27 Ekim 2014  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29158

YÖNETMELİK

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ TASARIM, MİMARLIK VE KENT

ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Tasarım, Mimarlık ve Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Tasarım, Mimarlık ve Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) İYTE: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünü,

c) Merkez (İYTE-TAMİKAM): İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Tasarım, Mimarlık ve Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörünü,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Araştırma, uygulama, eğitim, tasarım ve uygulama birlikteliğini sağlamak.

b) Kent/mekân/nesne tasarımı sorunlarının çözümünün çok boyutlu ve çok disiplinli çalışma perspektifini gerektirmesi nedeniyle disiplinler arası ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamak.

c) Üniversitenin mimarlık, şehir planlama, mimari restorasyon, endüstri ürünleri tasarımı ve ilgili diğer tüm konularda yapılan çalışmaları desteklemek ve ilgili disiplinler arasında ortak çalışmalar yapılmasını sağlayacak bir platform oluşturmak.

ç) İlgili konularda ulusal ve uluslararası ortamlarla işbirliği içinde çözüm üreten bir Merkez olmak.

d) Ürün tasarımı, ürün geliştirme ve görsel tasarım süreçleri, kurumsal kimlik yaratma konularında ulusal ve uluslararası disiplinler arası araştırma, geliştirme ve uygulama projeleri yapmak, endüstriye proje ve danışmanlık hizmetleri sunmak.

e) Mimarlık ve yerleşim tarihi bağlamında, tarihi ve kültürel varlıkların belgelenmesi, korunması ve yaşatılmasıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı çalışmalara yönelik araştırma, proje ve danışmanlık hizmetleri sunmak.

f) Mimarlık ve yerleşim ölçeklerinde ve sürdürülebilir çevre ilkesi uyarınca doğal değerleri gözeterek insan yaşam konforunun sağlaması konularında ulusal ve uluslararası disiplinler arası araştırma, geliştirme ve uygulama projeleri yapmak; danışmanlık hizmetleri sunmak.

g) Mevcut ve yeni yerleşimlerin çeşitli bölgesel ve kentsel ölçeklerde planlama ve tasarım ihtiyaçlarının sağlanması konularında ulusal ve uluslararası disiplinler arası araştırma, geliştirme ve uygulama projeleri yapmak; danışmanlık hizmetleri sunmak.

ğ) Yapılan araştırmaların eğitim ortamını geri beslemesini sağlayarak, eğitim ortamının zenginleşmesine katkıda bulunmak, disiplinler arası eğitim olanaklarını geliştirmek.

h) İlgili konularda lisansüstü öğrenci ve diğer üniversitelerden genç araştırmacılara eğitim ve çalışma olanağı sağlayacak bir açık platform oluşturmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) İlgili konularda araştırma, uygulama, danışmanlık ve AR-GE çalışmaları yapmak.

b) Konferanslar, kurslar, seminerler, sergiler, kongreler ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

c) Kamu ve özel girişimlerin sorunları ile ilgili danışmanlık, araştırma, eğitim ve uygulama hizmeti vermek.

ç) İlgili konularda lisansüstü çalışmalara destek vermek, gerekli altyapıyı sağlayarak uzman insan gücü yetiştirmek.

d) Toplum yararına araştırma ve tasarım destek hizmeti sağlamak ve Merkezin amaçlarına uygun toplum ve bilim içerikli faaliyetleri desteklemek.

e) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri, öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yapmak, burs ve ödüller vermek.

f) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili araştırma, geliştirme ve uygulama deneyimi bulunan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, en fazla iki dönem müdürlük yapabilir.

(2) Merkezin faaliyet alanıyla ilgili alanlarda uzman İYTE öğretim üyelerinden bir veya daha fazla kişi müdür yardımcısı olarak Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemini belirlemek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yurt içinde ve yurt dışındaki kuruluşlarla işbirliği protokolleri hazırlayıp, onay için Rektöre sunmak.

ç) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaçları, faaliyetleri ve bunlara dayalı olarak yapılacak eğitim ve araştırma çalışmaları ile plan, bütçe ve programlarını hazırlamak ve yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Danışma Kurulunun gündemini belirlemek ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.

e) Üniversite öğretim elemanları arasından değişik bilim alanlarında Yönetim Kurulunda görev yapabilecek öğretim üyelerini tespit etmek ve görevlendirilmeleri için Rektöre öneride bulunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve mimarlık bölümü, şehir ve bölge planlama bölümü, endüstriyel tasarım bölümü, mimari restorasyon bölümü ve ilgili diğer bölümlerden Müdürün önereceği adaylar arasından, Rektör tarafından görevlendirilen en az beş kişiden oluşur. Üyeler gerektiğinde Rektör tarafından görevden alınabilir. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Müdürün görevi bittiğinde veya Müdürün ayrılması halinde Yönetim Kurulu üyelerinin görevi de kendiliğinden sona erer. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri seçilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerini gözden geçirerek Merkezin çalışma alanını ilgilendiren konularda kararlar almak.

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek.

c) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla yapılacak işbirliğinin esaslarını tespit etmek.

ç) Müdürün daveti üzerine her ay, işin gerekli kıldığı hallerde ise daha sık toplanmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu alanlarda ve konularda öneri ve düşüncelerini almak amacıyla, aşağıda belirtilen grupların temsilcilerinden oluşur:

a) Merkezin faaliyetleri konusunda birikimi olan Üniversite içi ve dışı öğretim üyeleri ve emekli öğretim üyeleri.

b) İstekleri halinde, konu ile ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri.

c) Yapılı çevre ve tasarım konusunda gerekli görülen ve alanında çok başarılı özel sektör kuruluşlarının temsilcileri.

ç) Merkez ile ilgilenen diğer araştırmacılar ve ilgili meslekleri icra edenler.

(2) Danışma Kurulunda en fazla yirmi üye bulunur. Bu üyeler; Müdür tarafından üç yıllığına seçilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak çalışma planı, araştırma projeleri, uygulama etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek.

b) En az yılda bir defa toplanarak, Merkezin tamamlanmış ve yürütülen çalışmalarını değerlendirmek, yeni araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek.

c) İstekleri halinde, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak Danışmanlık Komisyonları oluşturmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür.