25 Ekim 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29156

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No : 4115

- K A R A R -

Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 24/10/2014 tarihli yazıda;

“Kurulumuzun 4/9/2014 tarihli, 3870 sayılı kararı ile Siirt İli Tillo İlçesi, 01/10/2014 tarihli, 4057 sayılı kararı ile de Osmaniye İli Toprakkale İlçesi Tüysüz Beldesi Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi üyeliği seçimlerinin 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 29. maddesi uyarınca ilân tarihinden sonra gelen 60. günü takip eden ilk Pazar günü yapılmasına karar verilmiştir.

Kurulumuzun 4/9/2014 tarihli, 3870 ve 01/10/2014 tarihli, 4057 sayılı kararları uyarınca Tillo İlçesi ve Tüysüz Beldesi Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi Üyeliği seçimi için Tillo ve Toprakkale İlçe Seçim Kurullarınca, seçim takvimi hazırlanarak uygulamaya konulmuş ve hazırlanan takvimde, bu seçimlere katılabilecek siyasi partilerin tespit ve ilânına yer verilmiştir.

2972 sayılı Kanunda özel hüküm bulunmadığından, seçimlere katılabilecek siyasi partilerin tespit ve ilânında, 298 ve 2820 sayılı Kanunların ilgili hükümleri uygulanmaktadır.

14 Aralık 2014 Pazar günü yapılacak Siirt İli Tillo İlçesi ve Osmaniye İli Toprakkale İlçesi Tüysüz Beldesi Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi üyeliği seçimlerine katılabilecek siyasi partilerin tespiti konusunda gerekli kararın alınmasına takdirlerinize arz ederim.” denilmiş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Seçime katılabilecek siyasi partileri saptama ve ilan etme görev ve yetkisi 298 ve 2820 sayılı Kanunlara göre Kurulumuza ait bulunduğundan, 14 Aralık 2014 Pazar günü yapılacak olan Siirt İli Tillo İlçesi ve Osmaniye İli Toprakkale İlçesi Tüysüz Beldesi belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği seçimlerine katılabilecek siyasi partilerin araştırılıp saptanması gerekmektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kanunlar ve Kararlar Başkanlığının 14/10/2014 tarihli, 197957 sayılı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 22/10/2014 tarihli, 968 sayılı yazıları ile bu yazı ekinde gönderilen CD'nin incelenmesi sonucunda;

I- a) 298 sayılı Kanun’un 14. maddesinin 11. fıkrası ile 2820 sayılı Kanun’un 20. ve 36. maddelerine göre, illerin en az yarısında oy verme günü olan 14 Aralık 2014 tarihinden en az altı ay öncesi, (14 Haziran 2014 tarihi) itibariyle teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olan siyasi partilerin;

1- Adalet ve Kalkınma Partisi,

2- Alternatif Parti,

3- Bağımsız Türkiye Partisi,

4- Büyük Birlik Partisi,

5- Cumhuriyet Halk Partisi,

6- Demokrat Parti,

7- Demokratik Bölgeler Partisi,

8- Demokratik Sol Parti,

9- Doğru Yol Partisi,

10- Emek Partisi,

11- Genç Parti,

12- Hak ve Eşitlik Partisi,

13- Hak ve Özgürlükler Partisi,

14- Halkın Kurtuluş Partisi,

15- Halkın Yükselişi Partisi,

16- Halkların Demokratik Partisi,

17- Hür Dava Partisi,

18- İşçi Partisi,

19- Liberal Demokrat Parti,

20- Millet Partisi,

21- Milliyetçi Hareket Partisi,

22- Muhafazakâr Yükseliş Partisi,

23- Özgürlük ve Dayanışma Partisi,

24- Saadet Partisi,

25- Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi,

26- Türkiye Komünist Partisi,

olduğu,

b) Diğer partilerin ise genel kongre veya teşkilatlanma koşulunu yerine getiremedikleri, dolayısıyla 298 sayılı Kanun’un 14. maddesinin 11. fıkrasında öngörülen nitelikleri kazanamadıkları,

saptanmıştır.

II - Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu olan partilerin;

1- Adalet ve Kalkınma Partisi,

2- Cumhuriyet Halk Partisi,

3- Milliyetçi Hareket Partisi,

4- Halkların Demokratik Partisi,

olduğu belirlenmiştir.

S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle;

I- 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 14. maddesinin 11. fıkrasına göre; Siirt İli Tillo İlçesi ve Osmaniye İli Toprakkale İlçesi Tüysüz Beldesinde 14 Aralık 2014 tarihinde yapılacak olan belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği seçimlerine katılacak olan siyasi partilerin;

1- Adalet ve Kalkınma Partisi,

2- Alternatif Parti,

3- Bağımsız Türkiye Partisi,

4- Büyük Birlik Partisi,

5- Cumhuriyet Halk Partisi,

6- Demokrat Parti,

7- Demokratik Bölgeler Partisi,

8- Demokratik Sol Parti,

9- Doğru Yol Partisi,

10- Emek Partisi,

11- Genç Parti,

12- Hak ve Eşitlik Partisi,

13- Hak ve Özgürlükler Partisi,

14- Halkın Kurtuluş Partisi,

15- Halkın Yükselişi Partisi,

16- Halkların Demokratik Partisi,

17- Hür Dava Partisi,

18- İşçi Partisi,

19- Liberal Demokrat Parti,

20- Millet Partisi,

21- Milliyetçi Hareket Partisi,

22- Muhafazakâr Yükseliş Partisi,

23- Özgürlük ve Dayanışma Partisi,

24- Saadet Partisi,

25- Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi,

26- Türkiye Komünist Partisi

olduğuna,

II - Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına,

III - Karar örneğinin;

a) Seçime katılabilecek siyasi partiler genel başkanlıklarına gönderilmesine,

b) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına,

c) Siirt ve Osmaniye İl Seçim Kurulu Başkanlıkları ile Tillo ve Toprakkale İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarına gönderilmesine,

d) Kurulumuz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına gönderilmesine,

24/10/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

 

Başkan

Başkanvekili

Üye

Üye

Sadi GÜVEN

Turan KARAKAYA

Muharrem COŞKUN

Mehmet KÜRTÜL

 

 

Üye

Üye

Üye

Üye

Nilgün İPEK

Ünal DEMİRCİ

Ali KAYA

İlhan HANAĞASI

 

 

Üye

Üye

Üye

İbrahim ZENGİN

Zeki YİĞİT

Şakir AKTI