25 Ekim 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29156

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İçmimarlar Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ İÇMİMARLAR ODASI

ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/4/2006 tarihli ve 26149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İçmimarlar Odası Ana Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin dört numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4) Emekli ya da maluliyet aylığı alan üyeler çalışmadıklarını her yıl belgelemeleri kaydıyla, durumlarını yazılı olarak Oda’ya bildirdikleri tarihten itibaren üye aidatlarından muaf tutulurlar.”

MADDE 2 –  Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Kabul edilebilir bir özrü olmaksızın üç (3) olağan toplantıya ya da bir (1) yıl içinde olağan toplantıların ¼ (dörtte birine) katılamayan üye istifa etmiş sayılır. Yerine Yönetim Kurulu tarafından sıradaki yedek yönetim kurulu üyesi davet edilir. Davet edilen yedek üyenin görevi reddetmesi veya çağrıya on beş (15) gün içerisinde cevap vermemesi durumunda bu üye çekilmiş sayılır. İlgili davet ve cevaplar taraflara yazılı olarak tebliğ edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kabul edilebilir bir özrü olmaksızın üç (3) olağan toplantıya ya da bir (1) yıl içinde olağan toplantıların ¼ (dörtte birine) katılamayan üye istifa etmiş sayılır. Yerine şube ve temsilcilik yönetim kurulu tarafından sıradaki yedek yönetim kurulu üyesi davet edilir. Davet edilen yedek üyenin görevi reddetmesi veya çağrıya on beş (15) gün içerisinde cevap vermemesi durumunda bu üye çekilmiş sayılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 70/B maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Oda üyeleri; Oda Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu, Oda Denetleme Kurulu, Şube Yönetim Kurulu, Temsilcilik Yönetim Kurulları üyeliği, İl ve İlçe Temsilciliği görevlerinden birden fazlasını üstlenemezler.

(2) Üyenin İkinci bir kurula aday olması durumunda istifaları aranmaksızın ilk kuruldaki üyelikleri düşmüş kabul edilir ve ilgili kurul sıradaki yedek üyeyi göreve çağırır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İçmimarlar Odası Yönetim Kurulu yürütür.