinin drdnc fkrasnda tanmlanan kabul jrisinin olumlu karar ve enstitnn onay gerekir. Kabul jrisi; farkl niversiteden gelen rencinin kredi edeerlik deerlendirmesini yapar ve rencinin ilgili yksekretim kurumundaki baarsnn derecesini ve ngilizce dil bilgisini deerlendirmesinde gz nnde tutar. Yatay gei yapan rencilerin renim sreleri hesabna, daha nce renim grdkleri sreler de katlr.

zel renci kabul

MADDE 11 (1) lgili enstit tarafndan belirlenen bavuru koullarna sahip bir yksekretim kurumu mezunu veya rencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artrmak isteyenler, lisansst programda verilen dersleri zel renci olarak alabilir. zel renci statsnde bavuran adaylarn; ncelikle ilgili enstitnn ngilizce seviyesine ilikin olarak belirledii artlar yerine getirmi olmas gerekir. Daha sonra niversiteye lisansst renci olarak kabul edilenlerin zel renci iken alm olduklar derslerden ilgili enstit ynetim kurulu karar ile uygun grlenler notlar ile birlikte transfer edilir. Bu rencilere talep etmeleri durumunda, kaytl olduklar dersleri ve bu derslerden aldklar notlar gsteren not dkm belgesi verilir. Bu belge, diploma veya dereceyi gsteren belge yerine gemez. zel renciler niversitenin rencisi saylmaz ve renci haklarndan yararlanamazlar. niversitenin diploma programlarnda kaytl olan renciler, zel rencilik statsnde ders alamazlar.

Bilimsel hazrlk program

MADDE 12 (1) Kabul edildikleri lisansst program izleyebilmek iin eksiklikleri olduu belirlenen adaylar bilimsel hazrlk programna alnr. Bilimsel hazrlk programnn sresi iki dnemi aamaz ve bu programda geirilen sre lisansst programlardaki sreler dndadr.

(2) Bilimsel hazrlk programn; sresi iinde, enstit ynetim kurulu tarafndan belirlenen tm derslerden en az D notu ve 2.00 genel not ortalamas (GNO) ile tamamlayan renci lisansst programa balayabilir. Ancak; bilimsel hazrlk program srasnda renci, enstit ynetim kurulu karar ile kabul edildii lisansst programa ynelik dersler alabilir.

(3) Adayn bilimsel hazrlk program iin ald derslerin kredileri, rencinin kabul edildii lisansst programda kullanlamaz.

niversiteye ilk kayt ilemleri

MADDE 13 (1) Lisansst programlara kabul edilen renciler ile zel rencilie kabul edilenlerin akademik takvimde belirlenen sreler iinde, gerekli belgeleri renci Kaynaklar Birimine teslim ederek niversiteye ilk kayt ilemini yaptrmalar gerekir. Kayt iin gereken belgeler niversite tarafndan duyurulur. Adaylardan istenen belgelerin asl veya enstit tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn beyanna dayanlarak ilem yaplr. Dosya atrma olarak adlandrlan ilk kayt ilemi, geerli mazereti olan rencinin noter onayl vekaletname ile vekil tayin ettii kii tarafndan da yaptrlabilir. Sresi iinde kayt ilemini yapmayan renciler kayt hakkndan vazgemi saylr. Belgelerinde eksiklik veya tahrifat olanlarn veya geree aykr beyanda bulunduu tespit edilenlerin, kaytlar, yaplm olsa dahi iptal edilir.

Dnem kaytlar

MADDE 14 (1) renciler her dnem banda ve akademik takvimde ilan edilen sreler iinde, demekle ykml olduklar dnem renim creti ile niversitenin imkanlarndan yararlanmak iin gerekli cretleri dedikten sonra, danmanlarnn uygun grn alarak, ders kaytlarn yapmak ve dnem kaytlarn yenilemek zorundadrlar. stee bal yaz dneminde sadece ders alacak rencilerin kayt yaptrmas gerekir.

(2) Sonbahar, ilkbahar ve zorunlu yaz dnemi kaytlar sresinde kayt ilemlerini gerekletirmeyen renciler ders ekleme-brakma sresi iinde kayt yapabilir. Ders ekleme-brakma sresi sona erdikten sonra kayt yaptrlmaz. Ancak, rencinin geerli bir mazereti olmas durumunda, ders ekleme-brakma sresi bitiminden itibaren iki hafta iinde bavurmas koulu ile enstit ynetim kurulu karar ve Rektrn onay ile mazeretli kayt hakk tannabilir. Mazeretli kayt yaptran rencilerin niversite tarafndan belirlenebilecek ek ykmllkleri de yerine getirmeleri zorunludur.

(3) Dnem kaydn yapmad iin kaytsz kalan renci, enstit ynetim kurulu tarafndan mazeretinin kabul edilmesi sonucunda, en ge mazeretli kayt sresi bitimine kadar kaydn yenileyebilir. Bu rencilerin ilgili akademik yla ait demekle ykml olduklar dnem renim creti ile niversitenin imkanlarndan yararlanmak iin gerekli cretleri demeleri ve niversite tarafndan belirlenebilecek ek ykmllkleri yerine getirmeleri zorunludur. rencinin kaytsz kald dnemler, renim sresine saylr.

Ders ekleme-brakma

MADDE 15 (1) Sonbahar, ilkbahar ve zorunlu yaz dnemlerinde derslerin balad haftay takip eden ikinci hafta iinde renciler kayt yaptrdklar derslerde deiiklik yapabilir. Ders ekleme-brakma olarak adlandrlan bu srete rencilerin, danmanlarnn onayn alarak istedikleri ders deiikliklerini bizzat yapmalar gerekir. Ders ekleme-brakma sresinden sonra yaplmak istenen deiiklikler, yalnzca enstit ynetim kurulunca, rencinin mazeretinin uygun grlmesi zerine yaplabilir. stee bal yaz dneminde ders ekleme-brakma yaplmaz.

Danmanlk

MADDE 16 (1) Her renciye, programa kabulnden itibaren ilgili enstit ynetim kurulu tarafndan bir akademik danman atanr. Akademik danmann grevi, rencinin kiisel geliimi yannda, akademik durumunu izlemek, kayt, ders ekleme-brakma ve ders saydrma ilemlerinde rehberlik etmektir.

(2) Tezli yksek lisans programnda kaytl renciler iin ilgili enstit ynetim kurulu tarafndan, en ge ikinci dnemin sonuna kadar tez danman atanr. Tez almasnn niteliinin birden fazla tez danman gerektirdii durumlarda ikinci tez danman atanr. Tez danman retim yeleri veya ilgili enstit ynetim kurulunca belirlenen niteliklere sahip retim grevlileri arasndan seilir.

(3) Doktora programnda kaytl renciler iin ilgili enstit ynetim kurulu tarafndan, en ge nc dnemin bana kadar tez danman atanmas zorunludur. Tez danman retim yeleri arasndan seilir. Tez almasnn niteliinin birden fazla tez danman gerektirdii durumlarda ikinci tez danman atanr. kinci tez danmannn doktora derecesine sahip olmas gerekir.

NC BLM

Eitim-retime likin Esaslar

Ders programlar ve ders yk

MADDE 17 (1) Lisansst ders programlarnda ve derslerde yaplacak deiiklikler her dnem banda enstit ynetim kurulu tarafndan belirlenir. rencinin dier yksekretim kurumlarnda verilmekte olan dersleri almas, rencinin akademik danmannn gerekeli aklamasna dayanarak enstit ynetim kurulu tarafndan karara balanr.

(2) rencilerin istee bal yaz dneminde niversitede alabilecekleri en fazla ders yk yedi kredidir.

Derslerin kredi deerleri

MADDE 18 (1) Derslerin kredi deerleri, AKTS ve S kredisi olarak dzenlenir.

(2) Bir lisansst dersin S kredisi, haftalk ders saatinin 1.0 kat ile haftalk uygulama saatinin 0.5 katnn toplamdr. Bir dersin AKTS kredi deeri ise; Yksekretim Yeterlilikler erevesinde yedinci ve sekizinci dzeyler iin belirlenen ve program baznda ngrlen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandrlmasna dayal haftalk renci i ykn temsil eder. Lisansst derslerinin kredi deerleri, ilgili enstit ynetim kurulu tarafndan belirlenir. stee bal yaz dneminde her ders iin, sonbahar ve ilkbahar dnemlerinde yaplan toplam ders saati kadar ders yaplr.

Snavlar

MADDE 19 (1) rencilerin, her ders iin dzenlenebilecek ara snav/snavlar dnda, dnem sonu snavna da girmeleri gerekir.

(2) Dnem sonu snav yerine, retim yesinin istei ve dersin niteliine gre renciye proje de yaptrlabilir.

(3) Dersin retim yesince geerli grlen bir nedenle, ara snav veya dnem sonu snavna girmeyen rencilere mazeret snav hakk verilir.

(4) Btnleme snavlar iin mazeret snav dzenlenmez.

(5) Btnleme snavlar Akademik Kurul tarafndan belirlenen koullar erevesinde dzenlenir.

(6) retim yeleri, ilgili enstit mdrnn onayn almadan dnem sonu ve btnleme snavnn zamann ve tarihini deitiremez.

(7) Dnem sonu snav yerine dzenlenecek mazeret snav, izleyen dnemin ders kayt sresinin balangcndan drt gn ncesine kadar yaplabilir. Bu durumda retim yesi tarafndan ilgili ders iin I notu verilir. I notunun harf notuna evrilmesi ile ilgili bu Ynetmeliin 21 inci maddesinin ikinci fkrasnn (a) bendinde belirtilen hkmler uygulanr.

(8) Snav katlar, snavn verili tarihinden itibaren iki yl sreyle enstitde saklanr ve ikinci yln sonunda imha edilir.

Snav sonularna itiraz

MADDE 20 (1) renciler, snav sonularnn ilanndan itibaren en ge on be i gn iinde, yazl olarak enstit mdrlne bavurarak, ara snav, dnem sonu snav veya btnleme snav kadnn tekrar incelenmesini isteyebilir. Enstit mdr tarafndan dilekenin kendisine iletilmesinden itibaren en ge be i gn iinde, ilgili retim yesi, snav kadn inceleyerek sonucu enstit mdrne bildirir. Notlarda yaplacak dzeltme, bu Ynetmeliin 24 nc maddesi erevesinde gerekletirilir.

Deerlendirme ve notlar

MADDE 21 (1) Dersler, bu Ynetmelik hkmlerine gre deerlendirilir ve rencilerin aldklar her ders iin bu madde kapsamnda notlandrma yaplr. rencilerin derslerdeki baar durumlar, dnem ii almalarnn, ara snavlarnn ve dnem sonu snavlarnn sonularna gre ilgili retim yeleri tarafndan belirlenir. renciye dersin ne ekilde deerlendirilecei, dnem almas, ara snavlar ile dnem sonu snavlarnn arlnn ne olaca o dnemin banda bildirilir. Bir dersten baarl saylmak iin en az geer not, not ortalamasna dahil edilen dersler iin C, not ortalamasna dahil edilmeyen dersler iin Sdir. Akademik takvimde belirtilen srede retim yesi tarafndan not takdir edilmeyen ve not ortalamasna dahil edilen dersler F, not ortalamasna dahil edilmeyen dersler U notu olarak ilem grr. Notlarda yaplacak dzeltme, bu Ynetmeliin 24 nc maddesi erevesinde gerekletirilir. Harf notlar ve katsaylar aada gsterilmitir:

a)

Harf Notu Katsay

A 4.0

A- 3.7

B+ 3.3

B 3.0

B- 2.7

C+ 2.3

C 2.0

C- 1.7

D+ 1.3

D 1.0

F 0

(2) Ayrca dier notlarn kullanm alanlar aada aklanmtr;

a) I notu (eksik): Dersin devam ykmllklerini yerine getirdii halde, mazereti nedeniyle ders iin gerekli almalar tamamlayamayan veya dnem sonu snavna giremeyen rencilerin; dnem sonu snav tarihinden itibaren i gn ierisinde; mazeretlerini belirten belgeleri talep dilekeleri ile birlikte dersin retim yesine iletmeleri ve taleplerinin dersin retim yesince uygun grlmesi halinde verilen nottur. rencinin mazeretini belirten belgeler ve talep dilekesi ilgili enstit tarafndan, en ge akademik takvimde not girileri iin son gn olarak belirtilen tarihe kadar renci Kaynaklar Birimine iletilir. Belirtilen tarihe kadar ilgili belgelerin, renci Kaynaklar Birimine iletilmemesi halinde; dersin notu, not ortalamasna dahil edilen dersler iin F, not ortalamasna dahil edilmeyen dersler iin U notu olur. rencinin I notu ald dersten, retim yesi tarafndan belirlenen srede gerekli almalar tamamlamas ve belirtilen tarihte dnem sonu snavna girmesi, bunlarn sonucunda dersten geer not alamamas halinde ise yine retim yesi tarafndan belirtilen tarihte btnleme snavna girerek bir not almas gerekir. lgili enstit, I notlarnn harf notuna dnmleri iin en ge bir sonraki dnemin ders kaytlarndan gn ncesine kadar olmak zere belirledii I notu dnm tarihlerini, karar ile renci Kaynaklar Birimine iletir. Kararda belirtilen tarihe kadar, tm snav haklar kullanlarak bir harf notuna dntrlmeyen I notu; not ortalamasna dahil edilen dersler iin F, not ortalamasna dahil edilmeyen dersler iin U notuna dnr.

b) P notu (devam eden): Not ortalamasna dahil edilmeyen ders ve tez almalarn baar ile srdren rencilere verilir.

c) S notu (yeterli): Not ortalamasna dahil edilmeyen derslerde ve tez almalarnda baarl olan rencilere verilir.

