25 Ekim 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29156

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ AROMA VERİCİLER VE AROMA VERME ÖZELLİĞİ

TAŞIYAN GIDA BİLEŞENLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinin Ek-1, Bölüm A, Kısım 2 de yer alan Tablo 1’den, ekteki listede yer alan aroma maddelerine ilişkin satırlar çıkarılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici 2 nci madde eklenmiştir.

“Uygulamaya ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 25/10/2014 tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri tarafından piyasaya arz edilen bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik eki listede yer alan ürünler ve bu ürünleri içeren gıdalar 31/1/2016 tarihine kadar piyasada bulunabilir.

(2) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik eki listede yer alan aroma verici maddeler, 25/10/2014 tarihinden itibaren piyasaya arz edilecek gıdaların üretiminde kullanılmaz.

(3) 25/10/2014 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş olan ve bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik eki listede yer alan aroma verici maddeleri içeren bir gıda raf ömrü süresince piyasada bulunabilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/12/2011

28157 (3. Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/3/2014

28949

 

 

Ek liste için tıklayınız.