26 Ekim 2014  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29157

YÖNETMELİK

Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ GERİATRİK BİLİMLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/2/2010 tarihli ve 27507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üniversitesi Geriatrik Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.