) U notu (yetersiz): Not ortalamasna dahil edilmeyen derslerde ve tez almalarnda baarsz olan rencilere verilir.

d) T notu (transfer): niversiteye dier yksekretim kurumlarndan yatay gei yapan veya niversitede lisansst programa balamadan nce bir yksekretim kurumunda ders alm renciler iin daha nce alm olduklar ve edeerlii kabul jrisi tarafndan kabul edilen derslere verilir. Ayrca, niversitede kaytl iken dier yksekretim kurumlarndan zel renci statsnde alnan ve edeerlii enstit tarafndan kabul edilen dersler iin de kullanlr.

e) NA notu (devamsz): Derse devam ykmllklerini yerine getirmeyen rencilere verilir. NA notu ortalama hesaplarnda not ortalamasna dahil edilen dersler iin F, not ortalamasna dahil edilmeyen dersler iin U notu gibi ilem grr.

f) P, S, U ve T notlar: Not ortalamas hesaplarna katlmaz.

(3) renci deiim programlarnda alnan derslerin kredi edeerlii ve notlarn intibak ilgili enstit ynetim kurulu tarafndan yaplr.

Not ortalamalar

MADDE 22 (1) rencinin bir dersten ald toplam puan, ilgili dersin S kredisi ile ald notun katsaysnn arpm sonucunda elde edilir. Dnem not ortalamas (DNO) hesabnda; ilgili dnemde rencinin btn derslerden ald toplam puan, alnan derslerin S kredisi toplamna blnr. Genel not ortalamas (GNO), rencinin niversiteye giriinden itibaren kayt yaptrd derslerin tm dikkate alnarak ayn yntemle hesaplanr. Elde edilen ortalamalar, virglden sonra iki hane olarak gsterilir. Ancak, akademik baar sralama hesaplamalar virglden sonraki tm haneler dikkate alnarak yaplr. GNO hesabnda tekrar edilen derslerden alnan en son not dikkate alnr. rencinin kayt yaptrd tm dersler transkriptte gsterilir.

Notlarn aklanmas ve not belgeleri

MADDE 23 (1) retim yeleri tarafndan akademik takvimde belirtilen sre iinde verilen notlar, renci Kaynaklar Biriminin sorumluluunda olan renci kaytlarna ilendikten sonra, akademik durumu belirten dnem karnesi ile aklanr. niversitede renim gren tm rencilerin lisansst programa ilk kayt yaptrdklar tarihten balayarak, renimleri sresince aldklar dersler, notlar ve akademik durumlar transkript zerinde gsterilir ve rencinin talebi zerine renci Kaynaklar Birimi tarafndan dzenlenir.

Notlarda maddi hata

MADDE 24 (1) lan edilmi olan bir ders notunda yer alabilecek maddi hatann dzeltilmesi, ilgili retim yesinin bavurusu zerine enstit ynetim kurulu tarafndan karara balanr. Ders notlarnda, herhangi bir dnemde yaplan maddi hatann, en ge izleyen dnemin ders kayt sresi balamadan dzeltilmi olmas gerekir.

Devam zorunluluu

MADDE 25 (1) renciler, aldklar btn lisansst ders, tez, seminer ve proje almalarna devam etmek zorundadr. rencilerin devam durumu ilgili retim yesi tarafndan izlenir.

Baar denetimi

MADDE 26 (1) Herhangi bir dnem sonunda GNOsu en az 3.00 olan renciler baarl, GNOsu 3.00n altnda olan renciler snamal saylr.

Derslerden muafiyet

MADDE 27 (1) Daha nce bir yksekretim programndan ders alm olan renciler, aldklar derslerden muafiyet isteinde bulunabilir. Muafiyet iin rencilerin, niversiteye ilk kayt yaptrdklar tarihten itibaren on be gn iinde, transkriptleri ve bir dileke ile ilgili enstitye bavurmalar gerekir. niversite dndaki bir yksekretim kurumundan alnan derslerin YK tarafndan tannan bir yksekretim kurumundan alnm olmas gerekir. rencilerin daha nce alm olduklar, mezuniyet amacyla kullanlmam olan ve edeerlii kabul jrisi tarafndan kabul edilen derslerden, muafiyet iin verilen T notu, GNO ve DNO hesabna katlmaz; niversitede alnan derslerin notlar ise ortalama hesabna katlabilir. Bu ekilde muaf olunan ders saysna gre, azami renim sresinden ka dnem dlecei de enstit ynetim kurulu kararnda belirtilir.

(2) Yksek lisans programnda kaytl iken daha sonra doktora programndaki derslerden muafiyet iin alnan dersler, dnem kaytlarndan nce enstit ynetim kurulu karar ile renci Kaynaklar Birimine bildirilir.

(3) Daha nce niversitede zel renci olarak kaytl iken ders alm rencilerin, izleyen dnemlerde lisansst programa tam zamanl renci olarak kayt hakk kazanmalar halinde, zel renci iken aldklar derslerden muafiyetleri ilgili enstit tarafndan deerlendirilir.

Ders tekrar

MADDE 28 (1) Lisansst programlarda bir dersten F, U, NA, D, D+, C- notu alan rencilerin, bu dersi tekrar almalar gerekir. renciler, geer not alamadklar semeli ya da sonradan programdan kartlan bu derslerin yerine danmanlar tarafndan uygun grlen baka dersleri alrlar. Kaytl olduu programdaki tm dersleri baaryla tamamlam ve dier mezuniyet gereklerini yerine getirmi renciler iin bu art aranmaz. Tekrarlanan derslerde, daha nce alnm olan dersin toplam puan, GNO hesaplarndan drlr ve en son alnan dersin toplam puan, GNO hesaplamalarna katlr. Ancak, rencinin kayt yaptrd tm dersler transkriptte gsterilir. Notu B veya daha yksek olan dersler tekrarlanamaz.

