27 Ekim 2014  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29158

YÖNETMELİK

Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ VE KURUMSAL

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Trakya Üniversitesi Risk Yönetimi ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimine, organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Trakya Üniversitesi Risk Yönetimi ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Trakya Üniversitesi Risk Yönetimi ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü,

d) Rektörlük: Trakya Üniversitesi Rektörlüğünü,

e) Senato: Trakya Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Trakya Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite ve iş dünyasında risk yönetimi, muhasebe, finans, kurumsal yönetim ile ilgili araştırma faaliyetlerini gerçekleştirmek ve desteklemek, Üniversite ile iş dünyası işbirliğini geliştirmek.

b) Merkezin amacı çerçevesinde üretilecek araştırma ve projeler için başlıca başvuru yeri olmak ve araştırmacıların programlarını düzenlemek.

c) Araştırma çalışmaları, yayınlar, konferans-seminer-eğitim programları (uzaktan ve örgün), raporlar aracılığıyla ulusal ve uluslararası platformlarda firmalar ve ekonomi için katma değer yaratacak sonuçlar üreterek bunların uygulamaya aktarılmasını sağlamak.

ç) İlgili alanlarda çalışacak yeni akademisyen ve uygulamacıların yetişmesine ve gelişimine katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırmalar ve ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlar yapmak.

b) Seminer, konferans, sempozyum ve çalıştay gibi etkinlikler düzenlemek.

c) Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına alanında danışmanlık hizmetleri vermek.

ç) Kendi alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası araştırma ve uygulama kuruluşları ile işbirliği yapmak.

d) Kendi alanında örgün ve uzaktan eğitim formatında sertifika ve sürekli eğitim programlarını düzenlemek.

e) Hazırlanacak projelere yurt içi ve yurt dışı kurumlardan destek sağlamak.

f) Yurt içi ve yurt dışı akademik ve profesyonel kurumlarla Merkezin faaliyet alanı kapsamında ortak örgün ve uzaktan bilimsel etkinlikler ve sertifika programları düzenlemek.

g) Merkezin faaliyet konuları ile ilgili ulusal ve uluslararası tanınırlığı olan akademisyenleri Merkeze misafir eğitimci olarak davet etmek.

ğ) Merkez faaliyet alanı kapsamında kütüphane oluşturmak ve bu alanlarda faaliyet gösteren akademisyenlere hizmet etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür ve Müdür Yardımcısı gerektiğinde Rektör tarafından görevden alınabilir. Müdür görevde bulunmadığı zamanlarda Yardımcısını vekil bırakır. Müdürlüğe vekâlet altı aydan fazla süremez. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi durumunda Müdür ve Yardımcısının görevleri sona erer. Müdürün görevden alınması veya görev süresini doldurmadan görevden ayrılması durumunda, aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim, araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve programları hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra uygulamak.

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak.

e) Her yılsonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili faaliyet raporunu hazırlayıp bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

Müdür yardımcısı ve görevleri

MADDE 10 – (1) Müdürün önerisi ile Merkezde görevli öğretim elemanlarından bir kişi üç yıl için Müdür Yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür Yardımcısı, Müdür ile işbirliği içerisinde Merkezin etkinliklerini yürütür, Müdürün olmadığı zamanlarda Müdüre vekalet eder.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Rektörün Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendireceği üç kişi ile birlikte toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine, aynı usulle görevlendirme yapılır. Görevi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, en geç üç ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Danışma Kurulundan gelen teklifleri incelemek ve karara bağlamak.

c) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe iletmek üzere karara bağlamak.

ç) Eğitim programları sonunda katılanlara verilecek sertifika, başarı belgesi ve benzeri belgelerin düzenlenme koşullarını belirleyerek Rektörlüğe sunmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen, Üniversite içinden veya istekleri halinde konu ile ilgili kamu ve özel kuruluşların temsilcilerinden ve/veya konu ile ilgili en fazla on beş uzman kişiden oluşur. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanarak, Merkezin çalışmaları konusunda ve yeni çalışma alanları üzerinde görüş ve önerilerini bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelle karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.