25 Ekim 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29156

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ŞEHİR PLANCILARI ODASI

ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/7/2002 tarihli ve 24818 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası Ana Yönetmeliğinin 71 inci maddesine aşağıdaki (ı) bendi eklenmiştir. 

“ı) Doğuştan veya sonradan, herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal yetilerini kalıcı olarak çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeni ile mesleki faaliyetlerini yürütmede ve yaşamın gereklerini uygulamada bağımsız hareket edebilmesi için yapılarda ve açık alanlarda özel fiziki düzenlemelere gereksinim duyan ve bu durumu belgeleyen engelli üyeler; talep ettiklerinde Oda Yönetim Kurulu kararı ile Oda üyelik ödentisinden muaf tutulurlar.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu yürütür.