Ders saydrma

MADDE 29 (1) Ayn kod ile alnan dersler, ders tekrar esaslar erevesinde otomatik olarak saylr ve bu konuda rencilerin ayrca bir ilem yapmalarna gerek yoktur. Farkl kod ile alnan dersler ile sonradan programdan kartlan dersler yerine alnan dersler, aadaki kurallar erevesinde birbirlerinin yerine saydrlabilir:

a) Ders saydrma ileminde bir ders, yalnzca bir baka ders yerine saydrlabilir.

b) Ayn dnem iinde alnan dersler birbirinin yerine saydrlamaz.

c) B veya daha yksek not alnm dersler yerine ders saydrlmaz.

) Kaytl bulunulan dnemde alnan bir ders, daha nceki dnemlerde alnan bir ders yerine saydrlabilir; her ikisi de daha nceki dnemlerde alnm olan dersler iin saydrma ilemi yaplmaz.

d) Dier niversitelerden T notu ile transfer edilen derslerin yerine ders alnabilir. Bu durumdaki rencilerin ders saydrma ilemlerini yapmas gerekir.

e) renci, ders saydrma isteini danmanna iletir ve onayland takdirde bu istek, ilem yaplmak zere renci tarafndan renci Kaynaklar Birimine iletilir. Ders saydrma istekleri; sonbahar, ilkbahar ve zorunlu yaz dnemleri yedi haftadan fazla olan programlar iin derslerin balamasn takip eden on birinci haftann ba ve zorunlu yaz dnemi yedi hafta olan programlar ile istee bal yaz dnemi iin ise beinci haftann ba ile dnem sonu snavlarnn son i gn arasndaki zaman aralnda renci Kaynaklar Birimine iletilir.

f) Ders saydrma ilemleri, daha nce alnm olan dersin toplam puannn GNO hesaplarndan drlp, en son alnan dersin toplam puannn bu hesaba katlmas suretiyle, kaytl bulunulan dnemin sonundaki GNO hesaplanmasnda kullanlr; daha nceki dnemlere ait GNO ve DNO hesaplarna etki etmez. Ancak, rencinin kayt yaptrd tm dersler transkriptte gsterilir.

g) niversitede kaytl iken, dier yksekretim kurumlarndan zel renci statsnde alnan derslerin niversitedeki programa saylmas aadaki kurallara gre yaplr:

1) Alnacak olan dersin uygunluuna ve diploma program iindeki konumuna enstit ynetim kurulu karar verir.

2) rencinin; ders saym iin izleyen dnemin ders kaytlarnn son gnne kadar kaytl olduu enstitye bavuruda bulunmas gerekir. Edeerlii enstit ynetim kurulu tarafndan kabul edilen dersler T notu ile rencinin niversitedeki programna saylr.

3) Yaz dneminde, niversiteden alnan veya dier yksekretim kurumlarndan zel renci statsnde alnabilecek derslerin S kredi toplam, bu Ynetmeliin 17 nci maddesinin ikinci fkrasnda belirtilen ders yk erevesinde olabilir.

4) rencinin, renimi sresince zel renci statsnde alabilecei ders says en fazla olabilir. niversite ile dier yksekretim kurumlar arasnda yaplm olan zel anlamalar kapsamnda alnan dersler bu kapsamn dndadr.

Ortak retim programlar almas

MADDE 30 (1) Yurt dndaki yksekretim kurumlar ile uluslararas ortak lisansst programlar 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnn Yurtdndaki Kapsama Dahil Yksekretim Kurumlaryla Ortak Eitim ve retim Programlar Tesisi Hakknda Ynetmelik hkmleri erevesinde oluturulacak protokol ile alabilir. renim sreci, ilgili ynetmelik hkmlerine gre bu protokolde tanmlanr.

Diplomalar

MADDE 31 (1) rencilerin, akademik takvimde belirtilen sreler iinde mezuniyet isteklerini renci Kaynaklar Birimine bavuru yaparak bildirmesi gerekir.

(2) Kaytl olduu tezsiz yksek lisans programnn mezuniyet ykmllklerinde kullanlan derslerin S kredilerine gre hesaplanm genel not ortalamas ile alnan tm derslerin S kredilerine gre hesaplanm genel not ortalamas en az 3.00 olan, proje dersinde baarl olan ve ayrca varsa programdan mezun olabilmek iin dier koullar da salayan rencilere tezsiz yksek lisans diplomas ve AKTSye gre hazrlanm diploma eki verilir.

(3) Kaytl olduu tezli yksek lisans programnn mezuniyet ykmllklerinde kullanlan derslerin S kredilerine gre hesaplanm genel not ortalamas ile alnan tm derslerin S kredilerine gre hesaplanm genel not ortalamas en az 3.00 olan, tez snavnda baarl olan, yksek lisans tezinin ciltlenmi en az kopyasn tez snavna giri tarihinden itibaren bir ay iinde ilgili enstitye teslim eden ve tezi ekil ynnden uygun bulunan, ayrca varsa programdan mezun olabilmek iin dier koullar da salayan rencilere S tezli yksek lisans diplomas ve AKTSye gre hazrlanm diploma eki verilir.

(4) Kaytl olduu doktora programnn mezuniyet ykmllklerinde kullanlan derslerin S kredilerine gre hesaplanm genel not ortalamas ile alnan tm derslerin S kredilerine gre hesaplanm genel not ortalamas en az 3.00 olan, doktora yeterlik snav, tez nerisi ve tezi baarl olan, doktora tezinin ciltlenmi en az kopyasn tez snavna giri tarihinden itibaren bir ay iinde ilgili enstitye teslim eden ve tezi ekil ynnden uygun bulunan, ayrca varsa programdan mezun olabilmek iin dier koullar da salayan rencilere S doktora diplomas ve AKTSye gre hazrlanm diploma eki verilir.

(5) Diplomalar zerinde rencinin izlemi olduu programn ad bulunur. Lisans diplomasn ald dalda yksek lisans programn tamamlayan rencinin meslek unvann belirten yazl belge rencinin istei zerine kendisine verilir.

(6) niversiteden lisansst diplomas alabilmek iin, rencinin, yurt dndaki anlamal yksekretim kurumlar ile yrtlen uluslararas ortak lisansst programlarda kaytl renciler hari olmak zere, son dnemini, niversitede tam zamanl renci olarak geirmi olmas gerekir. stee bal yaz dnemi sresi son dnem sresinin hesabnda dikkate alnmaz.

(7) Kaytl olduu doktora programnda sunulan derslerden en az yedi dersi baar ile tamamlam, ancak herhangi bir nedenle doktora programn tamamlayamayan rencilerin bir yksek lisans programna intibak ettirilmeleri, ilgili enstit ynetim kurulunun onay ile olur. Enstt ynetim kurulu kararnda, rencinin hangi derslerinin yksek lisans programna saylaca ve renim sresinden ka dnem harcam kabul edilecei belirtilir.

Diploma kayb ve yeni diploma hazrlanmas

MADDE 32 (1) Diplomann kayb halinde, bir defaya mahsus olmak zere, Trkiye basks olan bir gazetede ilan verilmesi, gereken cretin denmesi ve dileke ile niversiteye bavurulmas kouluyla yeni diploma hazrlanr. Bu durumda, diploma zerine, kayp nedeniyle dzenlendiine ilikin ibare yer alr.

DRDNC BLM

Tezli Yksek Lisans

Programn mezuniyet ykmllkleri

MADDE 33 (1) Tezli yksek lisans program, toplam yirmi bir S kredisinden az olmamak koulu ile en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez almasndan oluur.

(2) Tezli yksek lisans programn tamamlama sresi, bilimsel hazrlk sresi hari azami yldr.

(3) renci, enstit ynetim kurulu karar ile ve lisans renimi srasnda alnmam olmak kouluyla, en ok iki adet lisans dersi alabilir. Ayrca, renci, danmannn nerisi zerine enstit ynetim kurulu kararyla izledii programn mezuniyet ykmllne saylmak zere niversite dndaki yksekretim kurumlarnda verilmekte olan lisansst derslerden de alabilir.

(4) Azami renim sresini dolduran renciler 2547 sayl Kanunun 44 nc maddesi gereince niversite tarafndan belirlenen demekle ykml olduklar dnem renim creti ile niversitenin imkanlarndan yararlanmak iin gerekli cretleri deyerek renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilirler.

Tez

MADDE 34 (1) Derslerini baar ile tamamlayan renci yksek lisans derecesini haketmek iin bir tez hazrlayp sunmak zorundadr. Tezli yksek lisans programlarndaki renciler en ge nc dnemin bandan itibaren her dnem tez dersine kayt yaptrmak zorundadr.

(2) Yksek lisans tez jrisi, ilgili enstit ynetim kurulunun onay ile rencinin tez savunmas tarihinden en ge bir ay nce atanr. Tez jrisi, veya be retim yesi veya ilgili enstit ynetim kurulunca belirlenen niteliklere sahip retim grevlilerinden oluur. Jride yer alan retim yelerinden/grevlilerinden biri rencinin tez danmandr. Dier jri yelerinden en az birinin niversite iindeki baka bir alandan veya baka bir yksekretim kurumundan olmas gerekir. Tez jrisinin kiiden olumas durumunda ikinci tez danman jri yesi olamaz. Ayrca bir de yedek ye belirlenir.

(3) Yksek lisans tez almasn belirtilen sre iinde tamamlayan renci, yksek lisans programna balarken aksi belirtilmemi ise, tezini ngilizce yazmak ve jri nnde ngilizce olarak savunmak zorundadr.

(4) Tez danmannca tezi onaylanan rencinin tezinin jri yesi says kadar kopyas tez danmannn onay ile birlikte tez danmannca ilgili enstitye iletilir.

(5) Jri yeleri, tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren bir ay iinde toplanarak renciyi tez snavna alr. Tez snav, tez almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru-cevap ksmndan oluur ve dinleyicilere aktr.

(6) Snav sonunda jri, dinleyicilere kapal olarak, tez hakknda kabul, ret veya dzeltme kararn salt ounlukla verir. Jri yeleri ekimser oy kullanamaz. Jri, alnan karar en ge gn iinde ilgili enstitye yazl tutanak ile bildirir. Tezi hakknda dzeltme karar verilen renci en ge ay iinde gereini yaparak tezini ayn jri nnde savunur. Bu renciler dzeltme aldklar dnemde kayt yaptrmak zorundadr. Tezi reddedilen veya dzeltme sonras savunmada reddedilen renciye yeni bir tez konusu verilir veya rencinin talepte bulunmas halinde; tezsiz yksek lisans programnn ders kredi yk, proje yazm ve benzeri gereklerini yerine getirmi olmak kaydyla kendisine tezsiz yksek lisans diplomas verilerek tezli programla ilikisi sona erdirilir.

(7) Dier koullar da yerine getirmek kaydyla, kabul edilen yksek lisans tezinin jri yelerince imzalanm ve ciltlenmi en az kopyasn tez snavna giri tarihinden itibaren bir ay iinde ilgili enstitye teslim eden ve tezi ekil ynnden uygun bulunan yksek lisans rencisi tezli yksek lisans diplomas almaya hak kazanr.

BENC BLM

Tezsiz Yksek Lisans

Programn mezuniyet ykmllkleri

MADDE 35 (1) Tezsiz yksek lisans program, toplam otuz S kredisinden az olmamak koulu ile en az on adet ders ile not ortalamasna dahil edilmeyen dnem projesi dersinden oluur.

(2) Tezsiz yksek lisans programnn tamamlanma sresi bilimsel hazrlk ve istee bal yaz dnemi hari azami yldr.

(3) renci, danmannn nerisi zerine ilgili enstit ynetim kurulu kararyla izledii programn mezuniyet ykmllne saylmak zere S dndaki niversitelerden lisansst ders alabilir.

(4) renci, dnem projesinin alnd dnemde, dnem projesine kayt yaptrmak ve dnem sonunda yazl bir rapor vermek zorundadr.

(5) renci, lisans renimi srasnda alnmam olmak kouluyla, ilgili enstit ynetim kurulu karar ile en ok adet lisans dersi alabilir.

(6) Not ortalamasna dahil edilen derslerini ve dnem projesini baar ile tamamlayan, ayrca varsa programdan mezun olmak iin dier gerekli koullar da salayan yksek lisans rencisi tezsiz yksek lisans diplomas almaya hak kazanr.

(7) Azami renim sresini dolduran renciler 2547 sayl Kanunun 44 nc maddesi gereince, niversite tarafndan belirlenen demekle ykml olduklar dnem renim creti ile niversitenin imkanlarndan yararlanmak iin gerekli cretleri deyerek renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilirler.

ALTINCI BLM

Tezsiz Ortak Yksek Lisans

Ama

MADDE 36 (1) Birbirini tamamlar nitelikte iki dalda yksek lisans derecesi alma imkan verecek btnleik olarak tasarmlanm tezsiz ortak yksek lisans programlar alabilir.

Tezsiz ortak yksek lisans program almas

MADDE 37 (1) Tezsiz ortak yksek lisans program, ilgili enstit ynetim kurullarnn nerisi ve Mtevelli Heyetinin onay ile alr.

