28 Ekim 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29159

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar  No : 4103

- K A R A R -

Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 18/10/2014 tarihli yazıda;

“Yapılacak olan XXV. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde;

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un;

14. maddesinin 2. fıkrasında; “… Katlanıp bir kenarı yapıştırıldıktan sonra zarf haline gelebilen "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranını taşıyan birleşik oy pusulalarını, her (400)'ü ve her (400)'lük paketi, aynı numarayı taşımak üzere bastırmak ve her sandık için bir paket, ilçe seçim kurullarına zamanında ulaştırmak.”,

5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; "Bir sandık bölgesi, esas itibariyle (300) seçmeni kapsar." yolundaki hüküm, 3959 sayılı Kanunla "Bir sandık bölgesi esas itibariyle köylerde (200), kasaba ve şehirlerde (150) seçmeni  kapsar.",

Bununla birlikte, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun “Birleşik Oy Pusulalarının Mahalline Yollanması ve Mühürlenmesi” başlıklı 27. maddesinin birinci fıkrası da; “Her sandıkta kullanılacak birleşik oy pusulaları dörtyüzlük paketler haline getirilerek Yüksek Seçim Kurulunca numaralanıp mühürlendikten sonra yeteri kadar zarf ile birlikte seçim çevrelerine gönderilir.”

hükümlerine yer verilmiştir.

XXV. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde kullanılacak her türlü seçim malzemesinin ihtiyaç miktarlarının hesaplanarak, ilçe seçim kurullarına gönderilmesine esas olmak üzere; "bir sandık bölgesinin kaç seçmeni kapsayacağının" tespitine ihtiyaç duyulmaktadır.

Söz konusu tespitin bugüne kadarki uygulamasında, 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan Anayasa Değişikliğinin Halkoyuna Sunulmasında (400-420), 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçiminde (300), 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçiminde (320) ve 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı Seçiminde (400) olarak belirlenmiştir.

Bu nedenle, önceki seçimlerdeki sandık bölgesi seçmen sayılarına ilişkin uygulamalar da göz önünde bulundurularak, XXV. Dönem Milletvekili Genel Seçimine münhasır olarak bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısının tespiti için Yüksek Seçim Kurulunca bir karar alınmasını takdirlerinize arz ederim.” denilmiş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 1. maddesinde; Özel kanunlarına göre yapılacak milletvekili, il genel meclisi üyeliği, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar meclisi üyeliği, ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulmasında bu Kanun hükümlerinin uygulanacağı,

2839 sayılı Milletvekili Seçimi  Kanun'un 42. maddesinde de; Bu Kanunda özel hüküm bulunmayan hallerde, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanacağı,

öngörülmüştür.  

Teklifte de belirtildiği üzere; 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 14. maddesinin 2. fıkrasında; “… Katlanıp bir kenarı yapıştırıldıktan sonra zarf haline gelebilen "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranını taşıyan birleşik oy pusulalarını, her (400)'ü ve her (400)'lük paketi, aynı numarayı taşımak üzere bastırmak ve her sandık için bir paket, ilçe seçim kurullarına zamanında ulaştırmak.” ve 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Bir sandık bölgesi, esas itibariyle (300) seçmeni kapsar." yolundaki hüküm, 3959 sayılı Kanunla "Bir sandık bölgesi esas itibariyle köylerde (200), kasaba ve şehirlerde (150) seçmeni  kapsar." biçiminde değiştirilmiş, ancak 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan Anayasa Değişikliğinin Halkoyuna Sunulmasında (400-420), 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçiminde (300), 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçiminde (320) ve 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı Seçiminde (400) olarak belirlenmiş ve bu esasa göre yapılan seçimlerde herhangi bir aksaklık ve gecikme söz konusu olmamıştır.

Bilindiği gibi, milletvekili seçiminde seçmenler bir sandık bölgesinde tek sandıkta oylarını kullanacaklarından, tüm yurt genelinde tasarruf ilkeleri, oy verme ve sayım - döküm işlemlerinin kolaylığı, ve her sandık bölgesi için bir sandık kurulu oluşturulacağı da göz önüne alınarak, yapılacak olan XXV. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısının         (360-380) olarak, mezra gibi toplu yerleşim birimleri için de mesafe durumu ve ulaşım güçlükleri ile 298 sayılı Kanun'un 5. maddesinde sandık bölgesi oluşturulması işlemlerinde oluşturulan sandık bölgelerinde de sandık seçmen sayısının (360-380) olarak belirlenmesine, ancak köylerde seçmen sayısı (400)'ü aşmadığı takdirde bir sandıkta oy kullanılabileceğine karar verilmelidir.

S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle ve konunun genelliği göz önüne alınarak;

1- XXV. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, bir sandık bölgesinde ki seçmen sayısının (360-380) olarak, mezra gibi toplu yerleşim birimleri için de mesafe durumu ve ulaşım güçlükleri ile 298 sayılı Kanun'un 5. maddesinde sandık bölgesi oluşturulması işlemlerinde oluşturulan sandık bölgelerinde de sandık seçmen sayısının (360-380) olarak belirlenmesine,

2- Köylerde seçmen sayısı (400)'ü aşmadığı takdirde bir sandıkta oy kullanılabileceğine,

3- Karar örneğinin;

a) Resmî Gazete’de yayımlanmasına,

b) Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilen siyasi partilerin genel başkanlıklarına gönderilmesine,

c) Kurulumuz resmi internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde yayımlanması ve il ilçe seçim kurulu başkanlıklarına iç-mail olarak gönderilmesi için Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne ve  İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına gönderilmesine,

18/10/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

         

 

Başkan

Başkanvekili

Üye

Üye

Sadi GÜVEN

Turan KARAKAYA

Muharrem COŞKUN

Mehmet KÜRTÜL

 

 

 

 

Üye

Üye

Üye

Üye

Nilgün İPEK

Ünal DEMİRCİ

Ali KAYA

İlhan HANAĞASI

 

 

 

 

Üye

Üye

Üye

İbrahim ZENGİN

Zeki YİĞİT

Şakir AKTI