28 Ekim 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29159

YNETMELK

Kastamonu niversitesinden:

KASTAMONU NVERSTES TARH VE ARKEOLOJ UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmelik; Kastamonu niversitesi Tarih ve Arkeoloji Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve ynetim organlarnn grevlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektedir.

(2) Bu Ynetmelik; Kastamonu niversitesi Tarih ve Arkeoloji Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve ynetim organlarnn grevlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez: Kastamonu niversitesi Tarih ve Arkeoloji Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Mdr Yardmcs: Merkezin Mdr Yardmcsn,

d) Rektr: Kastamonu niversitesi Rektrn,

e) niversite: Kastamonu niversitesini,

f) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 4 (1) Kastamonu ilinin tarihi ve kltrel zenginliklerini ortaya karmak, tarih ve arkeoloji almalarn tevik etmek, bata Kastamonu ili ile ilgili olmak zere; tarih ve arkeoloji alannda konferans, panel, sempozyum, bilimsel toplant ve kongreler dzenlemek ve inceleme ve aratrmalar sonucunda elde edilen veri ve bilgileri yaymlamaktr.

Faaliyet alanlar

MADDE 5 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Kastamonu ilinin tarihi ve kltr ile ilgili olarak her trl belge ve bilgilerin tespiti, temini ve deerlendirilmesini salamak.

b) Kastamonu ili tarihine dair tarih uurunun olumas ve canl tutulmasna katkda bulunmak zere mill ve milletleraras dzeyde ilm toplantlar dzenlenmek.

c) Merkez bnyesinde bir ihtisas ktphanesi ve ariv merkezi oluturmak, bu ktphane ve arive, zel ve kamu kuruluu ile ahslarda bulunan yazma ve matbu eserlerin ba, satn alma ve kopyalama suretiyle temin etmek.

) Kastamonu ili tarihinin birinci elden kaynaklarndan olan kad defterleri (eriyye sicilleri) katalounu hazrlanmak, bu defterleri Merkez bnyesindeki ktphaneye kazandrmak ve bu defterler zerinde ilm aratrmalar yapmak.

d) niversitelerde yaplacak olan lisans tezleri ve lisansst tezler ile dier ilm aratrmalardan, Merkezin amacna uygun olanlar yaymlamak, bu maksatla dier kurum ve kurulularla i birlii yapmak.

e) Kastamonu ili tarihiyle ilgili aratrma yapanlara destek salamak.

f) almalar srasnda, yurt ii ve yurt dnda benzer faaliyetlerde bulunan ilm kurulularla i birlii yapmak.

g) Kastamonu ilinin tarihi ve kltrel deerleri ile ilgili eser ve materyallerin bir araya getirildii sergi salonu veya mze oluturmak.

) lgili mevzuat erevesinde danmanlk, bilirkiilik ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

h) Merkezin amacyla ilgili konularda yaplacak aratrma, inceleme ve eitim almalarnn gerekletirilmesinde yerli ve yabanc uzmanlardan yararlanmak.

) Merkezin amac ile ilgili her trl faaliyette bulunmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 6 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Mdr ve mdr yardmcs

MADDE 7 (1) Mdr, tarih alannda uzman ve deneyimli niversite retim yeleri arasndan, Rektr tarafndan iki yl iin grevlendirilir. Grev sresi biten Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdr, kendisine yardmc olmak zere, niversitenin tarih bilim dallarnn retim yeleri arasndan iki yl iin bir yardmcy grevlendirilmek zere Rektre nerir. Mdr yardmcs, Mdrn yokluunda Mdre veklet eder.

Mdrn grevleri

MADDE 8 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin almalarnn dzenli olarak yrtlmesini ve gelitirilmesini salamak.

c) Ynetim Kuruluna bakanlk etmek.

) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yla ait yllk alma programn hazrlamak ve Ynetim Kurulunda onaylanm ekliyle Rektre sunmak.

d) Merkezin denek ve kadro ihtiyalarn gerekeli olarak tespit edip, Ynetim Kurulunun grlerini aldktan sonra Rektrle sunmak.

e) Merkez almalarnn gerektirdii grevlendirmeleri yapmak.

Ynetim Kurulu

MADDE 9 (1) Ynetim Kurulu yeleri tarih alannda uzman ve deneyimli niversite retim yeleri arasndan Rektr tarafndan iki yl iin grevlendirilir. Ynetim kurulu Mdr ve drt yeden oluur. Grev sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle grevinden ayrlan yenin yerine ayn usulle yeni ye grevlendirilir.

(2) Ynetim Kurulu, Merkezde yrtlen faaliyetlerle ile ilgili esaslar belirler. Ynetim Kurulu ylda en az iki kez olaan ve gerektiinde Mdrn ars zerine olaanst olarak toplanr. Ynetim Kurulu, ye tamsaysnn salt ounluu ile toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin almalaryla ilgili plan ve programlarn hazrlanmasn ve uygulanmasn salamak.

b) Merkezin yatrm, plan ve bte tasarsn hazrlamak ve onaylanmak zere Rektre sunmak.

c) Merkez elemanlarnn eitim, uygulama, aratrma, hizmet retimi ve yaym konularndaki isteklerini deerlendirip nerilerde bulunmak.

) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleriyle ilgili geici alma gruplar kurmak ve bunlarn grevlerini dzenlemek.

d) Mdrn, Merkezin ynetimi ile ilgili getirecei btn ileri deerlendirerek karar almak.

e) lgili mevzuatla verilen dier almalar yapmak.

Danma Kurulu ve grevleri

MADDE 11 (1) Danma Kurulu, tarih alannda uzman ve deneyimli niversite retim yelerinden oluur. Danma kurulu yeleri, Mdr tarafndan nerilir ve Rektr tarafndan iki yl iin grevlendirilir. Grev sresi dolmadan grevlerinden ayrlan yelerin yerine ayn usulle yenileri grevlendirilir. Grev sresi biten yeler tekrar grevlendirilebilir. ye says Rektr tarafndan belirlenir.

(2) Merkezin faaliyetleri hakknda gr bildiren Danma Kuruluna Mdr bakanlk eder. Danma Kurulu ylda en az bir kez Mdrn ars ile toplanr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 12 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Malzemelerin kullanm

MADDE 13 (1) Merkez tarafndan desteklenen ve yrtlen projeler kapsamnda alnan her trl alet, ekipman ve demirbalar Merkezin kullanmna tahsis edilir.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hkmleri ile Senato kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Kastamonu niversitesi Rektr yrtr.