Programn mezuniyet ykmllkleri

MADDE 38 (1) Tezsiz ortak yksek lisans program, toplam altm S kredisinden az olmamak koulu ile her iki diploma programndan 10ar adet ders olmak zere toplam 20 adet ders ve not ortalamasna dahil edilmeyen proje almasndan oluur.

(2) Tezsiz ortak yksek lisans programnn tamamlanma sresi bilimsel hazrlk sresi hari azami yldr.

(3) rencinin programn sresi sonunda her iki diploma programnn mezuniyet ykmllklerinin yerine getirilmesinde kullanlan derslerin S kredilerine gre hesaplanm genel not ortalamasnn en az 3.00 olmas, alnan tm derslerin S kredilerine gre hesaplanm genel not ortalamasnn en az 3.00 olmas, not ortalamasna dahil edilen dersleri ile dnem projelerini baar ile tamamlamas, ayrca varsa programdan mezun olmak iin dier koullar da salamas gerekir.

(4) renci, danmannn nerisi zerine ilgili enstit ynetim kurulu kararyla izledii programn ders ykne saylmak zere niversite dndaki niversitelerden lisansst ders alabilir.

(5) renci, dnem projesinin alnd dnemde, dnem projesine kayt yaptrmak ve dnem sonunda yazl bir rapor vermek zorundadr.

(6) renci, lisans renimi srasnda alnmam olmak kouluyla, ilgili enstit ynetim kurulu karar ile en ok adet lisans dersi alabilir.

(7) Tezsiz ortak yksek lisans programnn herhangi bir aamasnda, diploma programlarnn birisinden ayrlmak isteyen rencinin, niversitede sunulan dier yksek lisans programlarna intibak ilgili enstit ynetim kurulu karar ile belirlenir.

(8) Azami renim sresini dolduran renciler 2547 sayl Kanunun 44 nc maddesi gereince niversite tarafndan belirlenen demekle ykml olduklar dnem renim creti ile niversitenin imkanlarndan yararlanmak iin gerekli cretleri deyerek renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilirler.

YEDNC BLM

Doktora

Programn mezuniyet ykmllkleri

MADDE 39 (1) Doktora program; tezli yksek lisans derecesi ile kabul edilen renciler iin toplam yirmi bir S kredisinden az olmamak kouluyla en az yedi adet ders, lisans derecesi ile kabul edilen renciler iin ise en az krk iki S kredilik on drt adet ders ile doktora yeterlik snav, tez nerisi ve tez almasndan oluur.

(2) Doktora programnda not ortalamasna dahil edilen dersleri tamamlama sresi; istee bal yaz dnemi hari, tezli yksek lisans derecesi ile kabul edilen renciler iin azami iki yl, lisans derecesi ile kabul edilen renciler iin ise yldr. Doktora programn tamamlama sresi; istee bal yaz dnemi hari, tezli yksek lisans derecesi ile kabul edilen renciler iin azami alt yl, lisans derecesi ile kabul edilen renciler iin ise azami dokuz yldr. S kredili derslerini baaryla bitiren, doktora yeterlik snavnda baarl bulunan ve tez nerisi kabul edilen, ancak tez almasn azami sreler sonuna kadar tamamlayamad iin tez snavna giremeyen renciye, tezini jri nnde savunmas iin ilgili enstit ynetim kurulu tarafndan, her seferinde en az alt ay olmak zere yeni sreler verilebilir. Bu rencilerin aldklar ek sreler iin dnem kaytlarn yaptrmalar gerekir.

(3) Bu maddenin ikinci fkrasnda belirtilen azami sreler iinde gerekli koullar tamamlayamayan renciler, 2547 sayl Kanunun 44 nc maddesi gereince niversite tarafndan belirlenen demekle ykml olduklar dnem renim creti ile niversitenin imkanlarndan yararlanmak iin gerekli cretleri deyerek renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilirler.

(4) Lisans derecesi ile doktora programna kaytl rencilerden, gerekli kredi yk, proje ve benzeri dier artlar yerine getirmi olmalar kaydyla doktora tezinde baarl olamayan rencilerin, talepleri halinde kendilerine tezsiz yksek lisans diplomas verilir.

(5) renci, danmannn nerisi zerine ilgili enstit ynetim kurulu kararyla, izledii programn ders ykne saylmak zere, S dndaki yksekretim kurumlarnda verilmekte olan lisansst derslerden de alabilir.

(6) Lisans dersleri doktora mezuniyet ykmllklerine saylmaz. Lisans derslerine kaytlar, rencinin doktora mezuniyet ykmllklerine saylmayacak ekilde, ilgili enstit ynetim kurulu karar ile renci Kaynaklar Birimi tarafndan yaplr.

Doktora yeterlik snav

MADDE 40 (1) Doktora yeterlik snavlar ylda iki kez yaplr. Yksek lisans derecesi ile kabul edilen renciler istee bal yaz dnemi hari ilk be dnem iinde, lisans derecesi ile kabul edilen renciler ise istee bal yaz dnemi hari ilk yedi dnem iinde doktora yeterlik snavna girmek zorundadr.

(2) Doktora yeterlik snavlar, ilgili enstit ynetim kurulu tarafndan atanan, niversitede srekli grev yapan be kiilik doktora yeterlik komitesi tarafndan yrtlr. Doktora yeterlik snav yazl ve szl olmak zere doktora yeterlik komitesi tarafndan niversite enstitlerinin retim yeleri arasndan belirlenen jri tarafndan yaplr.

(3) Doktora yeterlik komitesi, snav jri nerileri ve rencinin yazl ve szl snavlardaki baar durumunu deerlendirerek, rencinin baarl ya da baarsz olduuna salt ounlukla karar verir. Bu karar ilgili enstitye tutanakla yeterlik snavn izleyen gn iinde bildirilir.

(4) Doktora yeterlik snavnda baarsz olan renci bir sonraki dnemde tekrar snava alnr. Snavn yazl veya szl ksmlarndan herhangi birisinde baarl olan renci bir sonraki dnemde sadece baarsz olduu ksmdan snava alnr.

(5) Doktora yeterlik komitesi, doktora yeterlik snavn baaran bir rencinin, ders ykn tamamlam olsa bile, toplam S kredi miktarnn 1/3n gememek artyla ald derslere ek olarak fazladan dersler almasn isteyebilir.

