24 Ekim 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29155

YÖNETMELİK

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden:

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL, EKONOMİK

VE POLİTİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal, Ekonomik ve Politik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin kuruluş, yönetim ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal, Ekonomik ve Politik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal, Ekonomik ve Politik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası konularda, sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel nitelikli bilimsel çalışma ve araştırmalar gerçekleştirmek; yerel, ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren, kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği içinde ortak projeler yürüterek, elde edilen bilgilerin ilgili paydaşlarla ve kamuoyu ile paylaşılmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Yerel ve bölgesel düzeyde, sosyo-ekonomik değişkenlere ilişkin verilerin derlenerek, veri seti oluşturmak ve bu veri tabanını araştırmacı, bilim insanları ve diğer kullanıcıların hizmetine sunmak.

b) Merkez tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin, oluşturulan veri setlerinin, hazırlanan raporların, görüş ve değerlendirme yazılarının, merkezle ilgili diğer bilgilerin yayınlandığı bir web sayfası oluşturmak.

c) Üniversitenin, akademik ve idari birimleri ile iletişimde bulunarak, projeler geliştirmek ve gerçekleştirilecek çalışmaları işbirliği içinde yürütmek.

ç) Yerel, ulusal ve uluslararası alanlarda, panel, seminer, çalıştay, konferans, kongre ve benzeri organizasyonlar gerçekleştirmek.

d) Üniversitenin diğer birimleri ve kentte bulunan diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine giderek ortak çalışmalar gerçekleştirmek.

e) Yerel, bölgesel ve ulusal konularda, süreli ve süresiz yayınlar gerçekleştirmek.

f) Kentin sorunları tespit edilerek, bu sorunların sebeplerini analiz ederek, sorunlara çözüm önerileri getirmek ve bu çözüm önerilerini ilgililerle paylaşmak.

g) Merkez bünyesinde birimler oluşturularak, birimler vasıtasıyla, belirlenen konularla ilgili veri toplamak, bu verileri işlemek, bilimsel araştırma ve projeler gerçekleştirerek elde edilen bilgileri rapor haline getirerek ilgililere duyurmak.

ğ) Rektörlüğün önereceği Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak ve faaliyetler gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanlarında belirtilen konularla ilgili anabilim dallarında görevli, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmama süresi altı ayı geçtiği takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınır.

(2) Müdür, Merkezin öğretim kapasitesinin verimli bir şekilde kullanılmasından, geliştirilmesinden, eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek.

c) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak, yurt içi ve yurt dışı araştırma merkezleri ile işbirliği yaparak amaca uygun projelerle ilgili karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak.

ç) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek.

d) Merkez bünyesinde oluşturulan birimlerin etkinliklerini, kuruluş ve gelişme amaçlarına uygun olarak planlamak, yürütmek, denetlemek ve her düzeyde personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevi yapmak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim Kurulunun görüşünü alarak her yılın Aralık ayında hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

(4) Üniversitede görevli öğretim elemanlarından, iki kişi Müdür tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Üniversitede Merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Üyeler üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri aynı şekilde Müdür tarafından üç yıllık süre için yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üyeler görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Yönetim Kurulu kararları Rektörün onayından sonra uygulamaya konulur.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, incelemek ve onaylamak.

c) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek.

ç) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

d) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Birimler

MADDE 10 – (1) Merkezin amaç ve faaliyet alanlarına uygun olarak, Üniversite içerisinde ilgili akademik birimlerde görev yapan öğretim elemanlarının, Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulunun kararı ile Merkeze bağlı birimler oluşturulur. Bu birimlerin görevi, belirli bir plan veya yönde yürütülen bir amacı, bir eğilimi yansıtan araştırmalar yapmaktır.

Harcama yetkilisi

MADDE 11 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü yürütür.