27 Ekim 2014  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29158

YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI

DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarında yürütülecek eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen ve yürütülen yabancı dil hazırlık eğitim ve öğretimi hakkındaki hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14, 44 ve 49 uncu  maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Hazırlık sınıfı: Yabancı Dil Hazırlık Sınıfını,

b) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfları: Yabancı dille okutulan derse yer verilmeyen programlara kayıt yaptıran öğrencilere yönelik yabancı dil hazırlık sınıflarını,

c) Müdür: Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürünü,

ç) Müdürlük: Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünü,

d) Program ve Materyal Geliştirme Grubu: İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça eğitim-öğretim program ve materyalinin belirlenmesini, geliştirilmesini sağlamak amacıyla oluşturulan grubu,

e) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Selçuk Üniversitesi Senatosunu,

g) Sınav ve Değerlendirme Komisyonu: Kısa süreli sınav, ara sınav, yılsonu sınavı, yarıyıl sonu yeterlik sınavı, muafiyet sınavlarının içeriğinin ve uygulanma yönteminin belirlenmesini sağlamak amacıyla oluşturulan komisyonu,

ğ) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,

h)Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO): Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

ı) Yüksekokul Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,

i) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

j) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfları: Yabancı dille öğretim yapan veya yabancı dil öğretimi yapan yükseköğretim programlarına kayıt yaptıran öğrencilere, derslerin belirli bir yabancı dille veya Türkçe ve belirli bir yabancı dille karma olarak verildiği ön lisans, lisans veya lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrencilere ve öğretim dili genel olarak Türkçe olmakla birlikte, bazı seçmeli dersler kısmen veya tamamen yabancı dille okutulduğu ön lisans, lisans veya lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrencilere yönelik yabancı dil hazırlık sınıflarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim

MADDE 5 – (1) Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin amacı; öğrencilere, kayıt oldukları eğitim-öğretim programlarının öngördüğü yabancı dilin okuma, anlama, yazma, konuşma gibi temel kurallarını öğretmek, çeşitli alanlardaki yayınları izleyebilme becerisini edindirmek ve sosyal hayatta gereken dil iletişimini sağlama yeterliğini kazandırmaktır.

(2) Hazırlık sınıflarında öğrenim süresi bir akademik ders yılıdır. Eğitim-öğretim akademik takvimde belirtilen tarihlerde başlar ve biter.

(3)  Hazırlık sınıfı programlarında dersler haftada yirmi saatten az olmamak üzere Program ve Materyal Geliştirme Komisyonu ve Sınav ve Değerlendirme Komisyonunca belirlenir ve Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek yürürlüğe girer.

(4) Hazırlık sınıfı programlarında öğrenciler yeterlik/düzey belirleme sınavı sonuçlarına göre sınıflara yerleştirilirler.

Devam zorunluluğu

MADDE 6 – (1) Hazırlık eğitimine kayıt yaptıran öğrenciler derslere devam etmek zorundadır. Devamsızlığı toplam yıllık ders saatinin % 30'unu aşan bir öğrenci başarısız sayılır. Devamsızlıktan başarısız olan öğrenciler yılsonu sınavına giremezler, ancak Yeterlik Sınavlarına girebilirler. Devamsızlıktan başarısız olup yeterlik sınavından başarılı olan öğrenciler programlarına devam edebilir, başarısız olan öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfını tekrar etmek zorundadırlar.

Muafiyet

MADDE 7 – (1) Aşağıda belirtilen öğrenciler, hazırlık eğitiminden muaf  tutulur.

a) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfının açıldığı yükseköğretim programlarına ilk defa kayıt yaptıran öğrencilere, kayıt yaptırdığı öğretim yılı başında uygulanan yeterlik/düzey belirleme sınavından yeterli puanı alan öğrenciler.

b)  Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp orta öğreniminin en az üç yılını  bu kurumlarda tamamladığını belgeleyen öğrenciler.

c) KPDS, ÜDS, YDS veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen sınavlardan Senato tarafından belirlenen puanı alan öğrenciler (Söz konusu belgelerin değerlendirilmeye alınabilmesi için sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yılı geçmemesi şarttır).

(2) Belgeleri kabul edilen öğrenciler yerleştirildikleri yükseköğretim programının birinci sınıfında öğrenimlerine başlarlar.  Ancak eşdeğer kabul edilecek belgelerin asıllarının bir dilekçe ile en geç yeterlik sınavından önce Yüksekokul Müdürlüğüne teslim edilmesi ve Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanması gerekir.

Sınavlar

MADDE 8 – (1) Hazırlık sınıfı programında, yeterlik/düzey belirleme sınavı, ara sınavlar, kısa süreli sınavlar, ödevler, yarıyıl sonu yeterlik sınavı ve yılsonu sınavı yapılır. Sınavlar yazılı ve/veya sözlü olarak uygulanır. Bu sınavların uygulanış şekli Sınav ve Değerlendirme Komisyonunca belirlenir ve Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

Yeterlik/düzey belirleme sınavı

MADDE 9 – (1) Yeterlik/düzey belirleme sınavının uygulanış şekli Sınav ve Değerlendirme Komisyonunca belirlenir ve Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Yeterlik Sınavı için mazeret sınavı düzenlenmez.

a) Üniversitenin yükseköğretim kurumlarında zorunlu hazırlık sınıfı eğitim-öğretim programı uygulayan yükseköğretim programına ilk kez kesin kaydını yaptırmış tüm öğrenciler yeni ders yılı başında yeterlik sınavına girerler. Derslerin belirli bir yabancı dille veya Türkçe ve belirli bir yabancı dille karma olarak verildiği programlara kayıtlı olup zorunlu hazırlık gören öğrencilerden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılırlar ve kayıtlı oldukları programlarda eğitim öğretimlerine başlarlar. Bu programlar dışında zorunlu hazırlık eğitimi olan programlarda ise başarı notu 100 tam puan üzerinden 60’tır.

b) Bu sınava girmeyen ya da girip de başarısız olan öğrenciler yabancı dil düzeylerine göre gruplandırılarak hazırlık sınıfına devam ederler.

c) Yatay geçiş yoluyla Üniversiteye kabul edilecek öğrencilere Üniversite Senatosu tarafından belirlenen Kurumlararası Yatay Geçiş Uygulama Esasları ile 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

ç) Gerekli görüldüğü durumlarda Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile 8/8/2012 tarihli ve 28378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası uygulanır.

Ara sınavlar, kısa süreli sınavlar ve performans ödevleri

MADDE 10 – (1) Hazırlık eğitimi süresince uygulanan programların kapsam ve amaçları göz önüne alınarak, her yarıyıl içinde iki ara sınav yapılır. Ara sınav tarihleri Yönetim Kurulunca belirlenerek ilan edilir.  Ara sınavlar dışında önceden tarih bildirmeksizin yapılan kısa süreli sınavlar, performans ödevleri ve sınıf içi değerlendirme de Yüksekokul Yönetim Kurulunun belirlediği esaslara göre genel başarı notuna yansıtılır.

Yılsonu sınavı

MADDE 11 – (1) Sınavların uygulanış şekli Sınav ve Değerlendirme Komisyonunca belirlenir ve Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

(2) Yılsonu sınavının genel başarı notuna katkısı %40’tır.

(3) Yılsonu sınavına, devam zorunluluğunu yerine getirmiş olan hazırlık sınıfı öğrencileri katılır.

(4) Yılsonu sınavı için mazeret sınavı açılmaz.

Genel başarı notunun hesaplanması

MADDE 12 – (1) Başarı değerlendirmesinde 100’lük sistem kullanılır.

(2) Genel başarı notu; ara sınav, kısa süreli sınavlar ve performans ödevlerinin not ortalamasının %60'ı, yılsonu sınav notunun %40'ı toplanarak bulunur.

(3) Derslerin belirli bir yabancı dille veya Türkçe ve belirli bir yabancı dille karma olarak verildiği programlara kayıtlı olup zorunlu hazırlık gören öğrenciler için başarı notu 100 tam puan üzerinden en az 70’tir. Bu programlar dışında zorunlu hazırlık eğitimi olan programlarda ise başarı notu 100 tam puan üzerinden 60’tır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 13 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş gün içinde Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak başvurarak, sınavlarının değerlendirilmesinde maddi hata ya da hatalı soru yönünden inceleme isteyebilirler.

(2) Başvuru üzerine Yüksekokul Müdürlüğünce ilgili ders sorumlusunun da görüşü alınarak, yapılacak inceleme sonunda maddi hata tespit edilirse, Yönetim Kurulu Kararı ile gerekli düzeltme yapılır, sonuç ilgili öğrenciye on beş gün içinde bildirilir.