Tez izleme komitesi ve tez nerisi savunmas

MADDE 41 (1) Doktora yeterlik snavnda baarl olan renci iin, bir ay iinde ilgili enstit ynetim kurulunun onay ile bir tez izleme komitesi oluturulur. Tez izleme komitesi; rencinin tez danman olan retim yesinden baka, ilgili alandan bir retim yesi ile farkl alandan bir retim yesi olmak zere toplam retim yesinden oluur. Komite yelerinin en fazla biri dier yksek retim kurumundan olabilir. kinci tez danmannn olmas durumunda ikinci tez danman tez izleme komitesi yesi olamaz ancak komite toplantlarna katlabilir. Tez izleme komitesinin kurulmasndan sonraki dnemlerde ilgili enstit ynetim kurulu karar ile yelerde deiiklik yaplabilir.

(2) Doktora yeterlik snavnda baarl olan renci; en ge alt ay iinde, yapaca aratrmann amacn, yntemini ve alma plann kapsayan tez nerisini tez izleme komitesi nnde szl olarak savunur. renci, bu konuda hazrlayaca yazl raporu szl savunmadan en az on be gn nce komite yelerine datr.

(3) Tez izleme komitesi, rencinin sunduu tez nerisinin kabul veya reddine salt ounlukla karar verir ve verilen karar enstitye tez nerisini izleyen gn iinde tutanakla bildirilir.

(4) Tez nerisi kabul edilen renciler, talep etmeleri durumunda tez konusunu deitirmek iin kaytl olduklar enstitye bavurabilirler. Bu talep, enstit ynetim kurulu tarafndan deerlendirilir.

(5) Tez nerisi reddedilen veya tez konusu deiiklik talebi enstit ynetim kurulu tarafndan uygun bulunan renci, yeni bir danman ve tez konusu seme hakkna sahiptir. Byle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir.

(6) Tez nerisi kabul edilen renci iin tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralk aylar arasnda birer kere olmak zere ylda iki kez toplanr. renci, toplant tarihinden en az bir ay nce komite yelerine yazl bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yaplan almalarn zeti ve bir yl sonraki dnemde yaplacak alma plan belirtilir. rencinin tez almas, komite tarafndan baarl veya baarsz olarak belirlenir.

Tez

MADDE 42 (1) Doktora tez nerisi savunmasnda baarl olan renci en az bir dnem sonra doktora tez savunmasna girebilir. renci, aksi belirtilmemi ise, tezini ngilizce olarak yazmak ve jri nnde ngilizce olarak savunmak zorundadr.

(2) Doktora tez jrisi; ilgili enstit ynetim kurulu karar ile rencinin tez savunmas tarihinden en ge bir ay nce atanr. Jri, rencinin tez izleme komitesinde yer alan retim yeleri ve en az biri baka bir yksekretim kurumunun retim yesi olmak zere be kiiden oluur.

(3) Tez savunmas, hazrlanan tezin jriye teslim edilmesinden itibaren en ge bir ay iinde yaplr. Tez savunma tarihi ve yeri, ilgili enstit tarafndan, tez savunma tarihinden en az bir hafta nce ilan edilir ve tez enstitde retim yeleri tarafndan incelemeye ak tutulur. Tez savunmas tez almalarnn takdimi ve bunu izleyen soru-cevap ksmndan oluur ve dinleyicilere aktr.

(4) Tez savunmasndan sonra jri; dinleyicilere kapal olarak tez hakknda salt ounlukla kabul, ret veya dzeltme karar verir ve bu karar enstitye tez savunmasn izleyen gn iinde tutanakla bildirir. Tezi hakknda dzeltme karar verilen renci, en ge alt ay iinde tezini jri tarafndan nerilen ekilde dzelterek, ayn jri nnde yeniden savunur. Dzeltme alan rencinin dnem kaydn yaptrmas gerekir. Tezi reddedilen veya dzeltme sonras savunmada tezi reddedilen renciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktoraya kaytl rencilerden, tezde baarl olamayanlar iin talep etmeleri ve bu Ynetmeliin 39 uncu maddesinin drdnc fkrasndaki artlar salamalar halinde tezsiz yksek lisans diplomas verilir.

(5) Dier koullar da yerine getirmek kaydyla, kabul edilen doktora tezinin jri yelerince imzalanm ve ciltlenmi en az kopyasn, tez snavna giri tarihinden itibaren bir ay iinde ilgili enstitye teslim eden ve tezi ekil ynnden uygun bulunan doktora rencisi diploma almaya hak kazanr.

SEKZNC BLM

eitli ve Son Hkmler

niversiteden ayrlma ve kayt iptali

MADDE 43 (1) renciler, istedikleri zaman bir dileke ile renci Kaynaklar Birimine bavurarak, niversiteden ayrlma veya istee bal yaz dnemi kaydnn iptali talebinde bulunabilir. Bu durumdaki rencilere, cret demelerine ve kaytl olduklar derslere ilikin olarak uygulanacak hkmler aada belirtilmitir:

a) Sonbahar, ilkbahar ve zorunlu yaz dnemleri iin ders kaytlarnn son gnne kadar niversiteden ayrlma bavurusu yapan renciden, demekle ykml olduu dnem renim creti ve/veya niversitenin imkanlarndan yararlanmak iin demesi gereken cretler talep edilmez. deme yaplm ise renciye iade edilir. cret iadesinin yaplabilmesi iin, rencinin niversiteye kar herhangi bir borcunun olmamas ve kendisine kullanm iin niversite tarafndan salanan mal ve tehizat hasarsz olarak iade etmi olmas gerekir.

b) Sonbahar, ilkbahar ve zorunlu yaz dnemleri iin derslerin balamasn takip eden drdnc haftann son i gnne kadar niversiteden ayrlma bavurusu veya istee bal yaz dnemi iin, derslerin balad haftay takip eden ikinci haftann son i gnne kadar yaz dnemi kaydnn iptal edilmesi talebini yapan rencinin, demekle ykml olduu dnem renim cretinin %25'ini demesi gerekir. renci, demekle ykml olduu dnem renim cretinin %25'inden fazla demise, fazla olan ksm renciye iade edilir. Eksik kalan ksm var ise renciden talep edilir. cret iadesinin yaplabilmesi iin, rencinin niversiteye kar herhangi bir borcunun olmamas ve kendisine kullanm iin niversite tarafndan salanan mal ve tehizat hasarsz olarak iade etmi olmas gerekir. Bu maddede belirtilen tarihten sonra yaplan bavurularda demekle ykml olunan dnem renim cretinin tamamnn denmesi gerekir.

c) Sonbahar, ilkbahar ve zorunlu yaz dnemleri iin derslerin balamasn takip eden onuncu haftann son i gnne kadar niversiteden ayrlma veya istee bal yaz dnemi veya zorunlu yaz dnemi yedi hafta olan programlar iin, derslerin balamasn takip eden ikinci haftann son i gnne kadar yaz dnemi kaydnn iptal edilmesi bavurusu yapan rencinin, ilgili dnemde kayt yaptrm olduu dersler dnem kaydndan drlr. Bu tarihlerden sonra yaplacak bavurularda, rencinin kaytl olduu dersler ve notlar kaytlarna geirilerek, niversiteden ayrlma talebi izleyen dnemin ba itibariyle ileme alnr.

) niversiteden herhangi bir nedenle ayrlan rencilerin, kayt sildirme ilemini tamamlamalar halinde, niversiteye kayt srasnda verdikleri belgelerin birer kopyalar niversitedeki dosyalarnda saklanmak zere asllar iade edilir.

d) niversiteden ayrlan rencilerin niversiteye tekrar dnmek istemeleri halinde, tm yeni renciler gibi, bu Ynetmelik hkmlerine gre renci kabullerine ilikin koullar salamalar gerekir.

zinli saylma

MADDE 44 (1) renciler, belgelemek koulu ile salk, maddi, ailevi, kiisel, akademik, yurtdnda eitim, beklenmedik ani olaylar gibi nedenlerle dnem izni iin bavurabilir. Gzaltna alnan veya tutuklanan rencilerden, gzalt ve tutukluluk hali takipsizlik ile sonulanan ya da zerine atl su nedeniyle beraat eden renciler, ancak bu durumlar sona erdikten sonra; izin bavurusu yaparak gzalt ve tutukluluk halinde geen sre iin niversite Ynetim Kurulu karar ile izinli saylabilirler.

zin sreleri

MADDE 45 (1) Lisansst rencilerine bir defada en ok bir akademik yl olmak koulu ile toplam drt dnem, zorunlu yaz dnemi olan programlar iin toplam alt dnem izin verilebilir. Bilimsel hazrlk programnda kaytl renciler iin en ok iki dnem izin verilebilir. zinli geen sreler renim srelerine dahil edilmez.

zin bavurusu

MADDE 46 (1) zin almak isteyen renciler; izin gerekesine ilikin belgeleri de ekleyerek bir dileke ile, en ge dnem sonu snavlarnn balang tarihinden drt hafta nceki son i gnne kadar ilgili enstit mdrlne bavurur. Bu tarihten sonra gelen izin talepleri deerlendirmeye alnmaz. zin talepleri, ilgili enstit ynetim kurulu tarafndan incelenir ve karara balanr. zin talebinin uygun grlmesi halinde, enstit ynetim kurulu tarafndan kararn onayland tarih, izin sresinin balangc olarak kabul edilir.

zinli ayrlma

MADDE 47 (1) rencilerin niversiteden izinli ayrlmalarna ilikin esaslar aada belirtilmitir:

a) Derslerin balamasn takip eden drdnc haftann son i gnne kadar izin bavurusu yapan ve bavurusu kabul edilen rencinin izninin ileme alnabilmesi iin; bir dnem izin aldysa o dneme ait demekle ykml olduu dnem renim cretinin %25'ini, bir akademik yl izin aldysa o akademik yla ait demekle ykml olduu renim cretinin %25'ini demesi gerekir.

b) Derslerin balamasn takip eden beinci haftann ba ile dnem sonu snavlarnn balang tarihinden drt hafta nceki son i gnne kadar izin bavurusu yapan ve bavurusu kabul edilen rencinin izninin ileme alnabilmesi iin; bir dnem izin aldysa o dneme ait demekle ykml olduu dnem renim cretinin %50'sini, bir akademik yl izin aldysa o akademik yla ait demekle ykml olduu renim cretinin %50sini demesi gerekir. Bu tarihten sonra ilgili dnemin derslerinin son gnne kadar yaplan bavurularn zaruri grlerek deerlendirilmesi ve kabul edilmesi halinde, demekle ykml olunan dnem renim cretinin tamamnn denmesi gerekir, cret iadesi yaplmaz.

c) zin bavurusu yapan ve izni onaylanan rencinin, izninin ileme alnmas ve demekle ykml olduu miktardan fazla demi olduu cretin iadesinin yaplabilmesi iin; niversiteye herhangi bir borcunun olmamas ve kendisine kullanm iin niversite tarafndan salanan mal ve tehizat hasarsz olarak iade etmi olmas gerekir. rencilerin izin aldklar dnemler iin demi olduklar cretler, sonraki dnem cretlerine mahsup edilmez. zni onaylanan ve cret demesine ilikin ykmlln yerine getiren rencinin ilgili dnemde alm olduu dersler dnem kaydndan drlr.

) zinli rencilerin, izinli olduklar sre ierisinde hangi rencilik haklarndan ve niversitenin salad hangi imkanlardan yararlanabilecei niversitece belirlenir.

zinden dn

MADDE 48 (1) renciler, izinlerinin bitimini izleyen dnemde, gerekli cretleri demeleri ve niversitece belirlenen dier ykmllklerini yerine getirmeleri halinde, ders kaytlarn yaptrarak renimlerine devam ederler. Bunun yannda, izni devam ederken niversiteye dnmek isteyen rencinin, ders kaytlar balamadan nce ilgili enstit mdrlne bir dileke ile bavurmas gerekir. Enstit ynetim kurulunun onay ile izinden geri dnen rencinin, demekle ykml olduu dnem renim cretinden, daha nce ayn dnem iin demi olduu izin creti dlr.

Disiplin ilemleri

MADDE 49 (1) rencilerin disiplin i ve ilemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmleri ve niversitece belirlenen esaslar uygulanr.

Burslar

MADDE 50 (1) rencilere burslarn datm, Rektr tarafndan oluturulan bir komite tarafndan ve niversitece belirlenen esaslara gre yaplr.

cretler

MADDE 51 (1) Yllk cretler, her akademik yl iin Mtevelli Heyeti tarafndan belirlenerek ilan edilir. rencilerin belirlenen bu cretleri demeleri gerekir. renim cretini ve niversitenin imkanlarndan yararlanmak iin denmesi gereken cretleri, her dnem banda belirlenen sreler iinde demeyen rencilerin kaytlar yaplmaz.

(2) Disiplin cezas nedeni ile niversiteden uzaklatrlan rencilerin; demekle ykml olduklar dnem renim cretini demeleri gerekir. Bu rencilere herhangi bir cret iadesi yaplmaz.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 52 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili dier mevzuat hkmleri ve Akademik Kurul kararlar uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 53 (1) 5/1/2014 tarihli ve 28873 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sabanc niversitesi Lisansst Eitim ve retim Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 54 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 55 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Sabanc niversitesi Rektr yrtr.