Haklı ve geçerli bir mazeret nedeniyle sınava girememe

MADDE 14 – (1) Selçuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen haklı ve geçerli bir mazeret nedeniyle ara sınavına giremeyen öğrenciye Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınavı açılır.

(2) Yeterlik sınavı, yarıyıl sonu yeterlik sınavı, kısa süreli yoklama sınavları, yılsonu sınavı ve mazeret sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretimine İlişkin Esaslar

Yabancı dil hazırlık eğitiminden muafiyet

MADDE 15 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf olmak isteyen, yabancı dil öğretimi yapan yükseköğretim programlarına kayıt yaptıran öğrenciler, derslerin belirli bir yabancı dille veya Türkçe ve belirli bir yabancı dille karma olarak verildiği önlisans, lisans veya lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler ve öğretim dili genel olarak Türkçe olmakla birlikte, bazı seçmeli dersler kısmen veya tamamen yabancı dille okutulduğu önlisans, lisans veya lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler, akademik takvimde belirlenen tarihte, eğitim-öğretim yılı başında açılan yabancı dil yeterlik sınavına girebilirler.

a) Yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olan veya bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, kayıtlı oldukları yükseköğretim programının birinci sınıfında eğitim-öğretime başlarlar. Yeterlik sınavında başarılı olamayan ya da yeterlik sınavına girmeyen öğrenciler bir yıl hazırlık eğitim-öğretimi görürler.

b) Yabancı dil yeterlik sınavından muaf olanlar ile yabancı dil hazırlık sınıfına devam edip yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler, önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına devam edebilirler ve kısmen veya tamamen yabancı dilde okutulan seçmeli dersleri alabilirler.

c) Derslerin belirli bir yabancı dille veya Türkçe ve belirli bir yabancı dille karma olarak verildiği önlisans, lisans veya lisansüstü programlara kayıtlı olup bir yıl hazırlık eğitimi sonunda başarısız olan öğrenciler ikinci yıl hazırlık sınıfına isteğe bağlı olarak devam edebilirler. Bir yıl devam etmiş başarısız olmuş öğrencilerle birlikte yapılacak yeterlik sınavına girebilirler. Başarılı olan öğrenciler bölüm-programlarında eğitim-öğretimlerine başlayabilirler. Başarısız olanlar Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 hükümlerine göre Türkçe öğretim yapan herhangi bir üniversitenin bölüm-programlarına yatay geçiş yapabilirler veya isterlerse daha sonra yapılacak olan yeterlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde programlarına devam edebilirler.

ç) Öğretim dili genel olarak Türkçe olmakla birlikte, bazı seçmeli derslerin kısmen veya tamamen yabancı dille okutulduğu önlisans, lisans veya lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler, hazırlık sınıfında, birinci veya ikinci yarıyıl sonunda veya isteğe bağlı olarak devam ettikleri takdirde üçüncü veya dördüncü yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamasalar bile, önlisans, lisans veya lisansüstü programlara devam edebilirler. Ancak kısmen veya tamamen yabancı dilde okutulan seçmeli dersleri alamazlar.

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim ve öğretimine ilişkin esaslar

MADDE 16 – (1) Her eğitim-öğretim yılı için isteğe bağlı hazırlık sınıflarına alınacak öğrencilerin bölümlere göre dağılımı kesin kayıt işlemlerinin başlangıcından önce Yüksekokul Müdürlüğünün önerisi üzerine Rektörlük onayı ile belirlenir. Sınıf açılması ve sınıf kontenjanları ile ilgili düzenleme Yüksekokul tarafından yapılır.  İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimine başvuruların belirlenen kontenjanı aşması halinde, istekliler ÖSYM puan sıralaması esas alınarak kontenjan sınırları içinde hazırlık sınıfına kaydedilir.

Yarıyıl sonu yeterlik sınavı veya yılsonu sınavında başarısız olan öğrenciler

MADDE 17 – (1) Yarıyıl sonu yeterlik sınavı veya yılsonu sınavında başarısız olan öğrenciler yeni ders yılı başında açılan yabancı dil yeterlik sınavına girerler. Başarılı olan öğrenciler kayıtlı oldukları yükseköğretim programına devam ederler.

(2) İsteğe bağlı hazırlık sınıfına öğrenciler bir yıl devam edebilirler. Devam etmiş ancak başarısız olmuş öğrenciler isteğe bağlı hazırlık öğreniminden vazgeçebilirler veya mezuniyetlerine kadar yapılan tüm yeterlik sınavlarına girebilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 19 – (1) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.